👈فول فایل فور یو ff4u.ir 👉

بررسي ميزان و نحوة گذراندن اوقات فراغت دانش آموزان دختر مقطع متوسطه

ارتباط با ما

دانلود


بررسي ميزان و نحوة گذراندن اوقات فراغت دانش آموزان دختر مقطع متوسطه
عنوان پایان نامه: بررسي ميزان و نحوة گذراندن اوقات فراغت دانش آموزان دختر مقطع متوسطه(همراه با پرسشنامه)
فرمت فایل: word
تعداد صفحات: 97
شرح مختصر:
امروزه در سراسر جهان مسئله فراغت از جايگاه خاص برخوردار است ،‌پيشرفت صنعتي و اقتصادي در سال هاي اخير كه رفاه و آسايش بيشتري را به ارمغان آورده است و به شمار بيشتري از مردم اين امكان را بخشيده است كه نسبت به گذشته بخش بيشتري از اوقات خود را به امور معنوي – فرهنگي بپردازند.
در واقع نوع گذراندن اوقات فراغت بازندگي معنوي و فرهنگي هر جامعه بسيار نزديك است همين امر ارتباط تنگاتنگ جوامع آگاه را برآن داشته تا با اجراي سياستهاي مناسب فرهنگي ،‌ورزشي ،‌اتخاذ روش تشويق آميز و مانند اينها از هدر رفتن آن جلوگيري كند .
اين تحقيق با طرح اين سؤال كه در دانش آموزان دختر مقطع متوسط ناحيه 2 شهر يزد اوقات فراغت خود را به انجام چه كارهايي مي پردازند ؟ آغاز مي شود و با هدف بررسي چگونگي نحوه ي گذراندن اوقات فراغت و نوع فعاليتهاي فراغت و كم و كيف پرداختن به هر كدام از فعاليت هاي فراغت و تعيين علايق دانش آموزان و نيز بررسي ميزان دخالت امكانات در نحوه ي گذران اوقات فراغت مي باشد.
اين تحقيق شامل 7 سؤال پژوهشي كه ميزان اوقات فراغت ،‌سهم والدين و همسالان‌، تلويزيون ، ‌اينترنت ‌،موسيقي ‌،... ،‌مطالعه ي علمي و غير علمي و نيز رضايت دانش آموزان از نحوه ي گذران اوقات فراغتشان ،‌خواست و انتظاراتشان از مسؤلان را مي سنجد كه نتايج بطور كامل در فصل پنجم آمده است .
اطلاعات اين تحقيق از طريق پرسشنامه جمع آوري گرديده است و در قالب جداول فراواني ،‌درصدها ،‌نمودارها تجزيه و تحليل شده است .
جامعه آماري نيز 120 نفر از دانش آموزان دختر مقطع متوسط ناحيه 2 شهر يزد هستند كه بصورت تصادفي خوشه اي انتخاب شدند و پايايي تحقيق هم از طريق آلفاي كرابناخ (69%)‌سنجيده شد.
فهرست مطالب
فصل اول : مبادي تحقيق
1- مقدمه ....................................................................................................................... 1
2- موضوع تحقيق و تبيين آن ........................................................................................ 3
3- بيان مسأله مورد پژوهش (مشكل چيست؟)............................................................... 5
4- انگيزه محقق در انتخاب موضوع................................................................................ 7
5- هدف تحقيق ............................................................................................................. 8
6- ضرورت تحقيق (اهميت مسأله مورد پژوهش).......................................................... 9
7- واژه ها و اصطلاحات اين تحقيق .............................................................................. 11
فصل دوم : بررسي پيشينه پژوهش
الف- سابقه نظري تحقيق ............................................................................................... 12
تاريخچه ......................................................................................................................... 21
ب- سابقه عملي تحقيق .................................................................................................. 24
1- بررسي پژوهشهاي مشابه موضوع تحقيق در جهان.................................................... 24
2- بررسي پژوهشهاي مشابه موضوع تحقيق در ايران...................................................... 29
3- بررسي پژوهشهاي مشابه موضوع تحقيق در محل تحقيق ......................................... 34
ج- نقد و بررسي پ‍ژوهشهاي انجام شده مشابه موضوع تحقيق ...................................... 36
فصل سوم:روش تحقيق (متدلوژي)
الف- فرضيات ................................................................................................................ 37
1- تعريف فرضيه .................................................................................................... 37
2- انواع فرضيه ........................................................................................................ 37
3- فرضيات اين تحقيق ............................................................................................ 38
4- سؤالات پژوهشي................................................................................................. 38
