👈فول فایل فور یو ff4u.ir 👉

بررسي پايداري تير كامپوزيتهاي پليمري تقويت شده با نانو لوله هاي كربني با مدلسازي چند مقياسي

ارتباط با ما

دانلود


بررسي پايداري تير كامپوزيتهاي پليمري تقويت شده با نانو لوله هاي كربني با مدلسازي چند مقياسي
هدف از اين تحقيق، ارائه يك روش مدلسازي چندمقياسي مبتني بر تركيب دو روش مكانيك سازه مولكولي و المان محدود به منظور مطالعه پايداري كامپوزيتهاي پليمري تقويتشده با نانولوله- هاي كربني ميباشد. براي مدلسازي نانولولههاي كربني، از روش مكانيك سازه مولكولي استفاده ميشود. اين در حاليست كه براي مطالعه رفتار مكانيكي ماتريس پليمري، از روشهاي مبتني بر مكانيك محيطهاي پيوسته و تحليل المان محدود خطي, بهره گرفتهميشود. فرض اساسي اين مدل آن است كه نانولوله و ماتريس پليمري با استفاده از نيروهاي ضعيف واندروالسي بر مبناي پتانسيل لنارد -جونز، به هم متصل شدهاند. براي مدلسازي اين نيروها، از المان فنر استفاده ميگردد كه ثابت فنر آن برابر با مشتق دوم پتانسيل است. با استفاده از روش مورد نظر، در ابتدا به منظور بررسي نقش تقويتي نانولولههاي كربني، نيروي لازم براي اعمال يك تغيير شكل محوري مشخص در تير ستونهاي ساخته شده از پليمر محاسبه شده و نتايج بدست آمده با مقادير مربوط به تير ستون نانوكامپوزيتي مقايسه مي- گردد.
 

👇 تصادفی👇

shapefile رودخانه های استان یزدسيماي امام علي(ع) در مثنوي معنويابزار Wireshark و نحوه استفاده از آن برای تحلیل ترافیک شبکه های محلی بی سیمپروژه طراحی آسانسور 8 نفرهویروس های کامپیوتریپایان نامه ارزشيابي مهارت شغلي مدير آموزشگاهدانلود طرح توجيهي توليد پوشاك ضد تعرقچگونه آنچه را ندارید را بدست آورید ✅فایل های دیگر✅

#️⃣ برچسب های فایل بررسي پايداري تير كامپوزيتهاي پليمري تقويت شده با نانو لوله هاي كربني با مدلسازي چند مقياسي

بررسي پايداري تير كامپوزيتهاي پليمري تقويت شده با نانو لوله هاي كربني با مدلسازي چند مقياسي

دانلود بررسي پايداري تير كامپوزيتهاي پليمري تقويت شده با نانو لوله هاي كربني با مدلسازي چند مقياسي

خرید اینترنتی بررسي پايداري تير كامپوزيتهاي پليمري تقويت شده با نانو لوله هاي كربني با مدلسازي چند مقياسي

👇🏞 تصاویر 🏞