👈فول فایل فور یو ff4u.ir 👉

بررسی همبستگی و روابط رگرسیونی بین صفات مختلف سیب زمینی

ارتباط با ما

دانلود


بررسی همبستگی و روابط رگرسیونی بین صفات مختلف سیب زمینی
عنوان تحقیق: بررسی همبستگی و روابط رگرسیونی بین صفات مختلف سیب­ زمینی
فرمت فایل: word
تعداد صفحات: 109
شرح مختصر:
برای تعیین روابط رگرسیونی بین صفات مختلف سیب­زمینی با عملکرد و همبستگی بین صفات، آزمایشی در قالب طرح بلوک­های کامل تصادفی با سه تکرار در مؤسسه تحقیقات اصلاح وتهیه نهال و بذر کرج در سال 1391 اجرا شد. تیمارهای آزمایشی شامل 28 کلون مختلف سیب­زمینی با زمان رسیدگی متفاوت به همراه ارقام آگریا، مارفونا، ساتینا، ساوالان، کایزر و بورن بودند. صفات تعداد ساقه اصلی، ارتفاع بوته، قطر ساقه اصلی، تعداد روز تا غده دهی، متوسط تعداد غده در بوته، وزن متوسط غده، اندازه غده، عملکرد کل، عملکرد قابل­فروش، درصد ماده خشک، وزن مخصوص، درصد نشاسته، نسبت درصد قند احیا، رنگ گوشت و فرم غده بررسی شد. نتایج نشان داد که بین کلون­ها برای اکثر صفات بررسی شده در سطح 1%، اختلاف معنی­داری وجود داشت. بررسی همبستگی به روش ضریب همبستگی اسپیرمن نشان داد که دامنه همبستگی بین صفات مرتبط با کیفیت، بین 998/0 و 397/0- بوده که بیشترین همبستگی، بین میزان وزن مخصوص و درصد نشاسته و کم­ترین همبستگی، بین درصد ماده خشک و نسبت درصد قند احیا ثبت شد. بررسی همبستگی به روش ضریب همبستگی پیرسون نشان داد که دامنه همبستگی بین صفات کمی، بین 958/0 و 33/0- بوده که بیشترین همبستگی، بین عملکرد کل غده و عملکرد قابل­فروش و کم­ترین همبستگی بین عملکرد قابل­فروش و تعداد روز تا غده­دهی ثبت شد. صفت عملکرد قابل­فروش و میزان نشاسته با عملکرد کل به­ترتیب بیشترین (958/0) و کم­ترین (101/0) همبستگی را داشت. همبستگی صفت تعداد روز تا غده­دهی با عملکرد کل و عملکرد قابل فروش منفی بود(33/0-). نتایج بررسی روابط رگرسیونی به سه روش Forward، Backward و Stepwise انجام شد، نشان داد که نتایج حاصل از هر سه روش یکسان بوده و از بین صفات بعد از برداشت در سطح 1% فقط صفت وزن غده وارد مدل شد و به دنبال آن در سطح 5% رنگ گوشت و شکل غده نیز وارد مدل شدند همچنین از بین صفات قبل از برداشت، ارتفاع بوته و تعداد روز تا غده­دهی وارد مدل گردیدند. بیشترین اثر مربوط به وزن غده (58/52 درصد) و کمترین اثر مربوط به شکل غده (51/5 درصد) بوده است.
کلمات کلیدی : روابط رگرسیونی، سیب زمینی، کلون، وزن مخصوص، همبستگی.
فهرست مطالب
عنوان
صفحه
1- مقدمه......................
1
1-1- تاریخچه (خاستگاه و پراکنش سیب­زمینی)..................
3
1-2- ترکیبات غده سیب­زمینی................
4
1-3- سطح زیر­کشت، میزان تولید و عملکرد سیب­زمینی کشور.....................
6
1-3-1- سطح زیر­کشت..........
6
1-3-2- میزان تولید ..................
7
1-3-3- عملکرد در هکتار............
8
1-4- تولید جهانی سیب­زمینی...........
8
1-5- سطح زیر­کشت جهانی.........
9
1-6- مصرف سیب­زمینی......
10
1-7 - گیاه شناسی........
11
1-8- مورفولوژی سیب ­زمینی.......
12
1-8-1- ریشه........
12
1-8-2- استولون....
13
1-8-3- ساقه.....
13
1-8-4- برگ..
13
1-8-5- غده.......
14
1-8-6- گل آذین، میوه و گل.....
14
1-9- اهداف اجرای این طرح.
14
2- بررسی منابع.......
16
2-1 تنوع صفات زراعی در گیاه سیب­زمینی.....
17
2-2 - خصوصیات فیزیکوشیمیایی غده......
21
2-3 – همبستگی بین صفات.
27
2-4- وراثت­پذیری عمومی...
32
2-5- روابط رگرسیونی
34
2-6- تجزیه به عامل­ها....................
35
3 – مواد و روشها ......
36
3-1- موقعیت جغرافیایی و وضعیت اقلیمی محل اجرای طرح.......
37
3-2- نمونه­برداری خاک.........
37
3-3- تیمار و طرح آزمایشی....
37
3-4- کاشت.......
38
3-4-1- عمليات تهيه و آماده­سازي زمين............
38
3-4-2- تهیه بذر....
38
3-5- داشت .............
38
3-5-1- آبیاری............
38
3-5-2- مبارزه با علف­های هرز.............
38
3-5-3- خاک­دهی پای بوته.............................
39
3-5-4- مبارزه با آفات و بیماری­ها.......
39
3-6- برداشت..............
39
3-7- مراحل نمونه­برداری و اندازه­گیری­ها...............................
39
3-7-1- گروه­بندی فرم غده................................................
39
3-7-2- نحوه اندازه‌گيري وزن مخصوص...............
40
3-7-3- نحوه طبقه­بندی کلون­ها بر اساس ماده خشک غده ..........
40
3-7-4- نحوه محاسبه درصد نشاسته.............................
