👈فول فایل فور یو ff4u.ir 👉

دانلود پایان نامه و تحقیق پیرامون دود سنج با قابلیت کنترل( فرمت Word ورد و با قابلیت ویرایش کامل )تعداد صفحات 51

ارتباط با ما

دانلود


دانلود پایان نامه و تحقیق پیرامون  دود سنج با قابلیت کنترل( فرمت  Word ورد و با قابلیت ویرایش کامل )تعداد صفحات 51
ﺳﯿﺴﺘﻢ اراﺋﻪ ﺷﺪه ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ارﺗﻘﺎي ﺳﻄﺢ اﯾﻤﻨﯽ ﻣﺤﯿﻂ ﻫﺎي ﺑﺴﺘﻪ اﻋﻢ از ﺧﺎﻧﮕﯽ، ﺻـﻨﻌﺘﯽ و ﯾﺎ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ. اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از ﻓﺮآﯾﻨـﺪ ﮐﻨﺘـﺮل ﻫﻮﺷـﻤﻨﺪ ﮐـﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﯿﮑﺮو ﮐﻨﺘﺮﻟﺮ ﺷـﺮﮐﺖ MICROCHIP ﻗﺎﺑـﻞ دﺳﺘﺮﺳـﯽ ﺷـﺪه، ﺑـﻪ ﺷﻨﺎﺳـﺎﯾﯽ و اﻋﻤـﺎل واﮐﻨﺶ ﻻزم ﺑﺮاي رﻓﻊ ﻣﺸﮑﻞ اﯾﺠﺎد ﺷﺪه اﻗﺪام ﻣﯽ ﮐﻨﺪ. اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﺮاي ﭘﯿﺶ ﮔﯿﺮي و واﮐﻨﺶ ﻧﺴﺒﺖ ﺑـﻪ ﺣـﻮادث اﻧﺘﺸـﺎر ﮔـﺎز و آﺗـﺶ ﺳـﻮزي ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ، ﺑﻪ اﯾﻦ ﺷﯿﻮه ﮐﻪ در اﺑﺘﺪا ﺑﺎ روﺷﻦ ﺷﺪن ﺳﯿﺴﺘﻢ اﺑﺘﺪا، ﺳﯿﺴـﺘﻢ ﺑـﺮاي اﯾﺠﺎد ﺣﺎﻟﺖ ﭘﺎﯾﺪار و آﻣﺎده ﺑﻪ ﮐﺎر زﻣﺎﻧﯽ ﺣﺪود ۱ دﻗﯿﻘﻪ را در ﺣﺎﻟﺖ Loading ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد. ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ زﻣﺎن ﺳﯿﺴﺘﻢ اﻣﺎده اﻧﺠﺎم اﻣﻮر ﮐﻨﺘﺮﻟﯽ و اﺟﺮایی است.ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﻨﺴﻮرﻫﺎي ﺗﻌﺒﯿﻪ ﺷﺪه داﺋﻤﺎ” ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﮔﺎز ﻣﺤﯿﻂ و دود ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﺤﯿﻂ را اﻧﺪازه ﻣﯽ ﮔﯿﺮد. ﻫﺮﮔﺎه ﻣﻘﺪار ﮔﺎز ﻣﺤﯿﻂ از ﻣﻘﺪار ﻣﺠـﺎز ﺗﻌﺮﯾـﻒ ﺷـﺪه در ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺷﻮد، ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﺎ اﻧﺠﺎم اﻋﻤﺎﻟﯽ از ﻗﺒﯿﻞ ﻗﻄﻊ ﺟﺮﯾﺎن اﻧﺸﻌﺎب ﮔﺎز ، ﻗﻄﻊ ﺟﺮﯾـﺎن ﺑﺮق ﻣﺤﯿﻂ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي از اﻧﻔﺠﺎر، ﺑﻪ ﺻﺪا در آوردن آژﯾﺮ ﺧﻄـﺮ و راه اﻧـﺪازي ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺗﻬﻮﯾﻪ ﺑﺮاي ﺧﺮوج ﮔﺎز اﻧﺘﺸـﺎر ﯾﺎﻓﺘـﻪ در ﻣﺤـﯿﻂ ﺑـﻪ اﯾـﻦ ﻓﺮآﯾﻨـﺪ واﮐـﻨﺶ ﻧﺸـﺎن می دهد.ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﻘﺪار دود ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﺤﯿﻂ ﻫﻤﺰﻣﺎن از ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﻣﺠﺎز ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺷﺪه ﺑﺮاي ﺳﯿﺴﺘﻢ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ، ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﺎ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﭘـﯿﺶ آﻣـﺪه ﺑـﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ آﺗﺶ ﺳﻮزي ﺑﺮﺧﻮرد ﮐﺮده وﺑﺎ اﻧﺠﺎم اﻋﻤﺎﻟﯽ از ﻗﺒﯿﻞ ﺑﺴﺘﻦ ﺷﯿﺮ اﻧﺸﻌﺎب ﮔـﺎز و ﺑﺼﺪا در آوردن آژﯾﺮ ﺧﻄﺮ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺷﺪه در ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﻪ اﻃﻔﺎ ﺣﺮﯾﻖ ﭘﯿﺶ آﻣﺪه ﻣﯽ ﭘﺮدازد.از ﺑﺮﺗﺮي ﻫﺎي ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻮارد ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ ﻣﻮاردي ﻫﻤﭽـﻮن ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺗﻄﺒﯿﻖ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﺎ ﻫﺮ ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺤﯿﻄﯽ، ﺑﺮرﺳـﯽ ﻣﺠﺪد ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺤﯿﻂ ﺑﻌﺪ از ﻫﺮ ﺣﺎدﺛﻪ و ﮐﺎرﺑﺮد آﺳﺎن ﺑﺮاي ﻫﻤﻪ ﻧﻮع ﮐﺎرﺑﺮي ﻣﯽ ﺗﻮان اﺷﺎره ﮐﺮد. ﻗﺎﺑﻞ ذﮐﺮ اﺳﺖ ﻧﻤﻮﻧﻪ اوﻟﯿﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﺮاي ﺷﺮاﯾﻂ ازﻣﺎﯾﺸﮕﺎه ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ.
