👈فول فایل فور یو ff4u.ir 👉

بررسي تاثير شبكه هاي اجتماعي و دنياي مجازي بر میزان طلاق و رضايت زناشويي زوجين 25 تا 40 سال

ارتباط با ما

دانلود


بررسي تاثير شبكه هاي اجتماعي و دنياي مجازي بر میزان طلاق و رضايت زناشويي زوجين 25 تا 40 سال
عنوان پایان نامه: بررسي تاثير شبكه هاي اجتماعي و دنياي مجازي بر میزان طلاق و رضايت زناشويي زوجين 25 تا 40 سال (همراه با پرسشنامه و کار آماری)
پایان نامه جهت اخذ درجه كارشناسي
فرمت فایل: word
تعداد صفحات: 132
شرح مختصر:
به نظر می­ رسد شبکه های اجتماعی و دنياي مجازي به عنوان یکی از کارگزاران جامعه پذیری امروزی در بروز پدیده طلاق و رضايت زناشويي زوجين تاثير زيادي دارد. هدف پژوهش حاصر بررسي تاثير شبكه هاي اجتماعي و دنياي مجازي بر میزان طلاق و رضايت زناشويي زوجين 25 تا 40 ساله در سال 1393 می باشد. در پژوهش حاضر جامعه آماري شامل كليه زوجين 25 تا 40 سال در بررسي تأثير شبكه­ هاي اجتماعي و دنياي مجازي به ميزان طلاق و رضايت زناشويي در سال 1393 مي­باشد. مقدار نمونه 100 نفر زوجين 25 تا 40 سال انتخاب شده است. در اين پژوهش از دو پرسشنامه رضايتمندي زناشويي در اين پژوهش از دو پرسشنامه رضايتمندي زناشويي Enrich و پرسشنامه محقق ساخته شبكه­ هاي اجتماعي و مجازي استفاده شده است.
پژوهش نشان داد میزان استفاده از شبکه های اجتماعی و دنیای مجازی بر رضایت زناشویی زوجین 25 تا 40 سال شهرستان کاشان اثر معناداری دارد. هم­چنین بین رضایت زناشویی افراد عضو شبکه های اجتماعی و دنیای مجازی و افراد غیر عضو تفاوت معناداری وجود دارد. از طرف دیگر، بین تقاضای طلاق و عضویت افراد در شبکه های اجتماعی و دنياي مجازی رابطه معناداری وجود دارد. مشخص شد بین رضایت زناشویی زنان و مردان عضو شبکه های اجتماعی و دنیای مجازی تفاوت معناداری وجود ندارد. هم­چنین بین رضایت زناشویی اعضای شبکه های اجتماعی و دنیای مجازی با سطوح تحصیلات رابطه معناداری وجود ندارد.
فهرست مطالب
فصل اول: كليات پژوهش
1-1- مقدمه2
1-2- بيان مسئله3
1-3- اهميت و ضرورت پژوهش4
1-4- اهداف پژوهش5
1-4-1- هدف كلي5
1-4-2- اهداف جزئی پژوهش5
1-5- فرضيات پژوهش5
1-5-1- فرضيه اصلي5
1-5-2- فرضیات فرعی6
1-6- تعاريف متغيرهاي پژوهش6
1-6-1- تعاريف نظري6
1-6-2- تعاريف عملياتي6
 فصل دوم: ادبیات و پیشینه پژوهش
2-1- چیستی شبکه های اجتماعی9
2-2- شبکه اجتماعی به معناي كلي10
2-3- شبکه اجتماعی مجازی چیست؟11
2-4- رسانه اجتماعی یا رسانه شبکه اجتماعی چیست؟11
2-5- معرفی و تاریخچه شبکه های اجتماعی12
2-6- علل پیوستن به شبکه های اجتماعی مجازی14
2-7- تعامل در شبکه های اجتماعی14
2-8- چگونکی بهره گیری جوانان از شبکه های اجتماعی مجازی15
2-9- مطالعات جمعیت شناختی کاربران17
2-10- تأثیرات شبکه های اجتماعی بر ابعاد مختلف زندگی19
2-10-1- هویت زدایی19
2-10-2- انزواطلبی20
2-10-3- فردگرایی21
2-10-4- روابط آزاد21
2-10-5- استرس زنان22
2-11- اثرات منفی و غیر قابل جبران شبکه های اجتماعی بر زندگی انسان ها23
2-12- کارکردهای شبکه های اجتماعی26
2-13- کودکان و نوجوانان در شبکه های اجتماعی اجتماعی29
2-14- رضایت زناشویی32
2-15- دلایل بروز آشفتگی در روابط زناشویی32
2-16- دستیابی به رضایت زناشویی34
2-17- ایجاد رضایت زناشویی35
2-18- زوج خوشبخت و کامل36
2-19- علل مشکلات و تعارضات در میان زوجین36
2-20- طلاق37
2-21- طلاق و کودکان37
2-22- تاریخچه طلاق38
2-23- اثرات طلاق38
2-24- نقش عشق در ازدواج و تداوم زندگی39
2-25- مدل مثلث عشق استرنبرگ41
2-26- اثرات نزدیکی و فاصله در تداوم زندگی42
2-27- نقش فشارهای فرهنگی در رضایت زن و شوهر43
2-28- پیشرفت فردی در زوجین44
2-29- روابط جنسی46
2-30- اختلافات مالی46
2-31- روابط والدین و کودک48
2-32- عوامل شخصی48
2-33- حسادت49
2-34- خشونت زناشویی50
2-35- رضایت زناشویی و عقاید مذهبی51
2-36- توصیه های تربیتی برای بحران زدایی52
