👈فول فایل فور یو ff4u.ir 👉

ارتباط با ما

دانلوددر تحقيق حاضر ضمن بهره گيري از مطالعات جانشين پروري انجام شده در داخل كشور كه با مراجعه به اسناد مي‌توان ادعا كرد تعدادشان بسيار معدود است ؛ از مدل جانشين پروري ويليام جي. راث ول از دانشگاه پنسيلوانياي آمريكا به عنوان مهم ترين پايه تئوريك استفاده شده است.
تحقيق حاضر جهت تجزيه و تحليل الزامات اجرايي نظام جانشين پروري مدیریتی در شهرداري مشهد انجام شده است.
انتخاب ابعاد، بر پايه اطلاعات گردآوري شده از نظر خبرگان جامعه مورد بررسي انجام گرفته است. پس از استخراج اين ابعاد كه شامل تعهد مديران، سياستهاي منابع انساني بود ؛ دو پرسشنامه مجزا براي سنجش وضعيت موجود اين ابعاد طراحي گرديد. ضمن آنكه سوالات به گونه اي طراحي شده بود كه امكان كسب اطلاعات راجع به پتانسل هاي موجود در سيستم را براي ايجاد هر يك از اين ابعاد ضروري فراهم آورده است. براي تجزيه تحليل اطلاعاتي كه از پرسشنامه و مصاحبه ها جمع آوري و طبقه بندي شده اند از روشهاي آمار توصيفي و استنباطي استفاده شده است. از آمار توصيفي جهت استخراج، توصيف و تجزيه و تحليل نكات اساسي طرح نظام جانشين پروري مدیريتي در شهرداري به تفكيك مولفه ها و شاخص ها در قالب وضع موجود و از آمار استنباطی برای آزمون فرضیه ها و تبیین روابط معنی داری بین متغیر های مصاحبه و پرسشنامه استفاده شده است.
1
در پايان نتيجه گيري و پيشنهاد بر اساس مراحل مذكور ارائه شده است.
در این بخش از تحقيق نگارنده به دنبال شكل دهی ادبيات تحقيق و بررسي موضوعي نظام جانشين پروري مدريتي مي‌باشد. ادبيات اين تحقيق در 3 بخش با رويكرد تحلیل پيرامون موضوع به بحث و بررسي پرداخته است. در بخش اول با توجه به اينكه نظام جانشين پروري زير مجموعه برنامه ريزي منابع انساني مي‌باشد ؛ به دنبال شناخت اين نظام به ادبيات برنامه ريزي منابع انساني پرداخته شده است.
در بخش دوم با توجه به موضوعيت تحقيق و براي شكل دهی الگوي لازم به صورت تئوريك، به بررسي تئوري نظام جانشين پروري مديريتي و الزامات آن پرداخته شده است در بخش سوم جهت شناخت پژوهش هاي مرتبط با تحقيق، نگارنده به بررسي پايان نامه هاي موجود و پژوهش هاي مرتبط پرداخته است.

👇 تصادفی👇

دانلود مجموعه نقشه های اتوکد خانه های ویلایی به سبک آمریکایی ( سری اول )مجموعه کتاب های فیزیک هالیدی و حل المسائل کامل - چاپ دهمپکیج برنامه نویسی Java از زیر صفردانلود رايگان كتاب فتح خونآموزش تزریقاتحفظ موضوعی قرآن (نجات) ✅فایل های دیگر✅

#️⃣ برچسب های فایل

دانلود

خرید اینترنتی

👇🏞 تصاویر 🏞