👈فول فایل فور یو ff4u.ir 👉

مقایسه خواص فشارپذيري و ظاهري فرش بافته شده از نخهاي خاب پلي استر فيلامنتي با سطح مقطع دايره و مثلث

ارتباط با ما

دانلود


مقایسه خواص فشارپذيري و ظاهري فرش بافته شده از نخهاي خاب پلي استر فيلامنتي با سطح مقطع دايره و مثلث
عنوان تحقیق: مقایسه خواص فشارپذيري و ظاهري فرش بافته شده از نخهاي خاب پلي استر فيلامنتي با سطح مقطع دايره و مثلث
فرمت فایل: word
تعداد صفحات: 115
شرح مختصر:
امروزه استفاده از الیاف پلی استر به عنوان نخ خاب فرش ماشینی مورد توجه صنعت قرارگرفته است. از آنجایی که لیف پلی استردارای خواص بازگشت پذیری ضعیف می باشد تلاشهایی برای بهبود خواص بازگشت پذیری لیف درحال انجام می باشد. دراین تحقیق، تاثیرافزایش نمره (دنیر برفیلامنت) الیاف ونیز تغییر شکل سطح مقطع لیف از دایره به سه پره بر میزان افت ضخامت فرش پس از بارگذاری استاتیکی ودینامیکی آن مورد بررسی قرار گرفته است. همچنین فرش بافته شده با نخهای خاب پلی استر اصلاح شده با فرش بافته شده از نخ خاب پلی استر متداول از نظر ظاهری توسط داوران مقایسه شده است. نتایج نشان می دهد افزایش دنیر برفیلامنت الیاف وتغییر شکل سطح مقطع الیاف از دایره به سه پره، اگرچه می تواند سبب بهبود در افت ضخامت پس از بارگذاری دینامیکی فرش گردد لیکن نتوانست سبب کاهش افت ضخامت فرش پس از بارگذاری استاتیکی آن گردد. از طرفی انجام هردو تغییر بطورهمزمان (افزایش دنیربرفیلامنت و تغییرشکل سطح مقطع لیف) می تواند سبب کاهش افت ضخامت فرش حاصل پس از بارگذاری استاتیکی ودینامیکی فرش گردد. همچنین نتایج حاصل از آزمون بصری نشان دادکه فرش بافته شده با الیاف پلی استری که بطورهمزمان دنیر بر فیلامنت آن افزایش یافته و شکل سطح مقطع آن از دایره به مثلث تغییر نموده است ازطرف داوران نمره کیفی بالاتری نسبت به سایر نمونه ها گرفت.
فهرست مطالب
چکیده 1
 فصل اول: مروری بر مطالعات انجام شده
1-1- مقدمه 3
1-2- لیف پلي استر 4
1-2-1- تاريخچه4
1-2-2- ساختمان شیمیایی4
1-2-3- مصارف وكاربردهای الیاف پلی استر5
1-2-4- خواص فيزيكي، مکانیکی وشیمیایی الياف پلي استر (PET) 6
1-2-4-1- مقاومت در مقابل کشش اولیه6
1-2-4-2- جذب رطوبت6
1-2-4-3- مقاومت در مقابل نورآفتاب6
1-2-4-4- شکل میکروسکوپی6
1-2-4-5- چگالی7
1-2-4-6- مقاومت در مقابل عوامل شیمیایی7
1-2-4-7- مقاومت درمقابل عوامل بیولوژیکی7
1-2-4-8- درجه حرارت ونقطه ذوب7
1-2-4-9- جمع شدگی7
1-2-4-10- اثرحلال7
1-2-4-11- اثرموادمتورم کننده 8
1-3- رنگرزي پلی استر8
1-4- روش تولید الیاف پلی استر9
1-5- الیاف پلي استر اصلاح شده10
1-6- الیاف پلی استر با سطح مقطع های خاص10
1-6-1- الیاف پروفیلی یا توخالی (Hollow fibers) 10
1-6-1-1- روش تولید الیاف توخالی 11
1-6-2- الیاف با شکل سطح مقطع غير دایره ای 12
1-6-2-1- روش تولید الیاف با شکل سطح مقطع غیردایره ای13
1-6-2-2- انواع شکل سطح مقطع های غیردایره ایالیاف14
1-6-2-3- تحقیقات انجام شده درزمینه مقایسه الیاف با مقطع های غیردایره ای ودایره ای 16
1-7- فشارپذيري فرش 19
1-7-1- مكانيزم هاي فشردگي نخ خاب20
1-7-2- انواع فشارپذيري 21
1-7-3- افت ضخامت فرش23
1-8- تغييرات ظاهري و فرسايشي فرش23
 فصل دوم: تجربيات
2-1- مقدمه26