2-37- هفت اصل زندگی زناشویی کارآمد53
2-38- کار کرد مطلوب خانواده56
2-39- معنی و مفهوم خانواده متعادل56
2-40- خانواده مدرن57
2-41- زیر منظومه زن و شوهری58
2-42- تفاوت های زنان و مردان59
2-42-1- نقش کروموزوم yدر ایجاد تفاوت ها60
2-42-2- تفاوت در رشد60
2-42-3- تفاوت در علایق و رغبت ها62
2-42-4- پرخاشگری62
2-42-5- اضطراب63
2-43- پیشینه پژوهش63
2-43-1- پژوهشهای خارجی63
2-43-2- پژوهشهای داخلی64
 فصل سوم: روش شناسی پژوهش
3-1- روش پژوهش69
3-2- جامعه آماری69
3-3- حجم نمونه و نمونه گیری69
3-4- نحوه گردآوری داده ها70
3-5- ابزار اندازه گيري پژوهش70
3-5-1- آزمون رضایتمندی زناشویی Enrich70
3-5-2- پرسشنامه شبكه هاي اجتماعي و مجازي72
3-6- روش گردآوري داده ها72
3-7- روش تجزيه و تحليل داده‌ها72
3-8- بررسي عوامل دموگرافيك بر روي متغير هاي تحقيق73
 فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها
4-1- يافته ها:75
4-2- تحلیل ویژگی های جمعیت شناختی پاسخ دهندگان75
4-3- آزمون نرمال بودن توزیع متغیرها80
4-4- بررسی فرضیه های تحقیق80
4-4-1- فرضیات اصلی80
4-4-2- فرضیات فرعی83
 فصل پنجم: بحث و نتيجه گيري
5-1- هدف:88
5-2- فرضیات پژوهش88
5-3- بيان يافته ها و نتيجه88
5-4- همسو كردن89
5-5- پیشنهادات پژوهش89
5-5-1- پیشنهادات بنيادي89
5-5-2- پیشنهادات کاربردی89
5-6- محدودیت های در دسترس پژوهش90
 منابع:
5-7- منابع داخلي92
5-8- منابع خارجي96
 پيوست ها:
5-9- پرسشنامه رضايت زناشويي Enrich98
5-10- پرسشنامه شبكه هاي اجتماعي و مجازي102
5-11- خروجي هاي نرم افزار SPSS107
 فهرست جداول
جدول 4-1: توزیع افراد بر حسب عضویت در شبکه های اجتماعی و دنیای مجازی75
جدول 4-2: توزیع افراد بر حسب جنسیت به تفکیک دو گروه غیر عضو و عضو شبکه های اجتماعی و دنیای مجازی76
جدول 4-3: توزیع افراد بر حسب متقاضی طلاق به تفکیک دو گروه غیر عضو و عضو شبکه های اجتماعی77
جدول 4-4: توزیع افراد بر حسب سطح تحصیلات به تفکیک دو گروه غیر عضو و عضو شبکه های اجتماعی77
جدول 4-5: توزیع افراد بر حسب رضایت از روابط زناشویی به تفکیک دو گروه غیر عضو و عضو شبکه های اجتماعی79
جدول 4-6: آزمون تعیین نرمال بودن متغیرهای اصلی تحقیق80
جدول 4-7: شاخص کفایت مدل رابطه رضایت زناشویی و استفاده از شبکه های اجتماعی و دنیای مجازی80
جدول 4-8: جدول آزمون تحلیل واریانس جهت معنیداری مدل رگرسیونی81
جدول 4-9: خلاصه تحلیل رگرسیون ساده در مورد استفاده از شبکه های اجتماعی برای پیش بینی رضایت زناشویی81
جدول 4-10: شاخصه های توصیفی میزان رضایت زناشویی به تفکیک افراد غیر عضو و عضو شبکه های اجتماعی اجتماعی82
جدول 4-11: نتایج آزمون تی مستقل برای مقایسه میانگین نمرات رضایت زناشویی بین افراد غیر عضو و عضو82
جدول 4-12: نتایج آزمون خی دوی پیرسون برای ارتباط بین متغیرهای تقاضای طلاق و عضویت83
جدول 4-13: شاخصه های توصیفی میزان رضایت زناشویی به تفکیک زنان و مردان عضو شبکه های اجتماعی اجتماعی83
جدول 4-14: نتایج آزمون تی مستقل برای مقایسه میانگین نمرات رضایت زناشویی بین زنان و مردان عضو84
جدول 4-15: میانگین و انحراف معیار نمرات رضایت زناشویی اعضای شبکه های اجتماعی به تفکیک سطح تحصیلات84
جدول 4-16: تحلیل واریانس برای مقایسه میانگین رضایت زناشویی اعضای شبکه های اجتماعی بین سطح تحصیلات86
 فهرست نمودار
نمودار 4-1: چگونگی توزیع افراد بر حسب عضویت در شبکه های اجتماعی و دنیای مجازی75
نمودار 4-2: چگونگی توزیع افراد بر حسب جنسیت در دو گروه غیر عضو و عضو شبکه های اجتماعی76
نمودار 4-3: چگونگی توزیع افراد بر حسب متقاضی طلاق در دو گروه غیر عضو و عضو شبکه های اجتماعی77
نمودار 4-4: چگونگی توزیع افراد بر حسب سطح تحصیلات در دو گروه غیر عضو و عضو شبکه های اجتماعی78
نمودار 4-5: چگونگی توزیع افراد بر حسب رضایت زناشویی در دو گروه غیر عضو و عضو شبکه های اجتماعی79

