👈فول فایل فور یو ff4u.ir 👉

بررسی عوامل موثر بر مدیریت کیفیت جامع در بیمارستان های دولتی

ارتباط با ما

دانلود


بررسی عوامل موثر بر مدیریت کیفیت جامع در بیمارستان های دولتی
عنوان پایان نامه: بررسی عوامل موثر بر مدیریت کیفیت جامع در بیمارستان های دولتی(همراه با پرسشنامه و کار آماری)
پایان‌نامه جهت أخذ درجه کارشناسی-رشته مدیریت-بازرگانی
فرمت فایل: WORD
تعداد صفحات: 126
شرح مختصر:
هدف این تحقیق بررسی تاثیر مدیریت کیفیت جامع بر رضایتمندی کارکنان بیمارستان های دولتی.. می‌باشد که مشتمل بر تعریف مدیریت کیفیت و رضایتمندی کارکنان و منابع انسانی، آثار مدیریت کیفیت در سازمان، اصول و ارکان فلسفی مدیریت کیفیت و موانع و راهکارهای تحقق کیفیت است.
دراین تحقیق به تعریف مدیریت کیفیت و رضایتمندی کارکنان و منابع انسانی پرداخته شده است. مبانی مدیریت کیفیت در شش قسمت بیان شده و موانع آن در دو سطح مدیریت کیفیت و دولت وچالش‌های دولتی مورد بررسی قرار گرفته است ، همچنین بررسی می شود که آیا مدیریت کیفیت می تواند مولفه های مدیریت رضایتمندی کارکنان و منابع انسانی را تحت تاثیر قرار دهد یا خیر؟
روش پژوهش دراین تحقیق آماری – توصیفی می‌باشد که داده‌های جمع‌آوری شده ازطریق پرسشنامه وارد برنامه‌ی Spss شده و تحلیل داده‌ها بصورت جدول و نمودار گزارش شده است. جامعه‌ی آماری این پژوهش کارکنان بیمارستان های دولتی  هستند که در دیماه 1392 مشغول به کار بوده اند. نمونه‌ی انتخاب شده با توجه به جامعه آماری ، 200 نفر می باشد .
با توجه به نتایج یافته های پژوهش ، بین توجه به رضایتمندی منابع انسانی و مدیریت کیفیت با اطمینان 95 درصد رابطه معنا داری وجود دارد ، همچنین بین آموزش کارکنان و مدیریت کیفیت و بین مشارکت کارکنان در تصمیمات و مدیریت کیفیت ، بااطمینان 95 درصد و سطح خطای صفر، رابطه‌ی معناداری وجود دارد.
فهرست مطالب
چکیده1
فصل اول: کلیات پژوهش
1-1- بیان مسئله. 3
1-2- اهمیت و ضرورت موضوع. 3
1-3-اهداف پژوهش... 4
1-3-1-هدف اصلی.. 4
1-3-2- اهداف فرعی.. 4
1-4- فرضیات پژوهش... 5
1-5- قلمرو تحقیق. 5
1-5-1- قلمرو موضوعی.. 5
1-5-2- قلمرو مکانی.. 5
1-5-3- قلمرو زمانی.. 5
1-6- تعریف اصطلاحات پژوهش... 5
1-7- محدودیت های تحقیق. 6
 فصل دوم: ادبیات پژوهش
بخش اول : مدیریت کیفیت.. 9
2-1- مديريت جامع كيفيت... 10
2-2-تعريف مديريت جامع کيفيت 10
2-3- ارکان فلسفي مديريت جامع کيفيت... 11
2-3-1- فرايندگرايي.. 11
2-3-2- مشتري‌محوري.. 11
2-3-3- ارتقاي مستمر و فراگير فرايندها و سيستم‌ها11
2-4- اصول مديريت جامع کيفيت... 11
2-5- نقش مدیریت جامع درتغییرات سازمانی.. 14
2-5-1- تغيير فرهنگي:14
2-6- محدودیت های مدیریت کیفیت جامع. 15
2-6-1- مديريت كيفيت جامع و دولت... 15
2-6-2- چالشهاي دولتي:16
2-7- ارتباطات و آموزش مديريت كيفيت جامع. 17
2-8-سنجش و اندازه گيري مدیریت جامع. 19
2-8-1- مشتريان:19
2-8-2-اهداف استراتژيك:19
2-9- اثرات مدیریت کیفیت جامع درسازمان. 20
2-9-1-ديدگاه ضمني از سازمان. 20
2-9-2-جهت زماني اوليه:20
2-9-3-تاثير بر فرهنگ سازماني.. 21
2-9-4-الزامات رهبري:21
2-9-5-تاكيد بر كنترل مديريت... 21
2-10-مدیریت کیفیت جامع ومشتری مداری.. 22
