👈فول فایل فور یو ff4u.ir 👉

دانلود تحقیق ومقاله کامل در مورد تشخیص هویت از روی نحوه راه رفتن افراد (تعداد صفحات 14 )

ارتباط با ما

دانلود


دانلود تحقیق ومقاله کامل در مورد تشخیص هویت از روی نحوه راه رفتن افراد (تعداد صفحات 14 )
راه رفتن، يكي از ويژگيهاي فيزيكي بدن افراد است، كه امروزه به عنوان يك بيومتريك در سيستم هاي تشخيص هويت استفاده مي شود . در اين مقاله يك رهيافت جديد براي شناسايي افراد از روي راه رفتن مبتني بر خوشه بندي مبتني ب ر الگوريتم ژنتيكي ارائه شده اس ت. .در استخراج ويژگي يك تغيير اساسي نسبت به الگوريتم هاي قبلي انجام شدده است . ابتدا با سه روش مختلف بردار ويژگي اوليه استخراج شده است . از خوشه بندي بر مبناي الگوريتم هاي ژنتيكي براي دسته بندي بردارهاي ويژگي اوليه متشابه استفاد ه شده است و سپس با ميانگين گيري از خوشه ها بردار ويژگي اصلي استخراج شده است . .در فاز تشخيص يك الگوريتم جديد مبتني برDTWارائه شده است. نتايج آزمايشات كارايي رهيافت پيشنهادي را تاييد مي كنند.
فهرست مطالب
مقدمه
پیش پردازش ‘ بهبود زمینه و آشکارسازی شی ‘
استخراج ویژگیها
چگونگی محاسبه پریود راه رفتن
پیش پردازش بر روی تصاویر باینری
محاسبه میانگین تصاویر
مرحله شناسایی ( تشخیص )
بردار ویژگی اولیه
استخراج سیکل راه رفتن
الگوریتم خوشه بندی ژنتیکی
استخراج بردار ویژگی اولیه
استفاده از الگوریتم DTW
نتایج آزمایش
نتیجه گیری
مراجع

👇 تصادفی👇

پروژه آمار دروغ گفتن مردم (۲۵ص word)پروژه حساسیت کانتراست در بیماران چشمیکنترل نیرو در رباتهای سرو هیدرولیکپایان نامه اصول کار با لیزرپایان نامه کارشناسی معماری هتلمتن ترانه پاپ بسیار زیبا با عنوان گریم نمیگیره ✅فایل های دیگر✅

#️⃣ برچسب های فایل دانلود تحقیق ومقاله کامل در مورد تشخیص هویت از روی نحوه راه رفتن افراد (تعداد صفحات 14 )

دانلود تحقیق ومقاله کامل در مورد تشخیص هویت از روی نحوه راه رفتن افراد (تعداد صفحات 14 )

دانلود دانلود تحقیق ومقاله کامل در مورد تشخیص هویت از روی نحوه راه رفتن افراد (تعداد صفحات 14 )

خرید اینترنتی دانلود تحقیق ومقاله کامل در مورد تشخیص هویت از روی نحوه راه رفتن افراد (تعداد صفحات 14 )

👇🏞 تصاویر 🏞