👈فول فایل فور یو ff4u.ir 👉

پایان نامه تاثیر شبکه های اجتماعی بر بازاریابی

ارتباط با ما

دانلود


پایان نامه تاثیر شبکه های اجتماعی بر بازاریابی
عنوان پایان نامه: تاثیر شبکه های اجتماعی بر بازاریابی( مطالعه موردی شرکت گرانیت )
به همراه پرسشنامه و  خروجی نرم افزار و کار آماری
فرمت فایل: word
تعداد صفحات: 135
شرح مختصر:
در این تحقیق سعی بر این است تا تاثیر شبکه های اجتماعی بر بازاریابی مورد بررسی قرار گیرد. در ابتدا تعریفی از شبکه های اجتماعی ارائه می گردد , سپس تاثیر آن بر بازاریابی و در آخر بازاریابی رابطه مند و بازاریابی اجتماعی مورد بررسی قرار می گیرد.
این تحقیق از نظر هدف کاربردی و از نظر روش علّی است و از شاخه پیمایشی می باشد. جامعه مورد مطالعه در این تحقیق 60 نفر از مديران متخصص شرکت گرانیت کاشان می باشد.دراين پژوهش،تركيبي از دو روش کتابخانه ای و میدانی استفاده شده است ، بدين صورت كه در بررسي ادبيات و پيشينه تحقيق از روش كتابخانه اي و براي تجزيه وتحليل اطلاعات ازروش ميداني استفاده شده است.
دراين تحقيق پايايي پرسشنامه با استفاده از روش اندازه گيري آلفاي کرونباخ به وسیله نرم افزار SPSS محاسبه شده است. در تحقيق حاضر اطلاعات به دست آمده با استفاده از تحليل هاي آمار توصيفي و آمار استنباطي مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته است.
به طور کلی شبکه های اجتماعی به عنوان ساختارهای اجتماعی ساخته شده از گره ها می­باشند که معمولا افراد یا سازمان ها به وسیله یکیا چند نوع خاص ارتباط مثل تبادلات مالی،دوستی،تجارت،احساسات،تعصبات،سرگرمی­ها و عادات بهم مرتبط می­شوند.شبکه های اجتماعی مردم را با همه­ی علاقه مندی های متفاوت به هم متصل میکنند. یکی از ناحیه های گسترش­ یافته در استفاده از این شبکه ها محیط های صنفی و به صورت شرکت درآمده می باشد.
محققان اجتماعی سالیان زیادی به این سوال اساسی که چگونه تمایلات،رفتارها و نوآوری­ها از طریق شبکه های اجتماعی گسترش پیدا می­کنند علاقه مند بوده اند.
ارزش و کاربری رسانه های شبکه های اجتماعی برای سازمان ها همانند همه رسانه های دیگر بیشتر از اینکه به ماهیت خود آن رسانه بستگی داشته باشد، به رویکرد سازمان ها در مقابل آنها و میزان بهره برداری مناسب از آنها بستگی دارد. در این مقاله با تشریح مفهوم شبکه های اجتماعی و مثال هایی از آنها، به آنالیز این شبکه ها و سپس به بحث در مورد بازاریابی از طریق شبکه های اجتماعی پرداخته شده است. بازاریابی از طریق شبکه های اجتماعی با ارتباط و تعامل آغاز می شود و این تعامل باید به طور مستمر میان شرکت و مشتریان بالقوه و بالفعل آن برقرار باشد. رفتار مطلوب شبکه های اجتماعی کلیدی ترین عنصر موفقیت در شبکه های اجتماعی محسوب می شود. به عبارت دیگر در این شبکه ها باید مواظب رفتار خود بود. تقویت بازاریابی دهان به دهان.تحقیقات بازاریابی، بازاریابی عمومی، ایجاد ایده و توسعه محصولات جدیدبرخی از کارکرد­های شبکه های اجتماعی هستند. راه های ورود و نحوه فعالیت شرکت ها در شبکه های اجتماعی، موانع قانونی و اشتباهات متداول در بازاریابی از طریق شبکه های اجتماعی و موضوعات مرتبط دیگری در این مقاله به تفصیل مورد بررسی قرار گرفته است.
فهرست مطالب:
چکيده:‌د
 فصل اول: کلیات پژوهش.... 1
1-1- مقدمه. 2
1-2- بيان مسئله. 3
1-3- پيشينه موضوع.. 4
1-4- اهداف تحقيق.. 4
1-4-1- هدف اصلي.. 4
1-4-2- اهداف فرعي.. 5
1-5-ضرورت و اهميت تحقيق.. 5
1-6- سوال تحقیق.. 8
1-7- فرضیه های پژوهش :8
1-8- علت انتخاب موضوع:8
1-9- تعاريف واژه هــا:9
 فصل دوم:نظريه ها و پيشينه مربوط به پژوهش.... 11
2-1- مقدمه. 12
2-2- بازار و بازاريابي.. 13
2-3- فرآيند و عملکرد بازاريابي.. 13
2-4- تجزيه و تحليل محيطي.. 14
