👈فول فایل فور یو ff4u.ir 👉

بهينه‌سازي مصرف ازت در زراعت پايدار لوبيا با استفاده از باكتري تثبيت كننده ازت ( آزوسپيريلوم ) در منطقه كاكان

ارتباط با ما

دانلود


بهينه‌سازي مصرف ازت در زراعت پايدار لوبيا با استفاده از باكتري تثبيت كننده ازت ( آزوسپيريلوم ) در منطقه كاكان
عنوان تحقیق: بهينه‌سازي مصرف ازت در زراعت پايدار لوبيا با استفاده از باكتري تثبيت كننده ازت ( آزوسپيريلوم ) در منطقه كاكان
فرمت فایل: word
تعداد صفحات: 106
شرح مختصر:
به‌منظور بررسي اثر سطوح مختلف کود اوره و آزوسپیریلوم بر عملکرد و اجزای عملکرد لوبیا چیتی آزمایشی در سال 1390 به‌صورت فاکتوریل بر پایه طرح بلوک‌های کامل تصادفی با دو عامل کود اوره و آزوسپیریلوم در چهار تکرار اجرا شد. کود اوره شامل چهار سطح 0، 60، 90 و 150 کیلوگرم در هکتار و آزوسپیریلوم شامل دو سطح 0 (شاهد) و 500 گرم در هکتار بود. پس از تهیه بستر کاشت، کودهای فسفره و پتاسه تماماً و نصف کود اوره به‌عنوان استارتر به زمین داده شد و آزوسپیریلوم آماده و پس از قرار دادن بذور در محلول آب قند، بذور با ميكروارگانيسم آغشته شده و به‌صورت ردیفی در كرت‌ها با دست کاشته شدند در طي مراحل كاشت تا برداشت، اندازه‌گیری‌های لازم انجام شد. بررسي نتايج حاصله نشان دادكه اثر کود بیولوژیکی آزوسپیریلوم برکليه صفات به‌جز تعداد ساقه در مترمربع، وزن هزاردانه، وزن تر اندام هوایی و عملکرد بیولوژیک، در سطح احتمال 1 درصد معني­دار و اثر کود اوره برکليه صفات به­جز ميانگين تعداد ساقه در مترمربع و وزن هزاردانه در سطح احتمال 1 درصد معني­دار بود. اثر متقابل کود بیولوژیکی آزوسپیریلوم و کود اوره نيز در کليه صفات مورد مطالعه به­جز ميانگين تعداد ساقه در مترمربع و وزن هزاردانه در سطح احتمال 1 درصد معني­دار بود. ضمناً اثر متقابل این دو کود بر وزن تر اندام هوایی در سطح 5 درصد معنی‌دار بود.حداكثر عملكرد دانه به ميزان 25/2337 کیلوگرم در هکتار مربوط به تيمار3N2A(500 گرم درهکتار کود آزوسپیریلوم و 90 کيلوگرم در هکتار کود اوره) و حداقل آن به ميزان 25/1255 کیلوگرم در هکتارمربوط به تيمار3N1A(عدم مصرف کود آزوسپیریلوم و 90 کيلوگرم در هکتار کود اوره) بود.
