👈فول فایل فور یو ff4u.ir 👉

دانلود پایان نامه ارشد نقش اماکن ورزشی در وضعیت اقتصادی، اجتماعی، ترافیکی و محیط زیستی شهر یاسوج از دیدگاه مردم و مسئولین

ارتباط با ما

دانلود


دانلود پایان نامه ارشد نقش اماکن ورزشی در وضعیت اقتصادی، اجتماعی، ترافیکی و محیط زیستی شهر یاسوج از دیدگاه مردم و مسئولین
چکیده
هدف پژوهش حاضر بررسی نقش اماکن ورزشی در وضعیت اقتصادی، اجتماعی، ترافیکی و محیط زیستی شهر یاسوج از دیدگاه مردم و مسئولین بود. روش پژوهش، توصیفی و از نوع پیمایشی و جامعه پژوهش حاضر، جمعیت 100554 نفری شهر یاسوج و همچنین کارشناسان و مسئولین این ورزشگاه ها می باشد. تعداد 300 نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب شده اند. ابزار اندازه گیری پرسشنامه حجت (1386) با تغییراتی که در این پرسشنامه داده شد، استفاده گردید. روایی پرسشنامه از طریق روش اعتبار محتوا (اعتبار صوری) انجام گرفت و پایایی پرسشنامه از طریق ضریب آلفای کرونباخ 91/0 گزارش شد. آزمون نرمال بودن داده ها نشان داد که داده های به دست آمده از پرسشنامه ها دارای توزیع نرمال بوده اند. بنابراین جهت تجزیه و تحلیل داده های به دست آمده از پرسشنامه هاز روش های آماری t تک نمونه ای استفاده شد. نتایج نشان داد:
نتایج تحلیل آماری با استفاده از آزمون t نشان می دهد (میانگین عوامل مربوطه 4.63 انحراف معیار 0.409 درجه آزادی 281 و با مقدار t برابر با 67.159 مقدار معنی داری در سطح 1% برابر با 0.00 می باشد) نقش اقتصادی اماکن ورزشی بر بافت شهر یاسوج معنی دار است و اماکن ورزشی در وضعیت اقتصادی شهر یاسوج نقش دارند. نتایج تحلیل آماری با استفاده از آزمون t نشان می دهد (میانگین داده ها، 3.45، انحراف معیار 0.49، درجه آزای 277 و با مقدار t=10.61 در سطح 1%، sig=0.00) نقش اجتماعی اماکن ورزشی بر بافت یاسوج معنی دار است و اماکن ورزشی در وضعیت اجتماعی شهر یاسوج نقش دارند. نتایج تحلیل آماری با استفاده از آزمون t نشان می دهد (میانگین عوامل مربوطه 4.22، انحراف معیار 0.39 درجه آزادی 288 و با مقدار t برابر با 52.67، مقدار معنی داری در سطح 1% برابر با 0.00 می باشد) نقش ترافیکی اماکن ورزشی بر بافت شهر یاسوج معنی دار است و اماکن ورزشی در وضعیت ترافیکی شهر یاسوج نقش دارند. نتایج تحلیل آماری با استفاده از آزمون t نشان می دهد (میانگین مقادیر متغیر 3.53، انحراف معیار 0.55 درجه آزادی 279 و با مقدار t برابر با 16.32، مقدار معنی داری در سطح 1% برابر با 0.00 می باشد) نقش زیست محیطی اماکن ورزشی بر بافت شهر یاسوج معنی دار است و اماکن ورزشی در وضعیت زیست محیطی شهر یاسوج نقش دارند.
واژگان کلیدی: اماکن ورزشی، وضعیت اقتصادی، وضعیت اجتماعی، وضعیت ترافیکی، وضعیت محیط زیستی، یاسوج.
