👈فول فایل فور یو ff4u.ir 👉

بررسی ارتباط بین ساختار سازمانی و خلاقیت مدیران در پتروشیمی بندر امام خمینی (ره)

ارتباط با ما

دانلود


بررسی ارتباط بین ساختار سازمانی و خلاقیت مدیران در پتروشیمی بندر امام خمینی (ره)
عنوان پایان نامه: بررسی ارتباط بین ساختار سازمانی و خلاقیت مدیران در پتروشیمی بندر امام خمینی (ره)
همراه با پرسشنامه
فرمت فایل: word
تعداد صفحات: 147
شرح مختصر: ساختار سازمانی می تواند موجب خلاقیت مدیران گرددو نیز خلاقیت مدیران نیز می تواند ساختارهای سازمانی مناسب را به وجود اورد. هدف از این تحقیق بررسی ارتباط بین ساختار سازمانی و خلاقیت مدیران در پتروشیمی بندر امام خمینی می باشد.جامعه اماری این پژوهش شامل کلیه مدیران و کارشناسان ارشد می باشد. نمونه گیری به روش هدفمند بوده است. از پرسشنامه های خلاقیت فیفر و ساختار سازمانی برای گرداوری اطلاعات استفاده شده است. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از روش امار توصیفی و استنباطی استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که بین پیچیدگی سازمانی ، تمرکز ، و رسمیت و خلاقیت مدیران رابطه معنادار وجود دارد. همچنین یافته های تحقیق نشان می دهد که بین سطح تحصیلات و سابقه کار مدیران و خلاقیت انها رابطه معنادار وجود دارد.
فهرست مطالب
فصل اول : کلیات تحقیق2
مقدمه3
1-1) بیان مسئله3
1-2 ) اهمیت و ضرورت انجام تحقیق4
1-3 ) اهداف تحقیق4
1-4) سوالات تحقیق5
1-5) فرضیه های تحقیق5
1-6) جامعه آماری6
1-7) روش تجزیه و تحلیل داده ها6
1-8) تعریف واژه ها6
1-9)محدوديت هاي تحقيق7
1-10)مراحل انجام تحقیق8
فصل دوم : مبانی نظری و سوابق تحقیق10
2-1: مقدمه11
2-2: مبانی نظری11
2-2-1: خلاقيت12
2-2-2: نظریه های خلاقیت15
2-2-2-1: نظریه کهن15
2-2-2-2: نظریه تداعی گرایی و رفتارگرایی16
2-2-2-3: نظریه انسانگرایی17
2-2-2-4: نظریه شناخت گرایی18
2-2-2-5: نظریه گشتالت18
2-2-2-6: نظریه اسکاکتل19
2-2-2-7: نظریه گیلفورد19
2-2-2-8: نظریه تورنس20
2-2-2-9: نظریه آمابیل20
2-2-2-10: نظریه عصب شناختی21
2-2-3: فرآیند خلاقيت22
2-2-3-1: فرآیند خلاقیت از نظر هلم هولتز22
2-2-3-2: فرآیند خلاقیت از نظر والاس22
2-2-3-3: فرآیند خلاقیت از نظر اسبورن23
2-2-3-4: فرآیند خلاقیت از نظر استین24
2-2-3-5: فرآیند خلاقیت از نظر عابدی24
2-2-3-6: فرآیند خلاقیت از نظر آلبرشت25
2-2-3-7: فرآیند خلاقیت از نظر مالاگا26
2-2-4: مولفه هاي خلاقيت26
شكل 2-2: مؤلفه هاي خلاقيت27
2-2-5: عوامل موثر بر خلاقيت28
2-2-5-1: عوامل توسعه خلاقيت28
2-2-5-1-1: عوامل فردي28
2-2-5-1-2: عوامل محیطی30
2-2-5-2: عوامل بازدارنده و موانع خلاقيت32
2-2-5-3: سایر عوامل تأثیر گذار در خلاقیت48
2-2-6: ويژگيهاي افراد خلاق50
2-2-7: ويژگيهاي گروه خلاق52
2-2-8: تكنيكهاي توسعه خلاقيت54
2-2-8-1: يورش فكري يا كنكاش مغزي54
2-2-8-2: مدل سينكتيكس يا فن قياسي55
2-2-8-3: تكنيك دلفي55
2-2-8-4: تكنيك گروه اسمي (گروهبندي گزينشي)56
2-2-8-5: ارتباط اجباري57
2-2-8-6: الگو برداري از طبيعت57
2-2-9: ضرورت و اهميت خلاقيت58
2-2-9-1: نقش و اهميت خلاقيت از جنبه كلي و عمومي59
2-2-9-2: نقش و اهمیت خلاقیت از جنبه فردی59
2-2-9-3: نقش و اهمیت خلاقیت و نوآوری از جنبه سازمانی59
2-2-10: تقسيم بندي سازمانها بر اساس ميزان خلاقيت60
2-2-11: نقش مدير در پرورش خلاقيت61
2-3: تحقيقات انجام يافته در رابطه با موضوع تحقيق64
2-3-1: تحقيقات انجام شده در داخل کشور64
2-3-2: تحقيقات انجام شده در خارج از کشور68
2-2-4: جمع بندی74
13-2) بخش دوم ساختار سازماني:75
-13-1-2) تعريف ساختار سازماني:75
2-13-1-2) وظايف ساختار سازماني:75
3-13-1-2) متغيرهاي اثرگذار برروي ساختار سازماني:76