2-5- برنامه ريزي و استراتژي بازاريابي از ﻃﺮﻳﻖﺷﺒﻜﻪ‌هاي اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ.. 15
2-6- كالا.. 19
2-7- مبادله. 19
2-8- اجزا و عوامل بازاريابي.. 20
2-9- استراتژي‌هاي بازاريابي از ﻃﺮﻳﻖﺷﺒﻜﻪ‌هاي اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ.. 22
2-10- تعريف بازاريابي داخلي.. 24
2-11- مدل هاي بازاريابي.. 24
2-12- مزاياي بازاريابي از ﻃﺮﻳﻖﺷﺒﻜﻪ‌هاي اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ.. 30
2-13- تفاوت بازاريابي تجاري و بازاريابي اجتماعي.. 31
2-14- اهميت بازاريابي از طريق شبکه هاي اجتماعي.. 44
2-15- ﺑﺮﺧﻲ از ﻛﺎرﻛﺮدﻫﺎي ﺷﺒﻜﻪ‌هاي اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ در بازاريابي.. 47
2-17- تاثير شبکه هاي اجتماعي در بازاريابي الکترونيکي.. 49
2-18- شبکه هاي اجتماعي گرايشي جديد در بازاريابي الکترونيکي :50
2-19- آيا شبکه هاي اجتماعي تجارت الکترونيک را بهبود مي بخشد؟. 50
2-20- گراف و آناليز ارتباطي در Over stock:51
2-21- شبکه هاي اجتماعي و تجارت الکترونيک:52
2-22- نتيجه گيري... 56
 فصل سوم:روش اجرای تحقیق.. 58
3-1- مقدمه. 59
3-2- روش تحقیق.. 59
3-3- فرضیه های تحقیق.. 60
3-4- جامعه و نمونه آماری... 60
3-5- تعیین حجم نمونه و روش نمونه گیری... 60
3-6- روش گرد آوری اطلاعات... 61
3-7- ابزارگردآوري اطلاعات... 61
3-8- روایی پرسشنامه. 62
3-9- پایایی پرسشنامه. 63
3-10- روش تجزیه و تحلیل داده ها64
3- 11- بررسی عوامل دموگرافیک بر روی متغیرهای تحقیق.. 64
 فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده های پژوهش.... 65
4-1- مقدمه. 66
4-2- توصیف داده ها67
4-3- فرضیه های پژوهش و تحلیل داده ها71
4-4- نتایج توصیفی.. 72
4-5- بررسی رویکردهای رابطه ای مدیران شرکتهای گرانیت:91
4-6- ارزیابی اثربخشی فعالیتهای بازاریابی در شرکتهای گرانیت:92
4-7- ارزیابی پویایی محیط رقابت شرکتهای گرانیت:93
4-8- نتایج استنباطی.. 94
 فصل پنجم: ارائه نتایج ، پیشنهادات و محدودیت های پژوهش.... 97
5-1- نتایج پژوهش.... 98
5-2- نتایج فرضیه های پژوهش :99
5-3- مزاياي بازاريابي از ﻃﺮﻳﻖ ﺷﺒﻜﻪ‌هاي اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ.. 99
5-4- نتایج آزمون فرضیه ها:99
5-5- جمعبندي نهایی:100
5-6- نتایج آزمون فرضیه ها :. 101
5-7- محدودیتهای تحقیق.. 101
5-8- پیشنهادات کاربردی... 101
5-9- پیشنهادات جهت تقویت آتی.. 102
5-10- پیشنهاد به محققان آتی.. 102
منابع.. 103
منابع فارسی.. 103
منابع لاتین.. 103
پیوست ها105
پیوست الف-1: پرسشنامه. 106
پیوست الف- 2: خروجی نرم افزار. 109
 فهرست جداول
جدول 3-1 طیف لیکرت... 62
جدول3-2 شماره سوالات پرسشنامه درمورد فرضيه ها62
جدول4-1: توزيع فراوانی و درصد مدیران مورد مطالعه بر حسب جنسیت.... 67
جدول4-2: توزيع فراوانی و درصد مدیران مورد مطالعه بر حسب سن.. 68
جدول4-3: توزيع فراوانی و درصد مدیران مورد مطالعه بر حسب تحصیلات... 69
جدول4-4: توزيع فراوانی و درصد مدیران مورد مطالعه بر حسب سمت شغلی.. 70
جدول 4-5: ارزيابي نظرات پاسخگویان نسبت به گویه1. 72
جدول 4-6: ارزيابي نظرات پاسخگویان نسبت به گویه2. 73
جدول 4-7: ارزيابي نظرات پاسخگویان نسبت به گویه3. 73
جدول 4-8: ارزيابي نظرات پاسخگویان نسبت به گویه4. 74
جدول 4-9: ارزيابي نظرات پاسخگویان نسبت به گویه5. 74
جدول 4-10: ارزيابي نظرات پاسخگویان نسبت به گویه6. 75
جدول 4-11: ارزيابي نظرات پاسخگویان نسبت به گویه7. 75
جدول 4-12: ارزيابي نظرات پاسخگویان نسبت به گویه8. 76
جدول 4-13: ارزيابي نظرات پاسخگویان نسبت به گویه9. 76
جدول 4-14: ارزيابي نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 1. 77
جدول 4-15: ارزيابي نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 2. 78
