👈فول فایل فور یو ff4u.ir 👉

بررسی و تبيين نگرش والدين دانش آموزان نسبت به مشاوره و راهنمايي در دوره ابتدايي مدارس

ارتباط با ما

دانلود


بررسی و تبيين نگرش والدين دانش آموزان نسبت به مشاوره و راهنمايي در دوره ابتدايي مدارس
عنوان پایان نامه: بررسی و تبيين نگرش والدين دانش آموزان نسبت به مشاوره و راهنمايي در دوره ابتدايي مدارس(همراه با پرسشنامه)
فرمت فایل: word
تعداد صفحات: 111
شرح مختصر:
هدف از اين مطالعه "بررسی و تبيين نگرش والدين دانش آموزان نسبت به مشاوره و راهنمايي در دوره ابتدايي مدارس " می باشد.مشاوره و راهنمايي درمدارس برنامه‌اي حياتي است كه در عرصه‌ي تعليم و تربيت جهان (خصوصاً دوره‌ي آموزش عمومي) از سال‌هاي دور مورد توجّه قرار گرفته است. چرا كه طيّ اين دوره‌ دانش‌آموزان در مرحله‌ي آغازين تجربه‌هاي اجتماعي توأم با رشد فردي قرار دارند.
اين پژوهش يك مطالعه توصيفي و از نوع پيمايشي است كه در سال 1393  انجام گرفته است. در این تحقیق از پرسشنامه خودساخته (محقق ساخته) که دارای 15 سوال بود که به تایید استاد راهنما رسید ، استفاده شده است.
جامعه مورد نظر در این تحقیق کل والدین دانش اموزان می باشد. نمونه اماری در این تحقیق تعداد 100 نفر از والدین که نزد مشاور رفته و تعداد 100 نفر که به مشاوره نرفته اند.
روش پژوهش در این تحقیق پیمایش – توصیفی می باشد که داده های جمع آوری شده از طریق پرسشنامه وارد برنامه SPSS شده و تحلیل داده ها به صورت جدول و نمودار گزارش شده است.
نتایج تحقیق نشان می دهد که بین نگرش والدین به مشاوره با توجه به سن ، جمعیت خانواده و نوبت مشاوره تفاوت معنی داری وجود ندارد.
فهرست مطالب
چكيده:‌د
فصل اول
کلیات تحقیق
1-1- مقدمه :2
1-2- بيان مسئله3
1-3- اهميت وضرورت موضوع3
1-4- اهداف پژوهش4
1-4-1- هدف اصلی4
1-4-2- اهداف فرعی4
1-5- فرضيه هاي پژوهش5
1- 6- مفاهيم و واژگان اختصاصي پژوهش5
 فصل دوم
ادبیات تحقیق
2-1- مقدمه8
2-2- تعاريف راهنمايي و مشاوره9
2-3- اهداف مشاوره و راهنمايي10
2-4- ضرورت فعاليتهاي راهنمايي ومشاوره درمدارس:11
2-5- اهمیت مشاوره11
2-6- تاريخچه ي روانشناسي مشاوره14
2-7- تکنیک های مشاوره و مبانی فکری آن16
2-8-مكتب هاي مهم در روان شناسي مشاوره16
2-8-1- مكتب مشاوره مستقيم :16
2-8-2- مكتب مشاوره غير مستقيم :17
2-8-3- مكتب مشاوره نيمه مستقيم :17
2-9- روشهاي مورد استفاده در روان شناسي مشاوره:17
2-10- نقش مشاور در مدارس17
2-11- نقش مشاور در امور تحصیلی:18
2-12- فرایند مشاوره :19
2-13- فايده و اهميت مشاوره و راهنمايي20
2-14- هدفهاي مشاوره21
2-15- اهداف اني روان شناسي مشاوره21
2-16- اهداف غايي ونهايي روان شناسي مشاوره :23
2-17- خصوصيات مشاوران23
2-18- نقش مشاوردرمدارس:24
2-19- نقش مشاور درامور تحصيلي25
2-20- نقش مشاوران درتأمين بهداشت رواني دانش آموزان26
2-21- ضرورت مشاوره و راهنمایی و وظایف مشاور و راهنما29
2-22- مشاوره چه وظایفی دارد ؟29
2-23- مشاور در رابطه مشاوره ای :29
2-24- عمده ترین اهداف هدایت تحصیلی توسط مشاوران:33
2-25- نقش مشاور درامور تحصیلی34
2-25-1- ضرورت فعالیتهای راهنمایی ومشاوره درمدارس:35
2-25-2- خصوصیات مشاوران36
2-25-3- نقش مشاوردرمدارس:37
2-25-4- نقش مشاوران درتأمین بهداشت روانی دانش آموزان38
2-26- نقش مشاوران در تامين بهداشت رواني دانش اموزان:42
2-27- نگرش والدین به مشاوره در آموزه های دینی43
2-28- و ظايف مشاوران43
2-29- اهميت راهنمايي:45
2-30- اندازه گروه وطول جلسات مشاوره45
2-31- خصوصيات را هنما و مشاور از ديدگاه اسلام45
2-32- ضرورت فعاليت هاي راهنمايي ومشاوره درمدارس46
2-33- انواع گروهها48
2-33-1- گروههاي راهنمايي48
2-33-2- گروه بزرگ راهنمايي:49
2-33-3- گروه كوچك راهنمايي:49
2-33-4- نشست هاي كلاسي:49
2-33-5- گروههاي روابط انساني :50
2-33-6- كلاسهاي راهنمايي:50
2-33-7- گروههاي مشاوره وروان درماني51
2-33-8- گروههاي همدرد(همشكل):51
2-33-9- گروههاي مورد مدار:51
2-33-10- گروههاي توانش بشري:51
2-33-11- گروههاي مشاروره اي همگنان :52
2-33-12-گروههاي مشاورت52
2-33-12-1- گروههاي مشاورتي مورد-مدار52
2-33-12-2- گروههاي اموزشي –تجربي52
2-34- تصويري از روابط انساني53
2-34-1- روابط سالم وناسالم53
2-35- نياز هاي بشري در رابطه با مشاوره گروهي55
2-36- نياز هاي فيزيولوژيك:56
2-37- نياز به امنيت :56
2-38- محبت وتعلق:57
2-39- عزت:58
2-40- تحقق خويشتن :58
2-41- مفهوم مشورت دراسلام59
2-42- دلايل بررسي مشاوره از ديدگاه اسلام :60
2-43- اهميت مشاوره در احاديث:63
2-44- پيشينه تحقيق64
2-44-1- تحقيقات داخلي64
2-44-2- تحقيقات خارجي64
 فصل سوم
روش تحقیق
3-1- مقدمه67
3-2- جامعه آماری مورد بررسی67
3-3- نمونه شیوه نمونه گیری67
3-4- روش و ابزار گردآوری اطلاعات68
3-5- روایی و پایایی ابزار سنجش68
3-5-1- روایی69
3-6- پایایی69
3-6-1- پایایی پژوهش69
3-7- روشهای تحلیل آماری69
 فصل چهارم
تجزیه و تحلیل داده های تحقیق
4-1- مقدمه72
4-2- تحليل توصيفي72
4-3- آمار استنباطی85
 فصل پنجم
نتایج ، پیشنهادات و راهکارها
5-1- مقدمه88
5-2- آرمون فرضيات88
5-3- محدودیتهای پژوهش89
5-3-1- پیشنهادات محقق89
5-4- پیشنهادهاي محقق:90
منابع و مآخذ:91
 فهرست جداول
جدول 4.1: توزیع فراوانی سن والدین72
جدول 4.2: توزیع فراوانی تحصیلات والدین73
جدول 4.3: توزیع فراوانی جمعیت خانواده74
جدول 4.4: توزیع فراوانی نوبتهای مراجعه به مشاور در سال75
جدول 4.5: توزیع فراوانی نمرات نگرش به مشاوره76
جدول 4.6: توزیع فراوانی سوال 177
جدول 4.7: توزیع فراوانی سوال 277
جدول 4.8: توزیع فراوانی سوال 378
جدول 4.9: توزیع فراوانی سوال 478
جدول 4.10: توزیع فراوانی سوال 579
جدول 4.11: توزیع فراوانی سوال 679
جدول 4.12: توزیع فراوانی سوال 780
جدول 4.13: توزیع فراوانی سوال 880
جدول 4.14: توزیع فراوانی سوال 981
جدول 4.15: توزیع فراوانی سوال 1081
جدول 4.16: توزیع فراوانی سوال 1182
جدول 4.17: توزیع فراوانی سوال 1282
جدول 4.18: توزیع فراوانی سوال 1383
جدول 4.19: توزیع فراوانی سوال 1483
جدول 4.20: توزیع فراوانی سوال 1584
جدول 4.21: مقايسۀ والدین در نگرش به مشاوره با توجه به سن85
جدول 4.22: مقايسۀ افراد در نگرش به مشاوره با توجه به جمعیت خانواده85
جدول 4.23: مقايسۀ والدین در نگرش به مشاوره با توجه به سطح تحصیلات86
جدول 4.24: رابطه نگرش به مشاوره و نوبتهای مراجعه86