ب- جامعه آماري و نمونه گيري .................................................................................... 39
1- تعريف جامعه آماري ................................................................................................ 39
2- جامعه آماري اين تحقيق ........................................................................................... 39
3- تعريف نمونه گيري................................................................................................... 39
4- انواع نمونه گيري....................................................................................................... 40
5- نمونه گيري در اين تحقيق ........................................................................................ 40
ج- جمع آوري اطلاعات................................................................................................. 43
1- تعريف روش جمع آوري اطلاعات .......................................................................... 43
2- انواع روشهاي جمع آوري اطلاعات ......................................................................... 43
3- روش جمع آوري اطلاعات در اين تحقيق................................................................. 47
4- تعيين روايي روش جمع آوري اطلاعات .................................................................. 47
5- تعيين پايايي روش جمع آوري اطلاعات.................................................................... 48
د- روش تحقيق ............................................................................................................. 48
1- تعريف روش تحقيق ................................................................................................. 48
2- انواع و روش هاي تحقيق ......................................................................................... 49
3- نوع و روش اين تحقيق ............................................................................................ 50
فصل چهارم: تجزيه و تحليل اطلاعات
الف- تجزيه و تحليل سؤالات چند جوابي پرسشنامه (با جدول فراواني و درصدي و رسم نمودار ستوني) 51
ب- تجزيه و تحليل سؤالات تشريحي پرسشنامه (با جدول فراواني و درصدي).............. 68
ج- تجزيه و تحليل فرضيات (با جدول فراواني و درصدي و رسم نمودار دايره اي )...... 71
فصل پنجم: تفسير نتايج پژوهش
1- نتيجه تحقيق.............................................................................................................. 78
الف- نتايج كلي و فرضيات............................................................................................. 78
ب- نتايج كلي سؤالات تشريحي..................................................................................... 80
2- پيشنهادات و نظرات اصلاحي.................................................................................... 82
الف- پيشنهادات محقق................................................................................................... 82
ب- استنتاج كلي از پيشنهادات پاسخ دهندگان................................................................ 83
3- مقايسه نتايج اين تحقيق با پژوهشهاي مشابه اين موضوع........................................... 84
4- محدوديت ها و مشكلات اين تحقيق......................................................................... 86
5- فهرست منابع(كتابنامه)............................................................................................... 87
6- پيوست(ضمائم)
نمونه پرسشنامه

👇 تصادفی👇

تاریخه کامپیوترفیزیکدانان بزرگ از گالیله تا هاوکینگ جلد 1255-بررسی ظرفیت باربری پی سطحی مستقر بر ماسه مسلح به تراشه لاستیك های فرسوده بااستفاده از تحلیل شبه استاتیكیگرداب - میخائیل شولوخوفنقشه زمین شناسی گزيک(1:250000)تعیین مناسبترین تاریخ کاشت و روشهای کنترل علفهای هرز بر عملکرد و اجزای عملکرد آفتابگردان در منطقه خویپرسشنامه روش های کنار آمدن لازاروس ✅فایل های دیگر✅

#️⃣ برچسب های فایل بررسي ميزان و نحوة گذراندن اوقات فراغت دانش آموزان دختر مقطع متوسطه

بررسي ميزان و نحوة گذراندن اوقات فراغت دانش آموزان دختر مقطع متوسطه

دانلود بررسي ميزان و نحوة گذراندن اوقات فراغت دانش آموزان دختر مقطع متوسطه

خرید اینترنتی بررسي ميزان و نحوة گذراندن اوقات فراغت دانش آموزان دختر مقطع متوسطه

👇🏞 تصاویر 🏞