👈فول فایل فور یو ff4u.ir 👉

ارتباط با ما

دانلودفهرست مطالب
 
عنــــوان
صفحه
فصل اول : آهن و فازهاي كانه زايي آهن
مقدمه وتشكر مقدمه
2
1-1 عنصر آهن و آهن در كانسار
3
2-1 كاني هاي اصلي آهن
4
3-1 كانسارهاي آهن در ايران
5
4-1 فازهاي كانه زايي آهن در ايران
6
5-1 كانسارهاي خاك سرخ و منشاء آنها
6
فصل دوم : ذخاير خاكهاي سرخ ايران و جهان
1-2 ذخاير خاك سرخ
12
2-2 ذخاير خاك سرخ جهان همراه حدود توليد هر كدام
12
3-2فهرست و مشخصات معادن فعال كشور و مناطق شناسايي شده
15
4-2 ذخاير خاك سرخ ايران
18
1 -4-2 ذخاير خاك سرخ ايران مركزي
18
2-4-2 ذخاير خاك سرخ مناطق جنوبي ايران
31
5-2 آمار توليد و استخراج در سال 1382
37
فصل سوم : ژنز و نحوه تشكيل ذخاير خاك سرخ
1-3 ژنز و نحوه تشكيل خاك سرخ و بررسي سري هرمز
43
2-3 طرز تشكيل خاك سرخ در سري هرمز
47
1-2-3 بعضي علائم اينفراكامبرين در ايران مركزي ، جنوب ايران .و عربستان سعودي
47
2-2-3 تشكيل ذخاير آهن نواري در ناحيه بافق و هرمز
49
3-2-3 تشكيل قرمز ايراني (اخرا)
50
4-2-3سرنوشت سنگهاي اينفراكامبرين در سنگهاي مدفون
53
فصل چهارم : معدن خاك سرخ هرمز
مقدمه
56
1-4 كليات و سوابق بهره برداري
56
2-4 محل و موقعيت جغرافيايي
57
عنـــوان
صفحه
3-4 زمين شناسي و مشخصات كانسار
58
4-4 كانيهاي جزيره هرمز
63
5-4 نتيجه گيري كلي
65
6-4 فعاليتهاي اكتشافي
67
7-4 ماده معدني (كميت و كيفيت )
69
8-4 روش محاسبه
70
9-4 باطله برداري
72
فصل پنجم : مصارف و كاربردهاي خاك سرخ
1-5 مصارف و كاربردهاي خاك سرخ
75
2-5 شرح تك تك مصارف اصلي رنگدانه ها
76
1-2-5 نقاشي و كارهاي پوششي
76
2-2-5 الكترو نيك
77
3-2-5 تركيبات رزني پلاستيكي و تركيبات وابسته
77
4-2-5 صنعت سراميك
78
5-2-5 مصالح ساختماني و توليدات سيمان
78
6-2-5 صنايع شيشه سا زي
79
7-2-5 مصارف متفرقه
79
3-5 بررسي اختصاصي خاك سرخ و ويژگيهاي در مورد تهيه رنگ در صنايع رنگ كشور
80
فصل ششم : رنگ و رنگدانه هاي اكسيد آهن
مقدمه
91
1-6 عنوان رنگدانه ها
98
2-6 رنگدانه هاي غير آلي
98
3-6 رنگدانه هاي اكسيد آهن
99
4-6 مشخصات عمومي خاك سرخ
99
5-6 طبقه بندي رنگدانه ها
102
6-6 مشخصات استاندارد گل اخرا
106
7-6 جدول رنگدانه هاي اكسيد آهن طبيعي و خصوصيات فيزيكي و شيميايي
107
فصل هفتم : كانه آرايي
عنـــوان
صفحه
1-7 كانه آرايي خاك سرخ
119
1-1-7 هيدرو سيكلون
121
2-1-7 فلو تاسيون
121
3-1-7 جداكننده هاي مغناطيسي
121
فصل هشتم : بازار مصرف
1- 8 بازار مصرف و جنبه هاي اقتصادي در ايران و جهان
127
2-8 ساختمان سازي بعنوان كنترل كننده مصرف در بازار
129
3-8 توسعه محصولات در مصارف ساختمان سازي
129

👇 تصادفی👇

126 - اقدام پژوهی: چگونه توانستم خط نوشتاری مهدیه را بهبود بخشم؟ - 26 صفحه فایل ورد - wordآموزش ساخت مرور آزمون تستی همراه با جوابهای تشریحی برای موبایل - B4Aآموزش مکالمه زبان انگلیسی بدون کتاب و مدرس در سه ماه با روزی 35 دقیقه تمریناقدام پژوهی کاهش ترس دانش آموز از آموزگار و کلاس درسمقاله عقد و اجارهبررسي ميزان شيوع اضطراب در بين دانشجويان ✅فایل های دیگر✅

#️⃣ برچسب های فایل

دانلود

خرید اینترنتی

👇🏞 تصاویر 🏞