2-11-کیفیت خدمات.. 23
2-11-1-ابعاد و عوامل کیفیت خدمات.. 24
بخش دوم: رضایتمندی کارکنان و منابع انسانی.. 25
2-12-مدیریت منابع انسانی.. 25
2-13-فلسفه مدیریت منابع انسانی.. 26
2-14-رویکردهای مدیریت منابع انسانی.. 26
2-15-اهداف مدیریت منابع انسانی.. 27
2-16-تحولات در مفهوم مدیریت منابع انسانی.. 27
2-17-نقش شایستگی های منابع انسانی و کیفیت... 28
2-18-نقش استراتژیک فرآیند مدیریت منابع انسانی در پیاده سازی مدیریت کیفیت... 28
2-19- تاثیر رضایت شغلی در موفقیت سازمانی.. 32
2-19-1- تعاریف مختلف از رضایت شغلی.. 32
2-19-2- رضایت درونی و رضایت بیرونی.. 34
2-19-3- نظریه های مختلف در مورد رضایت شغلی.. 35
2-20- شاخص های رضایت شغلی.. 36
2-21-عوامل موثر بر رضایت شغلی :36
2-22- رضایت شغلی کارکنان کلید طلایی رضایت مشتریان. 38
2-23-پیامدهای رضایت شغلی و عدم رضایت شغلی:40
2-24- رضایت شغلی و عملکرد :42
2-25- آموزش کارکنان. 42
2-25-1- اهداف آموزش کارکنان. 43
2-25-2- آموزش ضمن خدمت کارکنان. 43
2-25-3- دلايل نياز به آموزش كاركنان. 45
2-25-4- مقاصد آموزش کارکنان. 45
2-26- مشارکت کارکنان. 48
2-26-1- نقش مشارکت در تصمیم گیری.. 48
2-26-2- بررسی مولفه های مدیریت مشارکتی.. 49
2-26-3- ضرورت مشاركت كاركنان در تصميم گيريهاي سازمانها50
بخش سوم: تحقیقات داخلی و خارجی.. 55
2-27-پیشینه پژوهش... 55
2-27-1-تحقیقات داخلی:55
2-27-2-تحقیقات خارجی:56
 فصل سوم: روش تحقیق
3-1-روش تحقیق. 59
3-2-جامعه آماری.. 60
3-3-حجم نمونه و روش نمونه گیری.. 60
3-4-ابزار پژوهش... 60
3-5-روش گردآوري داده ها61
3-6 -روایی وپایائی پرسشنامه. 61
3-6-1-روایی(اعتبار):61
3-6-2-پایائی(اعتماد):62
3-7 -متغیرهای تحقیق. 62
3-8 - روش تجزیه وتحلیل داده ها63
 فصل چهارم: تجزیه و تحلیل یافته های پژوهش
4-1-توصیف داده ها65
4-2- فرضیه های پژوهش و تحلیل داده ها67
4-2-1- نتایج توصیفی:68
4-3-نتایج استنباطی.. 93
4-4-نتایج آزمون فرضیه ها95
 فصل پنجم: خلاصه و نتیجه گیری
5-1-خلاصه و نتیجه گیری.. 97
5-2- پیشنهادات.. 99
ضمائم: پرسشنامه. 100
خروجی نرم افزار SPSS. 102
منابع و مأخذ. 111
 فهرست جداول
 جدول3-1- در رابطه با سوالات پرسشنامه. 61
جدول 3-2- طیف سوالات فرضیات.. 62
جدول4-1: توزيع فراوانی و درصد کارکنان مورد مطالعه بر حسب جنسیت.. 65
جدول4-2: توزيع فراوانی و درصد کارکنان مورد مطالعه بر حسب سابقه کار. 66
جدول4-3: توزيع فراوانی و درصد کارکنان مورد مطالعه بر حسب تحصیلات.. 67
جدول 4-4 : ارزيابي نظرات پاسخگويان نسبت به گويه 1. 68
جدول 4-5 : ارزيابي نظرات پاسخگويان نسبت به گويه 2. 69
جدول 4-6 : ارزيابي نظرات پاسخگويان نسبت به گويه 3. 70
جدول 4-7 : ارزيابي نظرات پاسخگويان نسبت به گويه 4. 71
جدول 4-8 : ارزيابي نظرات پاسخگويان نسبت به گويه 5. 72
جدول 4-9 : ارزيابي نظرات پاسخگويان نسبت به گويه 6. 73
جدول 4-10 : ارزيابي نظرات پاسخگويان نسبت به گويه 7. 74
جدول 4-11 : ارزيابي نظرات پاسخگويان نسبت به گويه8. 75
جدول 4-12 : ارزيابي نظرات پاسخگويان نسبت به گويه9. 76
جدول 4-13 : ارزيابي نظرات پاسخگويان نسبت به گويه10. 77
جدول 4-14 : ارزيابي نظرات پاسخگويان نسبت به گويه11. 78
