👈فول فایل فور یو ff4u.ir 👉

ارتباط با ما

دانلودفهرست مطالب
عنوان صفحه
فصل اول:كليات
1-1)هدف....................................... 15
1-2)پيشينه و تحقيق............................ 15
1-3)روش كار و تحقيق........................... 15
فصل دوم : اختصاصات عمومي نمکها در ايران ..... 17
الف : کلياتي درمورد نمکها ................... 18
1-2 تاريخچه نمک ............................. 18
2-2 نمک وموارد استفاده آن .................. 20
3-2 پراکندگي و مقدار توليد نمک درجهان ..... 20
ب: ژئو شيمي و کاني شناسي .................... 27
4-2 ژئوشيمي ................................. 27
5-2 کاني شناسي نمکي (‌هاليت )‌................ 28
6-2 کاني هاي همراه هاليت ................... 31
7-2 فرايندهاي بعد از رسوبگذاري ............. 34
پ: شرايط ومحيط تشکيل هاليت ................ 37
8-2 شرايط تشکيل هاليت ....................... 37
9-2 محيط تشکيل نمک (‌هاليت )‌................. 39
10-2 ذخاير تبخيري قديمي و محيط تشکيل آن .... 41
11-2 موقعيت هاي مناسب براي رسوب تبخيري ها .. 44
12-2 سبخا ................................... 46
13-2 محيط هاي دريايي......................... 47
14-2 نمک هاي غول آسا چگونه بوجود آمدهاند ؟.. 48
ث:انواع ژنتيکي کارنسارها نمک ................ 53
15-2 اقيانوس ها ودرياها ..................... 53
16-2 درياچه ها .............................. 54
17- 2 آبهاي زير زميني (‌شورابه ها )‌.......... 56
18-2 حوضه هاي درياچه اي نوع پلايا ........... 57
19-2 نهشته هاي نمک لايه اي .................. 57
20-2 گنبدهاي نمکي .......................... 59
21-2 کاني هاي همراه گنبدهاي نمکي .......... 61
22-2 پديده دگرگوني در گنبدهاي نمکي ......... 62
23-2 چگونگي حرکت در گنبدهاي نمکي .......... 63
ج)‌برخي از مدلهاي پيدايش ذخاير تبخيري........ 69
24-2 مدل يا تئوري حوضه هاي داراي سد (Ochsenius , 1877)) 69
25-2 مدل درياچه اي والتر ( 1903)............. 70
26-2 مدل تبخيرهاي آب هاي عميق (Schmalz , 1969)...... 70
27-2 تئوري يا مدل حوضه خشک شده (Hus, 1972)...... 75
28-2 مدل حوضه خشک شده در درون مدل استاتيک .. 75
29-2 مدل ولکانوژنيک نهشته هاي تبخيري ........ 77
آثار ومعادن نمک ايران در دورانهاي مختلف زمين شناسي 82
30-2 نمك هاي پركامبرين پسين در زون زاگرس..... 82
31-2 گنبدهاي نمكي استان هرمزگان.............. 86
1-31-2 گنبد نمكي قشم......................... 86
2-31-2 گنبد نمكي سياهو....................... 88
3-31-2 گنبد نمكي گچين........................ 89
32-2 نمك هاي ژوراسيك فوقاني.................. 90
33-2 آثار و گنبدهاي نمكي استان كرمان......... 91
1-33-2 گنبد نمكي علي آباد.................... 91
2-33-2 گنبد نمكي اسماعيل آباد................ 91
3-33-2 نمك آبي راين.......................... 92
4-33-2 نمك آبي كوير لوت شهداد................ 92
5-33-2 نمك آبي نوق........................... 93
34-2 نمك هاي ائوسن در زون ايران مركزي........ 93
1-34-2 زمين شناسي حوضه كلوت (شمال خاوري اردكان)95
2-34-2 برخي از معادن و آثار نمكي اردكان يزد.. 97
3-34-2 گنبدهاي نمكي حوضه يزد................. 97
الف-معدن متروكه نمك حاجي آباد................ 98
ب-معدن متروكه نمك رستاق يزد.................. 98
ج-كانال نمك عقدا............................. 99
35-2 نمك هاي ائو-اليگوسن..................... 99
36-2 نمك هاي ترسير در زون ايران مركزي....... 101
37-2 آثار و ذخاير نمكي ترسير استان سمنان.... 103
1-37-2 خلاصه اي از زمين شناسي استان سمنان.... 104
2-37-2 انديس ها و معادن نمك در منطقه گرمسار-ايوانكي105
الف-معدن كوه نمك.......................... 105
ب-معدن تخت رستم........................... 105
ج-معدن سردره.............................. 106
د-معدن سيالك.............................. 106
ه-برونزدهاي نمكي باختر و جنوب باختري گرمسار107
و-برونزدهاي نمكي باختر كوه كلرز (شمال باختري گرمسار) 107
