👈فول فایل فور یو ff4u.ir 👉

تاثير توسعه منابع انساني بر مديريت کيفيت شرکت چینی پردیس

ارتباط با ما

دانلود


تاثير توسعه منابع انساني بر مديريت کيفيت  شرکت چینی پردیس
عنوان پایان نامه: تاثير توسعه منابع انساني بر مديريت کيفيت شرکت چینی پردیس
پروژه تحقيقاتي کارشناسي رشته مدیریت-گرایش صنعتی
(همراه با پرسشنامه و کار آماری)
فرمت فایل: word
تعداد صفحات: 152
شرح مختصر:
هدف این تحقیق بررسی تاثير توسعه منابع انساني بر مديريت کيفيت کارکنان شرکت چینی پردیس .. می باشد.
روش اين پژوهش، روش پيمايشي با استفاده از پرسشنامه است. در این پژوهش جامعه ی آماری، کارکنان شرکت چینی پردیس با حدود 200 نفر کارمند می باشد ، که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده و بهره گیری از جدول مورگان 127 نفر برای انجام تحقیق به صورت تصادفی انتخاب شده­اند.
در این پژوهش از یک پرسشنامه استاندارد از کتاب پژوهشنامه مدیریت جلد 9 که دارای 20 سوال می باشد ، استفاده کرده ایم که مورد تأیید مشاور آماری پژوهش نیز قرار گرفته است. همچنين در این پژوهش ضمن ارائه جداول و نمودارها در آمار استنباطی از ضریب همبستگی اسپیرمن استفاده کرده­ایم که ضمن تعیین وجود یا عدم رابطه بین متغیرها، شدت رابطه را نیز نشان می­دهد.
تجزيه و تحليل داده ها با کمک آمار توصيفي و تحليل واريانس انجام شد. روش تحليل آماري در اين پژوهش شامل ضريب همبستگي که تمام آن توسط نرم افزار SPSS صورت پذيرفته است.
فهرست مطالب
چكيده‌ج
فصل اول: طرح تحقیق
-1-1مقدمه:2
-2-1تعریف موضوع تحقیق.. 2
1-3- اهداف تحقيق:4
1-3-1-هدف کلي:4
1-3-2-اهداف جزئي:4
-4-1اهمیت وضرورت موضوع:4
1-5- فرضيات تحقيق.. 5
1-6- متغیر های تحقیق.. 5
1-6-1- متغیر مستقل.. 5
1-6-2- متغیر وابسته. 6
1-7- محدوديتهاي پژوهش.... 6
1-8- روش تحقیق.. 6
1-9- جامعه ی آماری و حجم نمونه. 6
1-10- ابزار جمع آوری اطلاعات... 6
1-11- روشهای تجزیه و تحلیل آماری... 6
1-12- قلمرو تحقیق.. 7
1-12-1- قلمرو موضوعی.. 7
1-12-2- قلمرو مکانی.. 7
1-12-3- قلمرو زمانی.. 7
-13-1تعريف مفاهيم و اصطلاحات:7
 فصل دوم: ادبیات تحقیق
-1-2مقدمه:9
-2-2مفهوم مدیریت کیفیت:9
-1-2-2رضایتمندی مشتری:12
-2-2-2تعهد و رهبری مدیریت ارشد:12
-3-2-2برنامه های ارتقاء شایستگی های کارکنان:12
-4-2-2مشارکت کارکنان.. 13
-5-2-2توانمندسازی کارکنان.. 13
-6-2-2کار گروهی.. 14
-7-2-2آموزش وتوسعه منابع انسانی.. 14
-8-2-2مشتری مداری:14
-3-2اصول مدیریت کیفیت:15
-4-2فعاليتهاي مديريت كيفيت:19
2-5- مبانی مدیریت کیفیت:20
-6-2مفهوم برنامه ریزی منابع انسانی:20
2-7- متغیرهای داخلی یا سازمانی اثرگذار بر کارکرد برنامه ریزی منابع انسانی:22
2-8- متغیرهای خارجی اثرگذار بر کارکرد برنامه ریزی منابع انسانی:23
2-9-رویکردهای برنامه ریزی منابع انسانی:25
2-10- پیش بینی موجودی منابع انسانی:25
2-11- پیش بینی عرضه درونی منابع انسانی:25
2-12-پیش بینی عرضه ب یرونی نیروی کار:25
2-13- الزامات اثربخشی برنامه ریزی منابع انسانی:28
2-14- مديريت منابع انسانى و عملكرد مدير پرسنل:31
2-15- اهداف مديريت منابع انسانى:31
2-16- سطوح تجزيه و تحليل در توسعه ي منابع انساني:32