جدول 4-15 : ارزيابي نظرات پاسخگويان نسبت به گويه12. 79
جدول 4-16 : ارزيابي نظرات پاسخگويان نسبت به گويه13. 80
جدول 4-17 : ارزيابي نظرات پاسخگويان نسبت به گويه14. 81
جدول 4-18 : ارزيابي نظرات پاسخگويان نسبت به گويه15. 82
جدول 4-19 : ارزيابي نظرات پاسخگويان نسبت به گويه 16. 83
جدول 4-20 : ارزيابي نظرات پاسخگويان نسبت به گويه 17. 84
جدول 4-21 : ارزيابي نظرات پاسخگويان نسبت به گويه 18. 85
جدول 4-22 : ارزيابي نظرات پاسخگويان نسبت به گويه 19. 86
جدول 4-23 : ارزيابي نظرات پاسخگويان نسبت به گويه 20. 87
جدول 4-24 : ارزيابي نظرات پاسخگويان نسبت به گویه 21. 88
جدول 4-25 : ارزيابي سطح آموزش کارکنان در زمینه های آماری و مهارتهای کاری:89
جدول 4-26 : ارزيابي سطح مشارکت کارکنان در تصمیمات مربوط به کیفیت.. 89
جدول 4-27 : رضایتمندی کارکنان و منابع انسانی.. 91
جدول 4-28:سطح توجه به مدیریت کیفیت.. 92
جدول4-29: خلاصه داده های ضریب همبستگی اسپیرمن براي فرضیه اول پژوهش... 93
جدول4-30: خلاصه داده های ضریب همبستگی اسپیرمن براي فرضیه دوم پژوهش... 94
جدول4-31: خلاصه داده های ضریب همبستگی اسپیرمن براي فرضیه سوم پژوهش... 95
  فهرست نمودار ها
 نمودار4-1: توزيع فراوانی و درصد کارکنان مورد مطالعه بر حسب جنسیت... 65
نمودار4-2: توزيع فراوانی و درصد کارکنان مورد مطالعه بر حسب سابقه کار. 66
نمودار4-3: توزيع فراوانی و درصد کارکنان مورد مطالعه بر حسب تحصیلات.. 67
نمودار 4-4 : ارزيابي نظرات پاسخگويان نسبت به گويه 1. 68
نمودار 4-5 : ارزيابي نظرات پاسخگويان نسبت به گويه2. 69
نمودار 4-6 : ارزيابي نظرات پاسخگويان نسبت به گويه3. 70
نمودار 4-7 : ارزيابي نظرات پاسخگويان نسبت به گويه4. 71
نمودار 4-8 : ارزيابي نظرات پاسخگويان نسبت به گويه5. 72
نمودار 4-9 : ارزيابي نظرات پاسخگويان نسبت به گويه 6. 73
نمودار 4-10 : ارزيابي نظرات پاسخگويان نسبت به گويه7. 74
نمودار 4-11 : ارزيابي نظرات پاسخگويان نسبت به گويه8. 75
نمودار 4-12 : ارزيابي نظرات پاسخگويان نسبت به گويه9. 76
نمودار 4-13 : ارزيابي نظرات پاسخگويان نسبت به گويه10. 77
نمودار 4-14 : ارزيابي نظرات پاسخگويان نسبت به گويه11. 78
نمودار 4-15 : ارزيابي نظرات پاسخگويان نسبت به گويه12. 79
نمودار 4-16 : ارزيابي نظرات پاسخگويان نسبت به گويه 13. 80
نمودار 4-17 : ارزيابي نظرات پاسخگويان نسبت به گویه 14. 81
نمودار 4-18 : ارزيابي نظرات پاسخگويان نسبت به گويه15. 82
نمودار 4-19 : ارزيابي نظرات پاسخگويان نسبت به گويه16. 83
نمودار 4-20 : ارزيابي نظرات پاسخگويان نسبت به گويه17. 84
نمودار 4-21 : ارزيابي نظرات پاسخگويان نسبت به گويه18. 85
نمودار 4-22 : ارزيابي نظرات پاسخگويان نسبت به گويه19. 86
نمودار 4-23 : ارزيابي نظرات پاسخگويان نسبت به گويه 20. 87
نمودار 4-24 : ارزيابي نظرات پاسخگويان نسبت به گويه21. 88
نمودار 4-25 : ارزيابي سطح آموزش کارکنان در زمینه های آماری و مهارتهای کاری.. 89
نمودار4-26 : ارزيابي سطح مشارکت کارکنان در تصمیمات مربوط به کیفیت... 90
نمودار 4-27 : رضایتمندی کارکنان و منابع انسانی.. 91
نمودار 4-28 : سطح توجه به مدیریت کیفیت... 92

