👈فول فایل فور یو ff4u.ir 👉

نقش مکمل گياه دارويی رزماری يا ويتامينE بر عملکرد و بهبود کيفيت و ماندگاری گوشت در جوجه های گوشتی

ارتباط با ما

دانلود


نقش مکمل گياه دارويی رزماری يا ويتامينE  بر عملکرد و بهبود کيفيت و ماندگاری گوشت در جوجه های گوشتی
عنوان تحقیق: نقش مکمل گياه دارويی رزماری يا ويتامينE بر عملکرد و بهبود کيفيت و ماندگاری گوشت در جوجه های گوشتی
فرمت فایل: word
تعداد صفحات: 72
شرح مختصر:
در اين آزمايش اثرات سطوح مختلف پودر برگ خشک شده گياه دارويي رزماري (300 ،500 و 700 میلی گرم در کیلوگرم جیره) و ويتامين E (400ميلي گرم درکيلوگرم جیره) بر عملکرد جوجه هاي گوشتي وکيفيت و ماندگاري گوشت از14 تا 42 روزگي مورد بررسي قرارگرفت. 200 قطعه جوجه خروس گوشتي به 5 تيمار آزمايش اختصاص داده شدند و هر تيمار شامل 4تکرار و درهر تکرار 10 قطعه جوجه گوشتي قرار داده شد. اين آزمايش در قالب طرح کاملاً تصادفي اجرا گرديد و تيمارها به مدت 4 هفته با جيره آزمايشي تغذيه شدند و به صورت هفتگي ارزيابي و مقايسه شدند. نتايج آزمايش نشان داد که با افزايش سطح پودر خشک شده برگ گياه دارويي رزماري در جيره جوجه هاي گوشتي، ميانگين وزن زنده جوجه ها، افزايش وزن و مصرف خوراک در جوجه ها به طور معني داري افزايش یافت ، اما ضريب تبديل تغيير چنداني نداشت، البته در مجموع بهبود ضريب تبديل مشاهده شد. سطح گلوتاميک پيرووات ترانس آميناز کبدی نيز با افزايش سطح رزماري و ويتامين E کاهش يافت. افزودني های فوق بر چربي محوطه بطني و وزن لاشه شکم خالي تاثير گذار بود و افزايش معني داري با افزايش سطوح رزماري و افزودن ويتامين E مشاهده شد. با افزودن ويتامينE و پودر رزماري کيفيت لاشه و خواص حسي گوشت (تردی، شکنندگی، طعم و بو) بهبود يافت و اکسيداسيون چربي ها به تعويق افتاد، در نتيجه ماندگاري گوشت افزايش يافت. غلظت مالون دي آلدهيد و عدد TBA در هر سه حالت تغییرات گوشت کاهش يافت و نقش ويتامين E موثر تر بوده است. از نظر اقتصادي در بين تيمارهاي مختلف، تفاوت قابل توجهي از نظرهزينه تمام شده وزن نهايي مشاهده شد وکاهش هزينه با افزودن پودر رزماري و ويتامين E به جيره نسبت به گروه شاهد مشاهده شد،که تاثیر مثبت برگ گیاه دارویی رزماری و ویتامین E در تغذیه جوجه های گوشتی را نشان می دهد.
کليدواژه: پودر برگ رزماري، ويتامينE،اکسيداسيون چربيها، عملکرد جوجه های گوشتی،
کیفیت گوشت.
 فهرست
فهرست مطالب......................ا
فهرست جداول..................................ج
فهرست شکل ها.......................................ح
فصل اول – پیشگفتار
1-1- مقدمه....................................................2
1-2- هدف از انجام این آزمایش...............................4
فصل دوم - بررسی منابع
2-1- عوامل فرآیند اکسیداسیون.....................6
2-2- فساد چربی....................................6
2-3- آنتی اکسیدانها................................8
2-3-1- انواع آنتی اکسیدانها..............................8
2-3-1-1- انواع آنتی اکسیدانهای سنتزی یا مصنوعی.....................8
2-3-2- عوامل پراکسیداسیون......................9
2-3-2-1- فعالیت رادیکالهای آزاد...................................9
2-3-2-2- تشکیل رادیکالهای آزاد..................................9
2-3-2-3- مراحل تشکیل رادیکالهای آزاد بر اثر اکسیداسیون چربی.....................10
2-3-2-3-1- مرحله شروع واکنش..............................10
2-3-2-3-2- مرحله گسترش................................10
2-3-2-3-3- مرحله پایانی..........................10
2-3-3- مکانیسم عمل آنتی اکسیدانها...........................10
2-3-3-1- شکستن زنجیره..................................10
2-3-3-2- راه بازدارنده..........................................11
2-4- گیاه شناسی رزماری.......................................12
2-4-1- اختصاصات رده بندی تیره نعناعیان......................................12
2-5- خصوصیات عمومی خانواده نعناعیان.........................................12
2-6- خصوصیات اختصاصی رزماری................................................13
2-7- ترکیبات شیمیایی رزماری............................13
2-8- خواص روغن فرار...............................................14
2-9- بازده اسانس حاصل از برگ گیاه رزماری................................14
2-10- اثر ضد میکروبی رزماری.....................................................14
2-11- اثر آنتی اکسیدانی رزماری......................................................15
2-12- روش های تعیین سطوح آنتی اکسیدانهای رزماری.............................16
2-13- ویتامین E...................................................................................17
2-13-1- خاصیت آنتی اکسیدانی ویتامینE...................................17
2-13-2- مواد ضد ویتامین E....................................................18
2-14- موارد مصرف رزماری و ویتامین E در تغذیه دام........................18
2-15- مزایای استفاده از رزماری به عنوان طعم دهنده در صنعت طیور................19
2-16- تاثیر طعم دهنده های خوراک بر روی کیفیت گوشت...............................20
2-17- بررسی تحقیقات انجام شده پیرامون استفاده از رزماری و ویتامینEدرجیره های غذایی طیور......................................21
فصل سوم - مواد و روشها
3-1- زمان ومحل آزمایش................................................25
3-2- مشخصات سالن انجام آزمایش....................................................25
3-3- آماده سازی سالن پرورش..........................................25
3-4- رعایت پیشگیری از بیماریها در طول دوره پرورش...............................26
3-5- تهیه جوجه ها و نحوه انتقال آنها به سالن مرغداری...................................26
3-6- برنامه های مدیریتی کنترلهای روزانه............................26
3-6-1- کنترل دمای سالن............................................26
3-6-2- کنترل رطوبت..........................................................26