2- 17- مدلهاي توسعه منابع انساني:33
2-17-1- مدلهاي عقلايي توسعه ي منابع انساني:33
2-17-2- مدلهاي طبيعي توسعه ي منابع انساني:34
2-17-3- توسعه ي منابع انساني براساس نقاط مرجع استراتژيك:34
2-17-4- رويكرد باز و بسته به توسعه ي منابع انساني:35
2-17-5- توسعه ی منابع انسانی مشتق شده از نیاز:36
2-17-6- توسعه ي منابع انساني مشتق شده ازفرصت:37
2-17-7- توسعه ي منابع انساني مشتق شده از قابلیتها:37
2-17-8- مدل I-A توسعه ی منابع انسانی :. 37
2-18- هويت بخشي.. 38
2-19- هم آهنگ سازي... 38
2-20- موفقيت.... 38
2-21- انطباق.. 39
2-22- وظايف مديريت منابع انسانى در مديريت کيفيت:39
2-22-1- برنامه ريزى نيروى انسانى، كارمنديابى و گزينش:40
2-22-2- آموزش و توسعه نيروى انسانى.. 40
2-22-3- نظام جبران خدمات و انگيزه. 41
2-22-4- نظام ارزيابى عملكرد. 41
2-22-5- پرورش زندگى شغلى.. 41
2-22-6- ايمنى و سلامتى روانى و جسمى.. 42
2-22-7- بهبود ارتباطات منابع انسانى.. 42
2-22-8- تحقيقات منابع انسانى.. 42
2-23- اهميت دانش مديريت منابع انسانى بر مديريت کيفيت:43
2-24- عوامل محيطى مؤثر بر مديريت منابع انسانى:44
2-24-1- عوامل محيطى برون سازمانى.. 44
2-24-2- عوامل محيطى درون سازمانى.. 47
2-25- مدل مديريت کيفيت :49
2-26- مفاهيم بنيادي:50
2-27- تعالي چيست ؟. 51
2-28- جوايز كيفيت و مديريت كيفيت جامع.. 51
2-29- تعالي سازماني چيست ؟. 52
2-30- لازمه حركت در مسير تعالي و سرآمدي... 52
2-31- ارزش ها و مفاهيم بنيادي:53
2-32- اصول پايه کيفيت:54
2-33- روشهاي خود ارزيابي در مدل مديريت کيفيت:55
2-34- ماموريت مديريت کيفيت چيست؟. 56
2-35- اثر بخشی آموزش کارکنان سازمان به عنوان یک ضرورت اساسی.. 57
2-36- آموزش ضمن خدمت.... 58
2-37- دلايل نياز به آموزش كاركنان.. 59
2-38- مقاصد آموزش ضمن خدمت.... 59
2-39- مشارکت کارکنان در سازمان در بهبود کیفیت محصول.. 61
2-40-پیش شرطهای لازم برای مشارکت کارکنان.. 61
2-41- فوائد مشارکت کارکنان.. 62
2-42- گروههای مشارکت کارکنان و تیمهای کاری... 63
2-43- انواع تیم های کاری... 63
2-44- اخلاق کارکنان و سنجش اخلاق در بین آنان.. 64
2-45- ضرورت اخلاق اداري :64
2-46-اصول اخلاق اداري :64
2-47- عوامل تاثیرگذار بر رفتار اخلاقی کارکنان در سازمان.. 65
2-48- اهمیت و ضرورت بحث های اخلاقی:66
2-49- اهمیت اخلاق در روایات اسلامی.. 68
2-50- معانی و کاربردهای اخلاق.. 68
2-51- فاکتورهای سطح میانی اثر گذار بر رفتار اخلاقی.. 71
2-52- فاکتورهای سطح خرد اثر گذار بر رفتار اخلاقی.. 72
2-53- نظام تشويق و پاداش.... 73
2-54- خلاقیت و ابتکار برای تشویق کارکنان.. 74
2-55- ويژگي‌هاي مديريت تقدير سازماني.. 75
2-56- نارسايي‌هاي شيوه‌هاي قدرداني مرسوم. 76
2-57- معيارهاي شيوه‌هاي نوين قدرداني.. 78
2-58- نگرش اسلامي نسبت به جايگاه مديريتي و ارزشي و تربيتي تشويق و تنبيه. 79
2-59- مزاياي مديريت تقدير بر مديريت تنبيه. 81
2-60-پیشینه پژوهش.... 83
2-60-1-تحقیقات داخلی:83
2-60-2-تحقیقات خارجی:83
 فصل سوم: روش تحقيق
3-1 مقدمه. 86
3-2 انواع روش تحقیق.. 86
3-3 جامعه ی آماری و حجم نمونه. 86
