👈فول فایل فور یو ff4u.ir 👉

بررسی رابطه برخی عوامل فرهنگی- اجتماعی با افت تحصیلی دانشجویان ایثارگر

ارتباط با ما

دانلود


بررسی رابطه برخی عوامل فرهنگی-  اجتماعی  با افت تحصیلی دانشجویان ایثارگر
عنوان تحقیق: بررسی رابطه برخی عوامل فرهنگی- اجتماعی با افت تحصیلی دانشجویان ایثارگر
فرمت فایل: word
تعداد صفحات: 153
شرح مختصر:
پژوهش حاضر كوشش مي‌كند ضمن مرور رويكردهاي مختلف در باب آموزش و پرورش با اتخاذ رويكردهاي جامعه شناختي به بررسي رابطه برخي عوامل فرهنگي- اجتماعي با افت تحصيلي دانشجويان ايثارگر دانشگاه شهيد باهنر بپردازد. در اين تحقيق از روش پيمايشي استفاده شده است كه، با انتخاب 222 نفر به عنوان نمونه از جامعه دانشجويان ايثارگر دانشگاه شهيد باهنر كرمان و با استفاده از ابزار پرسشنامه انجام گرفت. در اين بررسي از نظريه سرمايه فرهنگي پيربورديو و نظريه سرمايه اجتماعي شبكه به عنوان پشتيبان استفاده شده است.
يافته‌هاي اين پژوهش نشان مي‌دهد، بين شاخص فعاليت‌هاي فرهنگي و معدل دانشجويان رابطه وجود دارد و همچنين بين شاخص دانش فرهنگي و معدل، و رشته تحصيلي و جنسيت و وضعيت تأهل دانشجويان رابطه وجود دارد. بر اساس اين بررسي 9/17 درصد از دانشجويان ايثارگر در وضعيت مطلوب تحصيلي قرار دارند و 4/55 درصد از ان‌ها از نظر تحصيلي در حد متوسط هستند و 2/25 درصد از دانشجويان ايثارگر در حد ضعيف يا افت تحصيلي مي‌باشند.
همچنين بين مؤلفه‌هاي سرمايه اجتماعي شبكه يعني حمايت اطلاعاتي، حمايت مالي، حمايت عاطفي و حمايت مشورتي خانواده‌ها و بنياد شهيد با معدل دانشجويان ايثارگر رابطه معني‌داري وجود نداشت. به‌طور كلي براي مشخص كردن منابع فرهنگي مرتبط با رشته‌هاي مختلف دانشگاهي و سازوكارهاي مناسب براي دسترسي بيشتر و بهتر اين منابع نياز به تحقيقات بيشتر در قالب پايان‌نامه كارشناسي ارشد و دكتري است.
كليد واژه: سرمایه اجتماعی شبکه- سرمایه فرهنگی- افت تحصیلی- ایثارگر.
فهرست مطالب
فصل اول: كليات تحقيق
مقدمه
2
بيان مسئله
3
اهميت تحقيق
6
هدف‌هاي تحقيق
8
فصل دوم: مباني نظري پژوهش
بخش اول: ادبيات موضوع
تاريخچه آموزش و جايگاه آموزش در ايران باستان
10
انقلاب اسلامي و آموزش عالي
12
تاريخچه بنياد شهيد و امور ايثارگران
13
آموزش عالي؛ تعاريف و كاركردها
16
بخش دوم: پيشينه نظري
نظريه‌هاي فلسفي
20
نظريه‌هاي روانشناسي اجتماعي
29
نظريه‌هاي زيست شناسي (تكاملي)
47
نظريه‌هاي جامعه‌شناسي
49
چارچوب نظري انجام پژوهش
67
فصل سوم: روش‌شناسي پژوهش
مقدمه
71
روش پژوهش
71
تعاريف نظري و عملياتي متغيرها و مفاهيم
72
جامعه آماري
79
فصل چهارم: يافته‌هاي پژوهش(تجزيه و تحليل داده‌ها)
مقدمه
82
يافته‌هاي توصيفي
82
يافته‌هاي تحليلي
113
فصل پنجم: نتيجه‌گيري و پيشنهادات
نتيجه گيري
127
پيشنهادات
133
منابع فارسي
134
ضمائم
135
فهرست جداول
صفحات
جدول(3-1): متغیرهای پژوهش
76
جدول(3-2): متغیرهای مستقل، ابعاد و شاخص های آن
77
جدول(3-3)ك متغیرهای پژوهش و شماره سوال های پرسشنامه
78
جدول(3-4): نمونه برای جامعه آماری کوچک
80
جدول (4-1-1) توزیع پاسخگویان بر حسب سن
82
جدول (4-1-2)توزیع پاسخگویان برحسب نام دانشکده
83
جدول (4-1-3) توزیع پاسخگویان برحسب جنس
