👈فول فایل فور یو ff4u.ir 👉

بررسی تطبیقی بهای تمام شده خدمات ، قبل و پس از برون سپاری فعالیتها وتعیین سهم اجزا تشکیل دهنده آن (شرکت آب وفاضلاب استان مرکزی)

ارتباط با ما

دانلود


بررسی تطبیقی بهای تمام شده خدمات ، قبل و پس از برون سپاری فعالیتها وتعیین سهم اجزا تشکیل دهنده آن (شرکت آب وفاضلاب استان مرکزی)
عنوان پایان نامه: بررسی تطبیقی بهای تمام شده خدمات ، قبل و پس از برون سپاری فعالیتها وتعیین سهم اجزا تشکیل دهنده آن (شرکت آب وفاضلاب استان مرکزی)
فرمت فایل: word
تعداد صفحات: 78
شرح مختصر:
مطالعات متعددي اثبات كرده اند که تعیین بهای تمام شده محصولات و خدمات در هر بنگاه اقتصادی یکی از فرضیات انکارناذیر می باشد .با تعیین دقیق بهای تمام شده می توان ضمن حضور در صحنه رقابت با سایر تولیدکنندگان آن محصول با آنالیز سفارشات مشتریان و یا تقاضای بازار حجم تولید سالیانه را تعیین نمود. از سویی با توجه به نقش اطلاعات به عنوان یکی از ابزارهای مدیریت جهت تصمیم گیری و برنامه ریزی مدون ، برون سپاری فعالیتهای یک بنگاه اقتصادی می تواند در جهت کاهش هزینه ها که منجر به کاهش بهای تمام شده خدمات خواهد شد ، موثر واقع شود.
در این تحقیق با استفاده از اطلاعات مالی 27 شهر تابعه شرکت آب و فاضلاب استان مرکزی در طی سالهای1378 -1387 به بررسی تطبیقی بهای تمام شده خدمات قبل و بعد از برون سپاری فعالیتها و تعیین اجزای تشکیل دهنده آن با استفاده از آزمون های مقایسه میانگین با دو نمونه وابسته و آزمون ویل کاکسون مورد بررسی قرار گرفته است .
یافته های تحقیق حاکی از این است که برون سپاری فعالیتها در شرکت آب وفاضلاب باعث کاهش هزینه نگریده است .
فهرست مطالب
چكيده:1
مقدمه:2
فصل اول:كليات تحقیق
1-1مقدمه4
2-1 تاریخچه مطالعاتی. 4
3-1بیان مساله5
4-1پرسش های تحقیق. 7
5-1فرضیات تحقیق. 7
6-1اهداف تحقیق. 8
7-1اهمیت انجام تحقیق. 8
8-1حدود مطالعاتی. 9
1-8-1قلمرو زمانی تحقیق. 9
2-8-1قلمرو موضوعی تحقیق. 9
9-1تعاريف واژه ها9
فصل دوم:مروری بر ادبيات تحقيق
1-2 مقدمه12
2-2 بخش اول :تاریخچه ومفاهیم برون سپاری و مزایا و معایب آن. 13
1-2-2 تاریچه برون سپاری. 13
2-2-2 تعریف برون سپاری :15
3-2-2 مفهوم برون سپاری :15
4-2-2 مزایای برون سپاری. 16
5-2-2 معایب برون سپاری. 17
6-2-2 براي برون سپاري چه اقداماتي لازم است ؟18
7-2-2چرا برون‌سپاري ؟20
8-2-2چه نوع فعاليت هايي را مي توان برون سپاری کرد؟20
9-2-2 عوامل موثر بر موفقیت روابط برون سپاری. 22
10-2-2برون‌سپاري‌هاي موفق. 24
11-2-2مراحل 10 گانه گارتنر جهت موفقيتدر برون سپاري. 25
3-2 بخش دوم :شرکت آب و فاضلاب استان مرکزی و میزان فعالیتهای آن و فعالیتهای که قابل برون سپاری هستند.25
1-3-2تاریخچه صنعت آب در ایران. 25
2-3-2تاریخچه شرکت آب و فاضلاب شهری استان مرکزی. 27
3-3-2موضوع وهدف شرکت آب وفاضلاب استان مرکزی. 28
4-3-2مرکز شرکت آب وفاضلاب استان مرکزی. 28
5-3-2چه خدماتي را بايد برون‌سپاريكرد؟29
6-3-2فعالیتهای شرکت آب و فاضلاب که قابل برون سپاری هستند.29
4- 2 بخش سوم: بررسی بهای تمام شده خدمات شرکت آب و فاضلاب و اجزای آن. 30
1-4-2 حسابداری بهای تمام شده:30
2-4-2 کاربرد حسابداری بهای تمام شده :31
3-4-2تعریف بهای تمام شده کالاو خدمات.. 31
4-4-2 عوامل بهای تمام شده:32
5-4-2 هدف و کاربرد بهای تمام شده33
6-4-2بهای تمام شده خدمات در صنعت آب و فاضلاب.. 34
1-6-4-2 تعریف بهای تمام شده آب شرب.. 34
2-6-4-2 تعریف بهای تمام شده خدمات دفع فاضلاب.. 35
3-6-4-2 هزینه های فرایندی تولید آب شرب.. 35
4-6-4-2 هزینه های فرایندی خدمات دفع فاضلاب.. 36
5-6-4-2 هزینه های غیر فرایندی بهای تمام شده آب و خدمات دفع فاضلاب.. 37
5-2بخش چهارم -بررسی تطبیقی بهای تمام شده خدمات قبل و بعد از برون سپاری فعالیتها وتعیین سهم اجزای تشکیل دهنده آن .37
 فصل سوم:روش‌ اجرای تحقیق
1-3 مقدمه41
۳-۲روش تحقیق. 41
3-3مدل تحلیلی تحقیق. 42
4-3 جامعه آماری. 43
5-3 نمونه و تعیین حجم نمونه43
6-3 روش گرد آوری داده ها43
7-3 روش تجزیه و تحلیل داده ها44
فصل چهارم:تجزيه و تحليل داده‌ها
1-4مقدمه‏47
2-4 تجزیه و تحلیل داده ها47
3-4نتایج آزمون آماری ویل کاکسون. 49
1-3-4فرضیه اول:49
2-3-4فرضیه دوم:50
3-3-4فرضیه سوم:52
4-3-4فرضیه اصلی:53
فصل پنجم:نتيجه‌گيري و پيشنهادات
1-5مقدمه57
2-5خلاصه یافته های تحقیق. 58
1-2-5 نتیجه گیری بر اساس فرضیه فرعی اول. 58
2-2-5 نتیجه گیری بر اساس فرضیه فرعی دوم58
3-2-5 نتیجه گیری بر اساس فرضیه فرعی سوم59
4-2-5 نتیجه گیری بر اساس فرضیه اصلی. 59
3-5نتیجه گیری. 59
4-5 پيشنهادها60
1-4-5 ارائه پیشنهاد بر مبنای نتایج حاصل از تحقیق. 60
2-4-5 ارائه پیشنهاد جهت انجام پژوهش های آتی. 61
5-5 محدودیت های تحقیق. 61
پیوستها
خروجی نرم افزار. 63
منابع و ماخذ
منابع فارسي:66
منابع لاتین:67
چکیده لاتین. 68
 جدول1-4 آماره آزمون z. 49
جدول2-4آزمون مقایسه میانگین دو جامعه وابسته میانگین حقوق ودستمزد قبل وبعد از برون سپاری. 50
جدول3-4آماره آزمون z. 51
جدول4-4آزمون مقایسه میانگین دو جامعه وابسته میانگین هزینه تعمیرات ونگهداری قبل وبعد از برون سپاری 51
جدول5-4آماره آزمون z. 52
جدول6-4آزمون مقایسه میانگین دو جامعه وابسته میانگین هزینه خدمات قرارداری قبل وبعد از برون سپاری 53
جدول7-4آماره آزمون z. 54
جدول8-4آزمون مقایسه میانگین دو جامعه وابسته میانگین بهای تمام شده خدمات قبل وبعد از برون سپاری 54
جدول9- 4خلاصه نتایج آزمون فرضیات.. 55
 نمودار 1-3 مدل تحلیلی تحقیق. 43