3-4 ابزار جمع آوری اطلاعات... 87
3-5 سنجش روایی (اعتماد) و پایایی (اعتبار) شاخصها87
3-6 روشهای تجزیه و تحلیل آماری... 88
فصل چهارم تجزيه و تحليل اطلاعات
4-1- مقدمه. 91
4-2- توصيف داده ها91
4-2-1- سن:92
4-2-2- تحصيلات:93
4-2-3- سابقه كار:94
4-3- فرضيه هاي پژوهش و تحليل داده ها95
4-4- نتايج توصيفي:96
4-5- ارزيابي سطح توانمند سازي كاركنان توسط شركت.... 116
4-6- سطح ارزيابي عملكرد كاركنان توسط شركت.... 117
4-7- ارزيابي سطح ارتباطات سازمان.. 118
4-8- ارزيابي سطح تمركز بر مشتري... 119
4-9- ارزيابي سطح توجه شركت به مديريت كيفيت.... 120
4-10- نتايج استنباطي.. 121
 فصل پنجم: بحث و نتيجه گيري
1-5 خلاصه موضوع و روش ها124
2-5 یافته های تحقیق.. 124
3-5 پیشنهادهای کاربردی... 125
4-5 پیشنهادهایی جهت تحقیقات آتی.. 125
ضمائم.. 126
پرسشنامه. 126
جداول Spss: خروجی برنامه. 127
منابع و مآخذ:134
الف) منابع فارسي.. 134
ب) منابع لاتين.. 135
 فهرست اشكال
شكل 2-1- مدل عقلايي توسعه منابع انساني.. 33
شكل 2-2- مدل طبیعی توسعه منابع انسانی.. 34
شکل 2-3- رویکرد های مختلف به توسعه منابع انسانی.. 36
 فهرست جداول
جدول 2-1: استراتژی های منابع انسانی.. 35
جدول4-1: توزيع فراوانی و درصد کارکنان مورد مطالعه بر حسب جنسیت... 91
جدول4-2: توزيع فراوانی و درصد کارکنان مورد مطالعه بر حسب سن.. 92
جدول4-3: توزيع فراوانی و درصد کارکنان مورد مطالعه بر حسب تحصیلات.. 93
جدول4-4: توزيع فراوانی و درصد کارکنان مورد مطالعه بر حسب سابقه کار. 94
جدول 4-5 : ارزيابي نظرات پاسخگويان نسبت به گويه 1. 96
جدول 4-6 : ارزيابي نظرات پاسخگويان نسبت به گويه 2. 97
جدول 4-7 : ارزيابي نظرات پاسخگويان نسبت به گويه 3. 98
جدول 4-8 : ارزيابي نظرات پاسخگويان نسبت به گويه 4. 99
جدول 4-9 : ارزيابي نظرات پاسخگويان نسبت به گويه 5. 100
جدول 4-10 : ارزيابي نظرات پاسخگويان نسبت به گويه 6. 101
جدول 4-11 : ارزيابي نظرات پاسخگويان نسبت به گويه 7. 102
جدول 4-12 : ارزيابي نظرات پاسخگويان نسبت به گويه 8. 103
جدول 4-13 : ارزيابي نظرات پاسخگويان نسبت به گويه 9. 104
جدول 4-14 : ارزيابي نظرات پاسخگويان نسبت به گويه 10. 105
جدول 4-15 : ارزيابي نظرات پاسخگويان نسبت به گويه 11. 106
جدول 4-16 : ارزيابي نظرات پاسخگويان نسبت به گويه 12. 107
جدول 4-17 : ارزيابي نظرات پاسخگويان نسبت به گويه 13. 108
جدول 4-18 : ارزيابي نظرات پاسخگويان نسبت به گويه 14. 109
جدول 4-19 : ارزيابي نظرات پاسخگويان نسبت به گويه 15. 110
جدول 4-20 : ارزيابي نظرات پاسخگويان نسبت به گويه 16. 111
جدول 4-21 : ارزيابي نظرات پاسخگويان نسبت به گويه 17. 112
جدول 4-22 : ارزيابي نظرات پاسخگويان نسبت به گویه18. 113
جدول 4-23 : ارزيابي نظرات پاسخگويان نسبت به گويه 19. 114
جدول 4-24 : ارزيابي نظرات پاسخگويان نسبت به گويه 20. 115
جدول4-25: ارزیابی سطح توانمندسازی کارکنان توسط شرکت... 116
جدول4-26: سطح ارزیابی عملکرد کارکنان توسط شرکت... 117
جدول4-27: ارزیابی سطح ارتباطات سازمانی.. 118
جدول4-28: ارزیابی سطح تمرکز بر مشتری.. 119
جدول4-29: ارزیابی سطح توجه شرکت به مدیریت کیفیت... 120