ز-معدن راه راهك........................... 108
ح-معدن كرند............................... 108
ط-معدن ناروبنه............................ 109
ي- معدن بنه كوه........................... 109
ك-معدن رودخانه شور........................ 109
3-37-2 انديس ها و معادن نمك در محدوده ده نمك گرمسار110
الف-معدن گزوشك............................ 110
ب-معدن چاه غلغل........................... 111
ج-معدن شهر آباد........................... 111
د-معدن حسين آباد ده نمك................... 112
ه-برونزدهاي نمكي لاسگرد دشت................ 112
و-نمك هاي محدوده سرخه..................... 113
ز-معدن لاهورد.............................. 113
ح-برونزدهاي نمكي نمكان.................... 113
6-37-2 انديس ها و معادن نمك محدوده ميامي.... 119
38-2 آثار و ذخاير نمك ترسير استان خراسان.... 120
1-38-2 زمين شناسي استان خراسان.............. 120
2-38-2 معادن و آثار نمكي استان خراسان....... 122
1-معدن نمكي آبقوي......................... 122
2-معدن نمك عمارلو......................... 123
3-معدن نمك حصار يزدان..................... 124
4-معدن نمك سلطان آباد..................... 124
5-معدن نمك غار............................ 124
6-معدن نمك اسلام قلعه...................... 125
7-كالشور سبزوار........................... 125
8-معدن نمك آبي گدار خماري................. 125
9-نمك زار سبزوار.......................... 125
10-نمك آبي جاجرم.......................... 126
39-2 ذخاير يا آثار نمكي ميوسن............... 127
1-40-2 خلاصه اي از زمين شناسي زاگرس طي نئوژن....
الف-آثار نمكي استان لرستان.................. 128
1-نمك چل قادي (سفيد دشت).................. 128
2-مظهر معدن نمكي چالكل.................... 128
3-نمك چم چير (امير آباد).................. 130
4-مظهر معدني نمك بابا بهرام............... 130
41-2 آثار و معادن نمك زون ايران مركزي در ميوسن131
1-41-2 خلاصه اي از زمين شناسي ايران مركزي در ميوسن 131
الف-گنبدها يا معادن نمك محدوده قم........... 132
زمين شناسي نواحي قم در نئوژن و كواترنر...... 132
1-گنبد نمكي قم يا كوه نمك................. 134
2-گنبد نمكي يزدان......................... 135
3-گنبد نمكي آخ............................ 136
4-گنبد نمكي شيخ حاجي...................... 136
3-41-2 خلاصه اي از زمين شناسي استان تهران در ترسير و كواترنر 137
42-2 آثار و معادن نمك زون البرز در ميوسن.... 140
1-42-2 خلاصه اي از زمين شناسي زون البرز در ميوسن140
2-42-2 گنبد ها يا آثار نمك در استان آذربايجان140
خلاصه اي از زمين شناسي آذربايجان............. 140
1-گنبد نمك مزرعه.......................... 141
2-گنبد نمكي ايوند......................... 142
3-گنبد نمكي سار........................... 142
4-گنبد نمكي ترب........................... 142
5-گنبد نمكي منور.......................... 143
6-گنبد نمكي شوره دره...................... 143
7-گنبد نمك قره آغاج تبريز................. 143
8-گنبد نمك تازه كند....................... 144
9-گنبد نمك نهند........................... 144
10-گنبد نمكي داش اسپيران.................. 144
11-گنبد نمكي خواجه........................ 145
12-گنبد نمكي چوپانلو (دوزلاخ).............. 145
13-گنبد نمكي قزلجه........................ 145
14-معدن نمك هريس.......................... 146
15-معدن نمك قاپولوق....................... 146
16-گنبدهاي نمكي اواوغلي................... 146
17-گنبد نمكي خاك مردان.................... 146
18-گنبد نمكي قليچ تپه..................... 146
19-گنبد نمكي زنجيره....................... 148
20-گنبد نمك امير بيك...................... 148
21-گنبد نمكي شعبانلو...................... 148
22-گنبد نمكي كشك سراي..................... 149
23-معدن نمك مامان......................... 149
3-42-2 معادن و آثار نمك استان زنجان......... 150