3-6-3- کنترل تهویه..........................................27
3-6-4- کنترل سیستم روشنایی.............................................27
3-6-5- کنترل سیستم آبخوریها...................................................27
3-6-6- کنترل مصرف آب و دان........................................28
3-6-7- برنامه واکسیناسیون.................................................28
3-6-8- تهیه مواد اولیه خوراک پایه...........................................28
3-7- تهیه پودر گیاه دارویی رزماری و ویتامین E...........................28
3-8- تعیین مواد متشکله پودر رزماری در آزمایشگاه.............................29
3-8-1- برآورد بازده استخراج..........................................................29
3-9- نتایج مربوط به تعیین مواد مغذی گیاه دارویی رزماری.............................30
3-10- تعیین مواد مغذی گیاه رزماری در آزمایشگاه.....................................31
3-11- جیره ها و مواد خوراکی مورد استفاده..............................31
3-12- صفات مورد اندازه گیری.................................33
3-12-1- افزایش وزن جوجه ها..............................................33
3-12-2- خوراک مصرفی.................................................33
3-12-3- ضریب تبدیل غذایی...............................................33
3-12-4- مقادیر وزنی قسمتهای مختلف لاشه..........................33
3-12-5- اندازه گیری خصوصیات کیفی گوشت........................34
3-12-6- فرا سنجه های خونی.......................................................34
3-12-7- اندازه گیری مقداراسید تیو باربیتوریک) (TBA...................34
3-12-7-1- محاسبه TBAبا روشLunch & Feri............................................34
3-12-7-2- محاسبه اسید تیوباربیتوریک (TBA ) به روش تارلادجیس.......................35
3-13- برآورد اقتصادی...........................36
3-14- طرح آماری و روش تجزیه و تحلیل....................................36
فصل چهارم – نتایج و بحث
4-1- وزن بدن..................................................38
4-2- افزایش وزن..............................................42
4-3- خوراک مصرفی....................................................43
4-4- ضریب تبدیل...................................................................45
4-5- وزن لاشه و اندام ها.................................................46
4-6- فرا سنجه های خونی.............................................47
4-7- تخمین ارزش اسید تیوباربیتوریک (TBA)............................48
4-7-1- محاسبهTBA درگوشت تازه.................................................48
4-7-2- محاسبه TBAدر گوشت منجمد پس از دو هفته انجماد...................................49
4-7-3- محاسبهTBAدرگوشت منجمد پس از رفع انجماد و پس از حرارت دادن...........49
4-8- برآورد اقتصادی..........................................51
نتیجه گیری کلی................................................................52
پیشنهادات....................................................................52
فصل پنجم – منابع و ضمائم
منابع..................................................................................54
چکیده انگلیسی.............................................................62
فهرست جداول
جدول 3-1. مواد مغذی گیاه دارویی رزماری...............................................30
جدول 3-2. اقلام خوراکی و ترکیبات شیمیایی جیره ها در دوره پیشدان و رشد..................32
جدول و نمودار 4-1. اثرات سطوح مختلف پودر رزماری و ویتامین E بر وزن بدن جوجه های گوشتی در طی دوره های مختلف پرورش (گرم در روز)................................41
جدول و نمودار 4-2. اثرات سطوح مختلف پودر رزماری و ویتامین E بر افزایش وزن جوجه ها در طی دوره های مختلف پرورش (گرم/روز/جوجه )..............................................42
جدول و نمودار 4-3. اثرات سطوح مختلف پودر رزماری و ویتامین E بر خوراک مصرفی جوجه های گوشتی در طی دوره های مختلف پرورش (گرم/روز/جوجه )........................44
جدول و نمودار 4-4. اثرات سطوح مختلف پودر رزماری و ویتامین E برضریب تبدیل جوجه های گوشتی در طی دوره های مختلف پرورش......................................................45
جدول 4-5. اثرات سطوح مختلف پودر رزماری و ویتامین Eبر وزن نسبی قسمتهای مختلف لاشه
جوجه های گوشتی (درصد ).....................46
جدول 4-6. اثرات سطوح مختلف پودر رزماری و ویتامین Eبرفرا سنجه های خونی جوجه های گوشتی.....................................................47
جدول و نمودار 4-7. اثرات سطوح مختلف پودر رزماری و ویتامین E در جیره غذایی بر میزانTBA و تغییرات اکسیداسیون چربیها به صورت مقداری از مالون دی آلدهید ( میلی گرم بر کیلو گرم ) در گوشت تازه،گوشت منجمد پس از دو هفته انجماد( 18- درجه سانتی گراد ) و پس از بررسی گرمایی (80 درجه سانتیگراد، 15 دقیقه).............................50
جدول4-8. اثرات سطوح مختلف پودر رزماری و ویتامین E بر هزینه یک کیلوگرم وزن زنده تولید شده در تیمارها به ازای دان مصرفی (تومان).......................................51
فهرست شکل ها
شکل 2-1. نمای اکسیداسیون چربی ها.................................................11
شکل 2-4. گیاه دارویی رزماری..................................................................12
شکل2-2. ترکیبات اصلی برگ گیاه دارویی رزماری...............................................................13
شکل 2-2. مکانیسم اسید کازئیدکارنوزیک و ساختمان مولکولی اسید رزمارینیک...................16
شکل 3-1. نمای واحد استخراج روغن های فرار از گیاه رزماری..............................................30
شکل 3-2. آزمایش اسید تیوباربیتوریک به روش تارلادجیس و همکاران.................................36