👇 تصادفی👇

پاورپوینت توسعه صنعتی ایران بعد از انقلابزبان های برنامه نویسینمونه سوالات کارشناسی ارشد پیام نور رشته پژوهش هنر- هنر و تمدن اسلامی 2 کد درس: 1226031-1712034-1712016طراحي سايت فروشگاه آنلاين موبایل با ASP.NET575-مطالعه تجربی تاثیرات نسبت های اختلاط و سن نمونه بر مشخصات مكانیكی بتن پلاستیك با استفاده از آزمایش سه محوریCambridge IGCSE Computer Scienceمبانی نظری و پیشینه تحقیق ماهیت یادگیری ✅فایل های دیگر✅

#️⃣ برچسب های فایل بررسی و تبيين نگرش والدين دانش آموزان نسبت به مشاوره و راهنمايي در دوره ابتدايي مدارس

بررسی و تبيين نگرش والدين دانش آموزان نسبت به مشاوره و راهنمايي در دوره ابتدايي مدارس

دانلود بررسی و تبيين نگرش والدين دانش آموزان نسبت به مشاوره و راهنمايي در دوره ابتدايي مدارس

خرید اینترنتی بررسی و تبيين نگرش والدين دانش آموزان نسبت به مشاوره و راهنمايي در دوره ابتدايي مدارس

👇🏞 تصاویر 🏞