جدول4-31: خلاصه داده های ضریب همبستگی اسپیرمن براي فرضیه اول پژوهش... 121
جدول4-32: خلاصه داده های ضریب همبستگی اسپیرمن براي فرضیه دوم پژوهش... 121
جدول4-33: خلاصه داده های ضریب همبستگی اسپیرمن براي فرضیه سوم پژوهش... 122
 فهرست نمودارها
نمودار4-1: توزيع فراوانی و درصد کارکنان مورد مطالعه بر حسب جنسیت... 91
نمودار4-2: توزيع فراوانی و درصد کارکنان مورد مطالعه بر حسب سن.. 92
نمودار4-3: توزيع فراوانی و درصد کارکنان مورد مطالعه بر حسب تحصیلات.. 93
نمودار4-4: توزيع فراوانی و درصد کارکنان مورد مطالعه بر حسب سابقه کار. 94
نمودار 4-5 : ارزيابي نظرات پاسخگويان نسبت به گويه 1. 96
نمودار 4-6 : ارزيابي نظرات پاسخگويان نسبت به گويه 2. 97
نمودار 4-7 : ارزيابي نظرات پاسخگويان نسبت به گويه 3. 98
نمودار 4-8 : ارزيابي نظرات پاسخگويان نسبت به گويه 4. 99
نمودار 4-9 : ارزيابي نظرات پاسخگويان نسبت به گويه 5. 100
نمودار 4-10 : ارزيابي نظرات پاسخگويان نسبت به گويه 6. 101
نمودار 4-11 : ارزيابي نظرات پاسخگويان نسبت به گويه 7. 102
نمودار4-12 : ارزيابي نظرات پاسخگويان نسبت به گويه 8. 103
نمودار4-13 : ارزيابي نظرات پاسخگويان نسبت به گويه 9. 104
نمودار 4-14 : ارزيابي نظرات پاسخگويان نسبت به گويه 10. 105
نمودار 4-15 : ارزيابي نظرات پاسخگويان نسبت به گويه 11. 106
نمودار 4-16 : ارزيابي نظرات پاسخگويان نسبت به گويه 12. 107
نمودار 4-17 : ارزيابي نظرات پاسخگويان نسبت به گويه 13. 108
نمودار 4-18 : ارزيابي نظرات پاسخگويان نسبت به گويه 14. 109
نمودار 4-19 : ارزيابي نظرات پاسخگويان نسبت به گويه 15. 110
نمودار 4-20 : ارزيابي نظرات پاسخگويان نسبت به گويه 16. 111
نمودار 4-21 : ارزيابي نظرات پاسخگويان نسبت به گويه 17. 112
نمودار 4-22 : ارزيابي نظرات پاسخگويان نسبت به گويه 18. 113
نمودار 4-23 : ارزيابي نظرات پاسخگويان نسبت به گويه 19. 114
نمودار 4-24 : ارزيابي نظرات پاسخگويان نسبت به گويه 20. 115
نمودار4-25: ارزیابی سطح توانمندسازی کارکنان توسط شرکت... 116
نمودار4-26: سطح ارزیابی عملکرد کارکنان توسط شرکت... 117
نمودار4-27: ارزیابی سطح ارتباطات سازمانی.. 118
نمودار4-28: ارزیابی سطح تمرکز بر مشتری.. 119
نمودار4-29: ارزیابی سطح توجه شرکت به مدیریت کیفیت... 120

👇 تصادفی👇

طرح لایه باز اعلامیه ترحیم شماره 7پاورپوینت سازه نگهبانپايان نامه "افزایش راندمان یک مبدل ایزوله افزاینده dc-dc در صفحات خورشیدی"گزارش کارآموزی شركت صنعتي محورسازان ايرانگزارش کارآموزی سیستم برق و ترمز و عیب یابی خودروهاFrank Loyd Right Falling Water Full 3D. 2Dقطب نما، قبله نما و فلزیاب اندرویدرابطه بین عناصر آمیخته بازاریابی بادرکی از میزان فروش شرکتهای متوسط وکوچک دانش بنیان (مورد کاوی شرکتهای نانویی)شبکه های کامپیوتری ✅فایل های دیگر✅

#️⃣ برچسب های فایل تاثير توسعه منابع انساني بر مديريت کيفيت شرکت چینی پردیس

تاثير توسعه منابع انساني بر مديريت کيفيت شرکت چینی پردیس

دانلود تاثير توسعه منابع انساني بر مديريت کيفيت شرکت چینی پردیس

خرید اینترنتی تاثير توسعه منابع انساني بر مديريت کيفيت شرکت چینی پردیس

👇🏞 تصاویر 🏞