83
جدول (4-1-4) توزیع پاسخگویان برحسب وضعیت تأهل
84
جدول (4-1-5)توزیع پاسخگویان بر حسب شاغل بودن
84
جدول (4-1-6)توزیع پاسخگویان بر حسب محل زندگی
84
جدول (4-1-7)توزیع پاسخگویان بر حسب معدل
85
جدول (4-1-8)توزیع پاسخگویان برحسب تعداد ترمهای مشروطی
85
جدول (4-1-9)توزیع پاسخگویان بر حسب میزان درآمد والدین
86
جدول(1-4-10): توزیع پاسخگویان برحسب میزان تحصیلات پدر
86
جدول (4-1-11) توزیع پاسخگویان بر حسب میزان تحصیلات مادر
87
جدول(4-1-12): توزیع پاسخگویان برحسب نوع ایثارگری
88
جدول(4-1-13): توزيع پاسخگويان برحسب وضعيت خانواده
88
جدول(4-1-14): توزیع پاسخگویان برحسب تعداد خواهر وبرادر
89
جدول (4-1-15) توزیع پاسخ گویان بر حسب مطالعه کتابهای علمی غیر درسی
89
جدول (4-1- 16)توزیع پاسخ گویان بر حسب مطالعه کتابهای داستانی
90
جدول (4-1-17)توزیع پاسخ گویان بر حسب مطالعه کتابهای مذهبی و دینی
90
جدول (4-1-18)توزیع پاسخ گویان بر حسب مطالعه مجله و روزنامه
91
جدول (4-1-19)توزیع پاسخ گویان بر حسب تماشای برنامه های سیاسی تلویزیون
91
جدول (4-1-20 )توزیع پاسخ گویان بر حسب تماشای برنامه های هنری،شعر وموسیقی
92
جدول (4-1-21)توزیع پاسخ گویان بر حسب تماشای برنامه های علمی و مستند
92
جدول (4-1-22)توزیع پاسخ گویان بر حسب بازدید از موزه ها
93
جدول (4-1-23)توزیع پاسخ گویان بر حسب بازدید از اماکن تاریخی
93
جدول (4-1-24)توزیع پاسخ گویان بر حسب شرکت در سخنرانی علمی
94
جدول (4-1-25)توزیع پاسخ گویان بر حسب شرکت در سخنرانی مذهبی
94
جدول (4-1-26)توزیع پاسخ گویان بر حسب شرکت در سخنرانی سیاسی
95
جدول (4-1-27)توزیع پاسخ گویان بر حسب انجام فعالیت های وزرشی در روز
95
جدول (4-1-28)توزیع پاسخ گویان بر حسب آشنایی با رایانه
96
جدول (4-1-29)توزیع پاسخ گویان بر حسب آشنایی با نرم افزارهای رایانه ایی
96
جدول (4-1-30)توزیع پاسخ گویان بر حسب آشنایی با زبان انگلیسی
97
جدول (4-1-31)توزیع پاسخ گویان بر حسب آشنایی با زبان عربی
98
جدول (4-1-32)توزیع پاسخ گویان بر حسب استفاده از کلاسهای کانون زبان
98
جدول (4-1-33)توزیع پاسخ گویان بر حسب شرکت در جلسات شعرخوانی
99
جدول (4-1-34)توزیع پاسخ گویان بر حسب آشنایی با زندگی و آثار شاعران
99
جدول (4-1-35)توزیع پاسخ گویان بر حسب آشنایی با نویسندگان معاصر
100
جدول (4-1-36)توزیع پاسخ گویان بر حسب آشنایی با شخصیت های سیاسی معاصر
100
جدول(4-1-37) توزیع پاسخ گویان بر حسب علاقمندی والدین به مطالعه در منزل
101
جدول(4-1-38) توزیع پاسخ گویان بر حسب مطالعه خواهر و برادر
101
جدول(4-1-39) توزیع پاسخ گویان بر حسب خدمات مشاره تحصیلی بنیاد
102
جدول(4-1-40) توزیع پاسخ گویان بر حسب استفاده از خدمات تقویت بنیه علمی بنیاد شهید
103
جدول(4-1-41) توزیع پاسخ گویان بر حسب استفاده از خدمات تقویتی واحد ایثارگران دانشگاه
103
جدول(4-1-42):‌‌‌توزیع‌پاسخ‌گویان‌برحسب‌استفاده‌ازکمک‌هزینه‌تحصیلی‌وکمک‌شهریه‌تحصیلی بنیاد
104
جدول(4-1-43) توزیع پاسخ گویان بر حسب استفاده از آموزش و مسابقات قرآنی و اردوهای زیارتی بنیاد
105
جدول(4-1-44) توزیع پاسخ گویان بر حسب حمایت مالی خانواده و هزینه های تحصیلی
105