در دنیای کنونی که گسترش و عمومیت یافتن جانشینی ماشین به جای انسان به اوج خود رسیده و با سرعتی زیاد در حال فراگیر شدن می باشد، تردید نیست که انسان باید برای حفظ شرایط طبیعی و حالت متعادل فیزیکی و روحی خود به گونه ای مصنوعی، یکسری فعالیت های بدنی را تدارک بخشد. انسان برای انجام پاره ای از این فعالیت های بدنی، اماکن ورزشی را در شهرها تاسیس نموده است (10).
پیدایش محیط و بافت های مناسب شهری با عملکرد ساختارهای کلان اقتصادی، اجتماعی و سیاسی در ارتباط است و تا یک جامعه به سطح قابل قبولی از توسعه نایل نگردد پیدایش فراگیر محیط های مناسب شهری وجود ندارد. زیرا ملت ها و دولت ها متناسب با سطح توسعه فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی خود بر محیط پیرامون خود تاثیر می گذارد (5).
تعیین مکان بهینه مراکز ورزشی، از وظایف مهم برنامه ریزان و تصمیم گیرندگان شهری است، این اماکن باید به گونه ای در شهر واقع شوند که شهروندان به راحتی به آنها دسترسی داشته باشند. علاوه بر این می توان گفت که برنامه ریزان سعی دارند تا توزیع مراکز خدماتی را در محیط های شهری بهینه سازند و این توزیع مناسب یا توزیع مراکز خدماتی را در محیط های شهری بهینه سازند و این توزیع مناسب یا توزیع جمعیت و یا میزان تقاضا در نقاط مختلف متفاوت است (32).
فعالیت های ورزشی تاثیر روزافزونی بر فعالیت های گوناگون انسان از جمله فعالیت های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی دارند، این تاثیر را می توان در قلمرو آموزش و بهداشت نیز به خوبی حس کرد. ورزش حتی تا عمق نهادهای اجتماعی گوناگون اعم از خانواده، مدرسه، شهرداری و خدمات مربوطه، موسسات و بخش های خصوصی رسوخ کرده و با نفوذ در قلب رسانه های بزرگ و همگانی یکی از بزرگترین پدیده های قرن بیستم شده است (12).
لذا با در نظر گرفتن پیامدهای اماکن ورزشی، باید توجه داشت که صرف هزینه های میلیاردی در این خصوص روانه مسیری شود که نه تنها جامعه انسانی بتواند با این اماکن و تجهیزات ورزشی شرایط طبیعی، سلامت جسمانی و روانی خود را حفظ کنند بلکه این اماکن و تجهیزات بتوانند اثرات مثبت در وضعیت اقتصادی، اجتماعی- ترافیکی و محیط زیستی اطراف خود داشته و از اثرات منفی این تجهیزات کاسته شود.
با توجه به این مهم، سرمایه گذاران، برنامه ریزان، کارشناسان اماکن ورزشی و سازمان های مسئول (سازمان تربیت بدنی، اداره کل تربیت بدنی استان ها، شهرداری ها و ...) با در نظر گرفتن این تاثیرات، در طرح های مختلف شهری و منطقه ای باید به مکاتباتی مناسب اقدام کنند.
لذا با توجه به اینکه تحقیقات محدودی در زمینه بررسی و شناخت تاثیرات اماکن ورزشی بر محیط اطرافشان صورت گرفته و معضلاتی مانند: ترافیک، آلودگی های محیط زیستی، ناهنجاری اجتماعی از قبیل اوباشی گری، شورش، پرخاشگری، درگیری و نزاع های بدنی و ... دامنگیر برگزاری مسابقات و فعالیت های ورزشی و محیط اطراف این اماکن گردیده و روز به روز فراگیرتر می شود، اهمیت انجام این تحقیق نمایان می شود.
 
