👈فول فایل فور یو ff4u.ir 👉

روش هاي آماري براي احتمال پذيري سيستم هاي تعميرشدني

ارتباط با ما

دانلود


روش هاي آماري براي احتمال پذيري سيستم هاي تعميرشدني
عنوان: روش­هاي آماري براي احتمال­ پذيري سيستم­هاي تعميرشدني
فرمت فایل: WORD
تعداد صفحات: 322
شرح مختصر:
اعتمادپذیری نقش مهمی در بهبود کیفیت محصولات و افزایش رقابت ایفا می کند.برای بیشتر محصولات،مصرف کننده ها ، اعتمادپذیری را به عنوان یکی از مهمترین مشخصه های کیفیت در نظر می گیرند. در دهه های اخیر،تحقیقات بیشتری درباره نظریه ها و کاربرد های اعتماد پذیری انجام شده است.با این وجود بیشتر این مقالات متوجه سیستم های تعمیر ناپذیر-سیستم هایی که بعد از اولین شکست از کار انداخته می‌شوند-می باشد. این کتاب تنهااعتمادپذیری سیستم های تعمیر پذیر را تحت پوشش قرار می دهد و و سعی دارد که تعریف گذرایی از مطالب زیر ارائه دهد:
مدلهای احتمالاتی برای اعتماد پذیری سیستم های تعمیر پذیرو
روشهای آماری، شامل روش های نموداری برای تجزیه داده های سیستم های تعمیر پذیر .
بخش اول کتاب بیشتر مشابه کتاب های فرآیند های تصادفی است.اما با این وجود عنوان های گزیده شدهای از موضوع ،ارائه شده اند. این بخش از کتاب معرفی نسبتأ گذرایی از فرآیند های نقطه ای تصادفی است.بخش دوم کتاب در مورد تجزیه و تحلیل داده های سیستم های تعمیر پذیر است که شامل روشهای نموداری،برآوردهای نقطه ای،فاصله ای ،آزمون فرض ها،آزمون های نیکویی برازش و پیش بینی های اعتماد پذیری می باشد.
این کتاب برای متخصصین روایی،مهندسین کیفیت،آماردانان،مدیران کیفیت و تمام کسانی که در تولید سیستم های روایی دخالت دارند نوشته و تدوین شده است.و همچنین می توان از آن به عنوان منبع مفیدی برای شاغلین و مهندسین در این زمینه استفاده کرد.به علاوه،این کتاب می تواند به عنوان کتاب درسی سطوح عالی یا ابتدائی اعتمادپذیری به کار برده شود. برای این منظور ما مثال های متنوعی،بیشتر با داده های واقعی،ارائه کرده ایم.خوانندگانی با پیش زمینه مدارک محاسباتی در احتمال و آمار قادر خواهند بود که بیشتر مطالب کتاب را درک کنند.با این وجود درک بعضی از اثبات ها مشکل خواهند بود.خوانندگانی با پیش زمینه متغیرهای تصادفی(گسسته و پیوسته)،توزیع احتمال های توأم وحاشیه ای،امید ریاضی،برآورد نقطه ای،فاصله اطمینان و آزمون فرض ها باید بتوانند تقریبأکل مطالب کتاب را درک کنند.بعضی از مطالب تعمیم یافته همانند مشتقات برآوردهای ماکسیمم درستنمایی،مشتقات برآوردهای بیزی و اثبات بعضی از قضیه ها اختیاری می باشند.
فصل اول با بحث در مورد اصطلاحات و گزاره هایی که بیشتر در مورد اعتمادپذیری به کار برده
می شوند،آغاز می گردد.تمایز بین سیستم های تعمیرپذیر و تعمیرناپذیر و مجموعه ای از تناظرات در نمادهاو اصطلاحات نیز در این فصل بیان شده اند.فصل دوم شامل فرآیندهای پواسن،از جمله فرآیندهای پواسن همگن می باشدو بعضی از ویژگیهای آنها را ارائه می دهد.فصل سوم درباره سایر مدل های احتمالاتی که می توانند در اعتمادپذیری سیستم های تعمیرپذیر کاربرد داشته باشند،بحث می کند.این مدل ها شامل فرآیندهای تجدیدپذیروهمچنین بعضی مدل های خاص می باشند.فصل چهارم و پنجم به تجزیه و تحلیل داده های سیستم های تعمیرپذیر می پردازند.فصل چهارم در مورد تجزیه و تحلیل یک سیستم تعمیرپذیر و فصل پنجم با سیستم های متعددی مواجه است.
فهرست مطالب
پیشگفتار
1 - اصطلاحات و نمادهای سیستم­های تعمیرشدنی 1
1.1 – اصطلاحات پایه و مثال­ها 1
1.2 - سیستم­های تعمیرنشدنی 11
1.2.1 - توزیع نمایی 18
1.2.2 - توزیع پواسن 25
1.2.3 - توزیع گاما 29
1.3 - قضیه اساسی فرایندهای نقطه­ای 35
1.4 - مروری بر مدل­ها 47
1.5 - تمرین­ها 48
2 - مدل­های احتمالاتی : فرایندهای پواسن51
2.1 - فرایند پواسن 51
2.2 - فرایند پواسن همگن 67
2.2.1 - طول وقفه­ها برای HPP 79
2.3 - فرایند پواسن ناهمگن 81
2.3.1 - توابع درستنمایی83
2.3.2 - نمونه شکست­های بریده شده 90
2.4 - تمرین­ها 92
3 - مدل­های احتمالاتی : فرایندهای تجدیدپذیر و سایر فرایندها 99
3.1 - فرایند تجدیدپذیر 99
3.2 - مدل نمایی تکه­ای 114
3.3 - فرایندهای تعدیل یافته 115
3.4 - فرایند شاخه­ای پواسن 119
3.5 - مدل­های تعمیر ناقص 126
3.6 - تمرین­ها 128
4 - تحلیل داده­های یک سیستم تعمیرپذیر ساده 131
4.1 - روش­های گرافیکی 131
4.1.1- نمودارهای دو آن134
4.1.2- نمودارهای مجموع زمان بر آزمون 142
4.2 - روشهای ناپارامتری برای براورد 146
4.2.1- برآورد های طبیعی تابع شناسه 146
4.2.2- برآوردهای کرنل148
4.2.3- برآورد فرضیه تابع شناسه مقعر 149
4.2.4- مثال ها 150
4.3 - آزمون برای فرایند پواسن همگن 155
4.4 - استنباط برای فرایند پواسن همگن 163
4.5 - استنباط برای فرایند قانون توان : حالت خرابی قطع شده 169
4.5.1- برآورد نقطه ای برای β.θ170
 