👇 تصادفی👇

مساله شر و پاسخ ها - محمد سلطانیمبانی نظری و پیشینه تحقیق انزوای اجتماعیشیپ فایل کل گسلها و گسلهای فعال و کواترنری استان اصفهانمفردات قرانمجموعه کامل انگلیسی در خواب با نصف قیمت دیگر سایت هاقالب سخنرانیپایان نامه بررسی جامع الگوریتم های مسیریابی در شبکه های موردی (تعداد صفحات 112)کامل و جامع و دقیق ✅فایل های دیگر✅

#️⃣ برچسب های فایل بررسی تطبیقی بهای تمام شده خدمات ، قبل و پس از برون سپاری فعالیتها وتعیین سهم اجزا تشکیل دهنده آن (شرکت آب وفاضلاب استان مرکزی)

بررسی تطبیقی بهای تمام شده خدمات ، قبل و پس از برون سپاری فعالیتها وتعیین سهم اجزا تشکیل دهنده آن (شرکت آب وفاضلاب استان مرکزی)

دانلود بررسی تطبیقی بهای تمام شده خدمات ، قبل و پس از برون سپاری فعالیتها وتعیین سهم اجزا تشکیل دهنده آن (شرکت آب وفاضلاب استان مرکزی)

خرید اینترنتی بررسی تطبیقی بهای تمام شده خدمات ، قبل و پس از برون سپاری فعالیتها وتعیین سهم اجزا تشکیل دهنده آن (شرکت آب وفاضلاب استان مرکزی)

👇🏞 تصاویر 🏞