2-2- روش توليد نمونه نخ های خاب27
2-2-1- روش توليد نخ خاب شاهد 27
2-2-2- روش توليد نخ خاب اصلاح شده با افزایش نمره (dpf) الیاف 28
2-2-3- روش توليد نخ خاب اصلاح شده با تغییر شکل سطح مقطع همزمان باافزایش نمره (dpf) الیاف....29
2-3- عملیات تاب وتثبیت حرارتی 30
2-4- رنگرزي نخ های خاب32
2-5- تهیه نمونه هاي فرش پرز بريده32
2-6- تکمیل 33
2-7- آزمونهای انجام شده روی نمونه های فرش تولیدی35
2-7-1- آزمون هاي بارگذاري فرش35
2-7-1-1- آزمون بارگذاري استا تیکی35
2-7-1-2- آزمون بارگذاري دینامیکی37
2-7-2- آزمون بصری39
 فصل سوم: نتيجه گيري و بحث
3-1- نتايج آزمون بارگذاري استاتيكي44
3-1-1- كليات44
3-1-2- تعیین پارامترهای فشارپذیری46
3-1-2-1- روش نسبی46
3-1-2-2- روش تجزیه و تحلیل کلی46
3-1-3- بررسی تأثیراصلاحات اعمالی روی نخ های پلی استر بر بازگشت پذیری استاتیکی فرش47
3-1-3-1-بررسی تأثیر دنیر بر فیلامنت (dpf) نخ خاب پلی استر بر خواص فشار پذیری استاتیکی فرش47
3-1-3-2- بررسی تأثیر شکل سطح مقطع نخ خاب پلی استر بر خواص فشار پذیری استاتیکی فرش54
3-1-3-3- بررسی تأثیر دنیر بر فیلامنت (dpf) و شکل سطح مقطع نخ خاب پلی استر بر خواص فشار پذیری استاتیکی فرش61
3-2- نتايج آزمون بارگذاري ديناميكي68
3-2-1- كليات68
3-2-2- تعیین پارامترهای فشارپذیری70
3-2-2-1- روش نسبی70
3-2-2-2- روش تجزیه و تحلیل کلی70
3-2-3-1-بررسی تأثیر دنیر بر فیلامنت الیاف نخ خاب پلی استر بر خواص فشار پذیری دینامیکی فرش70
3-2-3-بررسی تأثیر اصلاحات اعمالی روی نخ های پلی استر بر بازگشت پذیری دینامیکی فرش70
3-2-3-2-بررسی تأثیر شکل سطح مقطع نخ خاب پلی استر بر خواص فشار پذیری دینامیکی فرش74
3-2-3-3- بررسی تأثیر دنیر بر فیلامنت الیاف و شکل سطح مقطع نخ خاب پلی استر بر خواص فشار پذیری دینامیکی فرش78
3-3- نتايج آزمون بصري82
3-3-1- مقايسه ميزان پركنندگي 3 كد فرش مورد آزمون83
3-3-2- مقايسه 3 كد فرش مورد آزمون از لحاظ زيردست84
3-3-3- مقايسه 3 كد فرش مورد آزمون از لحاظ ظاهر(رخ) 84
3-3-4- مقايسه 3 كد فرش مورد آزمون از لحاظ برق و جلا85
3-3-5- مقايسه 3 كد فرش مورد آزمون از لحاظ دانه دانه بودن ريشه86
3-3-6- مقایسه کلی 3 کد فرش مورد آزمون بصری86
3-3-7- نتايج آزمون Oneway انجام گرفته روي پارامترهاي مورد نظر87
 فصل چهارم: نتایج نهایی وپیشنهادات
4-1- نتايج نهايي90
4-2- پيشنهادات91
فهرست منابع فارسی94
فهرست منابع لاتین96
چکیده انگلیسی98
 فهرست جداول
جدول 2-1- مشخصات دستگاه بافندگی فرش32
جدول 2-2- مشخصات نخ های تار وپود استفاده شده درفرش33
جدول 2-3- سن افراد شركت كننده در نظرسنجي42
جدول 2-4- ميزان تحصيلات افراد شركت كننده در نظرسنجي42
جدول 3-1- نتايج آزمون بارگذاري استاتيكي نمونه فرش كد R 2044
جدول 3-2- نتايج آزمون بارگذاري استاتيكي نمونه فرش كد 12445
جدول 3-3- نتايج آزمون بارگذاري استاتيكي نمونه فرش كد 2045
جدول 3-4- مقایسه بهبود بازگشت پذیری نمونه فرش ها با کد R20 و 124 تحت بارگذاری استاتیکی48
جدول 3-5- نتایج آزمون T.Test افت ضخامت نمونه فرش های با کد R20 و124 در زمان های استراحت مختلف52
جدول 3-6 مقادیر پارامترهای نی هات برای فرش های با دنیر بر فیلامنت متفاوت52