4.5.2-برآوردهای فاصله ای و آزمون های فرض 174
4.5.3- برآورد تابع شناسه 184
4.5.4- آزمونهای نیکویی برازش 187
4.6 - استنباط آماری برای حالت زمان قطع شده 200
4.6.1 - برآورد فاصله ای برای β.θ 201
4.6.2- برآورد فاصله ای آزمونهای فرض 204
4.6.3- برآوردتابع شناسه207
4.6.4- آزمونهای نیکویی برازش 210
4.7 - اثرفرضيه HPP ، وقتی فرایند درست یک فرایند قانون توان است 214
4.8 - براورد بیزی 218
4.8.1 - استنباط بیزی برای پارامترهای HPP 221
4.8.3 - استنباط بیزی برای پارامترهای فرایند کم­توان 231
4.8.4 - استنباط بیزی برای پیش­بینی تعداد خرابی­ها 240
4.9 - استنباط یک فرایند مدل­بندی شده به صورت کم­توان 242
4.9.1 - براورد درستنمایی ماکسیمم برای 242
4.9.2 - آزمون فرض برای فرایند مدل کم­توان 246
4.9.3 - فاصله اطمینان برای پارامترها 249
4.9.4 – مثال 250
4.10 - استنباط برای مدل نمایی تکه­ای 251
4.11 - استانداردها 256
4.11.1- MIL-HDBK-189259
4.11.2 - MIL-HDBK-781 , MIL-STD-781 262
4.11.3 - ANSI / IEC / ASQ / 61164 262
4.12 - فرایندهای استنباطی دیگر برای سیستم­های تعمیرپذیر 264
4.13 - تمرین­ها 266
5 - تجزیه و تحلیل مشاهدات سیستم های تعمیرپذیر چندگانه 271
5.1 - فرایندهای پواسن همگن همسان 271
5.1.1 - براورد نقطه­ای برای 271
5.1.2- براورد بازه­ای برای 274
5.1.3 - آزمون فرض برای 279
5.2 - فرایندهای پواسن همگن ناهمسان 282
5.2.1- دو سیستم خرابی قطع شده 282
5.2.2 - k سیستم 285
5.3 - مدل­های پارامتریک تجربی و سلسله مراتبی بیزی برای فرایند پواسن همگن 287
5.3.1- مدل­های پارامتری تجربی بیزی 291
5.3.2 - مدل­های سلسله مراتبی بیزی 303
5.4- فرایند کم­توان برای سیستم­های همسان 306
5.5 - آزمون تساوی پارامترهای افزایش در فرایند کم­توان 314
5.5.1 - آزمون تساوی ها برای دو سیستم 315
5.5.2- آزمون تساوی های k سیستم 319
5.6 - فرایند کم­توان برای سیستم­های ناهمسان 320

👇 تصادفی👇

آموزش كامل دريافت گيفت كارت رايگان + دوبرنامهپرسشنامه استاندارد انگیزش تحصیلینمونه سوالات تخصصی رشته کارشناسی علوم اجتماعی-برنامه ریزی و رفاه اجتماعی- زبان تخخصی 2 متون برنامه ریزی کد درس: 1222163-1212002-1222198انقلاب افريقانقشه اصلی کشور ترکیه محصول 2017آموزش نصب لاین روی ویندوز کامپیوتر و لپ تاپ(اختصاصی پرامیس شاپ) ✅فایل های دیگر✅

#️⃣ برچسب های فایل روش هاي آماري براي احتمال پذيري سيستم هاي تعميرشدني

روش هاي آماري براي احتمال پذيري سيستم هاي تعميرشدني

دانلود روش هاي آماري براي احتمال پذيري سيستم هاي تعميرشدني

خرید اینترنتی روش هاي آماري براي احتمال پذيري سيستم هاي تعميرشدني

👇🏞 تصاویر 🏞