14-1-2) انواع سازمانها:77
1-14-1-2) ويژگيهاي سازمانهاي مکانيکي:77
2-14-1-2) ويژگيهاي سازمانهاي ارگانيکي:77
15-1-2) انواع ساختارهاي سازماني:78
1-15-1-2) ساختار ساده:79
2-15-1-2) بوروکراسي ماشيني:81
3-15-1-2) بوروکراسي حرفهاي:82
4-15-1-2) ساختار بخشي (شعبهاي):83
5-15-1-2) ساختار ادهوکراسي:85
6-15-1-2) ساختار ماتريسي (حرفهاي):87
2-1-16) نقاط قوت و ضعف ساختار ماتريسي:87
16-1-2)معايب عمده ساختار ماتريسي:88
17-1-2) رابطه استراتژي- ساختار:88
18-1-2) انواع سازمانهاي استراتژيک:91
فصل سوم:روش شناسی تحقیق94
مقدمه:95
ابزار گرداوری اطلاعات :96
روایی پرسش نامه خلاقیت فیفر:98
جامعه اماری و نمونه گیری:99
فصل چهارم : یافته های تحقیق101
مقدمه:102
توصیف دادهها:102
ب) ازمون فرضیه های تحقیق:104
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات تحقیق109
مقدمه:110
پيشنهادات کاربردي برمبناي فرضيه هاي تحقيق:113
پيشنهاد براي پژوهشهاي آينده:114
مشكلات ومحدوديت‌هاي تحقيق :115
منابع:116
 فهرست جداول
عنوان صفحه
جدول 2-1: عوامل فردي (دروني) پيش برنده و باز دارنده خلاقیت47
جدول 2-2: عوامل محیطی (بیروني) پيش برنده و باز دارنده خلاقیت48
جدول 3-2- طبقه‌بندي عمده استراتژي- ساختار93
جدول 3-1: راهنمای امتیاز بندی پرسشنامه خلاقیت فیفر96
جدول شماره 4-1: توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب سابقه کار103
جدول شماره 4-2: توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب تحصیلات103
جدول 4-3 : نتایج آزمون اسپیرمن جهت بررسی رابطه بین پیچیدگی سازمانی و خلاقیت مدیران104
جدول 4-4: نتایج آزمون اسپیرمن جهت بررسی رابطه بین تمرکز سازمانی و خلاقیت مدیران105
جدول 4-5: نتایج آزمون اسپیرمن جهت بررسی رابطه بین پیچیدگی سازمانی و خلاقیت مدیران106
جدول 4-6: نتایج آزمون اسپیرمن جهت بررسی رابطه تحصیلات مدیران و خلاقیت106
جدول 4-7: نتایج آزمون اسپیرمن جهت بررسی رابطه بین سابقه کار و خلاقیت مدیران107
جدول 4-7: نتایج آزمون اسپیرمن جهت بررسی رابطه بین وضعیت فرهنگی –محیطی سازمان و خلاقیت مدیران108
 فهرست جداول
عنوان صفحه
شكل 2-1: فرآیند خلاقيت از دیدگاه آلبرشت (1987)25
شكل 2-2: مؤلفه هاي خلاقيت27
شکل 2-3: وضعیت روابط متقابل نهادهای بنیادین در کشورهای پیشرفته و در حال توسعه43
شکل 2-4: مقایسه نتایج تحقیقات ریباوت، آلتشولور و زلاتین... 49
شكل 2-5: تقسيم بندي سازمان ها بر اساس ميزان خلاقيت (الوانی، 1373)61
شكل 2-6-تعيين کننده بودن استراتژي در تعيين ساختار سازمان88
شکل 3-1: نیمرخ خلاقیت شخصی پاسخگویان97
 فهرست نمودارها
عنوان صفحه
نمودار 3-2-ساختارساده80
نمودار 4-2-بوروكراسي ماشيني81
نمودار 5-2-ساختاربوروكراسي حرفه اي82
نمودار 6-2-ساختاربخشي84
نمودار 7-2-ساختارادهوكراسي86
نمودار 2-2-سازمان درفرآيندتوسعه ازديدگاه چندلر90

👇 تصادفی👇

رابطه بین توسعه منابع انسانی و رضایت شغلی کارکنان (مورد مطالعه شرکت بیمه ملت)کتاب فقه 2 رشته حقوقدانلود لایه shapefile نقاط روستایی استان کرمانشاهمقاله ای در باب داریوشخلاصه فصل 16 کتاب تحقیقات بازاریابی سه استاد ـصفحات 281 الی 313تحقیق آفت كش های آلي فسفردارکتابفروش دیوانه - حیدریانپرسشنامه نگرش های فرهنگی هافستد ✅فایل های دیگر✅

#️⃣ برچسب های فایل بررسی ارتباط بین ساختار سازمانی و خلاقیت مدیران در پتروشیمی بندر امام خمینی (ره)

بررسی ارتباط بین ساختار سازمانی و خلاقیت مدیران در پتروشیمی بندر امام خمینی (ره)

دانلود بررسی ارتباط بین ساختار سازمانی و خلاقیت مدیران در پتروشیمی بندر امام خمینی (ره)

خرید اینترنتی بررسی ارتباط بین ساختار سازمانی و خلاقیت مدیران در پتروشیمی بندر امام خمینی (ره)

👇🏞 تصاویر 🏞