👈فول فایل فور یو ff4u.ir 👉

محاسبه فاصله انفصال شوک بر روی کره در رژیم سرعتی حدود صوت با استفاده از محاسبات عددی

ارتباط با ما

دانلود


محاسبه فاصله انفصال شوک بر روی کره در رژیم سرعتی حدود صوت با استفاده از محاسبات عددی
در این مقاله حل عددي جریان حول یک کره در سرعتهاي حدودصوت از ماخ 1.01 تا ماخ 1.2 انجام شده و فاصله انفصال شوك ازنقطه سکون حول این کره محاسبه شدهاست. در این مطالعه حلجریان لزج مغشوش با استفاده از مدل توربولانس اسپالارت-آلماراس 1ارائه شدهاست. هدف این مطالعه، تعیین فاصله انفصال شوك برايیک پرتابه کرويشکل در جریان آزاد با سرعتهاي کمی بالاتر ازصوت است. نتایج بهدست آمده در این مطالعه با نتایج تجربی انجامشده در این زمینه مطابقت خوبی دارد. تاکنون مطالعات عددي بسیارکمی درباره فاصله انفصال شوك در سرعتهاي حدود صوت وماخهاي بسیار نزدیک به یک انجام گرفته است. ساختار جریان حلشده و موقعیت تشکیل شوك به صورت شکلها و نمودارهاي مختلفدر این مقاله ارائه شده و با نتایج کارهاي دیگر در این زمینه مقایسهشدهاست.

👇 تصادفی👇

دانلود تحقیق منابع تغذیهبهسازی و ترمیم بتن با نگرش ویژه به سدها و سازه های آبی و شرایط خاص ایرانآموزش کامل به همراه ترفند هاي فعاليت در بازار بورس فارکس forexتحقیق در مورد اهمیت دوستپهنه بندی مخاطرات زمین لغزش با استفاده از روشهای شاخص همپوشانی و تحلیل سلسله مراتبی AHP ،مطالعه موردی: حوضه آبریز سد ستارخانمطالعه پیرامون عملکرد لرزه ای قاب های خمشی بتن مسلح دارای طبقه نرم و تاثیر آن در شکست های میان طبقه ای سازه های میان مرتبهسه عدد فایل pdf انواع طرح های ابزار دیواری وسقفیبررسی و تجزیه تحلیل سیستم مالی و کنترل داخلی شرکت سهامی خاص گلهار ✅فایل های دیگر✅

#️⃣ برچسب های فایل محاسبه فاصله انفصال شوک بر روی کره در رژیم سرعتی حدود صوت با استفاده از محاسبات عددی

محاسبه فاصله انفصال شوک بر روی کره در رژیم سرعتی حدود صوت با استفاده از محاسبات عددی

دانلود محاسبه فاصله انفصال شوک بر روی کره در رژیم سرعتی حدود صوت با استفاده از محاسبات عددی

خرید اینترنتی محاسبه فاصله انفصال شوک بر روی کره در رژیم سرعتی حدود صوت با استفاده از محاسبات عددی

👇🏞 تصاویر 🏞