👈فول فایل فور یو ff4u.ir 👉

نقش رضايت جنسي بر ميزان رضايت زناشويي دانشجويان متاهل

ارتباط با ما

دانلود


نقش رضايت جنسي بر ميزان رضايت زناشويي دانشجويان متاهل
عنوان پایان نامه: نقش رضايت جنسي بر ميزان رضايت زناشويي دانشجويان متاهل دانشگاه پيام نور(همراه با پرسشنامه و کار آماری)
پایان نامه جهت اخذ درجه كارشناسي-رشته روانشناسی عمومی
فرمت فایل: word
تعداد صفحات:
شرح مختصر:
هدف از پژوهش حاضر بررسي تاثير نقش رضايت جنسي بر ميزان رضايت زناشويي دانشجويان متاهل دانشگاه پيام نور...مي باشد. اين تحقيق از لحاظ هدف کاربردي و ازلحاظ روش تحقيق از نوع توصيفي -پيمايشي است. جامعه آماري پژوهش حاضر شامل كليه دانشجويان متأهل دانشگاه پيام نور مي­باشد.
براي بدست آوردن حجم نمونه در تحقيق حاضر از فرمول کوکران استفاده شده است و حجم نمونه 100 نفر تعيين شد و سپس با استفاده از روش نمونه گيري اتفاقي ( تصادفي ساده) جمع آوري اطلاعات به صورت فيزيکي صورت گرفت .
در تحقيق حاضر از دو پرسشنامه استفاده شده است : پرسشنامه رضایت جنسی هادسون و پرسشنامه رضايت زناشويي ENRICH. اعتبار محتواي اين پرسشنامه توسط استاد راهنما و تعدادي از مديران و كاركنان شركت هاي مختلف مورد تأييد قرارگرفته است و ازاعتبار لازم برخوردار ميباشد. بنابراين به منظور اندازه گيري قابليت اعتماد که از روش آلفاي كرونباخ استفاده شد. ضریب آلفای بدست آمده در این مطالعه برای متغیر رضایت جنسی 849/0 بوده است. هم­چنین برای متغیر رضایت زناشویی 942/0 مي باشد. درپژوهش حاضرجهت بررسي داده هاي آماري ازنرم افزار SPSSاستفاده شده است. دونوع آمار توصيفي و استنباطي براي تحليل داده هااستفاده شده است .
نتايج تحقيق حاضر نشان مي دهد مولفه رضايت جنسي بر مولفه هاي تحریف آرمانی زندگی زناشویی ، رضایت زناشویی (خرده مقیاس) ، مسائل شخصیتی زندگی ، میزان ارتباط ، میزان حل تعارض زندگی ، میزان مدیریت مالی زندگی ، فعالیت­های اوقات فراغت زندگی ،‌ روابط جنسی زندگی ،‌ رابطه با فامیل و دوستان زندگی ، نقش­های مساوات طلبانه زندگی و جهت­گیری مذهبی زندگی تاثير معنا داري دارد. تنها مولفه رضايت جنسي بر فرزندان و فرزندپروری زندگی زناشويي رابطه معكوس دارد.
فهرست مطالب
فصل اول
كليات تحقيق
1-1- مقدمه. 2
1-2- بیان مسئله. 3
1-3- اهميت و ضرورت تحقيق.. 4
1-4- اهداف پژوهش... 5
1-4-1- هدف کلی:5
1-4-2- اهداف جزئی:5
1-5- فرضیه های پژوهش:6
1-5-1- فرضيه اصلي.. 6
1-5-2- فرضيه هاي فرعي.. 6
1-6- تعاریف نظري و عملياتي متغیرها:6
فصل دوم
ادبيات تحقيق
2-1- بخش اول: رضايت جنسي 9
2-1-1- مقدمه. 9
2-1-2- رضايت جنسي مطلوب.. 9
2-1-2-1- تکنیک... 10
2-1-3- رضايت روابط زناشويي در ازدواج. 12
2-1-4- تعريف تعرض جنسي.. 13
2-1-5-تعريف عام رضايت.. 13
2-1-6- تعريف خاص رضايت (تماس جنسي)13
2-1-7- جلب رضایت جنسی همسر. 14
2-1-8- بقای رابطه. 15
2-1-9- رابطه رضایت زناشویی و رضایت جنسی.. 16
2-1-10- دلبستگی آری ، وابستگی هرگز. 17
2-1-11- ازدواج نکرده‌ها بخوانند. 17
2-1-12- اطلاعات لازم در مورد رضایت جنسی و ارگاسم خانم ها19
2-1-13- ده عامل موثر در کاهش رضایت جنسی زنان و مردان. 20
2-1-14- رضایت جنسی در مردان و زنان چگونه است؟. 21
2-1-15- شاخص‌های رضایت جنسی در مردان و زنان:22
2-1-16- چه کسانی بیشتر به رضایت جنسی می‌رسند؟. 23