41
3-7-5- نحوه محاسبه درصد نسبی قند احیا.....................
41
3-7-6- نحوه محاسبه روز تا غده­دهی..............
41
3-7-7- نحوه محاسبه عملکرد کل غده..........................
41
3-7-8- نحوه محاسبه عملکرد قابل فروش غده .....
42
3-7-9- نحوه کدبندی رنگ گوشت.............
42
3-7-10- نحوه محاسبه توارث­پذیری عمومی صفات................
42
3-8- تجزیه آماری داده­ها........
43
3-8-1- نحوه تجزیه خوشه­ای (­کلاستر)...........
43
4 - نتایج و بحث ...........................
44
4-1 – قطر ساقه، تعداد ساقه اصلی و ارتفاع بوته........
45
4-2- متوسط تعداد غده در بوته، وزن غده و تعداد روز تا غده­دهی..........................
48
4-3 – عملکرد غده، عملکرد قابل فروش، فرم غده و رنگ گوشت.........................
52
4-4 – درصد ماده خشک، وزن مخصوص، درصد نشاسته و نسبت درصد قند احیا.........
56
4-5- وراثت­پذیری عمومی صفات...........................
60
4-6- همبستگی بین صفات...........................
62
4 – 7 – تجزیه خوشه­ای داده­ها (­کلاستر­).....................
65
4 – 8 – تجزیه به عامل­ها....................................................
68
4 – 9 – تجزیه رگرسیون..........................................
73
نتیجه گیری .................................................
75
پیشنهادات...........................................
77
منابع و مآخذ.....
78
Abstract..
88
 فهرست جداول
عنوان
صفحه
جدول 1-1 - ترکیبات عمده غذایی در 100 گرم سیب­زمینی (صورتی زنجانی، 1380)
6
جدول 1-2- برترین کشورهای تولید کننده سیب­زمینی در جهان (فائو، 2011).
9
جدول 1-3- ده کشور دارنده بیشترین سطح زیر­کشت سیب­زمینی در جهان ( فائو، 2011
10
جدول 3-1 – خصوصیات خاک مزرعه محل آزمایش از عمق صفر تا 30 سانتی­متری
37
جدول 3- 2- نحوه رتبه‌بندي اندازه غده‌هاي کلون­های مورد بررسی
40
جدول 3 – 3 – طبقه­بندی کلون­ها بر اساس درصد ماده خشك غده
41
جدول 3- 4- نحوه رتبه‌بندي رنگ گوشت کلون­های مورد بررسی در آزمایش
42
جدول 4 – 1 – تجزیه واریانس مربوط به صفات قطر ساقه، تعداد ساقه اصلی و ارتفاع بوته
46
جدول 4-2- مقایسه میانگین ارقام و کلو­ن­های مختلف سیب­زمینی درخصوص صفات قطر ساقه، تعداد ساقه اصلی و ارتفاع بوته در سطح 1% با استفاده از آزمون دانکن
47
جدول 4 – 3 – تجزیه واریانس مربوط به تعداد غده، وزن غده و تعداد روز تا غده دهی
50
جدول 4-4- مقایسه میانگین ارقام و کلو­ن­های مختلف سیب­زمینی درخصوص صفات متوسط تعداد غده در بوته، وزن غده و تعداد روز تا غده دهی در سطح 1% با استفاده از آزمون دانکن
51
جدول 4 – 5 – تجزیه واریانس مربوط به عملکرد غده، عملکرد قابل فروش، فرم غده و رنگ گوشت
54
جدول 4-6- مقایسه میانگین ارقام و کلو­ن­های مختلف سیب­زمینی درخصوص صفات عملکرد غده، عملکرد قابل فروش­، فرم غده و رنگ گوشت در سطح 1% با استفاده از آزمون دانکن
55
جدول 4– 7 - تجزیه واریانس مربوط به صفات درصد ماده خشک، وزن مخصوص، درصد نشاسته و نسبت درصد قنداحیا....
58
جدول 4-8- مقایسه میانگین ارقام و کلو­ن­های مختلف سیب­زمینی درخصوص صفات درصد ماده خشک، وزن مخصوص، درصد نشاسته و نسبت درصد قند احیا. در سطح 1% با استفاده از آزمون دانکن
59
جدول 4-9- میزان توارث­پذیری عمومی صفات در کلون­های مختلف و ارقام شاهد مورد مطالعه
62
جدول 4 – 10 – همبستگی بین صفات مختلف سیب­زمینی در کلون­های مورد آزمایش.....
64
جدول 4 – 11 – ماتریس مولفه­های اصلی صفات اندازه­گیری شده ......
70
جدول 4 – 12 – ماتریس چرخش دهنده عامل­ها.........
70
جدول 4 – 13 – ماتریس مولفه­های چرخش یافته..
71
جدول 4 – 14 – میزان واریانس مشترک و اختصاصی برای هر صفت.
72
جدول 4 – 15 – مقادیر ویژه، درصد واریانس و واریانس تجمعی عامل­ها.
72
فهرست اشکال و نمودارها
عنوان
صفحه
نمودار 1-1- توزیع سطح کشت سیب­زمینی استان­های مهم تولیدکننده نسبت به کل کشور در سال زراعی 90-1389
7
نمودار 1-2- توزیع میزان تولید سیب­زمینی استان­های مهم تولیدکننده نسبت به کل کشور سال زراعی 90-1389
8
شکل 1-3 - روند تولید سیب­زمینی در کشورهای جهان طی سالهای 2007-1991...
9
شکل 1-4 - روند سرانه مصرف سیب­زمینی در ایران و جهان در بازه 1990-2009.
11
نمودار 4 – 1 – دندروگرام تجزیه خوشه­ای براساس صفات کمی.
66
نمودار 4 – 2 – دندروگرام تجزیه خوشه­ای بر اساس صفات مرتبط با کیفیت
67
نمودار 4 – 3 – دندروگرام تجزیه خوشه­ای بر اساس کلیه صفات
68

