👈فول فایل فور یو ff4u.ir 👉

پایان نامه مقایسه دو دیدگاه اسلام و فمنیسم در مورد زنان

ارتباط با ما

دانلود


پایان نامه مقایسه دو دیدگاه اسلام و فمنیسم در مورد زنان
عنوان پایان نامه: مقایسه دو دیدگاه اسلام و فمنیسم در مورد زنان(همراه با پرسشنامه)
پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی
فرمت فایل: word
تعداد صفحات: 84شرح مختصر:
پژوهش حاضر با هدف بررسی مقایسه ای دودیدگاه اسلام وفمینیسم درمورد زنان انجام شده است. جامعه پژوهش 120نفراز مردان و زنان شهرستان کاشان درسال 1390می باشد. روش تحقیق ازنوع مقایسه ای می باشد.جهت جمع اوری اطلاعات از پرسش نامه نگرش سنج محقق ساخته که نگرش مردان و زنان را در زمینه های اسلام و فمینیسم سنجیده است استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان دادکه:
تفاوت معناداری بین مردان دارای نگرش فمنیسم و مردان دارای نگرش اسلام درمولفه نقش اجتماعی زن وجود دارد.
تفاوت معناداری بین مردان دارای نگرش فمنیسم و مردان دارای نگرش اسلام در مولفه نقش مادری زن وجود دارد.
تفاوت معناداری بین مردان دارای نگرش فمنیسم و مردان دارای نگرش اسلام در مولفه نقش همسری زن وجود دارد.
تفاوت معناداری بین زنان دارای نگرش فمنیسم و زنان دارای نگرش اسلام در مولفه نقش اجتماعی زن وجود دارد.
تفاوت معناداری بین زنان دارای نگرش فمنیسم و زنان دارای نگرش اسلام در مولفه نقش مادری زن وجود دارد.
تفاوت معناداری بین زنان دارای نگرش فمنیسم و زنان دارای نگرش اسلام در مولفه نقش همسری زن وجود دارد.
بین میانگین افراد دارای گرایش فمنیسم و اسلام تفاوت معناداری وجود دارد.
بین آگاهی زنان و مردان دارای نگرش فمنیسم و نگرش اسلام در مورد زنان تفاوت معناداری وجود دارد.
فهرست مطالب:
فصل اول: کلیات پژوهش... 1
مقدمه1
بیان مسئله :2
اهداف تحقیق. 4
فرضیه اصلی :4
فرضیه های فرعی :4
متغیرهای تحقیق :5
اهمیت و ضرورت تحقیق. 5
فصل دوم : ادبیات و پیشینه پژوهش... 8
نقش زن. 8
جایگاه زن در سازمان خانواده از دیدگاهت اسلام(اندیشه اسلامی)8
گستره وظایف زن در خانواده از منظر قرآن و روایات.. 11
کارکرد زنان در خانواده از دیدگاه اسلام12
- گستره وظایف زن در خانواده از منظر قرآن و روایات :14
مکتب فمنیسم. 15
تاریخچه فمینسیم. 16
نظریه های فمنیسم. 17
جنبش غربی فمنیسم و تلاش های جهانی سازی. 18
مرحله جديد جنبش غربي فمنيسم:18
مقایسه اسلام و فمنیسم. 25
شناخت زن از دیدگاه اسلام و تقابل آن با مکاتب غربی(فمنیسم)25
اندیشه فمنیسم خوار کننده ترین مکتب در معرفی شخصیت زن. 26
مقایسه اندیشه اسلامی و اندیشه غربی و پیامدهای هر یک برای شخصیت و جایگاه زن. 28
نقد مولفه های شناخت زن در روانشناسی غرب از نگاه اسلامی. 29
نكات مهم. 31
پیشینه تحقیقات داخلی. 33
پیشینه تحقیقات خارجی. 36
فصل سوم: روش پژوهش... 38
مقدمه:38
روش تحقیق:38
جامعه آماری:38
نمونه تحقیق:38
شیوه نمونه گیری:38
ابزار جمع آوری اطلاعات:38
سؤالات مربوط به دیدگاه اسلام در مورد نقش زن. 39
سؤالات مربوط به دیدگاه فمینیسم در مورد نقش زن. 39
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده های آماری.. 41
مقدمه41
جدول4-1 توزیع فراوانی سن. 42
نمودار4-1)هیستوگرام سن. 43
جدول4-2 توزیع فراوانی تحصیلات.. 43
نمودار4-2 میله ای تحصیلات.. 44
جدول4-3 توزیع فراوانی جنسیت.. 44
نمودار4-3 جنسیت.. 45
جدول4-4 وضعیت تاهل. 45
نمودار4-4 دایره ای وضعیت تاهل. 46
جدول4-5 توزیع فراوانی گویه های نقش اجتماعی. 47
جدول 4-5 توزیع فراوانی گویه های نقش اجتماعی زن می باشد.بیشترین درصد و فراوانی مربوط به طیف موافقم و کمترین فراوانی مربوط به طیف تاحدی مخالفم است.48
نمودار4-5 هیستوگرام نقش اجتماعی. 48
جدول 4-6 توزیع فراوانی گویه های نقش مادری. 49
جدول 4-6 توزیع فراوانی گویه های نقش مادری زن می باشد.بیشترین درصد و فراوانی مربوط به طیف موافقم و کمترین فراوانی مربوط به طیف تاحدی مخالفم است.51
نمودار4-6 هیستوگرام نقش مادری. 51
جدول 4-7 توزیع فراوانی نقش همسری. 52
جدول 4-7 توزیع فراوانی گویه های نقش همسری زن می باشد.بیشترین درصد و فراوانی مربوط به طیف موافقم و کمترین فراوانی مربوط به طیف تاحدی مخالفم است.53
نمودار4-7 هیستوگرام نقش همسری. 54
جدول 4-8 آمارتوصیفی متغیرهای پژوهش... 54
آزمون فرضیات.. 56
فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری.. 63
محدودیت های تحقیق:64
محدودیت های پژوهش حاضر. 65
پیشنهادات تحقیق. 66
پیشنهادات آتی. 66
پی نوشت ها67
منابع. 68
پیوست ها:70
 
 

👇 تصادفی👇

تحقیق دانشجویی با عنوان کارآفرینی با قیمت استثنایی - 47 صفحهماشينهاي سي ان سي و كاربرد آنهاBurly and Grum: The Secret Cityپکیج ۱ میلیون شماره تلگرامیپرسشنامه OCB اورگان و کانوسکیتحقیق گیربکس cvtمگس و روشهای پرورش آن ✅فایل های دیگر✅

#️⃣ برچسب های فایل پایان نامه مقایسه دو دیدگاه اسلام و فمنیسم در مورد زنان

پایان نامه مقایسه دو دیدگاه اسلام و فمنیسم در مورد زنان

دانلود پایان نامه مقایسه دو دیدگاه اسلام و فمنیسم در مورد زنان

خرید اینترنتی پایان نامه مقایسه دو دیدگاه اسلام و فمنیسم در مورد زنان

👇🏞 تصاویر 🏞