جدول(4-1-45)توزیع‌پاسخ‌گویان‌برحسب‌فراهم‌کردن‌امکانات برای‌پیشرفت‌تحصیلی‌توسط‌خانواده
106
جدول(4-1-46) توزیع پاسخ گویان بر حسب حمایت عاطفی خانواده.
107
جدول(4-1-47) توزیع پاسخ گویان بر حسب حمایت مشورتی خانواده
107
جدول(4-1-48) توزیع پاسخ گویان بر حسب حمایت مشورتی دوستان
108
جدول(4-1-49) توزیع پاسخ گویان بر حسب حمایت عاطفی دوستان
109
جدول(4-1-50) توزیع پاسخ گویان بر حسب حمایت عاطفی و تشویق اساتید
109
جدول(4-1-51) توزیع پاسخ گویان برحسب گفتگو و مشورت با اساتید در مورد مسائل‌خصوصی
110
جدول(4-1-52) توزیع پاسخ گویان بر حسب احساس آرامش و امنیت درکلاس
111
جدول(4-1-53) توزیع پاسخ گویان بر حسب احساس اضطراب در کلاس
111
جدول(4-1-54) توزیع پاسخ گویان بر حسب احساس تعلق به دانشگاه
112
جدول(4-2-1): آزمون F دانشکده و رشته تحصیلی با معدل دانشجویان ایثارگر دانشگاه شهید باهنر کرمان
113
جدول (4-2-2):آزمون x2 جنسیت و معدل دانشجویان ایثارگر دانشگاه شهید باهنر کرمان
113
جدول(4-2-3) : ضریب همبستگی وضعیت تأهل و معدل دانشجویان ایثارگر
114
جدول)4-2-4): ضریب همبستگی مربوط به متغیر سن و معدل دانشجویان ایثارگر دانشگاه شهید باهنر کرمان
115
جدول(4-2-5): آزمون X2 مربوط به شاغل بودن و معدل دانشجویان ایثارگر
116
جدول(4-2-6): آزمون 2X مربوط به متغیرهای محل سکونت و معدل دانشجویان ایثارگر
116
جدول (4-2-7) :آزمون F مربوط به میزان درآمد والدین و معدل دانشجویان ایثارگر
116
جدول (4-2-8) :آزمون F مربوط به میزان تحصیلات پدر و معدل دانشجویان ایثارگر
117
جدول (4-2-9): ضریب همبستگی میزان تحصیلات مادر و معدل دانشجویان ایثارگر
117
جدول (4-2-10) :آزمون F مربوط به نوع ایثارگری و معدل دانشجویان ایثارگر
118
جدول (4-2-11): آزمون F مربوط به متغیر وضعیت خانواده و معدل دانشجویان ایثارگر
118
جدول (4-2-12): ضریب همبستگی تعداد خواهر و برادر با معدل دانشجویان ایثارگر
118
جدول (4-2-13): ضریب همبستگی شاخص فعالیتهای فرهنگی با معدل دانشجویان ایثارگر
119
جدول (4-2-14): ضریب همبستگی دانش فرهنگی با معدل دانشجویان ایثارگر
120
جدول (4-2-15) : ضریب همبستگی شاخص زبان با معدل دانشجویان ایثارگر
120
جدول (4-2-16) ضریب همبستگی حمایت اطلاعاتی خانواده و بنیاد شهید با معدل دانشجویان ایثارگر .
121
جدول (4-2-17) : ضریب همبستگی حمایت مالی خانواده و بنیادشهید با معدل دانشجویان ایثارگر
121
جدول (4-2-18): ضریب همبستگی حمایت عاطفی خانواده با معدل دانشجویان ایثارگر
122
جدول (4-2-19): ضریب همبستگی حمایت مشورتی با معدل دانشجویان ایثارگر
122
جدول (4-2-20): ضریب همبستگی حمایت مالی بنیادشهید با معدل دانشجویان ایثارگر
122
جدول (4-2-21) : ضریب همبستگی حمایت مالی بنیادشهید و تعداد ترمهای مشروطی دانشجویان ایثارگردانشگاه شهید باهنر
123
جدول (4-2-22) :ضریب همبستگی حمایت مشورتی بنیاد شهید با معدل دانشجویان ایثارگر
123
جدول (4-2-23) ضریب همبستگی حمایت عاطفی اساتید و معدل دانشجویان ایثارگر
124
جدول (4-2-24): ضریب همبستگی حمایت عاطفی اساتید و تعداد ترمهای مشروطی دانشجویان ایثارگر
124
جدول (4-2-25) ضریب همبستگی احساس تعلق به دانشگاه و معدل دانشجویان ایثارگر
124