 کلمات کلیدی:لوبیا چیتی، اوره و آزوسپیریلوم
فهرست مطالب
چكيده
فصل اول
مقدمه
فرضيات
اهداف
1-2- کلیات
1-2-1- اهمیت حبوبات
1-2-2- گیاه‌شناسی لوبیا
1-2-3- اهمیت غذایی لوبیا
1-2-4- سطح زیر کشت لوبیا در جهان
1-2- 5- سطح زیر کشت لوبیا در ایران
1-2-6- سطح زیر کشت لوبیا در استان
1-3- لوبیا چیتی
1-3-1- اثر عوامل مختلف بر روی عملکرد لوبیا چیتی
1-3-2- اثر آب و تنش خشکی بر عملکرد دانه
1-3-3- اثر تنش درجه حرارت بر عملکرد دانه
1-3-4- اثر نور بر عملکرد دانه
1-3-5- اثر داوم سطح برگ جامعه گیاهی بر عملکرد دانه
1-3-6- اثر تاریخ کاشت بر عملکرد دانه
1-3-7- اثر عناصر غذایی بر عملکرد دانه
1-3-8- ارقام و لاین‌های لوبیا چیتی
فصل دوم
2- مروری بر تحقیقات گذشته
2-1- تغذیه گیاهی
2-2- عوامل مؤثر در مقدار عناصر در گیاهان
2-3- تقسیم بندی عناصر گیاهی از نظر فراوانی آنها در گیاهان
2-4- حاصلخیزی خاک
2-5- تثبیت شیمیائی و بیولوژیکی ازت
2-6- باكتري‌هاي تثبيت كننده ازت
2-7- آزوسپيريلوم
2-8- پیشرفت تحقیقات در ساخت ماده تلقیحی
2-9- کشف آزوسپیریلوم
2-10- فعالیت آزوسپیریلوم در خاک
2-11- نحوه رشد و عمل آزوسپیریلوم
2-12- نگهداری و کشت آزوسپیریلوم
2-13- مراحل شناسايي و اشغال ريشه توسط آزوسپيريلوم
2-14- مكانيزم هاي جذب آزوسپيريلوم به طرف ريشه
2-15- ماده تلقیحی ناقل‌دار
فصل سوم
3- مواد و روش‌ها
3-1- شرایط اقلیمی و مشخصات جغرافیائی محل اجراي آزمايش
3-2- شرايط جوي محل اجراي آزمايش
3-3- مشخصات خاك محل اجراي آزمايش
3-4- محاسبات آماري طرح
3-5- روش اجراي آزمايش
فصل چهارم
- نتايج و بحث
4-1- نتايج کلي
4-2- ميانگين ارتفاع ساقه
4-3- ميانگين تعداد ساقه در مترمربع
4-4- ميانگين تعداد غلاف در بوته
4-5- ميانگين تعداد دانه در غلاف
4-6- وزن هزار دانه
4-7- وزن تر اندام هوایی گیاه
4-8- عملکرد دانه
4-9- عملکرد بیولوژیک
4-10- شاخص برداشت
4-11- نتیجه‌گیری
پیشنهادات
فهرست منابع
 