عنوان صفحهفصل اول۱-۱-مقدمه۱-۲-ﻣﻌﻤﺎری ﻏﯿﺮﻣﻌﻤﻮل آن۱-۳-ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎی ﻣﯿﮑﺮوﮐﻨﺘﺮوﻟﺮ PICفصل دوم۲-۱- سخت افزار ۲-۱-۱- ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺗﺮاﺷﻪ PIC 16 F 877۲-۲-دﻳﮕﺮ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت وﻳﮋﻩ۲-۳- پایه های میکروI/O۲-۴-ورودي ﻣﯿﮑﺮوﮐﻨﺘﺮﻟﺮ۲-۴-۱-ﺣﺴﮕﺮﻫﺎ۲-۵-ﺳﻨﺴﻮر دود و گاز: (MQ-5)۲-۶-مقایسه کننده : OpAmp LM358N۲-۷-پایه‌ها۲-۸-ﺧﺮوﺟﯽ ﻣﯿﮑﺮوﮐﻨﺘﺮﻟﺮ۲-۸-۱-رﻟﻪ ﻫﺎ Relay۲-۹-رﻟﻪ ﺷﯿﺮ ﮔﺎز : Gas Tap Relay۲-۹-۱-رﻟﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺗﻬﻮﯾﻪ : Air Condition Relay۲-۹-۲-رﻟﻪ اﻧﺸﻌﺎب ﺑﺮق : Power Line Relay۲-۱۰-ترانزیستور (BC547):۲-۱۱-دیود :۲-۱۱-۱-دیود نوری : LED :LED-12-2 ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ وﺿﻌﯿﺖ ﺷﯿﺮ ﮔﺎز: Gas Tap LEDLED-1-12-2 ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ وﺿﻌﯿﺖ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺗﻬﻮﯾﻪ: Air Condition LEDLED-2-12-2 ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ اﻧﺸﻌﺎب ﺑﺮق : Power Line LED۲-۱۳-ﺑﺎزر : Buzzer۲-۱۴-شستی (push button):۲-۱۵-مقاومت (۳۳۰ ,۱K , 3.3 k, 10k)۲-۱۶-نحوه اتصال پایه ریست میکرو۲-۱۷-ﮐﻼﮎ ﺍﺯ ﻣﻨﺒﻊ ﺧﺎﺭﺟﯽ :۲-۱۸-ﻧﺤﻮﻩ ﺍﺗﺼﺎﻝ ﺧﺎﺯﻥ ﻭ ﮐﺮﻳﺴﺘﺎﻝ ﺩﺭ ﺣﺎﻟﺖ ﻫﺎﯼ HS , XT , LP۲-۱۹-ﻣﻘﺪﺍﺭ ﺧﺎﺯﻥ ﻭ ﮐﺮﻳﺴﺘﺎﻝ ﺑﺮﺍﯼ ﻓﺮﮐﺎﻧﺲ ﻭ ﺣﺎﻟﺖ ﻫﺎﯼ ﻣﺨﺘﻠﻒ۲-۲۰-ﺍﺳﻴﻼﺗﻮﺭ ﺩﺍﺧﻠﯽ۲-۲۱-ﻧﺤﻮﻩ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﺍﺳﻴﻼﺗﻮﺭLCD 16*2(کاراکتری)۲-۲۲-نحوه اتصال LCDبه میکرو۲-۲۲-۱-نحوه اتصال پتانسیومتر به LCD۲-۲۳-جدول مشخصات LCD 16*2۲-۲۴-رگولاتور LM7805:۲-۲۴-۱-ﻣﻨﺒﻊ ﺗﻐﺬﯾﻪ : Power Source۲-۲۵- عکسی از مدار عملی:۲-۲۶-شماتیک مدار عملی :PCB-27-2 مدار عملی :فصل سوم۳-۱-برنامه نویسی :۳-۲-تشریح برنامه :
شکل ۲-۱شماتیک: PIC16F877Aشکل ۲-۲: سنسور MQ_5شکل ۲-۳: شماتیک داخلی سنسورشکل ۲-۴: مدار بایاسینگ سنسورشکل ۲-۵: ولتاژ مبنا مقایسه کنندهشکل ۲-۶: نمای ظاهری lm358nشکل ۲-۷: شماتیک مدار داخلی lm358nشکل ۲-۸: نمای ظاهری رله ۵ ولتشکل ۲-۹ :شمای فنی رلهشکل ۲-۱۰: ترانزیستور (BC547)شکل۲-۱۱: طریقه فعال کردن رلهشکل ۲-۱۲: دیودشکل ۲-۱۳:دیود نوریشکل ۲-۱۴: بازرشکل ۲-۱۵: شماتیک بازرشکل۲-۱۶: شستیشکل ۲-۱۷: تشخیص مقدار مقاومتشکل ۲-۱۸: شمای مداری پایه ریستشکل ۲-۱۹: کلاک خارجیشکل ۲-۲۰: LCD16*2شکل ۲-۲۱: پایه های LCDشکل ۲-۲۲: نحوه اتصال LCDبه میکروشکل ۲-۲۳: نحوه اتصال پتانسیومتر به LCDشکل۲-۲۴: شمای مداری منبع تغذیهشکل ۲-۲۵: شمای مداری ولتاز مقایسه شوندهشکل ۲-۲۶: محافظت میکرو با دیود زنرشکل۲-۲۷: عکسی از مدار عملیشکل ۲-۲۸: شماتیک مدار عملیشکل ۲-۲۹: PCB مدار عملیجدول ۲-۱: مشخصاتجدول ۲-۲: محدوده حالات مختلف کلاک خارجیجدول ۲-۳: مشخصات LCD16*2