جدول 3-7- نتایج آزمون T.Test پارامترهای S، D و E نمونه فرش های با کد های R20 و 12453
جدول3-8- نتایج آزمون T.Test پارامترهای R2، R3 و R4 نمونه فرش های با کد های R20 و12454
جدول3-9- مقایسه بهبود بازگشت پذیری نمونه فرش ها با کد 124 و 20 تحت بارگذاری استاتیکی55
جدول 3-10- نتایج آزمون T.Test افت ضخامت نمونه فرش های با کد 124 و20 در زمان های استراحت.58
جدول3-11 مقادیر پارامترهای نی هات برای فرش های با سطح مقاطع متفاوت58
جدول 3-12- نتایج آزمون LSD پارامترهای S، D و E نمونه فرش های با کد های 124 و 2059
جدول 3-13- نتایج آزمون T.Test پارامترهای R2، R3 وR4 نمونه فرش های با کد های 124 و 2060
جدول 3-14- مقایسه بهبود بازگشت پذیری نمونه فرش ها با کد R20 و 20 تحت بارگذاری استاتیکی61
جدول 3-15- نتایج آزمون T.Test افت ضخامت نمونه فرش های با کد R20 و 20 در زمان های استراحت61
جدول 3-16 مقادیر پارامترهای نی هات برای فرش های با دنیر بر فیلامنت و سطح مقطع متفاوت65
جدول 3-17- نتایج آزمون LSD پارامترهای S، D و E نمونه فرش های با کد های R20 و 2065
جدول 3-18- نتایج آزمون LSD پارامترهای S، D و E نمونه فرش های با کد های R20 و 2067
جدول 3-19- نتايج آزمون بارگذاري ديناميكي نمونه فرش كد R2068
جدول3-20- نتايج آزمون بارگذاري ديناميكي نمونه فرش كد12469
جدول3-21- نتايج آزمون بارگذاري ديناميكي نمونه فرش كد 2069
جدول 3-22 مقایسه بهبود بازگشت پذیری نمونه فرش های کد R20 و 124 تحت بارگذاری دینامیکی71
جدول 3-24 نتایج آزمون T.Test نمونه فرش های با کد R20 و 124 در ضربه های بارگذاری دینامیکی74
جدول 3- 25- مقایسه بهبود بازگشت پذیری نمونه فرش های کد 124 و 20 تحت بارگذاری دینامیکی74
جدول 3-26 نتایج آزمون T.Test نمونه فرش های با کد 124 و 20 در ضربه های بارگذاری دینامیکی77
جدول 3-27 مقایسه بهبود بازگشت پذیری نمونه فرش های کد R20 و 20 تحت بارگذاری دینامیکی78
جدول 3-29 نتایج آزمون T.Test نمونه فرش های با کد R20 و 20 در ضربه های بارگذاری دینامیکی81
جدول 3-30- ميانگين و واريانس پارامترهاي مورد نظرسنجي82
جدول 3-31- ميانگين كلي مجموع پارامترهاي نظرسنجي86
جدول 3-32- نتايج آزمون Oneway انجام گرفته روي پارامترهاي مورد نظر87
فهرست اشکال
شکل 1-1- ساختمان شیمیایی لیف پلی استر4
شکل 1-2- سطح مقطع الیاف توخالي 10
شکل 1-3- سطح مقطع الیاف غیردایره ای12
شکل 1-4- انراع سطح مقطع الیاف غیردایره ای توپر و توخالی 13
شکل 1-5 – خروجی رشته ساز 13
شکل 1-6- سطح مقطع الیاف سه پره ای (Trilobal14
سطح 1-7- شکل مقطع مربع شکل14
شکل 1-8- سطح مقطع لیف DG 415
شکل1-9- مرحله اول: شروع بارگذاري شكل (a) براي فرش نو و شكل (b) براي فرشهاي كهنه 15
شکل1- 10- مرحله دوم: خم شدن نخ خاب 20
شکل1- 11- مرحله سوم: حالت jamming 20
شكل2-1- نماي دستگاه تاب استفاده شده در تحقيق31
شكل2-2- نماي دستگاه شل پيچ استفاده شده در تحقيق31
شكل 2-3- نماي چيدمان قفسه دستگاه بافندگي33
شكل2-5- نماي كلي دستگاه ضخامت سنج ديجيتالي36
شكل 2-6- نماي دستگاه بارگذاري استاتيكي37
شكل2-7- نماي دستگاه بارگذاري ديناميكي39
شکل2-8- نمونه های بافته شده بصورت پیوسته کنار یکدیگر40
شکل2-9- فرم نظرسنجی استفاده شده در تحقیق41
