👈فول فایل فور یو ff4u.ir 👉

ارتباط با ما

دانلودفهرست مطالب
 
3
3
5
6
9
10
13
13
15
15
18
21
22
23
 
عنوان صفحه
فصل اول : کلیات (1)
1-1 مقدمه
2-1 ترکیب پوسته اقیانوسی
3-1 نحوه شکل گیری پوسته اقیانوسی
4-1 دگرگونی در پوسته اقیانوسی
5-1 افیولیت ها و پریدوتیت های آلپین
6-1 فرق افیولیت ملانژ با افیولیت کلاسیک
7-1 منشأ افیولیت ها
8-1 نیروی محرک صفحات
9-1 دگرگونی در مجموعه افیولیتی
10-1 افیولیت های ایران
11-1 مشخصات افیولیت ملانژهای ایران
12-1 دگرسانی در افیولیت ملانژهای ایران
13-1 سن افیولیت ملانژهای ایران
 
 
 
 
فهرست مطالب
عنوان صفحه
25
25
26
27
30
30
33
35
37
40
46
47
52
52
56
58
فصل دوم : کلیات (2)
1-2 کانسارهای کرومیت ایران
2-2 کرمیت
3-2 تجارت جهانی کرم
4-2 تیپ کانسارهای کرومیت
1-4-2 کانسارهای کرومیت لایه ای
2-4-2 کانسارهای کرومیت انبانی
5-2 مقایسه کانسارهای کرومیت انبانی و کانسارهای کرومیت لایه ای
6-2 ساخت و بافت کانه کرومیت
7-2 انکلوزیونهای موجود در کانه کرومیت
8-2 ترکیب ماگما و ته نشینی کرومیت درکانسارهای تیپ لایه ای
9-2 تأثیر روابط سنگ و مذاب در شکل گیری کانسارهای کرومیت انبانی
10-2 دو مثال از کرومیتهای تیپ انبان
1-10-2 کانسارهای کرومیتی در افیولیت های عمان
2-10-2 کانسارهای کرومیتی گلمن در ترکیه
11-2 کانسارهای کرومیت ایران
 
 
 
فهرست مطالب
عنوان صفحه
 
64
64
67
68
73
74
78
80
94
96
99
10
112
115
118
فصل سوم : زمین شناسی و سنگ شناسی مناطق رزکوئیه و ده شیخ
1-3 زمین شناسی عمومی منطقه اسفندقه
2-3 موقعیت جغرافیایی مناطق رزکوئیه و ده شیخ
3-3 زمین شناسی منطقه رزکوئیه
4-3 نمونه برداری از منطقه رزکوئیه
5-3 مطالعات میکروسکپی بر روی مقاطع نازک منطقه رزکوئیه
1-5-3 سرپانتینیت های منطقه رزکوئیه
2-5-3 رخساره های دگرگونی در منطقه رزکوئیه
6-3 مطالعه مقاطع صیقلی منطقه رزکوئیه
7-3 زمین شناسی منطقه ده شیخ
8-3 نمونه برداری از منطقه شیخ
9-3 نتایج حاصل از مطالعه مقاطع نازک منطقه ه شیخ
10-3 کانی شناسی سنگهای پریدوتیتی منطقه ده شیخ
11-3 مشخصات عمومی کانسارهای کرومیت منطقه ده شیخ
12-3 مطالعه مقاطع صیقلی منطقه ده شیخ
 
 
 
فهرست مطالب
عنوان صفحه
127
127
128
134
139
140
145
146
147
فصل چهارم : مطالعات پراش اشعه X(XRD)
1-4 مقدمه
2-4 آنالیز شیمیایی XRD سنگها یمنطقه ده شیخ
3-4 آتالیز XRD سنگهای منطقه رزکوئیه
4-4 تعیین ترکیب شیمیایی کانه کرومیت از طریق نمودار XRD
1-4-4 مطالعه XRD کالسنگ کرومیتی منطق رزکوئیه و ده شیخ
نتیجه گیری
پیشنهادات
منابع
- چكيده
كانسارهاي كروميت در جهان به دو صورت كروميت هاي تيپ لايه اي كه غالباً در كمپلكس هاي بزرگ لايه اي باسن پروتوزوئيك در دنيا يافت مي شود. (مانند كمپلكس بوشولد در آفريقاي جنوبي) و ديگري ذخاير تيپ آلپيني كه در آن كانسار كروميت به صورت عدسي شكل است و در سنگهاي سرپانتيني شده بسياري از افيوليتي آلپي مشاهده مي شود، يافت مي شود.
در ايران سنگهاي افيوليتي كمربند آلپي مشاهده مي شوند يافت مي گردد.
در ايران سنگهاي افيوليتي از گسترش و توسعه فراواني برخوردار بوده و كانسارهاي كروميتي مهمترين پتانسيل معدني در سنگهاي افيوليتي هستند. ناحيه اسفندقه در جنوب كرمان از جمله مناطق افيوليتي در ايران است كه از لحاظ ذخاير اقتصادي بسيار با اهميت است. در اين ناحيه كانسارهاي كروميت به صورت توده هاي عدسي شكل ونا منظم و پراكنده مي باشند كه در داخل سنگهاي آذرين بازيك تا فوق بازيك قرار دارد.

👇 تصادفی👇

فایل dxf درب409-مقایسه شبكه عصبی تركیبی با مبحث نهم درپیش بینی مقاومت فشاری بتن خودتراكمگزارشکار القا فارادهتصویر مضمون سایت به نام Shapely برای WordPressنظم گفتارديكشنري اصطلاحات آكسفورد ✅فایل های دیگر✅

#️⃣ برچسب های فایل

دانلود

خرید اینترنتی

👇🏞 تصاویر 🏞