👇 تصادفی👇

تحقیق در مورد بررسی شبیه سازی شبکه و پیاده سازی در شبکه های حسگر بیسیم (تعداد صفحات 67)همراه با سورس پروژه با پسوند tclمبانی نظری و پیشینه تحقیق کمالگراییدانلود shapefile نقاط زمین لغزش استان خراسان شمالیمقاله آگاهی مديران آموزش و پرورش و موفقيت آنهابانک 10 میلیون شماره موبایل همراه اول به تفکیک شهرمیکس کننده خودکارتحقیق تاریخ بمب های شیمیاییاقدام پژوهی حل مشکل روانی و رفتاری بوسیله ورزششبيه‌سازي تعيين فشار در آزمون Dent ✅فایل های دیگر✅

#️⃣ برچسب های فایل دانلود پایان نامه و تحقیق پیرامون دود سنج با قابلیت کنترل( فرمت Word ورد و با قابلیت ویرایش کامل )تعداد صفحات 51

دانلود پایان نامه و تحقیق پیرامون دود سنج با قابلیت کنترل( فرمت Word ورد و با قابلیت ویرایش کامل )تعداد صفحات 51

دانلود دانلود پایان نامه و تحقیق پیرامون دود سنج با قابلیت کنترل( فرمت Word ورد و با قابلیت ویرایش کامل )تعداد صفحات 51

خرید اینترنتی دانلود پایان نامه و تحقیق پیرامون دود سنج با قابلیت کنترل( فرمت Word ورد و با قابلیت ویرایش کامل )تعداد صفحات 51

👇🏞 تصاویر 🏞