👈فول فایل فور یو ff4u.ir 👉

ارتباط با ما

دانلودمقدمه
گرما نوع خاصي از انرژي است و انــرژي ژئـوتــرمـال در لغت بمعناي حرارت موجود در داخل زمين است كه باعث وقوع پديده‌هاي زمين شناسي در يك مقياس سياره‌اي مي‌شود. با اين حال، امروزه از واژة ’انرژي ژئوترمال‘ براي اشاره به آن بخشي از حرارت زمين استفاده مي شود كه مي تواند يا مي توانسته است توسط بشر استحصال و استخراج گردد و ما نيز با ملاحظة همين معنا و از هم اكنون اين واژه را عنداللزوم بكار خواهيم برد.
خلاصه‌اي از تاريخچة انرژي ژئوترمال
وجود كوههاي آتشفشان بايد نياكان ما را از اين حقيقت آگاه ساخته باشد كه برخي نقاط دروني زمين داغ هستند. با اينحال،‌ اين نبود تا يك دورة زماني بين قرنهاي شانزدهم و هفدهم، زمانيكه اولين معادن تا عمق چند صد متري سطح زمين حفر گرديدند و بشر براساس ادراكـات فيزيـكي سـاده‌اي استنبـاط نمود كه دمـاي زميــن با افزايش عمـق آن زياد مي‌شود.
نتايج
در پايان لازم است موارد زير را هنگام بررسي يك كاربرد سرمايشي ژئوترمال/ جذبي براي تهويه يك فضاي بسته مورد ارزيابي قرار دهيم:
1- دماي منبع: ضرايب اصلاحي نسبتا بزرگي براي دماهاي پايينتر از 220 درجه فارنهايت يا 104 درجه سانتي گراد لازم است. دماهاي منبع خيلي بالا يا ماشينهاي دو مرحله اي براي تبريد دما پايين مورد نيازند.
2- آب داغ مورد نياز براي راه اندازي و فعاليت ماشين جذبي درمقايسه با نرخ جريان مورد نياز براي گرمايش محيط: هزينه هاي بيشتري رابايد بواسطه حفر چاههاي بيشتر يا عميق تر و استفاده از پمپهاي قوي تر يا بيشتر به ماشين جذبي اختصاص داد.
3-ظرفيت تبريد مورد نياز: نرخ هزينه هاي سرمايه گذاري ( بر حسب دلار بر تن) براي ماشين هاي بزرگتر از 300 تن كمتر از ساير ماشين ها است. بهره برداري وسيعتر از منابع انرژي جايگزين، دورنماي اقتصادي مطلوبتري را نويد ميبخشد.
4- بار برودتي ساليانه براي تهويه فضاي بسته، بر حسب ساعات بار كامل يا براي فرآيند سرمايش، بر حسب ضريب بار: كاملا واضح است كه بهره برداري بيشتر از تجهيزات سيستم به بازگشت هر چه سريعتر هزينه هاي سرمايه گذاري شده خواهد انجاميد.
5- توان پمپاژ براي منابع كه سطح آب ساكن يا عمق استخراجي آنها بطور غير معمول پايين است: توان پمپاژ ممكن است حتي نيمي از مصرف برق يك چيلر الكتريكي پربازده را به خود اختصاص دهد.
6- نرخهاي رشد: همانند هر طرح دائمي ديگر، نرخهاي رشد بالا براي عرضه و تقاضا هردو افزايش بهره وري اقتصادي سيستم را به دنبال خواهد داشت.
اهداف
1- مي خواهيم نشان دهيم كه محتواي حرارتي سيالات ژئوترمال مي تواند بعنوان يك منبع انرژي مناسب براي سيستمهاي تهويه مطبوع و تبريد صنعتي مورد بهره برداري قرار گيرد، اينكه تكنولوژي موجود در زمينه ماشينهاي جذبي (سيكلهاي بروميد ليتيم /آب و آب/ آمونياك ) مي تواند در كاربردهاي ژئوترمال نيز مورد استفاده قرار گيرد و هم اينك ماشينهايي از اين نوع وجود دارند كه قابليت تبديل به فرم ژئوترمال را به لحاظ اقتصادي دارا مي باشند.
2- انواع اصلي ماشينهاي جذبي را نام برده و اصول عملكرد هر يك از آنها را به زباني ساده شرح دهيم.
3- پارامترهايي را براي مقايسه سيستمهاي برودتي ژئوترمال و الكتريكي و هچنين تجزيه و تحليل اقتصادي بهره برداري از منابع ژئوترمال جهت تامين نياز برودتي فضاهاي بسته معرفي نماييم.
4- بر اين نكته تاكيد كنيم كه هزينه هاي اضافي مورد نياز براي سازگار نمودن تجهيزات با يك منبع ژئوترمال غالبا در سطح بالايي قرار دارد و دوره بازگشت سرمايه مصروفه نيز طولاني است، در نتيجه بايد پيش از انجام هر كار ديگري اقدام به تجزيه و تحليل اقعاد اقتصادي طرح نماييم.
 
