👈فول فایل فور یو ff4u.ir 👉

تأثير شوري و سديمي آب بر هدايت هيدروليكي اشباع خاك

ارتباط با ما

دانلود


تأثير شوري و سديمي آب بر هدايت هيدروليكي اشباع خاك
عنوان تحقیق: تأثير شوري و سديمي آب بر هدايت هيدروليكي اشباع خاك
فرمت فایل: word
تعداد صفحات: 84
شرح مختصر:
هدایت هیدرولیکی اشباع خاک (Ks) یکی از مشخصه های مهم فیزیکی خاک است که اندازه گیری آن در مطالعات آب و خاک اهمیت زیادی دارد. روشهای متعددی برای اندازه گیری هدایت هیدرولیکی اشباع خاک وجود دارد که روش بار افتان یکی از روشهای سریع اندازه گیری این پارامتر می باشد. در این تحقیق اثر شوری و سدیمی آب بر هدایت هیدرولیکی اشباع خاک مورد مطالعه قرار گرفت. تأثیر آن در سه خاک با بافت های لومی شنی، لومی و لومی رسی بررسی و نتایج با هم مقایسه گردید. تیمارهای ترکیبی آب کابردی شامل 8 تیمارI1(EC=1 , SAR=6)، I2(EC=1 , SAR=9)، I3(EC=1 , SAR=12)، I4(EC=3 , SAR=6)، I5(EC=3 , SAR=9)،I6 (EC=3 , SAR=12) ، I7(EC=5 , SAR=9)، I8(EC=5 , SAR=12 )بود. نتایج نشان داد در هر سه نمونه خاک با بافت های مذکور، بین میانگین مقادیر هدایت هیدرولیکی اشباع خاک اختلاف معنی دار در سطح 1 درصد وجود دارد همچنین با افزایش نسبت جذبی سدیم از6 به12(ریشه میلی اکی والان در لیتر) هدایت هیدرولیکی اشباع خاک در خاک لومی شنی 6/1 تا 3/7 درصد، در خاک لومی 49/0 تا 36/8 درصد و در خاک لومی رسی 61/5 تا 14/29 درصد کاهش و با افزایش شوری از1به 5 (دسی زیمنس برمتر) هدایت هیدرولیکی اشباع خاک در خاک لومی شنی3/8 تا 67/17 درصد، در خاک لومی44/5 تا 47/20 درصد و در خاک لومی رسی 5/55 تا 124 درصد افزایش یافته است. طبق نتایج حاصل با سنگین تر شدن بافت خاک کاهش هدایت هیدرولیکی اشباع بیشتر شده است.
کلمات کلیدی: بار افتان، شوری، نسبت جذبی سدیم، هدایت هیدرولیکی اشباع خاک
فهرست مطالب
مقدمه2
فصل اول: کلیات و بررسی منابع
1-1-کلیاتی در مورد هدایت هیدرولیکی5
1-1-1-هدایت هیدرولیکی اشباع5
1-1-1-1- هدایت هیدرولیکی افقی6
1-1-1-2- هدایت هیدرولیکی قائم6
1-1-2- اندازه گیری هدایت هیدرولیکی اشباع بروش آزمایشگاهی بار افتان 7
1-1-3- عوامل مؤثر در هدایت هیدرولیکی8
1-1-3-1- اندازه و شکل ذرات9
1-1-3-2- فعالیت میکروارگانیسم ها و هوای محبوس شده9
1-1-3-3 – مواد آلی10
1-1-3-4- اکسیدهای آهن10
1-1-3- 5- ترکیبات کلسیم10
1-1-3-6- نوع و مقدار رس10
1-1-3-7- سدیم تبادلی11
1-1-3-8- تراکم خاک11
1-2- شوری11
1-3- نسبت جذبی سدیم12
1-4- پیشینه تحقیق12
1-5- اهداف طرح23
فصل دوم: مواد و روشها
2-1-1- مشخصات محل تهیه نمونه های خاک25
2-2- اندازه گیری ویزگی های فزیکو شیمیایی خاک25
2-2- 1- تعیین با فت خاک26
2-2-2- تعیین وزن مخصوص ظاهری28
2- 2-3- تهیه گل و عصاره اشباع28
2- 2- 4- اندازه گیری هدایت الکتریکی 29
2-2- 5- اندازه گیری pH29
2-2 -6- اندازه گیری گچ30
2-2-7- اندازه گیری کربنات کلسیم31
2-2-8- اندازه گیری کربن آلی32
2-2-9- اندازه گیری CEC33
2-2-10- نتایج آزمایش های خاک35