هدف کلی
تعیین نقش اماکن ورزشی در وضعیت اقتصادی، اجتماعی، ترافیکی و محیط زیستی شهر یاسوج از دیدگاه مردم و مسئولین.
اهداف جزئی
1- تعیین میزان اثرات اقتصادی اماکن ورزشی بر بافت شهر یاسوج
2- تعیین میزان اثرات اجتماعی اماکن ورزشی بر بافت شهر یاسوج
3- تعیین میزان اثرات ترافیکی اماکن ورزشی بر بافت شهر یاسوج
4- تعیین میزان اثرات محیط زیستی اماکن ورزشی بر بافت شهر یاسوج
فرضیه کلی
اماکن ورزشی در وضعیت اقتصادی، اجتماعی، ترافیکی و محیط زیستی شهر یاسوج می تواند نقشی داشته باشد.
فرضیات اختصاصی:
1- اماکن ورزشی نقش اقتصادی در وضعیت شهر یاسوج دارد.
2- اماکن ورزشی نقش اجتماعی در وضعیت شهر یاسوج دارد.
3- اماکن ورزشی نقش ترافیکی در وضعیت شهر یاسوج دارد.
4- اماکن ورزشی نقش زیست- محیطی بر وضعیت شهر یاسوج دارد
 
تعداد صفحات 100
فرمت فایل word
 
فهرست مطالب
فصل اولطرح تحقیق.. 1
1-1 مقدمه. 2
1-2 بیان مساله. 4
1-3 اهمیت و ضرورت تحقیق.. 6
1-4 اهداف پژوهش... 8
1-5 فرضیات پژوهش... 8
1-6 تعاریف مفهومی واژه های تحقیق.. 9
فصل دوم مبانی نظری و پیشینه تحقیق.. 11
2-1 مقدمه. 12
2-2 مبانی نظری تحقیق.. 12
2-2-1 تاریخچه ورزش و تربیت بدنی.. 12
2-2-2 اهداف اصلی توسعه ورزش در فضاهای شهری.. 13
2-2-2-1 اهداف جسمانی.. 13
2-2-2-2 اهداف روانی.. 14
2-2-2-3 اهداف اجتماعی.. 15
2-2-2-4 اهداف معنوی و اخلاقی.. 16
2-3-5 اهداف اقتصادی.. 17
2-2-3 امکانات و زیرساخت های ورزشی.. 18
2-2-3-1 فضاهای ورزش... 18
2-2-2-2 فضاهای مسقف (سرپوشیده)18
2-2-2-3 سالن ورزشی.. 18
2-2-3-4 سالن ورزشی چند منظوره19
2-2-3-5 سالن مستقل.. 19
2-2-3-6 مجتمع ورزشی.. 19
2-2-3-7 سالن ورزشی اختصاصی.. 19
2-2-3-8 سالن تمرین.. 20
2-2-3-9 سالن مسابقاتی.. 20
2-2-3-10 فضای روباز. 20
2-2-3-11 زمین ورزشی.. 20
2-2-3-12 استخر ورزشی.. 21
2-2-3-13 پیست ورزشی (سرپوشیده و روباز)21
2-2-4 تاریخچه استادیوم و اماکن ورزشی.. 21
2-2-4-1 اماکن ورزشی و تربیت بدنی جهان. 23
2-2-4-2 اماکن ورزشی و تربیت بدنی در تمدن اسپارت... 24
2-2-4-3 اماکن ورزشی و تربیت بدنی در تمدن آتن.. 25
2-2-4-4 اماکن ورزشی و تربیت بدنی در روم. 25
2-2-4-5 اماکن ورزشی و تربیت بدنی در قرون وسطی.. 27
2-2-4-6 اماکن ورزشی و تربیت بدنی در ایران. 27
2-2-5 تصاویری از مشهورترین و قدیمی ترین ورزشگاه های جهان. 30
2-2-5-1 مارکانا (ریودوژانیرو- برزیل)30
2-2-5-2 همپدن پارک (گلاسکو-اسکاتلند)30
2-2-5-3 استادیوم گیلرموکاندو (مکزیکوسیتی- مکزیک)31
2-2-5-4 برنابو (مادرید- اسپانیا)31
2-2-5-5 سن سیرو (میلان- ایتالیا)32
2-2-5-6 نیوکمپ (بارسلونا-اسپانیا)32
2-2-5-7 ورزشگاه ویملی (لندن- انگلستان)32
2-2-6 اولین ورشگاه ملی.. 33
2-2-7 جمعیت و ورزش در شهر یاسوج.. 34
2-2-8 معیارهای برنامه ریزی شهری و مکان یابی اماکن و زمین های ورزشی در شهر. 35
2-2-8-2 دسترسی.. 36
2-2-8-2 آسایش... 36
2-2-8-3 ظرفیت... 36
2-2-8-4 تجزیه و تحلیل جمعیتی و اجتماعی.. 37
2-2-8-5 آب و هوایی.. 37
2-2-8-6 بررسی تاسیسات زیربنایی.. 37
2-2-8-7 تجزیه و تحلیل زمین شناسی.. 37
2-2-8-8 تجزیه و تحلیل ترافیکی.. 38
2-2-8-9 سازگاری.. 38
2-2-9 اهداف کلان در برنامه ریزی شهری.. 38
2-11 اثرات اجتماعی و محیط زیستی ورزشی و اماکن ورزشی.. 42
2-12اثرات اقتصادی.. 43
2-13 اثرات ترافیکی.. 44
2-14 تحققات انجام شده در داخل کشور. 45
2-15 تحقیقات انجام شده در خارج از کشور. 47
2-16 جمع بندی.. 50
فصل سوم روش شناسی تحقیق.. 51
3-1 مقدمه. 52
3-2 روش تحقیق.. 52
3-3 جامعه و نمونه آماری.. 52
3-4 روش نمونه گیری.. 53
3-5 روش و ابزار گردآوری اطلاعات... 53
3-6 نحوه بررسي روائي و پايايي پرسشنامه. 54
3-7 روش تجزیه و تحلیل داده ها54
فصل چهارم یافته های تحقیق.. 55
4-1 مقدمه. 56
4-2 تحلیل توصیفی.. 56
4-3 تحلیلی استنباطی.. 66
فصل پنجم خلاصه، بحث، نتیجه گیری و پیشنهادات... 70
5-1 مقدمه. 71
5-2 نتایج.. 72
5-2-1 نتایج توصیفی.. 72
5-2-2 نتایج استنباطی.. 72
5-3 پیشنهادات... 76
5-3-1 پیشنهادات برخاسته از تحقیق.. 76
5-3-2 پیشنهادات برای تحقیقات بعدی.. 76
فهرست منابع. 78
ضمیمه شماره یک پرسشنامه استفاده شده در تحقیق برای جمع اوری داده های تحقیق.. 84
 