2-1-17- جلب رضایت جنسی همسر. 23
2-1-18- جلب رضایت جنسی در بقای رابطه. 25
2-1-19- راهکار‌هایی برای رضایت جنسی.. 25
2-1-20- شکستن عادت‌های روتین.. 26
2-1-21- با شریک جنسی خود صحبت کنید. 27
2-1-22- ورزش و تغییر وضعیت ظاهری.. 27
2-1-23- رضایت جنسی و ناتوانی جنسی در زنان. 28
2-1-23-1- علائم و نشانه ها28
2-1-23-2- علل.. 28
2-1-24- چه زمان باید به پزشک مراجعه کرد؟. 29
2-1-24-1- غربالگری و تشخیص... 29
2-1-24-2- درمان. 30
2-1-24-3- درمان های غیر دارویی برای ناتوانی جنسی در زنان. 30
2-1-24-4- درمان های دارویی برای ناتوانی جنسی در زنان. 31
2-1-24-5- درمان های در حال پدیدار شدن. 33
2-1-24-6- مهارت های کنار آمدنی.. 33
2-2- بخش دوم: رضايت زناشويي.. 35
2-2-1- رضايت زناشويي.. 35
2-2-2- خوشبختي در زندگي زناشويي و رضایت زناشویی.. 35
2-2-2-1- خوشبختي در زندگي زناشويي و رضایت زناشویی.. 35
2-2-2-2- خانواده ـ رضايت زناشويي.. 36
2-2-2-3- خشنودي در خانواده و عوامل موثر در آن. 37
2-2-2-4- ناخشنودي و طلاق در خانواده و علل آن. 38
2-2-3- بهداشت رواني يا رضایت زناشویی.. 41
2-2-4- تعريف سازمان جهاني.. 42
2-2-5- اهميت رضایت زناشویی.. 42
2-2-6- رضایت زناشویی در پرتو پاي بندي به آموزه هاي ديني.. 42
2-2-7- دين باوري و رضایت زناشویی.. 43
2-2-8-امنيت رواني و رضایت زناشویی ، در پرتو ياد خدا43
2-2-9- آثار شکرگزاري بر رضایت زناشویی.. 43
2-2-10- توکل و رضایت زناشویی.. 44
2-2-11- رضایت زناشویی در نظام خانواده44
2-2-12- تعريف رضايت.. 45
2-2-12-1- پيدايش رضايت.. 45
2-2-12-2- ابعاد رضايت.. 46
2-2-12-3- عوامل مؤثر در رضايت زناشويي.. 46
2-2-12-4- رضايت از زندگي زناشويي.. 46
2-2-12-5- عوامل مؤثر در رضايتمندي زناشويي.. 47
2-3- پیشینه پژوهش... 49
2-3-1- پژوهشهای خارجی.. 49
2-3-2- پژوهشهای داخلی.. 49
فصل سوم
روش تحقيق
3-1- روشپژوهش... 54
3-2- جامعه آماری.. 54
3-3- حجم نمونه و نمونه گیری.. 54
3-4- ابزار اندازه گيري پژوهش... 54
3-5- اعتبار و روايي اندازه گيري.. 56
3-5-1- تعيين اعتبار( روايي)پرسشنامه. 56
3-5-2- تعيين پايايي( قابليت اعتماد)پرسشنامه. 57
3-6- روش جمع آوري اطلاعات.. 58
فصل چهارم
تجزيه و تحليل يافته هاي پژوهش
4-1 مقدمه. 60
4-2 توصیف داده ها60
4-3 تحلیل داده ها62
فصل پنجم
نتيجه گيري و پيشنهادات
5-1- هدف.. 79
5-2-فرضیات پژوهش... 79
5-3- بيان يافته ها و نتيجه. 79
5-4- نتایج استنباطی ( نقد و بررسی فرضیات)79
منابع. 87
منابع فارسي.. 87
منابع خارجي.. 89
پيوست ها: پرسشنامه. 91
خروجي نرم افزار Spss 94

👇 تصادفی👇

استراتژی حفاظتی بهینه یک شبکه فشار ضعیف به منظور راه اندازی بصورت ریز شبکهبررسی روند ثبت الکترونیکی اسناد در دفاتر اسناد رسمی ایران و کشورهای منتخباثر تغییر اوضاع و احوال بر اجرای تعهددانلود مقاله و پروژه چوبمقاله حسابداري ناب 48صمهندسی دینامیک پیشرفتهتاثیر نور طبیعی و مصنوعی بر فضا ها ✅فایل های دیگر✅

#️⃣ برچسب های فایل نقش رضايت جنسي بر ميزان رضايت زناشويي دانشجويان متاهل

نقش رضايت جنسي بر ميزان رضايت زناشويي دانشجويان متاهل

دانلود نقش رضايت جنسي بر ميزان رضايت زناشويي دانشجويان متاهل

خرید اینترنتی نقش رضايت جنسي بر ميزان رضايت زناشويي دانشجويان متاهل

👇🏞 تصاویر 🏞