👇 تصادفی👇

هنجاریابی آزمون برانگیختگی و کاهش ناهماهنگی شناختی(هارمون جونز)مقاله پیرامون اصل لانه کبوتردانلود مقاله و تحقیق کامل در مورد آشنایی با فناوری بلوری Blue-Ray (تعداد صفحات44 )همراه با فایل پاورپوینت کامل و جامعدانلود کتاب Cisco Network Security Little Black Bookپاورپوینت چشم انداز مشترکآموزش کامل تایپ ده انگشتی فارسی و انگلیسی در دو ساعتپاورپوینت فضاهای باز و نیمه باز در مجاورت مراکز تجاریمجموعه سازهای بسیار زیبای عربی با فرمت mp3بررسي تجربي و عددي ميزان تاثير هندسه ابزار بر سرعت حركت مواد در جوشكاري اصطكاكي تلاطمي نقطه اي ✅فایل های دیگر✅

#️⃣ برچسب های فایل بررسی همبستگی و روابط رگرسیونی بین صفات مختلف سیب زمینی

بررسی همبستگی و روابط رگرسیونی بین صفات مختلف سیب زمینی

دانلود بررسی همبستگی و روابط رگرسیونی بین صفات مختلف سیب زمینی

خرید اینترنتی بررسی همبستگی و روابط رگرسیونی بین صفات مختلف سیب زمینی

👇🏞 تصاویر 🏞