👈فول فایل فور یو ff4u.ir 👉

ارتباط با ما

دانلود1- مقدمه . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
2- سنگ ها . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
3- مشكلات ناشي از نشت آب . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .. . . . . . . . . 5
4- آب در روزنه ها و شكاف ها . . . . . . . . . .. . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
4-1- چرخه آب شناختي . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
4-2- روزنه داري نخستين و ثانوي . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
4-3- سفره آب زيرزميني . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
4-4- واحد هاي زمين شناختي آبده ، نيم آبده و نا آبده . . . . . . . . . . . 7
5- حركت آبهاي زيرزميني . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
6- قانو ن دارسي . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
7- ضريب نفوذ پذيري يا هدايت هيدروليكي . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
8- ضريب انتقال . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
9-نشست ناشي از زهكشي . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
10- حل شدن سنگ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
11- رسانندگي هيدروليك سنگ ها . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
12- نگرشهاي هيدروديناميكي در مورد سنگها . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
13- تونل بولمن در جنوب سوئد . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
14- زمين شناسي و فرايند نشت در تونل بولمن . . . . . . . . . . . . . . . 22
15- پيش بيني جريانها و جمع آوري اطلاعات جربان هاي روبه داخل آبهاي زيرزميني در تونل بولمن . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
16- اطلاعات ورشهاي بكاربرده شده درمطالعه موردي تونل بولمن 28
17-مطالعه جريانات ورودي آب با استفاده از نقشه هاي تونل. . . . . 32
18-نتايج بدست آمده . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
18-1- متغيرهاي توپوگرافي . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
18-2- متغيرهاي خاك . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
18-3- متغيرهاي سنگ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
18-4- متغيرهاي تكنيكي . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . 38
18-5- متغيرهاي ژئوفيزيكي . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
19-آناليزرگراسيون مركب چندگانه متغيرهاي مستقل درارتباط با تونل بولمن . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
19-1-آناليز رگرسيون درمقياس 100 متري تونل بولمن . . . . . . . 45
19-2-آناليز رگرسيون درمقياس 500 متري تونل بولمن . . . . . . . . 46
20-بحث و بررسي نتايج بدست آمده از مطالعه موردي تونل بولمن48
21-نتيجه گيري . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
22-معادل فارسي واژه هاي انگليسي بكار برده شده درمتن . . . . . . 58
23- منابع . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
 
شكل 3: مفاهيم سفره آب . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . …. . . . . . . . . . . . . . . 6
شكل 4: نفوذ پذيري هيدروليكي سنگها و توده هاي سنگي . . . . . . . . . 11
شكل 5: رابطه بين نفوذ پذيري و عرض شكستگي . . . . . . . . . . . . . . . . 12
شكل 6: نمودار همبستگي . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... . . . . . . . . . . . 19
شكل 7: جهت اصلي تمام درزه ها و تركها. . . . . . . . . . . . …. . . . . . . . . . . 23
شكل 8: توجيه اصلي تمام تركهاي داراي نشت . . . . . . . . … . . . . . . . . . 23
شكل 9: توزيع فراواني تركها و تركهاي داراي نشت . . … . . . . . . . . . . . 24
شكل 10: توزيع هندسي شكافهاي با نشت جزئي . . . . . … . . . . . . . . . . . 34
شكل 11: توزيع هندسي شكافهاي با نشت عمده . . . . . …. . . . . . . . . . . 34
شكل 12: توزيع لگاريتمي نرمال تركهاي با نشت جزئي …. . . . . . . . . . 34
شكل 13: توزيع فراواني شكافهاي با نشت عمده . . . . . . ….. . . . . . . 36
شكل 14: نتايج كراسكال واليز آنووابه وسيله رتبه بندي. . . . …. . . . . 43
جدول 1: فهرست متغيرهاي هيدرولوژي ، توپوگرافي و تكنيكي كه در تونل بولمن مورد تجزيه و تحليل آماري قرار گرفته اند.. . . . . . . . . . . 30
جدول 2: نتايج عمده همبستگي متغيرهاي مختلف در ارتباط با نشت عمده و جزئي شكافها . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
جدول 3: نتايج حاصل از آناليز واريانس كراسكال واليزآنووا متغيرهاي توپوگرافي . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
جدول 4: نتايج حاصل ازآناليزواريانس كراسكال واليزآنووامتغيرهاي خاك37
جدول 5: نتايج حاصل ازآناليزواريانس كراسكال واليزآنووامتغيرهاي سنگ38
جدول6:نتايج حاصل ازآناليزواريانس كراسكال واليزآنووامتغيرهاي تكنيكي39
جدول7:نتايج حاصل ازآناليزواريانس كراسكال واليزآنووامتغيرهاي ژئوفيزيكي
39
جدول8: فرمول هاي رگرسيون خطي براي نشتهاي عمده و جزئي در مقياس 100 متري . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
جدول 9: فرمول هاي رگرسيون خطي براي نشتهاي عمده وجزئي در مقياس 500 متري . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
 

👇 تصادفی👇

شیپ فایل ایستگاه های سینوپتیک استان سیستان و بلوچستاننمونه سوالات ریاضی پنجم ابتدایینقشه های GIS شهرستان آذرشهراسم بده گرافیتی بگیردیکشنری اختصارات انگلیسی ( Dictionary of Abbreviations )آموزش توابع کتابخانه ای کدویژنپیش بینی شعاع تاثیر شمع های ماسه ای متراکم در خاک های روانگرا wordکسب و کار اینترنتی در منزلمقابله با ترس و اضطراب در دانش آموز ✅فایل های دیگر✅

#️⃣ برچسب های فایل

دانلود

خرید اینترنتی

👇🏞 تصاویر 🏞