جدول 4-16: ارزيابي نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 3. 78
جدول 4-17: ارزيابي نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 4. 79
جدول 4-18: ارزيابي نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 5. 79
جدول 4-19: ارزيابي نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 6. 80
جدول 4-20: ارزيابي نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 7. 80
جدول 4-21: ارزيابي نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 8. 81
جدول 4-22: ارزيابي نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 9. 81
جدول 4-23: ارزيابي نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 10. 82
جدول 4-24: ارزيابي نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 11. 82
جدول 4-25: ارزيابي نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 12. 83
جدول 4-26: ارزيابي نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 13. 83
جدول 4-27: ارزيابي نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 14. 83
جدول 4-28: ارزيابي نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 15. 84
جدول 4-29: ارزيابي نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 1. 85
جدول 4-30: ارزيابي نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 2. 85
جدول 4-31: ارزيابي نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 3. 86
جدول 4-32: ارزيابي نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 4. 86
جدول 4-33: ارزيابي نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 5. 87
جدول 4-34: ارزيابي نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 6. 87
جدول 4-35: ارزيابي نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 7. 88
جدول 4-36: ارزيابي نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 8. 88
جدول 4-37: ارزيابي نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 9. 89
جدول 4-38: ارزيابي نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 10. 89
جدول 4-39: ارزيابي نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 11. 90
جدول 4-40: ارزيابي نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 12. 90
جدول4-41:بررسی رویکردهای رابطه ای مدیران شرکتهای گرانیت در فعالیتهای بازاریابی.. 91
جدول4-42:ارزیابی اثربخشی فعالیتهای بازاریابی در شرکتهای گرانیت 92
جدول4-43:ارزیابی پویایی محیط رقابت شرکتهای گرانیت 93
جدول4-44: خلاصه داده های ضریب همبستگی اسپیرمن براي فرضیه اول پژوهش.... 94
جدول4-45: خلاصه داده های ضریب همبستگی اسپیرمن براي فرضیه دوم پژوهش.... 95
جدول 4-46: بررسي اثر متغیرهای توصیفی بر روي متغيرهایاصلی پژوهش.... 95
 فهرست نمودارها
نمودار4-1: توزيع فراوانی و درصد مدیران مورد مطالعه بر حسب جنسیت.... 67
نمودار4-2: توزيع فراوانی و درصد مدیران مورد مطالعه بر حسب سن.. 68
نمودار4-3: توزيع فراوانی و درصد مدیران مورد مطالعه بر حسب تحصیلات... 69
نمودار4-4: توزيع فراوانی و درصد مدیران مورد مطالعه بر حسب سمت شغلی.. 70
نمودار 4-5: ارزيابي نظرات پاسخگویان نسبت به گویه1. 72
نمودار 4-6: ارزيابي نظرات پاسخگویان نسبت به گویه2. 73
نمودار 4-7: ارزيابي نظرات پاسخگویان نسبت به گویه3. 73
نمودار 4-8: ارزيابي نظرات پاسخگویان نسبت به گویه4. 74
نمودار 4-9: ارزيابي نظرات پاسخگویان نسبت به گویه5. 74
نمودار 4-10: ارزيابي نظرات پاسخگویان نسبت به گویه6. 75
نمودار 4-11: ارزيابي نظرات پاسخگویان نسبت به گویه7. 75
نمودار 4-12: ارزيابي نظرات پاسخگویان نسبت به گویه8. 76
نمودار 4-13: ارزيابي نظرات پاسخگویان نسبت به گویه9. 76
