👈فول فایل فور یو ff4u.ir 👉

ارتباط با ما

دانلودفهرست مطالب
عنوان صفحه
مقدمه و تارتخچه ............................. 1
فصل اول
1-1- بخش اول : گندم و ويژگيهاي آرد ماکاروني .. 4
2-1- بخش دوم : انواع ماکاروني ............... 10
3-1- بخش سوم: ارزش غذايي فرآورده‌هاي ماکاروني. 18
4-1- بخش چهارم: موقعيت و محل کارخانة بازديد شده 20
فصل دوم
2-1- بخش اول: مواد اوليه مورد استفاده ....... 24
فصل سوم
1-3- بخش اول : ساخت ماکاروني................. 37
1-1-3- روشهاي ساخت انواع ماکاروني ........... 38
الف: روش غير پيوسته ...................... 40
ب: روش پيوسته ............................ 41
2-3- بخش دوم:‌ انتقال دهنده .................. 42
الف: انتقال دهنده‌هاي افقي ................... 43
ب: انتقال دهنده‌هاي عمودي .................... 43
عنوان صفحه
ج: انتقال دهنده‌هاي بادي ..................... 43
فصل چهارم :
1-4- بخش اول : خشک کردن ..................... 46
الف) خشک کردن اوليه ......................... 48
ب) خشک کردن مياني ........................... 49
ج) خشک کردن نهايي ........................... 49
2-4- بخش دوم : يک دياگرام خشک کردن موفقيت آميز 53
3-4- بخش سوم : منحني خشک کردن و نمودار آن ... 55
فصل پنجم
1-5- گرمخانه‌هاي ماکاروني .................... 59
فصل ششم:
بخش اول : بسته‌بندي توسط کارگر و بسته‌بندي اتوماتيک 63
بخش دوم : ويژگي‌هاي بسته‌بندي مطابق استاندارد . 64
فصل هفتم
1-7- بخش اول : نگهداري و انبار کردن محصول ... 67
فصل هشتم
1-8- بخش اول : بهداشت کارخانه ............... 70
عنوان صفحه
الف) رعايت بهداشت توسط کارگران خط توليد ..... 70
ب) رعايت بهداشت توسط کارگران بخش بسته بندي و انبار 71
ج) نظافت قسمتهاي مختلف انبار ................ 71
فصل نهم :
1-9: بخش اول آزمايش شيمي .................... 75
الف) تعيين pH ماکاروني ...................... 75
ب) آزمايش پخت و آزمايش جهت تعيين وزن مواد جامد در آب 75
ج) آزمايش رطوبت ............................. 76
2-9- بخش دوم : طرز تهيه محيط‌هاي کشت ......... 77
الف) طريقه کشت پليت کنت آگار ................ 77
ب) دستور تهيه سوسپانسيون زرده تخم مرغ ...... 78
پ) تهيه محيط کشت سوبرودکستروز آگار .......... 79
ت) طريقه کشت و شمارش آزمونهاي ميکروبي ....... 81
ث) تهيه محيط کشت باسيلوس سرئوس .............. 82
ج) طريق کشت کپک.............................. 83
3-9- بخش سوم : آزمون کنترل کيفي مواد اوليه .. 83
4-9- بخش چهارم: کنترل کيفيت فرآورده‌هاي نهايي 88
عنوان صفحه
فصل دهم:
1-10- بخش اول : استاندارد ويژگي‌هاي ماکاروني . 97
فصل يازدهم:
بخش اول : بحث و نتيجه‌گيري .................. 112
بخش دوم: پيشنهادات ......................... 113
بخش سوم: مقاله
بخش چهارم: منابع ........................... 117

👇 تصادفی👇

بند ثبات در قراردادهاي دولتيتراکت رنگی لایه باز تاکسی تلفنی بسیا رزیبانقشه زمین شناسی خونیک(1:100000)پایان نامه مدیریت منابع انسانیبانک ایمیلپروژه میکرو کنترلر AVR همراه با آموزشدانلود مقاله پیرامون مهندسی معکوسنمونه سوالات تخصصی رشته کارشناسی مدیریت بازرگانی-آمار و کاربرد آن در مدیریت کد درس: 1235005کتاب آموزش الگوریتم ژنتیک در متلب ✅فایل های دیگر✅

#️⃣ برچسب های فایل

دانلود

خرید اینترنتی

👇🏞 تصاویر 🏞