👈فول فایل فور یو ff4u.ir 👉

دانلود پایان نامه بررسی عوامل اجتماعی موثربربزهکاری نوجوانان در استان اردبیل

ارتباط با ما

دانلود


دانلود پایان نامه بررسی عوامل اجتماعی موثربربزهکاری نوجوانان در استان اردبیل
چکیده
این تحقیق با استفاده از روش پیمایشی به بررسی جامعه شناختی «عوامل اجتماعی موثر بر بزهکاری نوجوانان در استان اردبیل » می­پردازد. هدف کلّی از انجام این تحقیق؛ بررسی عوامل اجتماعی موثر بر بزهکاری نوجوانان و اهداف فرعی شامل بررسی رابطه بين 1- تضعیف ارزشهای جامعه 2- درهم شکستگی ساختار فرهنگی جامعه3- خرده فرهنگ بزهكاري 4- همنشيني افتراقي و 5- بر چسب زني با ميزان بزهکاری نوجوانان دراستان اردبیل بوده است. در این راستا با مراجعه به مبانی نظری؛ بزهکاری نوجوانان، متغير وابسته تحقیق و-1 تضعیف ارزشهای جامعه (برگرفته از نظریه های دورکیم و هیرشی) -2 در هم شکستگی ساختار فرهنگی جامعه (برگرفته از نظریه های مرتن و بلومر) -3 خرده فرهنگ بزهكاري (برگرفته از نظریه های آلبرت كوهن و ماتزا) -4 همنشيني افتراقي (برگرفته از نظریه های ساترلند) و -5 بر چسب يا انگ زني (برگرفته از نظریه های لمرت و بكر) متغیرهای مستقل تحقیق هستند.تحقیق حاضر در دو بخش نظری و عملی انجام شده است. در بخش نظری؛ اطلاعات لازم با استفاده از روش کتابخانه­ای و اسنادی و در بخش عملی؛ به شیوه پیمایشی، اطلاعات لازم از طریق پرسشنامه از نمونه ای100 نفری از جامعه آماری (نوجوانان بزهکار در بند اصلاح و تربیت زندان اردبیل)، جمع­آوری شده­اند. طبق یافته های تحقیق و با استفاده از آزمون همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون چند متغیره؛ بین 1- تضعیف ارزشهای جامعه 2- درهم شکستگی ساختار فرهنگی جامعه 3- خرده فرهنگ بزهكاري 4- همنشيني افتراقي و5- بر چسب زني با ميزان بزهکاری نوجوانان استان اردبیل رابطه معنی داری وجود دارد.
کلمات کلیدی
بزهکاری، تضعیف ارزشهای جامعه، درهم شکستگی ساختار فرهنگی جامعه، خرده فرهنگ بزهكاري، همنشيني افتراقي، برچسب زني
 
مقدمه
یکی از مسائل و مشکلات بغرنج جوامع امروز که توجه بسیاری از روان شناسان، جامعه شناسان و حقوقدانان را به خود جلب کرده است مساله رواج بزهکاری در بین نوجوانان و جوانان است. بزهکاری از نظر حقوقی به اعمالی گفته می شود که بر خلاف قوانین، مقررات و هنجارهای اجتماعی از سوی جوانان زیر ۱۸ سال صورت می گیرد. اعمالی مثل غیبت از مدرسه، دروغگویی های مکرر، فرار از خانه، ولگردی، گدایی، ایجاد حریق، تخریب، رانندگی بدون گواهینامه، سرقت، حمل مواد مخدر، زیر پا گذاشتن حقوق دیگران، انحرافات جنسی و... در زمره اعمال بزهکارانه رایج در بین جوانان است (فرجاد،۱۳۸3: 75).
گرچه، جوامع گوناگون برحسب وضعیت اقتصادی و اجتماعی خود با انواع متفاوتی از بزهکاری روبه رو هستند؛در همه جوامع انسانی این اصطلاح در مورد افرادی به كار برده می شود كه اعمال خلاف قانون یا موازین مذهبی آن جامعه انجام می دهند. با توجه به این كه احكام در جامعه های گوناگون متفاوت است، فرد متخلف در یك جامعه، ممكن است در جامعه دیگر از تخلف مبری باشد (سخاوت،1381: 14).
بزهکاری پدیده یی طبیعی و ذاتی نیست و هیچ نوجوان و جوان بزهکاری، از هنگام تولد مجرم به دنیا نمی آید؛ بلکه عوامل متعدد و گوناگونی او را به سوی ارتکاب به جرم و بزه سوق می دهد. اغلب روان شناسان، مهمترین علل بزهکاری جوانان را عوامل فردی شخصیتی و جامعه شناسان، نابسامانی ها و ناهنجاری های اجتماع عنوان می کنند. به عبارتی، گروه اول بزهکاری را ناشی از عدم خود کنترلی فرد و گروه دوم فقدان کنترل اجتماعی می دانند (فرجاد،1382: 156).
 
