👈فول فایل فور یو ff4u.ir 👉

مقایسه پتانسیل های وابسته به رخداد شنوایی در افراد بینا و نابینای زود هنگام 25 – 18 سال

ارتباط با ما

دانلود


مقایسه پتانسیل های وابسته به رخداد شنوایی در افراد بینا و نابینای زود هنگام 25 – 18 سال
عنوان پروژه: مقایسه پتانسیل های وابسته به رخداد شنوایی در افراد بینا و نابینای زود هنگام 25 – 18 سال
فرمت فایل: word
تعداد صفحات: 72
شرح مختصر:
قابلیت سازماندهی مجدد[1] عملکرد سیستم عصبی مرکزی در پاسخ به تغییر شرایط در طول زندگی وجود دارد] 1[ . این فرایند در دوره های مختلف زندگی با شدت و ضعف انجام می پذیرد و متاثر از عوامل مختلفی از جمله سن، بلوغ و یادگیری است ]2[ .
اثرات بین حسی[2] فقدان یا کاهش ورودی یک حس در مناطق مغزی مربوط به آن تغییرات ساخت پذیری[3] بدنبال دارد که بسیار مشابه ساختارهای عصبی چندحسی[4] (جایی که همگرایی ورودی ها از سیستم های حسی مختلف وجود دارد) است. متعاقب از دست دادن زودهنگام بینایی ( افرادی که نابینا متولد شده اند یا بینایی خود را قبل از 6 سالگی از دست داده اند) ] 3[ تعداد نورون ها در کورتکس بینایی کاهش و در مقابل نورون های شنوایی و حسی-پیکری[5] در کورتکس اکتوسیلوین[6] و پریتال که به ترتیب به محرکات شنوایی و پیکری پاسخ می دهند افزایش می یابند. علاوه بر این دیده شده که کورتکس بینایی افراد نابینا غیرفعال نمانده و در پردازش ورودی های غیربینایی شرکت می کند ]1[. بدین ترتیب نوعی جبران حسی[7] یا رفتاری صورت می پذیرد و افراد نابینا اطلاعات بینایی از دست داده را با افزایش استفاده از ورودی سیستم های سالم حسی دیگر چون شنوایی و حسی-پیکری جبران می نمایند ]4 [.
به منظور کسب آگاهی از فرایند عملکرد قشری، fMRI و الکتروانسفالوگرافی بویژه پتانسیل های وابسته به رخداد[8] بسیار مناسب است . چرا که این پتانسیل ها حساسیت بالایی در زمینه اندازه گیری میزان مهارت یا توانایی در اجرای وظیفه محوله را دارند ]1[. از جمله پتانسیل های ERP می توان پاسخ های P1 ، N1 ، P2 ، N2 و P3یا P300 را نام برد. این پاسخ ها اجزایی هستند که در پنجره زمانی پتانسیل های دیررس قرار گرفته و تحت شرایط ویژه محرک قابل ثبت است ]5[. روش معمول ثبت آن روش تحریک متفاوت[9] است که با ارائه دو نوع تحریک متفاوت یکی محرک مکرر یا استاندارد و دیگری محرک نادر یا هدف که بطور تصادفی ارائه می شود. مناطق مختلفی از مغز در تولید این پاسخ ها شرکت می کنند که شامل ساختارهای تحت قشری ( برای مثال هیپوکامپوس و مرکزی در سیستم لیمبیک و تالاموس ) و نواحی قشری شنوایی و لوب فرونتال است. از میان امواج نامبرده پاسخ P3 جز پاسخ های شناختی است و می توان آن را علاوه بر تحریک شنوایی بوسیله محرکات بینایی و حسی-پیکری استخراج نمود ]4[. مجموعه ای از پاسخ های شناختی ممکن است در تولید پاسخ P3 شرکت نماید که از میان آنها تمایزخصوصیات صدا، پردازش زمانی، توجه و حافظه را می توان نام برد.
هدف از اين مطالعه مقايسه دامنه و زمان نهفتگي پتانسیل های وابسته به رخداد شنوایی(P1 ، N1 ، P2 ، N2 وP3 ) در افراد بینا و نابينای زودهنگام به منظور آگاهی بیشتر از پدیده ساخت پذیری عصبی است.
فهرست مطالب
عنوان
فصل 1
1-1- بیان مسئله
1-2- مروری بر متون
فصل2
2-1- هدف اصلي پژوهش
2-2- اهداف توصيفي
2-3- اهداف تحليلي
2-4- فرضيات تحقيق
2-5- سوالات تحقيق
2-6- تعریف واژه ها
2-7- مشکلات و محدودیت ها
2-8- ملاحظات اخلاقی
2-9- مواد و روشها
2-9-1- نوع مطالعه
2-9-2- جامعه مورد مطالعه و حجم نمونه
2-9-3- مكان و زمان انجام مطالعه
2-9-4- روش جمع آوري داده ها
2-9-5- روش اجراي طرح
2-9- 6- روش تجزيه و تحليل داد ها
 فصل 3
3-1-آمار توصيفي
3-1-1- مشخصات عمومي
3-1-2- بررسی پارامترهای امواج
3-1-2-1- زمان نهفتگی
3-1-2-1- زمان نهفتگی
3-1-2-1-1- در افراد بینا
3-1-2-1-2- در افراد نابینای زودهنگام
3-1-2-2- دامنه
3-1-2-2-1- در افراد بینا
3-1-2-2-2- در افراد نابینای زودهنگام
3-2- آمار تحلیلی
3-2-1- تاثیر وضعیت بینایی بر پارامترهای امواج
3-2-1-1- زمان نهفتگی
3-2-1-1- 1- در افراد بینا و نابینای زودهنگام
3-2-1-2- دامنه
3-2-1-2-1- در افراد بینا و نابینای زودهنگام
فصل 4
4-1-بحث
4-2- مقایسه زمان نهفتگی قله امواج وابسته به رخداد شنوایی در افراد بینا و نابینای زودهنگام
4 -3- مقایسه دامنه امواج وابسته به رخداد شنوایی در افراد بینا و نابینای زودهنگام
4-4- دلایل احتمالی کاهش زمان نهفتگی و افزایش دامنه در افراد نابینای زودهنگام
4-5- نتیجه گیری
4-6- پیشنهادات
منابع
فهرست جداول
عنوان صفحه
فصل 2
جدول 2-1- پروتکل ثبت اموج وابسته به رخداد شنوایی
فصل 3
جدول 3-1- تعداد و توزیع فراوانی افراد بینا و نابینای زودهنگام برحسب
میزان تحصیلات
جدول 3-2- توزیع فراوانی سن افراد بینا
جدول 3-3- توزیع فراوانی سن افراد نابینای زودهنگام
جدول 3-4- شاخص هاي مركزي و پراكندگي زمان نهفتگي امواج وابسته به رخداد شنوایی در افراد بينا
جدول 3-5- شاخص هاي مركزي و پراكندگي زمان نهفتگي امواج وابسته به رخداد شنوایی در افراد نابينای زودهنگام
جدول 3-6- شاخص هاي مركزي و پراكندگي دامنه امواج وابسته به رخداد شنوایی در افراد بينا
جدول 3-7- شاخص هاي مركزي و پراكندگي دامنه امواج وابسته به رخداد شنوایی در افراد نابينای زودهنگام
جدول 3-8- مقایسه زمان نهفتگی امواج وابسته به رخداد شنوایی در افراد بینا و افراد نابینا
جدول 3-9- مقایسه دامنه امواج وابسته به رخداد شنوایی در افراد بینا و نابینای زودهنگام
فهرست نمودارها
 