 

👇 تصادفی👇

طراحی سیستم پیشنهاددهنده موسیقی ایرانی با استفاده از داده‌کاوی WORDراز هايي درباره ي زنانapp.cameraتحلیل تغییرات نیروی هیدرولیکی با ویسکوزیته روغنهای معدنی در سیلندر خطیآیین زندگی- اخلاق کاربردیآموزش ترفند های ویندوز 8 ✅فایل های دیگر✅

#️⃣ برچسب های فایل دانلود پایان نامه ارشد نقش اماکن ورزشی در وضعیت اقتصادی، اجتماعی، ترافیکی و محیط زیستی شهر یاسوج از دیدگاه مردم و مسئولین

دانلود پایان نامه ارشد نقش اماکن ورزشی در وضعیت اقتصادی، اجتماعی، ترافیکی و محیط زیستی شهر یاسوج از دیدگاه مردم و مسئولین

دانلود دانلود پایان نامه ارشد نقش اماکن ورزشی در وضعیت اقتصادی، اجتماعی، ترافیکی و محیط زیستی شهر یاسوج از دیدگاه مردم و مسئولین

خرید اینترنتی دانلود پایان نامه ارشد نقش اماکن ورزشی در وضعیت اقتصادی، اجتماعی، ترافیکی و محیط زیستی شهر یاسوج از دیدگاه مردم و مسئولین

👇🏞 تصاویر 🏞