شكل 3-1- نمودار تأثیر دنیر بر فیلامنت الیاف (dpf) نخ خاب پلی استر بر افت ضخامت در بارگذاری استاتیکی فرش49
شكل 3-2- نمودار تأثیر دنیر بر فیلامنت الیاف (dpf) نخ خاب پلی استر بر افت ضخامت ناشی از بارگذاری استاتیکی بر حسب زمان های استراحت50
شکل 3-3- نمودار مقایسه در صد افت ضخامت ناشی از بارگذاری استاتیکی نمونه فرش های بافته شده از نخ خاب پلی استر با دنیر بر فیلامنت های مختلف51
شكل 3-4- نمودار مقایسه پارامترهای S، D و E نمونه فرش های با دنیر بر فیلامنت متفاوت52
شكل 3-5- نمودار مقایسه پارامتر R نمونه فرش های پلی استر با دنیر بر فیلامنت متفاوت54
شكل 3-6- نمودار تأثیر سطح مقطع الیاف بر افت ضخامت در بارگذاری استاتیکی فرش56
شكل 3-7- نمودار تأثیرسطح مقطع الیاف بر افت ضخامت ناشی از بارگذاری استاتیکی بر حسب زمان های استراحت56
شكل 3-8- نمودار مقایسه در صد افت ضخامت ناشی از بارگذاری استاتیکی نمونه فرش های بافته شده از نخ خاب پلی استر با سطح مقاطع مختلف الیاف 57
شكل 3-9 - نمودار مقایسه پارامترهای S، D و E نمونه فرش های با سطح مقاطع متفاوت59
شكل 3-10- نمودار مقایسه پارامتر R نمونه فرش های پلی استر با سطح مقاطع متفاوت60
شكل 3-11- نمودار تأثیر دنیر بر فیلامنت الیاف (dpf) و سطح مقطع بر افت ضخامت در بارگذاری استاتیکی فرش62
شكل 3-12- نمودار تأثیر دنیر بر فیلامنت الیاف (dpf) و سطح مقطع بر افت ضخامت ناشی از بارگذاری استاتیکی بر حسب زمان های استراحت63
شكل 3-13- نمودار مقایسه در صد افت ضخامت ناشی از بارگذاری استاتیکی نمونه فرش های بافته شده بر حسب زمان های استراحت64
شكل 3-14- نمودار مقایسه پارامترهای S، D و E نمونه فرش های با دنیر بر فیلامنت متفاوت66
شكل 3-15- نمودار مقایسه پارامتر R نمونه فرش های پلی استر با دنیر بر فیلامنت و سطح مقطع متفاوت67
شكل 3-16- نمودار تأثیر دنیر بر فیلامنت الیاف بر افت ضخامت در بارگذاری دینامیکی فرش72
شكل 3-17- نمودار تأثیر دنیر بر فیلامنت الیاف بر افت ضخامت فرش بر حسب ضربه های بارگذاری دینامیکی72
شكل 3-18- نمودار مقایسه افت ضخامت ناشی از بارگذاری دینامیکی با دنیر بر فیلامنت متفاوت بر حسب ضربه های بارگذاری دینامیکی73
شكل 3- 19- نمودار تأثیر سطح مقطع الیاف بر افت ضخامت در بارگذاری دینامیکی فرش75
شكل 3-20- نمودار تأثیر سطح مقطع بر افت ضخامت فرش بر حسب ضربه های بارگذاری دینامیکی76
شكل 3- 21- نمودار مقایسه افت ضخامت ناشی از بارگذاری دینامیکی با سطح مقطع متفاوت بر حسب ضربه های بارگذاری دینامیکی77
شكل 3-22- نمودار تأثیر دنیر بر فیلامنت و سطح مقطع الیاف بر افت ضخامت در بارگذاری دینامیکی فرش79
شكل 3-23- نمودار تأثیر دنیر بر فیلامنت و سطح مقطع الیاف بر افت ضخامت فرش بر حسب ضربه های بارگذاری دینامیکی80
شكل 3-24- نمودار مقایسه افت ضخامت ناشی از بارگذاری دینامیکی با دنیر بر فیلامنت و سطح مقطع متفاوت بر حسب ضربه های بارگذاری دینامیکی81
شكل 3-25- نمودار مقايسه ميزان پركنندگي 3 كد فرش83
شكل 3-26- نمودار مقايسه ميزان زيردست 3 كد فرش84
شكل 3-27- نمودار مقايسه 3 كد فرش مورد آزمون از لحاظ ظاهر(رخ) 84
شكل 3-28- نمودار مقايسه 3 كد فرش از نظر برق و جلار85
شكل 3-29- نمودار مقايسه 3 كد فرش از نظر دانه دانه بودن ريشه86

