👈فول فایل فور یو ff4u.ir 👉

رابطه بين فرصتهاي سرمايه‌ گذاري با رشد داراییها در شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

ارتباط با ما

دانلود


رابطه بين فرصتهاي سرمايه‌ گذاري با رشد داراییها در شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
عنوان تحقیق: رابطه بين فرصتهاي سرمايه‌ گذاري با رشد داراییها در شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
فرمت فایل: word
تعداد صفحات: 23
شرح مختصر:
دارایی در علم حسابداری دارایی عبارتست از کلیه اموال و حقوقی که دارای ارزش پولی باشند. دارایی‌های یک واحد ممکن است پدیده‌های عینی و مشهود باشند. رشد داراییها عبارت است از از تفاوت داراییهای سال جاري و داراییهای دورة قبل و براي نسبي كردن آن مابه التفاوت را برداراییهای دورة قبل تقسيم مي كنيم . فرصتهاي سرمايه‌گذاري نيز در طي مراحل مختلف چرخه عمر شركت متفاوت است . شركتهایی که از این فرصتها استفاده بيشتري مي کنند چشم انداز روشني از آينده آنها متصور مي شود . از جمله عوامل تأثير پذير نسبت به استفاده از فرصتهاي سرمايه‌گذاري رشد داراییهامیباشد.فرضیه اصلی این پژوهش عبارتست ازاینکه فرصت سرمایه گذاری با رشد داراییها همبستگي مثبت دارد. جامعه آماری شامل تمام شرکت های پذیرفته شده در بورس می باشد که از این تعداد 98 شرکت با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس به عنوان نمونه انتخاب شدند. برای آزمون فرضیه ها از روشهای آماری تحلیل رگرسیون ، معادله خطی ، ضریب پیرسون استفاده گردید و یافته های پژوهش به این شرح زیر بیان می گردد :
بین فرصتهای سرمایه گذاری ورشد داراییهاهمبستگی مثبت وجود دارد، هم چنین بین نسبت ارزش بازارسهام به ارزش دفتری سهام و رشد داراییها همبستگی مثبت وجود دارد . بین نسبت ارزش دفتری داراییها به ارزش دفتری سهام عادی و رشدداراییها همبستگی مشاهده نشد و بین ورشد داراییها همبستگی مثبت وجود دارد.
فهرست مطالب
چکیده
مقدمه طرح
پیشینه تحقیق
مبانی نظری
فرصتهاي سرمايه گذاري (IOS)
رشد دارائيها
فرضیه تحقیق
دلایل سرمایه گذاری در رشد داراییها
روش تحقیق
جامعه آماری
نمونه آماری
نتایج تحقیق
پیشنهادها
پیشنهاداتی در ارتباط با موضوع تحقیق
منابع

👇 تصادفی👇

دانلود مقاله و پروژه پایان نامه بهبود عملکرد سازمان ( شرکت آب و فاضلاب منطقه ای از تهران )تحقیق درباره موفقیت مدیران بازاریابکاهش مصرف انرژی در شبکه های حسگر بی سیم با مدیریت حرکت ایستگاه پایه و با استفاده از منطق فازی دو سطحی wordتماس با شماره ي دلخواه رايگانتحقیق کاربرد رایانش ابری در بانکداریدانلود مقاله پیرامون کابل و استاندارد های آن درشبکه توزیعسیستم مدیریت پایگاه داده‌هاطراحی الگوی مفهومی گردشگری پایدار بر پایه بازاریابی پایدارحسابداری+انبار فروشگاه ✅فایل های دیگر✅

#️⃣ برچسب های فایل رابطه بين فرصتهاي سرمايه‌ گذاري با رشد داراییها در شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

رابطه بين فرصتهاي سرمايه‌ گذاري با رشد داراییها در شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

دانلود رابطه بين فرصتهاي سرمايه‌ گذاري با رشد داراییها در شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

خرید اینترنتی رابطه بين فرصتهاي سرمايه‌ گذاري با رشد داراییها در شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

👇🏞 تصاویر 🏞