👈فول فایل فور یو ff4u.ir 👉

پایان نامه تدابیر پیشگیری و حمایتی در قلمرو جرائم جانبازان ، ایثارگران و خانواده شهدا

ارتباط با ما

دانلود


پایان نامه تدابیر پیشگیری و حمایتی در قلمرو جرائم جانبازان ، ایثارگران و خانواده شهدا
چكيده :
- پايان نامه اي كه فراروي شما قرار دارد به بررسي جرايمي كه ممكنست جانبازان، ايثارگران و اعضاي خانواده هاي شهدا مرتكب شوند اختصاص يافته است. به اين منظور ابتدا به پيشگيري از جرم به معناي وسيع آن شامل اقدام هاي كيفري و غيركيفري پرداخته ايم، سپس مفهوم پيشگيري را از طريق : حذف يا محدود كردن عوامل جرم زا، و مديريت مناسب نسبت به عوامل محيطي و اجتماعي، مطرح نموده ايم. در ادامه پيشگيري از جرم از ديدگاه دين مبين اسلام – قوانين موجود و ساير موارد مربوطه مدنظر قرار گرفته است.
بديهي است كه تعريف بزه و جرم و بزهكاري در رويكردهاي مختلف و نيز بررسي انواع آسيب ها و جرايم اجتماعي، مانند سرقت، كلاهبرداري، تخلفات رانندگي و غيره در بخشهاي مناسب مورد مداقه و بررسي قرار گرفته اند. ضمن اينكه علاوه بر تعاريف علل و انگيزه هاي وقوع جرايم و راهكارهاي پيشگيري و كاهش آنها نيز در جاي مناسب خود بررسي شده است. و البته ديدگاه هاي جامعه شناسان در خصوص علل تحقيق جرم و عوامل موثر در آن نيز مورد استفاده ما قرار گرفته است.
پيشگيري از جرم علاوه بر اينكه ازمنظر قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران لحاظ شده، ديدگاه كنگره هاي سازمان ملل متحد نيز مدنظر قرار گرفته و در ادامه علل تحقق جرم و نظريه هاي جامعه شناختي بررسي شده اند.
مطالبي كه در رابطه با استخدام جانبازان، احقاق حقوق ايثارگران، كنترل قوانين و مقررات از نظر شوراي نگهبان قانون اساسي، مجلس شوراي اسلامي، سازمان بازرسي كل كشور، ديوان عدالت اداري ارائه گرديده و سپس به تعدادي از قوانين مرتبط با بحث از جمله قانون حمايت از حقوق معلولان – لايحه جامع خدمات رساني به ايثارگران نيز مورد اشاره قرار گرفته است.
در اين مقاله مقايسه اي تطبيقي از ارائه خدمات به ايثارگران در ايران و چند كشور ديگر جهان به عمل آمده و برحسب ضرورت از ابزارهاي آماري از جمله جدول ونمودار نيز استفاده شده است.
نهايتاً تسهيلات رفاهي، امور آموزشي – بهداشت و درمان و مسكن ايثارگران، جانبازان، خانواده شهدا مورد بحث قرار گرفته و در انتها نتيجه گيري شامل عوامل اجتماعي و غيره ونيز پيشنهادات مربوطه ارائه شده ان
 
 
 
