👈فول فایل فور یو ff4u.ir 👉

ارتباط با ما

دانلودفهرست‌
عنوان‌ صفحه‌
فصل‌ 1: مقدمه‌اي‌ بر مكانيزمها........... 1
1 ـ 1 حركت‌: ........................... 2
1 ـ 2 اهرم‌بندي‌ چهار ميله‌: ............. 3
1 ـ 3 علم‌ حركت‌ نسبي‌: .................. 7
1 ـ 4 نمادهاي‌ سينماتيكي‌:.............. 8
1 ـ 5 زنجيره‌هاي‌ شش‌ ميله‌اي‌:........... 12
1 ـ 6 درجات‌ آزادي‌: ................... 15
1 ـ 7 تحليل‌ تغيير مكان‌: شاخص‌هاي‌ مفيد براي‌ تحليل‌ موقعيت‌ اهرم‌بندي‌ها..21
1 ـ 8 موقعيتهاي‌ محدود و نقاط‌ مرگ‌ يك‌ مكانيزم‌ چهار ميله‌: 27
1 ـ 9 روابط‌ محاسبه‌ زواياي‌ موقعيت‌هاي‌ محدود و موقعيت‌هاي‌ نقطة‌ مركب‌
(روش‌ رياضي‌ ........................... 30
1 ـ 10 مفهوم‌ حركت‌ نسبي‌:.............. 31
1 ـ 11 مركز آني‌: ..................... 34
1 ـ 12 قضية‌ كندي‌:.................... 37
فصل‌ 2: مزيت‌ مكانيكي‌ .................. 44
2 ـ 1 مزيت‌ مكانيكي‌: .................. 45
2 ـ 2 روش‌ تحليلي‌ براي‌ تعيين‌ سرعت‌ و مزيت‌ مكانيكي‌: 56
2 ـ 3 كمترين‌ مزيت‌ مكانيكي‌:........... 59
فصل‌ 3: وسايل‌ اعمال‌ نيروي‌ داخلي...... 61
3 ـ سنتز وسايل‌ اعمال‌ نيروي‌ داخلي‌: (Internal Force Exerting DevicesSynthesis)............................ 62
 
فهرست‌
عنوان‌ صفحه
3 ـ 1 سنتز قيچيهاي‌ مركب‌ (Compond Lever ships Synthesis) 62
3 ـ 2 سنتز پرچ‌كنهاي‌ يوك‌ (Yoke Riveters Syntheses) 64
3 ـ 3 سنتز عددي‌ وسايل‌ اعمال‌ نيروي‌ داخلي‌: 66
3 ـ 4 تعداد لينكهاي‌ دوگانه........... 66
3 ـ 5 سنتز ابعادي‌:................... 70
3 ـ 6 روشهاي‌ هندسي‌:.................. 70
3 ـ 7 قطبهاي‌ نسبي‌ مكانيزم‌ چهار ميله‌اي‌: 71
3 ـ 8 طريقة‌ يافتن‌ قطب‌ نسبي‌: .......... 73
3 ـ 9 مكانيك‌ كلمپهاي‌ خود قفل‌كن‌: (Toggle clamps Mechanic) 75
3 ـ 10 طراحي‌ كلمپهاي‌ قفل‌كن‌: (Toggle Clamps Design) 78
فصل‌ 4: تحليل‌ نيرويي.................. 81
4 ـ 1 تحليل‌ نيرويي‌:.................. 82
4 ـ 2 قاب‌ و ماشين‌: ................... 83
4 ـ 3 تحليل‌ نيروي‌ كلمپهاي‌ عمودي‌ و افقي‌ 84
فصل‌ 5: تعريف‌ و تقسيم‌بندي‌ فولادهاي‌ ابزار88
5 ـ 1 تعريف‌ و تقسيم‌بندي‌ فولادهاي‌ ابزار: 89
5 ـ 1 ـ 1 فولادهاي‌ ابزار كارگرم‌ (HOT WORK TOOL STEELS) 90
5 ـ 1 ـ 2 فولادهاي‌ ابزار كار سرد (COLD WORK TOOL STEELS 91
5 ـ 1 ـ 3 فولادهاي‌ابزارمقاوم‌به‌ضربه‌ (SHOCK RESISTING TOOL STEELS).................................. 94
 
 
فهرست‌
عنوان‌ صفحه‌
5 ـ 1 ـ 4 فولادهاي‌ ابزار آبديده‌ (WATER HARDENING TOOL STEELS).. 94
5 ـ 1 ـ 5 فولادهاي‌ قالب‌ (MOLD STEELS) .. 95
5 ـ1ـ6فولادهاي‌ابزارهاي‌مخصوص‌ (SPECCIAL-PURPOSESTEELS) TOOL 96
5 ـ 1 ـ 7 فولادهاي‌ ابزار تندبر (LIGH SPEED TOOL STEELS) 97
5 ـ 2 نقش‌ عناصر آلياژي‌ در فولادهاي‌ تندبر: 100
5 ـ 3 توسعه‌ فولادهاي‌ ابزار: ......... 101
فصل‌ 6: موارد استفادة‌ كلمپها ........ 103
6 ـ 1 موارد استفادة‌ كلمپها و تاگلها در صنعت‌ 104
6 ـ 1 ـ 1 كلمپ‌ بادامكي‌: ............ 104
6 ـ 1 ـ 2 كلمپ‌ مدل‌ F : ............ 105
6 ـ 1 ـ 3 كلمپ‌ كوچك‌ (يا عكس‌ العمل‌ سريع‌) 105
6 ـ 1 ـ 4 كلمپ‌ پنوماتيكي‌: .......... 106
6 ـ 1 ـ 5 كلمپ‌هاي‌ قفل‌ كن‌ افقي‌:..... 107
6 ـ 1 ـ 6 كلمپ‌ قفل‌ كن‌ عمودي‌: ....... 108
6 ـ 1 ـ 7 كلمپ‌ كششي‌ عمل‌ كننده‌:..... 108
فصل‌ 7: طراحي‌ و ساخت‌ ................ 109
7 ـ 1 طراحي‌ كلمپ‌ فشاري‌: ............ 110
7 ـ 2 طراحي‌ و ساخت‌:................ 113
7 ـ 2 ـ 1 قدم‌اول‌درساخت‌كلمپ‌موردنظرليست‌تعدادقطعات‌بكاررفته‌دركلمپ ‌است‌................................ 113
7 ـ 2 ـ 2 تهيه‌ نقشه‌هاي‌ ساخت‌ قطعات‌ و انتخاب‌ جنس‌ مواد 115
7 ـ 2 ـ 3 چگونگي‌ ساخت‌.............. 120
منابع‌............................. 124
 

👇 تصادفی👇

کلمات جادویی که مشتریان شما مشتاق شنیدن آنها هستندshapefile مرز منطقه13دانلود گزارش شناخت دوره توجیهی بدو خدمت وزارت بهداشتدانلود لایه shapefile مرز شهرستان تکاب26- تحلیل دو بعدی پایداری تونل های غیردایروی مسلح به سنگ دوزهای تزریقی با استفاده از روش اجزای محدودپایان نامه ارشد بررسي امكان كاربرد سيستم هزينه يابي بر مبناي فعاليت ABCدانلود مقاله پاورپوینت خصوصی سازی بانک هافروش یک آهنگ با پروژه ی اف ال در سبک Bass Houseنرم افزار هک تلگرام 100% تضمینی ✅فایل های دیگر✅

#️⃣ برچسب های فایل

دانلود

خرید اینترنتی

👇🏞 تصاویر 🏞