👇 تصادفی👇

دانلود تحقیق قالب پاورپوینت با عنوان زنجیره ارزش۱۶ اسلایدبررسي و نقش فرآيند ارتباطات در عملكرد مديران در سازمان ملي جوانان و نهادهاي تابعه شهر تهرانDose-dependent effects of multi-walled carbon nanotube on seed germination, growth, photosythetic pigments and lipid peroxidation of six plant speciesنقد رمان The Castle by Franz Kafkaکتاب اندیشه‌های زرتشت پیامبر ایران باستانPowerPoint 2016 Tips and Tricksگزارش کار آزمایشگاه ترمودینامیکنرم افزار غذاهای ایرانی برای اندرویدشیپ فایل ایستگاه های سینوپتیک استان اردبیلدانلود لایه shapefile آبراهه های استان خراسان رضوی ✅فایل های دیگر✅

#️⃣ برچسب های فایل بررسی عوامل موثر بر مدیریت کیفیت جامع در بیمارستان های دولتی

بررسی عوامل موثر بر مدیریت کیفیت جامع در بیمارستان های دولتی

دانلود بررسی عوامل موثر بر مدیریت کیفیت جامع در بیمارستان های دولتی

خرید اینترنتی بررسی عوامل موثر بر مدیریت کیفیت جامع در بیمارستان های دولتی

👇🏞 تصاویر 🏞