تعداد صفحات 240 word
 
چکیده ……………………………………………………………………………………………….. ۱
مقدمه :…………………………………………………………………………………….. …….. ۲
بخش اول : تدابیر عام حمایتی و پیشگیری در قلمرو جرائم جانبازان ،ایثارگران و
خانواده شهدا
فصل اول : تدابیر عام پیشگیری……………………………………………………………. ۸
مبحث اول : مفهوم پیشگیری………………………………………………………………… ۸
گفتار اول : مفهوم موسع پیشگیری………………………………………………………… ۹
الف – تدابیر دفاع فردی ………………………………………………………………………. ۹
ب – تدابیر و اقدامات دفاع جمعی ………………………………………………………….. ۹
گفتار دوم : مفهوم مضیق پیشگیری……………………………………………………… ۱۰
مبحث دوم : انواع روشهای پیشگیری…………………………………………………… ۱۱
گفتار اول : پیشگیری کیفری………………………………………………………………….. ۱۲
الف – پیشگیری عام ……………………………………………………………………………. ۱۲
ب – پیشگیری خاص …………………………………………………………………………… ۱۳
گفتار دوم : پیشگیری غیر کیفری…………………………………………………………… ۱۳
مبحث سوم : پیشگیری اجتماعی – وضعی……………………………………………. ۱۴
گفتار اول : پیشگیری اجتماعی……………………………………………………………….. ۱۵
الف – مراقبت مبتنی بر منطقه همسایگی « مراقبت محله ای »…………………….. ۱۵
ب – شیوه های مبتنی بر نهاد اجتماعی…………………………………………………… ۱۶
گفتار دوم : پیشگیری وضعی………………………………………………………………… ۱۸
گفتار سوم : پیشگیری از جرم از دیدگاه اسلام………………………………………. ۱۹
مبحث چهارم : پیشگیری از جرم از دیدگاه قوانین ………………………… …….. ۲۲
گفتار اول : پیشگیری ار جرم و قانون اساسی………………………………………… ۲۲
گفتار دوم : کنگره های پیشگیری از جرم سازمان ملل متحد…………………….. ۲۶
الف – کنگره اول تا چهارم …………………………………………………………………… ۲۷
ب – کنگره پنجم تا هفتم……………………………………………………………………….. ۲۹
ج – کنگره هشتم تا دهم……………………………………………………………………….. ۳۰
گفتا ر سوم : پیشگیری از جرم و قوانین عادی……………………………………….. ۳۲
گفتار چهارم : پیشگیری از بزهکاری………………………………………………………. ۳۵
الف – استراتژی های خانواده گرا…………………………………………………………. ۳۸
ب – استراتژی های جامعه گرا……………………………………………………………… ۳۹
ج- استراتژی های پایشی……………………………………………………………………… ۴۰
فصل دوم : تدابیر عام حمایتی……………………………………………………………… ۴۱
مبحث اول : تعریف بزهکاری……………………………………………………………….. ۴۱
گفتار اول : تعریف بزه دررویکردهای مختلف…………………………………………. ۴۲
الف – رویکرد حقوقی جرم…………………………………………………………………… ۴۲
ب – رویکرد جامعه شناختی…………………………………………………………………. ۴۳
ج – رویکرد جرم شناسی……………………………………………………………………… ۴۴
گفتار دوم : رویکردها درمورد علل بزهکاری ………………………………………… ۴۶
الف – رویکرد شکل ظاهری………………………………………………………………….. ۴۶
ب – رویکرد ساختار زیستی…………………………………………………………………. ۴۷
ج – رویکرد روانشناختی………………………………………………………………………. ۴۸
د – رویکرد وضعیت اقتصادی………………………………………………………………. ۴۹
ﻫ – رویکرد کنترل اجتماعی…………………………………………………………………… ۵۰
و – رویکرد پیوند افتراقی……………………………………………………………………… ۵۱
ز – رویکرد التقاطی……………………………………………………………………………… ۵۳
مبحث دوم : علل تحقق جرم…………………………………………………………………. ۵۴
گفتار اول : طبقه بندی جامعه شناسان از جرائم………………………………………. ۵۵
الف – جرائم خیابانی …………………………………………………………………………… ۵۵
ب – جرائم یقه سفیدان (جرائم شغلی و صنفی)……………………………………….. ۵۶
ج – جرائم یارانه ای ……………………………………………………………………………. ۵۷
د – جرائم سازمان یافته ……………………………………………………………………… ۵۸
ﻫ – جرائم سیاسی ………………………………………………………………………………. ۵۹
 
گفتار دوم : عوامل موثر درکژرفتاریهای اجتماعی و جرم………………………… ۶۰
الف – فقدان خانواده …………………………………………………………………………… ۶۱
ب – خشونت در خانواده …………………………………………………………………….. ۶۲
ج – حاشیه نشینی و جرم……………………………………………………………………… ۶۴
د – جرائم خاص زنان………………………………………………………………………….. ۶۵
مبحث سوم : تبیین جامعه شناختی کژرفتاریهای اجتماعی و جرم………….. ۶۶
گفتار اول : نظریه های مربوط به دیدگاه کارکردی………………………………….. ۶۷
الف – نظریه آنومی (بی هنجاری)…………………………………………………………… ۶۷
ب – نظریه فشار ساختاری…………………………………………………………………… ۶۸
ج – نظریه پیوند اجتماعی……………………………………………………………………… ۷۱
گفتار دوم : نظریه های مربوط به دیدگاه تضاد………………………………. ……. ۷۲
گفتار سوم: نظریه های مربوط به کنش متقابل گرایی………………………………. ۷۳
الف – نظریه خرده فرهنگی…………………………………………………………………… ۷۳
ب – نظریه انتقال فرهنگی……………………………………………………………………… ۷۵
مبحث چهارم : انواع تدابیر قانونی حمایتی از معلولین عام ………………………………۷۶
گفتار اول : قانون جامع حمایت از حقوق معلولان ……………………………………………۷۶
گفتار دوم : جنبه های حمایتی از معلولین عام ………………………………………………..۸۲
 