نمودار 4-14: ارزيابي نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 1. 77
نمودار 4-15: ارزيابي نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 2. 78
نمودار 4-16: ارزيابي نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 3. 79
نمودار 4-17: ارزيابي نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 4. 79
نمودار 4-18: ارزيابي نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 5. 79
نمودار 4-19: ارزيابي نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 6. 80
نمودار 4-20: ارزيابي نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 7. 80
نمودار 4-21: ارزيابي نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 8. 81
نمودار 4-22: ارزيابي نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 9. 81
نمودار 4-23: ارزيابي نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 10. 82
نمودار 4-24: ارزيابي نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 11. 82
نمودار 4-25: ارزيابي نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 12. 83
نمودار 4-26: ارزيابي نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 13. 83
نمودار 4-27: ارزيابي نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 14. 84
نمودار 4-28: ارزيابي نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 15. 84
نمودار 4-29: ارزيابي نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 1. 85
نمودار 4-30: ارزيابي نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 2. 85
نمودار 4-31: ارزيابي نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 3. 86
نمودار 4-32: ارزيابي نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 4. 86
نمودار 4-33: ارزيابي نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 5. 87
نمودار 4-34: ارزيابي نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 6. 87
نمودار 4-35: ارزيابي نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 7. 88
نمودار 4-36: ارزيابي نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 8. 88
نمودار 4-37: ارزيابي نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 9. 89
نمودار 4-38: ارزيابي نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 10. 89
نمودار 4-39: ارزيابي نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 11. 90
نمودار 4-40: ارزيابي نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 12. 90
نمودار4-41:بررسی رویکردهای رابطه ای مدیران شرکتهای گرانیت در فعالیتهای بازاریابی.. 91
نمودار4-42:ارزیابی اثربخشی فعالیت های بازاریابی در شرکتهای گرانیت 92
نمودار4-43:ارزیابی پویایی محیط رقابت شرکتهای گرانیت 93
 فهرست اشکال
 شکل 1- نمایی از شبکه های اجتماعی.. 12
شکل2- اجزاي بازاريابي.. 21
شكل-3 مدل بازاريابي (مورگان و هانت). 27

👇 تصادفی👇

نقشه های تاسیسات مکانیکی به همراه پکیج و رادیاتورمروری بر مسایل اجماع در سیستمهای چند عاملیگزارش كارآموزي عمرانزمان‌بندی تعمیرات خطوط انتقال با در نظر گرفتن آسیب‌پذیری سیستم قدرت wordدانلود گزارش کارآموزی آشنایی با تاسیسات الکتریکیدانلود کتاب اسرار نامه نوشته فریدالدین عطار نیشابوریتحقیق: مشکلات و معضلات جوانان در جامعهدانلود لایه shapefile خاک شناسی استان زنجان ✅فایل های دیگر✅

#️⃣ برچسب های فایل پایان نامه تاثیر شبکه های اجتماعی بر بازاریابی

پایان نامه تاثیر شبکه های اجتماعی بر بازاریابی

دانلود پایان نامه تاثیر شبکه های اجتماعی بر بازاریابی

خرید اینترنتی پایان نامه تاثیر شبکه های اجتماعی بر بازاریابی

👇🏞 تصاویر 🏞