تواناييها
با مطالعه كامل اين فصل، شما قادر خواهيد بود كه:
1- مهمترين جنبه هاي مربوط به سيكلهاي جذبي مورد استفاده در كاربردهاي ژئوترمال براي انجام عملياتهاي تهويه مطبوع و تبريد صنعتي (ماشينهاي بروميد ليتيم/‌آب و آب/آمونياك ) را شرح دهيد.
2- نحوه عملكرد آن دسته از ماشينهاي جذبي را كه سيالات ژئوترمال استفاده مي _كنند، در شرايط كاري مختلف شرح دهيد.
3- بهره وري اقتصادي ماشينهاي جذبي ژئوترمال را مورد بحث و تبادل نظر قرار داده و نتايج حاصله را با ماشينهاي برودت زاي الكتريكي مقايسه كنيد.
4- شرح مختصري راجع به آن دسته از ماشينهاي جذبي كه با برخورداري از توجيه اقتصادي كافي در دسترس ما قرار دارند، ارائه دهيد.
5- نمونه هايي از كاربردهاي انرژي ژئوترمال براي تامين نياز برودتي فضاهاي بسته را ذكر كنيد.
 
فهرست
فصل اول
1-1 مقدمه 2
1-1-1 خلاصه‌اي از تاريخچة انرژي ژئوترمال 2
1-1-2 وضعيت كنوني بهره‌برداري از منابع ژئوترمال 4
1-2 ماهيت منابع ژئوترمال 8
1-2-1 موتور حرارتي زمين 8
1-2-2 سيستمهاي ژئوترمال 13
1-3 تعريف و دسته‌بندي منابع ژئوترمال 15
1-4 اكتشاف 17
1-4-1 اهداف اكتشاف 17
1-4-2 روشهاي اكتشافي 18
1-4-3 برنامه‌ريزي اكتشافي 20
1-5 بهره‌برداري از منابع ژئوترمال 20
1-5-1 توليد برق 22
1-5-2 كاربردهاي مستقيم حرارتي 24
1-5-3 ملاحظات اقتصادي 28
1-6 تبعات زيست محيطي 29
1-6-1 منابع آلودگي 29
1-6-2 قواعد عمومي رفع معضلات زيست محيطي 32
1-7 نتايج 32
 
فصل دوم
1-2 واحدهاي نيروگاهي سرچاهي 35
2-2 مهمترين ويژگيهاي فني انواع واحدهاي نيروگاهي 36
1-2-2- توربين بخار خروجي – اتمسفري متداول 36
1-1-2-2- مصرف بخار 37
2-1-2-2- هزينه تمام شده ( شامل هزينه هاي ساخت، حمل و نصب تجهيزات 39
2-2-2 توربين بخار خروجي – كندانس متداول 40
1-2-2-2- مصرف بخار 41
2-2-2-2- هزينه تمام شده ( شامل هزينه هاي ساخت، حمل و نصب تجهيزات ) 42
3-2-2- واحد نيروگاهي دو سياله 43
1-3-2-2 مبدلهاي حرارتي سيكل دو سياله 44
2-3-2-2-ميزان برق خالص توليدي 45
3-3-2-2- هزينه تمام شده ( شامل هزينه هاي ساخت،‌حمل و نصب تجهيزات ) 45
4-2-2 توربوآلترناتور دو فازي با جداسازي دوار46
1-4-2-2 آرايش تقدمي 48
2-4-2-2- آرايش تاخيري 52
3-4-2-2-هزينه تمام شده شامل ( هزينه هاي ساخت، حمل و نصب تجهيزات 52
3-2 ملاحظات اقتصادي مربوط به نيروگاههاي كوچك ژئوترمال 54
1-3-2 اقتصاد مقياس 54
1-1-3-2-پاسخگويي به روند رشد تقاضا 54
2-1-3-2-ظرفيت ذخيره 55
3-1-3-2 ذخيره چرخشي 56
4-1-3-2 ريسك (‌خطرپذيري) 56
2-3-2 ضريب ظرفيت 56
3-3-2 هزينه اجتناب شده 57
4-3-2 ملاحظات اقتصادي مربوط به نيروگاههاي خروجي – اتمسفري و خروجي – كندانس 58
اهداف 59
تواناييها 59
 