 
بخش دوم : تدابیر خاص حمایتی – پیشگیری در قلمرو جرائم جانبازان ، ایثارگران و خانواده شهدا
فصل اول : تدابیر خاص پیشگیری …………………………………………………………. ۸۷
مبحث اول : سرقت………………………………………………………………………………. ۸۷
گفتار اول : تعریف سرقت…………………………………………………………………….. ۸۷
گفتار دوم : علل سرقت…………………………………………………………………………. ۹۱
الف – فقر مالی……………………………………………………………………………………. ۹۲
ب – فقر فرهنگی………………………………………………………………………………….. ۹۲
ج – نابرابری های اجتماعی…………………………………………………………………… ۹۳
د – شهرنشینی و زاغه نشینی……………………………………………………………….. ۹۳
ﻫ – از هم پاشیدگی خانواده…………………………………………………………………… ۹۴
و – معاشرت با دوستان ناباب………………………………………………………………. ۹۴
ز – بیکاری…………………………………………………………………………………………. ۹۵
ح – مهاجرت……………………………………………………………………………………….. ۹۵
گفتار سوم : سرقت در حوزه جانبازان ، ایثارگران و خانواده شهدا………….. ۹۷
الف – ارائه جامعه آماری مجرمین حوزه جانبازان، ایثارگران و خانواده شهدا ۹۷
ب – بررسی و تحلیل جرم سرقت در حوزه خانواده شهدا……………………….. ۹۸
ج – راه های پیشنهادی بررسی کاهش جرم سرقت در جامعه (بطور عام)………….. ۹۹
مبحث دوم : خرید و فروش مواد مخدر و اعتیاد به آن …………………………… ۱۰۵
گفتار اول : سیر تاریخی مواد مخدر و اعتیاد………………………………………….. ۱۰۵
الف – سیر تاریخی………………………………………………………………………………. ۱۰۵
ب – تعریف اعتیاد………………………………………………………………………………… ۱۰۸
گفتار دوم : مواد مخدر از دیدگاه جرم شناسی……………………………………….. ۱۱۱
گفتار سوم : جرم اعتیاد و خرید و فروش مواد مخدر در حوزه جانبازان، ایثارگران
و خانواده شهدا………………………………………………………………………………….. ۱۱۴
گفتار چهارم : راههای درمان و پیشگیری اعتیاد……………………………………… ۱۱۶
مبحث سوم: خودکشی…………………………………………………………………………. ۱۱۸
گفتار اول : تعریف خودکشی…………………………………………………………………. ۱۱۹
گفتار دوم : انواع خودکشی…………………………………………………………………… ۱۲۰
الف – خودکشی دگرخواهانه…………………………………………………………………. ۱۲۰
ب – خودکشی خودخواهانه…………………………………………………………………. ۱۲۱
ج – خودکشی ناشی از بی هنجاری ………………………………………………………. ۱۲۱
د – خودکشی جبری…………………………………………………………………….. …….. ۱۲۱
گفتار سوم : علل و انگیزه های خودکشی……………………………………………….. ۱۲۲
الف – خودکشی ناشی از جنون و اختلال روانی……………………………… …….. ۱۲۲
ب – عوامل اجتماعی…………………………………………………………………………….. ۱۲۳
ج – شرایط اقتصادی……………………………………………………………………………. ۱۲۳
گفتا ر چهارم : خودکشی در ایران…………………………………………………………. ۱۲۳
گفتار پنجم : بررسی خودکشی موفق درحوزه جانبازان …………………………. ۱۲۸
مبحث چهارم : سایر جرائم در حوزه جانبازان ، ایثار گران و خانواده شهدا……… ۱۳۴
گفتاراول :کلاهبرداری…………………………………………………………………………. ۱۳۵
گفتار دوم : جرم صدور چک بی محل …………………………………………………… ۱۳۶
گفتار سوم : ضرب و جرح ………………………………………………………………….. ۱۳۷
گفتار چهارم : قتل ……………………………………………………………………………….. ۱۳۷
گفتارپنجم: جعل عنوان و اسناد …………………………………………………………… ۱۳۸
گفتار ششم : آدم ربایی ………………………………………………………………………. ۱۳۹
فصل دوم : تدابیر خاص حمایتی……………………………………………………………. ۱۴۳
مبحث اول : امکان اعاده به خدمت جانبازان…………………………………………… ۱۴۳
گفتار اول: استخدام جانبازان………………………………………………………………… ۱۴۳
گفتار دوم : احقاق حقوق ایثارگران………………………………………………………… ۱۴۸
الف – مجلس شورای اسلامی……………………………………………………………….. ۱۴۸
ب – شورای نگهبان……………………………………………………………………………… ۱۴۹
ج – دیوان عدالت اداری………………………………………………………………………… ۱۵۰
د – سازمان بازرسی کل کشور…………………………………………………………….. ۱۵۲
گفتار سوم: سازمانهای حمایتی رزمندگان در جهان……………………….. …….. ۱۵۹
الف – سازمانهای حمایتی در روسیه……………………………………………………… ۱۶۰
ب – امکانات کمیته جانبازان آلمان…………………………………………………………. ۱۶۵
ج – بیمه جانبازان در کره جنوبی…………………………………………………………… ۱۶۶
د – حمایت از مصدومان جنگی در آمریکا………………………………………………. ۱۶۷
گفتار چهارم : مقایسه تطبیقی ارائه خدمات به ایثارگران در ایران و سایر کشورها
………………………………………………………………………………………………………….. ۱۶۹
الف – تسهیلات رفاهی………………………………………………………………………….. ۱۷۱
ب – حقوق و مزایا……………………………………………………………………………….. ۱۷۳
ج – امور آموزشی ……………………………………………………………………………… ۱۷۵
د – بهداشت و درمان…………………………………………………………………………… ۱۷۶
ﻫ – مسکن…………………………………………………………………………………………… ۱۷۷
گفتار پنجم: نمونه هایی ازتعاریف واژه معلولین در دیگر کشورها…………….. ۱۷۸
مبحث دوم: وضعیت معلولین و جانبازان در ایران……………………….. …….. ۱۸۳
گفتار اول : لایحه حمایت از اشتغال معلولین و جانبازان…………………………… ۱۸۵
گفتار دوم : انتظارات برآورده نشده جانبازان و ایثارگران……………………….. ۱۸۹
گفتار سوم : لایحه جامع خدمات رسانی به ایثارگران ……………………………… ۱۹۴
مبحث سوم: اقدامات دولت در رسیدگی به خانواده شهدا……………………….. ۲۰۱
گفتار اول : تاسیس بنیاد……………………………………………………………………….. ۲۰۱
گفتار دوم : کمک به جانبازان بر حج استحبابی ترجیح دارد………………………. ۲۰۷
گفتار سوم : جانبازان و حقوق شهروندی………………………………………………. ۲۱۵
مبحث چهارم : بنیاد شهید و اتخاذ تدابیر پیشگیری………………………. …….. ۲۲۰
گفتار اول : اهداف بنیاد شهید………………………………………………………………… ۲۲۱
گفتار دوم : حمایت خاص در جهت پیشگیری از آسیب پذیری…………………… ۲۲۵
نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………. ۲۳۵
منابع و مأخذ……………………………………………………………………………………….. ۲۴۱
« منابع وماًخذ »
الف) منابع فارسی.

