👈فول فایل فور یو ff4u.ir 👉

پایان نامه بررسی اثر محدودیت های مالی بر فرصت های سرمایه گذاری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

ارتباط با ما

دانلود


پایان نامه بررسی اثر محدودیت های مالی بر فرصت های سرمایه گذاری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
چکیده
محدودیت مالی موضوع مهمی پیش روی تمام شرکت ها می باشد. هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی اثرگذاری محدودیت مالی بر فرصت های سرمایه گذاری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. در این تحقیق از مدل تعدیل شده اویلر برای اندازه گیری فرصت های سرمایه گذاری استفاده شده است. جامعه آماری شامل شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و نمونه آماری تعداد 108 شرکت بوده است. داده های تحقیق مربوط به یک دوره زمانی 5 ساله 1387-1391 می باشد. داده ها به صورت شرکت-سال مرتب شده و با استفاده از رگرسیون خطی چندگانه و داده های پانلی مدل های برآورده شده و فرضیه تحقیق آزمون شد. نتایج آزمون عدم تاثیر محدودیت مالی بر فرصت های سرمایه گذاری سال آتی و رد فرضیه پژوهش را نشان داد.
واژه های کلیدی: محدودیت مالی، فرصت سرمایه گذاری، سرمایه گذاری در کالاهای سرمایه ای، جریان وجه نقد آزاد، سود تقسیمی.
هدف ها
1-5 فرضیه ها
 
تعداد صفحات  132
فرمت فایل word
 
فهرست مطالب
فصل اول کلیات تحقیق.. 1
1-1 مقدمه. 2
1-2 بیان مسئله. 2
1-3 سابقه و ضرورت انجام تحقیق.. 3
1-4 هدف ها 5
1-5 فرضیه ها 5
1-6 مراجع استفاده کننده از نتیجه پایان نامه. 6
1-7 روش انجام تحقیق.. 6
1-8 روش و ابزار گردآوری و تجزیه و تحلیل اطلاعات... 6
1-9 قلمرو تحقیق (زمانی، مکانی، موضوعی) 7
1-9-1 قلمرو مکانی.. 7
1-9-2 قلمرو زمانی.. 7
1-9-3 قلمرو موضوعی.. 7
1-10 جامعه آماری و روش نمونه گیری.. 8
1-11 تعریف واژگان و اصطلاحات تحقیق.. 8
1-12 خلاصه فصل.. 9
فصل دوم مبانی نظری و پیشینه تحقیق.. 10
2-1 مقدمه. 11
2-2 مبانی نظری.. 11
2-2-1 تعریف محدودیت مالی.. 11
2-2-2 تعریف سرمایه گذاری.. 12
2-2-3 تعریف فرصت های سرمایه گذاری.. 12
2-3 معیارها 12
2-3-2 عمر شرکت... 13
2-3-3 گروه های تجاری.. 13
2-3-4 ساختار مالکیت... 14
2-3-5 سود تقسیمی.. 14
2-3-6 اهرم مالی.. 15
2-3-7 سطح نگهداری وجه نقد. 15
2-3-8 مدل وجه نقد مطلوب... 15
2-3-9 معیار سطح نگهداری وجه نقد- مدل وجه نقد مطلوب... 16
2-3-10 تعداد سهامداران عمده 16
2-3-11 استقلال هیئت مدیره 17
2-3-12 جریان وجه نقد آزاد. 17
2-3-13 نرخ رشد درآمد. 18
2-3-14 جریان وجوه نقد پرداختی جهت خرید دارایی ثابت... 18
2-3-15 تغییرات بدهی.. 18
2-3-16 جریان نقد عملیاتی و اقلام تعهدی.. 19
2-3-17 سرمایه در گردش.... 19
2-3-18 بازده سهام. 20
2-3-19 نقد شوندگی سهام. 20
2-4 پیشینه تحقیق.. 20
2-4-1 مطالعاتی که در داخل ایران صورت گرفته است... 20
2-4-2 مطالعاتی که در خارج از ایران صورت گرفته است... 32
2-5 خلاصه تحقیقات داخلی و خارجی.. 37
2-6 خلاصه فصل.. 46
فصل سوم روش تحقیق.. 47
3-1 مقدمه. 48
3-2 نوع تحقیق.. 48
3-3 روش گردآوری اطلاعات... 48
3-4 قلمرو پژوهش.... 49
3-5 جامعه آماری.. 50
3-6 روش و طرح نمونه برداری.. 50
3-7 کلیات روش تحقیق.. 53
3-8 انواع داده ها 54
3-9 تحلیل رگرسیون.. 55
3-10 برآورد ضرایب... 57
3-10-1 روش حداقل مربعات معمولی (OLS): 58
3-10-2 روش حداقل مربعات تعمیم یافته. 59
3-11 فرضیات مدل رگرسیون خطی کلاسیک(CLRM) 60
3-12 متغیرهای مجازی.. 64
3-13 مدل رگرسیون تلفیقی.. 64
3-14 مزیت استفاده از داده های تلفیقی نسبت به سری های زمانی و مقطعی.. 65
3-15 روش های تخمین مدل های تلفیقی.. 67
3-16 روش تلفیق داده های مقطعی و سری زمانی.. 67
3-16-1 مدل با اثرات ثابت... 70
3-16-2 مدل با اثرات تصادفی.. 71
3-17 آزمون هاسمن.. 72
3-19 متغیرهای تحقق و تعاریف عملیاتی آن ها 74
3-19-1 متغیر مستقل.. 74
3-19-2 متغیر وابسته. 75
3-19-3 متغیرهای کنترلی.. 76
3-19-4 متغیر تعدیل گر. 76
3-20 روش تحقیق.. 76
3-21- آزمون t 82
3-22 ضریب تعیین . 84
3-23 آزمون F. 85
3-24 خلاصه فصل.. 85
فصل چهارم تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون فرضیه. 87
4-1 مقدمه. 88
4-2 آمار توصیفی و ماتریس همبستگی متغیرهای پژوهش.... 88
4-3 تعیین الگوی رگرسیونی مناسب... 91
4-4 اجرای رگرسیون و آزمون فرضیه. 93
4-6 خلاصه فصل.. 98
فصل پنجم نتیجه گیری و پیشنهادات... 100
5-1 مقدمه. 101
5-2 خلاصه تحقیق.. 101
5-3 یافته های حاصل از آزمون فرضیه. 102
5-4 ارزیابی و انطباق یافته ها 103
5-5 محدودیت ها 104
5-6 پیشنهادات... 105
5-6-1 پیشنهادات کاربردی.. 105
5-6-2 پیشنهاد برای پژوهش های آتی.. 105
5-7 خلاصه فصل.. 106
فهرست منابع و ماخذ (فارسی و غیر فارسی) 107
منابع فارسی.. 108
منابع انگلیسی.. 112
پیوست نتایج آزمون فرضیات... 114
پیوست 4-1. 115
پیوست 4-2. 116
پیوست 4-3. 117
پیوست 4-4. 117
پیوست 4-5. 118
Abstract 119
 