👇 تصادفی👇

دانلود پایان نامه پلي كربنات ترمو پلاستيك آروماتيك بر پايه بيس فنول Aردیاب پیشرفتهدانلود نقشه توپوگرافی و نقشه زمین‌شناسی تبریز به همراه گزارش کامل پشت نقشه (مقیاس: 1:100000)کامل ترین پکیج آموزشی پرورش بلدرچینبررسی و مطالعه شبکه حسگرحل مشکل تصویر y520-u22امتحان نهایی خواص فیزیکی و مکانیکی چوب سوم هنرستان به همراه پاسخنامه خرداد 91دانلود پویانمایی نیروگاه اصفهانکارآفرینی نصب جالیوانی در اماکن عمومیپایان نامه کشت خاکهای هیدروپونیک ✅فایل های دیگر✅

#️⃣ برچسب های فایل بررسی رابطه برخی عوامل فرهنگی- اجتماعی با افت تحصیلی دانشجویان ایثارگر

بررسی رابطه برخی عوامل فرهنگی- اجتماعی با افت تحصیلی دانشجویان ایثارگر

دانلود بررسی رابطه برخی عوامل فرهنگی- اجتماعی با افت تحصیلی دانشجویان ایثارگر

خرید اینترنتی بررسی رابطه برخی عوامل فرهنگی- اجتماعی با افت تحصیلی دانشجویان ایثارگر

👇🏞 تصاویر 🏞