👈فول فایل فور یو ff4u.ir 👉

شبيه سازي عددي لايه هاي اختلاط مكاني تراكم پذيرآشفته با استفاده از مدل آشفتگي شبيه سازي گردابه هاي بزرگ

ارتباط با ما

دانلود


شبيه سازي عددي لايه هاي اختلاط مكاني تراكم پذيرآشفته با استفاده از مدل آشفتگي شبيه سازي گردابه هاي بزرگ
در اين مقاله، نتايج سه بعدي حاصل از شبيه سازي عددي لايه هاي اختلاط مكاني تراكمپذير آشفته با استفاده از مدل آشفتگي شبيه سازي گردابه هاي بزرگLES) ارائه شده است. هدف از اين مطالعه توسعهLES در لايه هاي اختلاط مكاني تراكم پذير آشفته در جريان هاي سوپرسونيك مي باشد. براي جداسازي مقياسهاي كوچك و بزرگ جريان، فيلترگيري از معادلات ناويراستوكس با استفاده از تابع فيلترگيري پله با پهناي فيلترگيري Δ صورت مي گيرد. مدل سازي ترمهاي اشل ريز با استفاده از مدل ديناميك كه يك مدل ويسكوزيته گردابه اي است انجام مي گيرد. بدليل اينكه عدد ماخ جريان لايه هاي بالا و پايين بزرگتر از يك مي باشند، جريان سوپرسونيك است و در نتيجه بايستي ترم هاي اشل ريز معادله انرژي علاوه بر ترم هاي اشل ريز معادله ممنتوم مدل گردند. سپس نتايج بدست آمده از شبيه سازي حاضر با نتايج تجربي و نتايج شبيه سازي عددي مستقيمDNS) و ديگر نتايج LES بدست آمده در عدد ماخ جابه جايي يكسان مقايسه مي شود. همچنين ميزان تلفات انرژي جنبشيكل در مقياسهاي كوچك را به گرما بررسي كرده و نشان خواهيم داد با افزايش عدد ماخ جابهجايي، نرخ رشد لايههاي اختلاط كاهش مي يابد
 

👇 تصادفی👇

جايگاه وضوابط قانوني مربوط به حفظ ميراث فرهنگي در ايران با نگاهي بر تمهيدات جهانيفایل آموزشی (سلام پاریس من)فایل stlپروژه پایانی بررسي شبكه هاي كامپيوترپرسشنامه 30سوالی شیوه های فرزند پروری (بامریند)تخحلیل لرزه ای سازهعشق سالهای وباگزارش کارآموزی بررسي عوامل مؤثر بر انگيزش كاركنانبررسی راندمان حذف فنل سولفونیك اسید از پساب صنایع آبكاری با استفاده از نانوفیلتراسیون- مطالعه موردی فولاد مباركه اصفهان ✅فایل های دیگر✅

#️⃣ برچسب های فایل شبيه سازي عددي لايه هاي اختلاط مكاني تراكم پذيرآشفته با استفاده از مدل آشفتگي شبيه سازي گردابه هاي بزرگ

شبيه سازي عددي لايه هاي اختلاط مكاني تراكم پذيرآشفته با استفاده از مدل آشفتگي شبيه سازي گردابه هاي بزرگ

دانلود شبيه سازي عددي لايه هاي اختلاط مكاني تراكم پذيرآشفته با استفاده از مدل آشفتگي شبيه سازي گردابه هاي بزرگ

خرید اینترنتی شبيه سازي عددي لايه هاي اختلاط مكاني تراكم پذيرآشفته با استفاده از مدل آشفتگي شبيه سازي گردابه هاي بزرگ

👇🏞 تصاویر 🏞