ضميمه الف 60
ترموديناميك سيكلها .60
1-الف ترموديناميك فرآيند جدايش بخار 60
2-الف ترموديناميك سيكل آلي رنكين 62
3_الف ترموديناميك فرآيند دو فازي 65
ضميمه ب 67
فهرست سازندگان عمده 67
 
فصل سوم
1-3 مقدمه 70
1-1-3 دسترسي به منابع ژئوترمال70
2-1-3 بهره برداري از منابع دما – پايين ژئوترمال 71
2-3 ملاحظات مربوط به منبع 72
1-2-3- توسعه منبع 72
2-2-3 دماي سيال 72
3-2-3- نرخ جريان قابل دسترسي 72
4-2-3 شيمي سيالات 74
5-2-3 فاصله از بازار پتانسيل مصرف 75
3-3- احتياجات گرمايش ( يا سرمايش ) محيطي 77
1-3-3 آب و هوا 77
2-3-3 جمعيت، نرخ تراكم جمعيت 78
3-3-3- انواع ساختمان 79
4-3-3- جنبه هاي فني – اقتصادي 79
4-3 سيستم جمع آوري و انتقال آب داغ 80
1-4-3 انواع سيستم هاي گرمايش منطقه اي 80
1-1-4-3 ژئوترمال فقط در سيستم اوليه 80
2-1-4-3 استفاده مستقيم در منزل ( سيستم ثانويه ) 80
3-1-4-3- واحد تقويت كننده دما 81
2-4-3 سيستم هاي لوله كشي 82
1-2-4-3 شاه لوله جمع آوري و خط لوله انتقال آب 83
2-2-4-3 شبكه توزيع 84
3-2-4-3 خطوط لوله خانگي و سيستم هاي گرمايشي منازل 85
4-2-4-3- اتلاف حرارت از خط لوله 86
5-3 انتخاب تجهيزات 88
1-5-3- پمپهاي زير زميني 88
2-5-3-مخازن جدايش گاز 89
3-5-3 مبدلهاي حرارتي 89
4-5-3- رادياتورها 90
5-5-3 تجهيزات كنترلي 91
6-5-3 پمپهاي حرارتي 92
6-3 ملاحظات اقتصادي 93
1-6-3 هزينه حفاري 93
2-6-3 هزينه خط لوله 93
3-6-3- هزينه هاي سرمايه گذاري اوليه 94
4-6-3 هزينه هاي جاري 96
5-6-3 هزينه بهبود وارتقاء بازده حرارتي ساختمان 96
6-6-3 هزينه منابع انرژي حرارتي جايگزين 97
7-3 تعرفه ها 98
1-7-3 تدابير و نحوه برآورد ميزان فروش 98
8-3 كاربردهاي آبشاري 100
9-3- ملاحظات زيست محيطي 101
1-9-3 آلودگي شيميايي 101
2-9-3 آلودگي حرارتي 101
3-9-3 ايراد خسارت به زمين ها و املاك 101
اهداف 102
تواناييها .102
 
فصل چهارم
1-4- مقدمه 104
2-4 تهويه مطبوع 104
1-2-4 ماشينهاي سيكل بروميد ليتيم/آب 104
2-2-4 عملكرد 106
3-2-4 كاربرد نمونه 108
4-2-4 هزينه هاي مربوط به تجهيزات سرمايشي تناژ – بالا 109
5-2-4 تجهيزات سرمايشي تناژ – پايين 110
3-4 تبريد تجاري 113
1-3-4- ماشينهاي سيكل آب/آمونياک 113
2-3-4- تحقيقات جاري در زمينه سيكلهاي جذبي 116
4-4 جنس مواد 117
5-4 نتايج 118
اهداف 119
تواناييها 119
فهرست منابع 120
 

👇 تصادفی👇

Substitution effects’ on stability and activation energies for producing 3-alkyl-8-substituted-3H-imidazo[4,5-a]acridine- 11-carbonitrileas pharmaceutمدلسازی ترمودینامیکی پیش بینی رسوب آسفالتین در مخازن نفتیکتاب های درامد زاییگیاهان گوشت خوارگزارش کارآموزی گروه ماشین سازیدانلود طرح توجيهي گاو آهن برگردان دارشیپ فایل بلوک های جمعیتی مناطق 7 و 15 اصفهاندانلود پایان نامه روشهای تشخیص و تفکیک عیوب متداول جعبه دنده ها‎ ✅فایل های دیگر✅

#️⃣ برچسب های فایل

دانلود

خرید اینترنتی

👇🏞 تصاویر 🏞