فهرست جداول
جدول 2-2 خلاصه ی تحقیقات خارجی.. 47
جدول 3-1 تعداد شرکت های باقی مانده پس از مراحل حذفی.. 52
جدول 3-2 اسامی 108 شرکت استفاده شده برای نمونه. 55
جدول 4-1 آمار توصیفی متغییر های پژوهشی.. 91
جدول 4-2 ماتریس همبستگی.. 93
جدول 4-3 آزمون چاو 95
جدول 4-4 آزمون هاسمن.. 96
جدول 4-5 نتایج اجرای رگرسیون پانلی.. 97
جدول 4-6 فرضیه ی اول.. 99
جدول 4-7 فرضیه دوم. 100
جدول 4-8 فرضیه سوم. 100
جدول 4-9 فرضیه چهارم. 101
جدول 4-10 فرضیه پنجم.. 101
جدول 5-1 یافته های حاصل از اجرای رگرسیون.. 105

👇 تصادفی👇

ارزش گذاری سهام عادیجزوه طراحی دکتر صدیقدانلود لایه shapefile مرز شهرستان خاشمقاله 17- تشريح عملکرد و اجزای دو نوع پیل سوختیبررسي نحوه محاسبه حق‌العمل جراحپاورپوینت حسابداری صنعتی 2تاب فشاری بتن ها در آب دریاچه ارومیه با بود یا نبود پوشش رنگی ✅فایل های دیگر✅

#️⃣ برچسب های فایل پایان نامه بررسی اثر محدودیت های مالی بر فرصت های سرمایه گذاری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

پایان نامه بررسی اثر محدودیت های مالی بر فرصت های سرمایه گذاری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

دانلود پایان نامه بررسی اثر محدودیت های مالی بر فرصت های سرمایه گذاری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

خرید اینترنتی پایان نامه بررسی اثر محدودیت های مالی بر فرصت های سرمایه گذاری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

👇🏞 تصاویر 🏞