👇 تصادفی👇

shapefile مرز منطقه2Ring 26دانلود تحقیق استراتژی طراحی شبکهآموزش کامل تایپ ده انگشتی فارسی و انگلیسی در دو ساعت به صورت تصویریكمانش و خمش نانو ورق ميندلين مدرج تابعي با استفاده از تئوري گراديان كرنشيسه پاورپوینت ایمنی بیمارو مدیریت خطر و تحلیل ریشه ایپاورپوینت سیستم ترمز ضد قفل ABS ✅فایل های دیگر✅

#️⃣ برچسب های فایل بررسي تاثير شبكه هاي اجتماعي و دنياي مجازي بر میزان طلاق و رضايت زناشويي زوجين 25 تا 40 سال

بررسي تاثير شبكه هاي اجتماعي و دنياي مجازي بر میزان طلاق و رضايت زناشويي زوجين 25 تا 40 سال

دانلود بررسي تاثير شبكه هاي اجتماعي و دنياي مجازي بر میزان طلاق و رضايت زناشويي زوجين 25 تا 40 سال

خرید اینترنتی بررسي تاثير شبكه هاي اجتماعي و دنياي مجازي بر میزان طلاق و رضايت زناشويي زوجين 25 تا 40 سال

👇🏞 تصاویر 🏞