2-3- تهیه محلول ها35
2-4- آماده کردن استوانه ها38
2- 5- اندازه گیری هدایت هیدرولیکی اشباع39
2-6- روش تجزیه و تحلیل آماری40
2-6-1- جذر میانگین مربعات خطا40
2-6-2- خطای میانگین مطلق 40
2-6-3- خطای نسبی 41
فصل سوم : نتایج و بحث
3-1- تأثیر هدایت الکتریکی و نسبت جذبی سدیم بر هدایت هیدرولیکی اشباع در خاک لومی شنی43
3-2- تأثیر هدایت الکتریکی و نسبت جذبی سدیم بر هدایت هیدرولیکی اشباع در خاک لومی49
3-3- تأثیر هدایت الکتریکی و نسبت جذبی سدیم بر هدایت هیدرولیکی اشباع در خاک رسی55
3-4- نتیجه گیری کلی 63
3-5- پیشنهادات63
منابع66
فهرست جدولها
2-1- جدول ضریب تصحیح حرارتی27
2-2- جدول منحنی استاندارد تعیین هدایت الکتریکی31
2-3- جدول خصوصییات فیزیکو شیمیایی خاک35
2-4- جدول خصوصییات شیمیایی آب36
2- 5- مقدار کلرید سدیم و سولفات کلسیم لازم برحسب گرم برای تهیه محلولها با EC و SAR معین37
3-1- جدول تجزیه ی واریانس اثر شوری و نسبت جذبی سدیم بر هدایت هیدرولیکی اشباع در خاک لومی شنی43
3-2- مقایسه ی میانگین های هدایت هیدرولیکی اشباع تحت تأثیر نسبت جذبی سدیم در خاک لومی شنی44
3-3- مقایسه ی میانگین های هدایت هیدرولیکی اشباع تحت تأثیر شوری در خاک لومی شنی47
3-4- جدول تجزیه ی واریانس اثر شوری و نسبت جذبی سدیم بر هدایت هیدرولیکی اشباع در خاک لومی49
3-5- مقایسه ی میانگین های هدایت هیدرولیکی اشباع تحت تأثیر نسبت جذبی سدیم در خاک لومی 50
3-6- مقایسه ی میانگین های هدایت هیدرولیکی اشباع تحت تأثیر شوری در خاک لومی 50
3-7- جدول تجزیه ی واریانس اثر شوری و نسبت جذبی سدیم بر هدایت هیدرولیکی اشباع در خاک لومی رسی 55
3-8- مقایسه ی میانگین های هدایت هیدرولیکی اشباع تحت تأثیر نسبت جذبی سدیم در خاک لومی رسی56
3-9- مقایسه ی میانگین های هدایت هیدرولیکی اشباع تحت تأثیر شوری در خاک لومی رسی 56
فهرست شکلها
1-1- شکل شماتیک بارافتان7
2-1- شکلسیستم بار افتان برای اندازه گیری هدایت هیدرولیکی اشباع38
3-1- شکل تأثیر نسبت جذبی سدیم بر هدايت هيدروليکی اشباع در خاک با بافت لومی شنی 45
3-2- شکل تأثیر نسبت جذبی سدیم بر هدايت هيدروليکی اشباع در خاک با بافت لومی51
3-3- شکل تأثير نسبت جذبی سدیم بر هدايت هيدروليکی اشباع در خاک با بافت لومی رسی57
 

👇 تصادفی👇

خاطرات سفر با موتورسیکلتشناسایی ضرایب سختی و میرایی تکیهگاه تیر طره ای wordدانلود لایه shapefile رودخانه های استان مرکزیPower Electronics Converters and Regulatorsگزارش کارآموزی شركت برق شهاببزهکاری اطفالPaper Recyclingدانلود مقیاس اصلاح شده فراشناخت برای نوجوانان MCQ-Aجزوه زبان ماشین و برنامه سازی سیستمGIGABYTE-8IR533 ✅فایل های دیگر✅

#️⃣ برچسب های فایل تأثير شوري و سديمي آب بر هدايت هيدروليكي اشباع خاك

تأثير شوري و سديمي آب بر هدايت هيدروليكي اشباع خاك

دانلود تأثير شوري و سديمي آب بر هدايت هيدروليكي اشباع خاك

خرید اینترنتی تأثير شوري و سديمي آب بر هدايت هيدروليكي اشباع خاك

👇🏞 تصاویر 🏞