👇 تصادفی👇

دانلود تحقیق و مقاله پیرامون تکنیکهای قالب سازیگزارش کارآموزی- مدیریت، نظارت و اجرای نقشه های ساختمانی(اسکلت فلزی)- مهندسی عمرانبازداشت موقت و حقوق شهروندی در اروپا42-سیستمی نوین در ساختمان سازی با نگرشی نو به سازه های فضاكارنمونه سوالات تخصصی رشته کارشناسی علوم سیاسی- مسائل سیاسی و اقتصاد جهان سوم کد درس: 1231019آموزش مقدماتي نرم افزار اتوكد دوبعدي 2011 -82 صفحهاصول ساخت مخازن تحت فشارکتاب " Hydrodynamics of Pumps "آموزش نرم افزار HEC-RAS ✅فایل های دیگر✅

#️⃣ برچسب های فایل پایان نامه تدابیر پیشگیری و حمایتی در قلمرو جرائم جانبازان ، ایثارگران و خانواده شهدا

پایان نامه تدابیر پیشگیری و حمایتی در قلمرو جرائم جانبازان ، ایثارگران و خانواده شهدا

دانلود پایان نامه تدابیر پیشگیری و حمایتی در قلمرو جرائم جانبازان ، ایثارگران و خانواده شهدا

خرید اینترنتی پایان نامه تدابیر پیشگیری و حمایتی در قلمرو جرائم جانبازان ، ایثارگران و خانواده شهدا

👇🏞 تصاویر 🏞