تعداد صفحات 120
فرمت فایل word
به همراه پروپوزال و خلاصه پایان نامه
 
فهرست مطالب
عنوان ....................................................................................................................................... صفحه
چکیده ................................................................................................................................................. الف
مقدمه ................................................................................................................................................... ب
فصل اول:کلیات
مقدمه...................................................................................................................................................
بیان مساله.............................................................................................................................................
اهمیت و ضرورت تحقیق...................................................................................................................
اهداف پژوهش.....................................................................................................................................
سوالات پژوهش...................................................................................................................................
فصل دوم: ادبیات پژوهش
مقدمه....................................................................................................................................................
پیشینه تحقیق........................................................................................................................................
جمع بندی، نقد و مقایسه پیشینه ها باتحقیق حاضر.............................................................................
تعریف متغیرها.....................................................................................................................................
مبانی نظری................................................................................................................................
چهارچوب نظری ومدل تحلیلی..........................................................................................................
فرضيات پژوهش.................................................................................................................................
فصل سوم: روش تحقیق
مقدمه.................................................................................................................................................
روش تحقیق......................................................................................................................................
قلمروتحقیق ......................................................................................................................................
جامعه آماری وحجم نمونه...............................................................................................................
روش نمونه گیری ............................................................................................................................
تعریف عملیاتی متغیرها....................................................................................................................
ابزارپژوهش ....................................................................................................................................
روایی و پایایی.................................................................................................................................
روش­های آماری.............................................................................................................................
فصل چهارم: تجزیه وتحلیل اطلاعات
مقدمه.............................................................................................................................................
آمارهای توصیفی..........................................................................................................................
آمارهای استنباطی(آزمون فرضيات)..............................................................................................
فصل پنجم: نتیجه گیری وپیشنهادات
مقدمه............................................................................................................................................
نتيجه گيري توصيفي.....................................................................................................................
نتيجه گيري برحسب اهداف تحقیق..............................................................................................
بحث نتايج با توجه به چارچوب نظري........................................................................................
ارائه راهکارها وپیشنهادات............................................................................................................
محدودیتهای تحقیق......................................................................................................................
منابع..............................................................................................................................................
پیوست ها......................................................................................................................................
 

👇 تصادفی👇

پاورپوینت حافظه RAMاثرات تکلیف شب برای دانش آموزانبهترین فیلتر شکن اندروید با اتصال زیر 5 ثانیهJazz For Dummies189-بررسی ناپایداری دینامیكی در ساختمانهای بتنی با سیستم قاب خمشینمونه سوالات تخصصی رشته کارشناسی علوم تربیتی-مدیریت برنامه ریزی آموزشی- مدیریت کلاس کد درس: 1211050 ✅فایل های دیگر✅

#️⃣ برچسب های فایل دانلود پایان نامه بررسی عوامل اجتماعی موثربربزهکاری نوجوانان در استان اردبیل

دانلود پایان نامه بررسی عوامل اجتماعی موثربربزهکاری نوجوانان در استان اردبیل

دانلود دانلود پایان نامه بررسی عوامل اجتماعی موثربربزهکاری نوجوانان در استان اردبیل

خرید اینترنتی دانلود پایان نامه بررسی عوامل اجتماعی موثربربزهکاری نوجوانان در استان اردبیل

👇🏞 تصاویر 🏞