فصل 3
نمودار 3-1- تعداد افراد مورد مطالعه به تفکیک وضعیت بینایی و جنسیت
نمودار 3-2- میانگین زمان نهفتگی امواج وابسته به رخداد شنوایی در افراد بینا و نابینای زودهنگام
نمودار3-3- مقایسه میانگین دامنه امواج وابسته به رخداد شنوایی در افراد بینا و نابینای زودهنگام
فهرست پيوست ها
پيوست 1 – نمونه ای از امواج بدست آمده در فرد بینا و نابینا
پيوست 2- پرسشنامه افراد بینا
پيوست 3- پرسشنامه افراد نابینا
پیوست 4- پرسشنامه مقیاس برتری دستی ادینبورگ
پیوست 5- رضایت نامه
پیوست6- پاسخ مکاتبات خارجی

👇 تصادفی👇

پرسشنامه روش های بودجه بندی سرمایه ای شرکتهاASME BOILER AND PRESSURE VESSEL Section V 2004 Edition.pdfشناسايي موانع اجراي سيستم حسابداري منابع انساني در شركتهاي ايراني (مطالعه موردی: گروه صنعتي انرژي سبز)نمونه سوالات کارشناسی ارشد پیام نور رشته پژوهش هنر- کارگاه روش تحقیق کد درس: 1712003"رازهای زیبا ماندن پوست"جزوه فوق ترکیبی زبست شناسی دکتر قدیر زاده.سال دوم-جزوه ی مکتبستانInvoice Management Advance for Virtuemart V3.0_V4.0.0 - کامپوننت مديريت فاکتورها و سفارشات براي ويرچومارت ✅فایل های دیگر✅

#️⃣ برچسب های فایل مقایسه پتانسیل های وابسته به رخداد شنوایی در افراد بینا و نابینای زود هنگام 25 – 18 سال

مقایسه پتانسیل های وابسته به رخداد شنوایی در افراد بینا و نابینای زود هنگام 25 – 18 سال

دانلود مقایسه پتانسیل های وابسته به رخداد شنوایی در افراد بینا و نابینای زود هنگام 25 – 18 سال

خرید اینترنتی مقایسه پتانسیل های وابسته به رخداد شنوایی در افراد بینا و نابینای زود هنگام 25 – 18 سال

👇🏞 تصاویر 🏞