👈فول فایل فور یو ff4u.ir 👉

بنا هاي اوّليه مسجد جامع كبير يزد

ارتباط با ما

دانلود


بنا هاي اوّليه مسجد جامع كبير يزد
عنوان تحقیق:بنا هاي اوّليه مسجد جامع كبير يزد" بررسي تاريخچه مسجد جامع كبير يزد"
فرمت فایل: word
تعداد صفحات: 72
شرح مختصر:
وجود ويژگي هاي متنوّع در دوره هاي تاريخ تكوين معماريمسجد جامع كبير يزد از يكسو و تضادّ در نوشته ها واقوال از ديگر سو،تاريخچه اي پيچيده و مبهم از اين بناي مهمرا در پيشرو قرار داده است.اين امر موجب آنن شد تا با هدف رفع ابهامات تاريخي مسجد و معرفي ان در دوره هاي تاريخي پژوهش حاضر شود.
بناي مسجد جامع كبير يزد طي قرون متمادي بر بقاياو يا در كناربناهاي متنوعي بنا گرديده كه در متون تاريخي تحت عناوين مسجد جمعه شهرستان ،مسجد جامعع عقيق،مسجد جمعه قديم در درده،مسجد جامع نو وبناهاي الحاقي آن با اسامي گوناگون از آنها ياد شده است .
در بررسي حاضر از بناهايي كه در قرون اوليه اسلامي تا نيمه قرن ششم ه.ق.در اين مكان احداث شده تحت عنوان »بناهاي اوليه مسجد جامع كبير يزد« يادد شده است كه آثار بسيار اندكي از آن باقي است.نكته جايز اهميت در رفع ابهامات تاريخچه مسجد آن است كه هر ساخت و ساز و اقدام تازه اي در بنا،با تعميرات و نوسازي آثار قبليو به عبارتي با ابقاء و احياي آثار گذ شته توام است و اين امر نه تنهادر بنا به طور خاص اتفاق مي افتد،بلكه همواره با تغيير و تحولات محيطي مسجد نيز همراه است تاسازمان ،فضايي شهرراكه خود نيز به آن وابسته است ،تبلور و انتظامبخشد.
اين مهم در بررسي تاريخي مسجد رهنمودي است تا نهوه برخورد پيشينيان با آثار گذ شته راروشن سازد،نگرش آن ها در قالب بناي منفرد نبوده،بلكه به عنوان يك فضاي شهري، با هدف پرهيزاز تخريب و انهدام محيط عمل مي كرده اند تا اين اقدام به بي هويتي بنا و تزلزل در نظم اندامواره بافت هاي قديمي شهرها منجر نگردد.
 فهرست مطالب
پیشگفتار
روش پژوهش
منابع مورد استفاده
معرفی بناهای اولیه مسجد جامع كبیر یزد
ابهام‌های تاریخی
بررسی و مقایسه مدارك و شواهد تاریخی
تعدد بناهای اولیه
آثار مورخیّن متّقدم
آثار دیگر مورخین
آراء صاحبنظران
رسالة ماكسیم سیرو از مسجد جمعه یزد
وقف نامه جامع الخیرات
بررسی شجره نامه آل كاكویه یزد
آثار مورخین
بررسی های تاریخی معاصر در شجرة كاكوئیان
بانیان و تاریخ بنیان دو مسجد قدیمی
مسجد اولیه: مسجد جمعة شهرستان؛ یا مسجد جامع عتیق
مسجد ثانویه: مسجد جمعه در ده، مسجد جامع قدیم، مسجد گرشاسبی
جمع بندی
مكان یابی تاریخی بنا
سیر تحولات تاریخی بناهای اولیه
بررسی نهایی و نتیجه گیری
خلاصه ای از مطالب
منابع

👇 تصادفی👇

کاربردهای لیپاز در صنایع غذایی» :: پروژه سایت بیمارستان به زبان ASP.NETجوراب بافیمقاله 14- تحلیلی بر زندگی نامه شیخ فضل اله نوریبررسی حضانت د رایران وایتالیاسوالات تخصصی رشته کارشناسی ارشد آموزش زبان انگلیسی - زبان شناسی مقاله ای تجزیه و تحلیل خطاها کد درس: 1225051آشنایی با جیگ و طراحی ابزار کمپستر ترجمه علی معصوم پورکتاب آموزشی کسب در آمد اینترنتی(صددرصدتضمینی) ✅فایل های دیگر✅

#️⃣ برچسب های فایل بنا هاي اوّليه مسجد جامع كبير يزد

بنا هاي اوّليه مسجد جامع كبير يزد

دانلود بنا هاي اوّليه مسجد جامع كبير يزد

خرید اینترنتی بنا هاي اوّليه مسجد جامع كبير يزد

👇🏞 تصاویر 🏞