1-معدن نمك خرم آباد(جبا).................. 151
2-معدن نمك زهستر آباد..................... 152
3-مظهر نمك گنبد........................... 152
4-مظهر نمك گچي قشلاق....................... 152
5-نمك آبي و نمك سنگي ردوبار الموت (گرما رود سفلي)153
6-مظهر نمك طالقان......................... 153
43-2 نمك هاي پليوسن........................ 153
44-2 نهشته هاي نمكي كوير (هولوسن تا كنون).. 154
1-44-2 پلاياهاي خور......................... 155
2-44-2 مرداب يا باتلاق گاو خوني............. 157
3-44-2 چگونگي تشكيل نمك در مرداب گاو خوني.. 158
45-2 نمك هاي عهد حاضر...................... 160
1-45-2 درياچه هاي شور ايران................ 160
الف-درياچه اروميه......................... 160
ب- درياچه نمك............................. 162
ج-درياچه حوض سلطان........................ 163
د-درياچه بختگان........................... 164
ه- درياچه مهارلو.......................... 165
9- درياچه شورابيل اردبيل ................... 166
فصل سوم : گنبدهاي نمكي گرمسار .............. 167
1-3- موقعيت جغرافيايي ...................... 168
2-3- مطالعه كارهاي انجام شده قبلي .......... 169
- زمين شناسي ............................... 171
2-3 – زمين شناسي عمومي ..................... 172
4-3- زمين شناسي شمال غرب گرمسار ............ 172
4-3-1- نمك S ............................... 173
4-3-2- نمك و مارن زرشكي MP-S................ 174
4-3-3- مارن زرشكي ........................ 174
4-3-4- مارن الوان .......................... 175
4-3-5- ولكانيك ............................. 176
4-3-6- شيل سبز sh........................... 177
4-3-7- گچ وشيل sh–G....................... 178
4-3-8- ژيپس توده‌اي ....................... 178
4-3-9- آهك قم O-M........................... 179
4-3-10- سازند قرمز فوقاني .................. 180
4-3-11-سازند هزار دره ...................... 181
4-3-12- سازند كهريزك ....................... 182
4-3-13- گچ كواترنر.......................... 183
4-3-14- پادگانه هاي آبرفتي ................. 183
4-3-15- رسوبات عهد حاضر و مخروط افكنه ...... 184
4-3-16- كفه هاي رسي و نمكي ................. 185
4-3-17- آبراهه و كانال هاي رودخانه اي ...... 185
5-3-1- زمين شناسي ساختماني ................. 186
5-3-2- گسل‌ها ............................... 187
-معادن فعال نمک گرمسار ..................... 189
3-1-معدن كوهدشت كهن ........................ 190
3-2-معدن نمك قائم .......................... 192
3-3- معدن نمك غرب قائم ..................... 193
3-4-معدن نمك مرواريد ....................... 193
3-5- معدن نمك سالار ......................... 194
3-6- معدن نمك راهراهك ...................... 195
3-7- معدن تخت رستم ......................... 195
3-8-معدن نمك سيالك ......................... 196
3-9- معدن نمك ميلاد ......................... 199
3-10- معدن نمك صادقي ....................... 201
3-11- معدن نمك سرو.......................... 202
فصل چهارم : شرح كوتاهي بر فرآوري سنگ نمك ... 206
4-1- كارخانه نمك كوبي زهره.................. 206
4-2- كارخانه نمك تصفيه خوراكي زهره ......... 208
فصل پنجم :نتيجه گيري و پيشنهادات ........... 211
منابع ...................................... 213
 

👇 تصادفی👇

دانلود پروژه کامل طراحی ساختمان دوطبقه بتنیامتحان نهایی بهداشت و ایمنی کار سوم هنرستان به همراه پاسخنامه خرداد 91چطور يك شركت سئو را انتخاب كنيم؟مقاله 18- روابط عمومی در ايران و جهانمقاله بررسی ايمنی زايی ژنهاd L7L12 و P39 در موش های Balacکتاب های هنرستان برق صنعتی551-بررسی آزمایشگاهی تاثیر نسبت آب به سیمان بر ویژگیهای بتن خود متراكم و بهینه سازی آن با پودر خاكستر بادیطرح توجیهی تاسیس کارگاه MDF ✅فایل های دیگر✅

#️⃣ برچسب های فایل

دانلود

خرید اینترنتی

👇🏞 تصاویر 🏞