👇 تصادفی👇

شارژ رایگان تمامی اپراتور ها 100% تضمینی و تست شدهکتاب گویای چهار اثر از فلورانس اسکاولشینشیوه فرزند پروری و رابطه آن با گرایش به مصرف مواد مخدر در فرزندان شهر ….. در سال 1391Comprehensive Textbook of Hepatitis Bمقاله بررسی فرصت های پیش آمده بعد از توافق هسته‌ ایدانستنیهای ندانسته درباره اصفهان605-اثر تغییر زلزله ورودی بر پاسخ خطی سدهای بتنی وزنیابزارهای موجود در بازار سرمایه ایراندانلود پروژه UPS و دوربین مدار بسته ✅فایل های دیگر✅

#️⃣ برچسب های فایل مقایسه خواص فشارپذيري و ظاهري فرش بافته شده از نخهاي خاب پلي استر فيلامنتي با سطح مقطع دايره و مثلث

مقایسه خواص فشارپذيري و ظاهري فرش بافته شده از نخهاي خاب پلي استر فيلامنتي با سطح مقطع دايره و مثلث

دانلود مقایسه خواص فشارپذيري و ظاهري فرش بافته شده از نخهاي خاب پلي استر فيلامنتي با سطح مقطع دايره و مثلث

خرید اینترنتی مقایسه خواص فشارپذيري و ظاهري فرش بافته شده از نخهاي خاب پلي استر فيلامنتي با سطح مقطع دايره و مثلث

👇🏞 تصاویر 🏞