👇 تصادفی👇

دانلود سمینار ارشد عمران در قالب pdf با عنوان مدیریت سیستم حمل و نقل جاده اي در زمان بحران135صدانلود پایان نامه احداث شبكه فشار متوسط و برق رساني به شهرك باغچقتحلیل بازار انرژی برق در چارچوب رویکرد تعادل تابع عرضه SFEدانلود مقاله اصول مشتری مداری در مهندسی نرم افزار‎نمونه سوالات تخصصی رشته کارشناسی علوم تربیتی- مشاوره و راهنمایی- نهاد خانواده در اسلام و ایران کد درس: 1211103مجموعه چاپی اسناد عصر فتحعلی شاهتحقیق کامل درمورد مدرسه ✅فایل های دیگر✅

#️⃣ برچسب های فایل نقش مکمل گياه دارويی رزماری يا ويتامينE بر عملکرد و بهبود کيفيت و ماندگاری گوشت در جوجه های گوشتی

نقش مکمل گياه دارويی رزماری يا ويتامينE بر عملکرد و بهبود کيفيت و ماندگاری گوشت در جوجه های گوشتی

دانلود نقش مکمل گياه دارويی رزماری يا ويتامينE بر عملکرد و بهبود کيفيت و ماندگاری گوشت در جوجه های گوشتی

خرید اینترنتی نقش مکمل گياه دارويی رزماری يا ويتامينE بر عملکرد و بهبود کيفيت و ماندگاری گوشت در جوجه های گوشتی

👇🏞 تصاویر 🏞