1
 
2
3
3
4
4
6
7
8
8
9
9
10
11
12
12
13
14
15
 
16
17
17
18
19
19
21
22
23
26
28
34
35
35
36
37
 
37
43
43
43
43
44
44
47
47
52
55
57
60
63
66
69
72
75
78
80
81
فهرست جداول
 
جدول 3-1- نتايج تجزيه خاك
جدول 4-1- تجزیه واریانس اثر سطوح مختلف کود اوره و آزوسپیریلوم بر عملکرد و اجزاء عملکرد لوبیا
جدول 4-2- مقایسه میانگین اثرات اصلی آزمایش اثر سطوح مختلف کود اوره و آزوسپیریلوم بر عملکرد و اجزاء عملکرد لوبیا
جدول 4-3- مقایسه میانگین اثرات متقابل آزمایش اثر سطوح مختلف کود اوره و آزوسپیریلوم بر عملکرد و اجزاء عملکرد لوبیا
 
44
 
49
 
50
 
51
 
فهرست نمودارها
عنوان
 
نمودار 4-1- روند تغييرات ميانگين ارتفاع ساقه در سطوح مختلف کود آزوسپیریلوم
نمودار 4-2- روند تغييرات ميانگين ارتفاع ساقه در سطوح مختلف کود اوره
نمودار 4-3- اثر متقابل کاربرد آزوسپیریلوم و کود اوره بر ارتفاع ساقه
نمودار 4-4- تغييرات ميانگين تعداد ساقه در متر مربع در سطوح مختلف کود آزوسپیریلوم
نمودار 4-5- روند تغييرات ميانگين تعداد ساقه در متر مربع در سطوح مختلف کود اوره
نمودار 4-6- اثر متقابل کاربرد آزوسپیریلوم و کود اوره بر ميانگين تعداد ساقه در متر مربع
نمودار 4-7- روند تغييرات ميانگين تعداد غلاف در بوته در سطوح مختلف آزوسپیریلوم
نمودار4-8- روند تغييرات ميانگين تعداد غلاف در بوته در سطوح مختلف کود اوره
نمودار 4-9- اثر متقابل کود آزوسپیریلوم و اوره بر ميانگين تعداد غلاف در بوته
نمودار 4-10- نمودار ميانگين تعداد دانه در غلاف در سطوح مختلف کود آزوسپیریلوم
نمودار 4-11- روند تغييرات ميانگين تعداد دانه در غلاف در سطوح مختلف کود اوره
نمودار 4-12- اثر متقابل کاربرد آزوسپیریلوم و کود اوره بر تعداد دانه در غلاف
نمودار 4-13- اثر کاربرد سطوح مختلف آزوسپیریلوم بر وزن هزار دانه
نمودار 4-14- اثر کاربرد سطوح مختلف کود اوره بر وزن هزار دانه
نمودار 4-15- اثر متقابل کاربرد آزوسپیریلوم و کود اوره بر وزن هزار دانه
عنوان
نمودار 4-16- اثر کاربرد سطوح مختلف آزوسپیریلوم بر وزن تر اندام هوایی
نمودار 4-17- اثر کاربرد سطوح مختلف کود اوره بر وزن تر اندام هوایی
نمودار 4-18- اثر متقابل کاربرد آزوسپیریلوم و کود اوره بر وزن تر اندام هوایی
نمودار 4-19- اثر کاربرد سطوح مختلف آزوسپیریلوم بر عملکرد دانه
نمودار 4-20- اثر کاربرد سطوح مختلف کود اوره بر عملکرد دانه
نمودار 4-21- اثر متقابل کاربرد آزوسپیریلوم و کود اوره بر عملکرد دانه
نمودار 4-22- اثر کاربرد سطوح مختلف آزوسپیریلوم بر عملکرد بیولوژیک
نمودار 4-23- اثر کاربرد سطوح مختلف کود اوره بر عملکرد بیولوژیک
نمودار 4-24- اثر متقابل کاربرد آزوسپیریلوم و کود اوره بر عملکرد بیولوژیک
نمودار 4-25- اثر کاربرد سطوح مختلف آزوسپیریلوم بر شاخص برداشت
نمودار 4-26- اثر کاربرد سطوح مختلف کود اوره بر شاخص برداشت
نمودار 4-27- اثر متقابل کاربرد آزوسپیریلوم و کود اوره بر شاخص برداشت
صفحه
 
53
54
54
56
57
57
59
59
60
62
62
63
65
65
66
68
68
69
71
71
72
74
74
75
76
77
77
 
 

👇 تصادفی👇

دربارهٔ این پروندهتحقیق در مورد وب کاوی در صنعت‎ (فرمت Word ورد وبا قابلیت ویرایش)تعداد صفحات 62Ring 26نمونه سوالات تخصصی رشته کارشناسی ارشد اخلاق گرایش اخلاق اسلامی- آشنایی با متون اخلاق اسلامی کد درس: 1220354تصاوير سه بعدي 3D تخت جمشيدمدیریت ژاپنیورزش بدمینتونBiotechnology For Pulp And Paper Processing ✅فایل های دیگر✅

#️⃣ برچسب های فایل بهينه‌سازي مصرف ازت در زراعت پايدار لوبيا با استفاده از باكتري تثبيت كننده ازت ( آزوسپيريلوم ) در منطقه كاكان

بهينه‌سازي مصرف ازت در زراعت پايدار لوبيا با استفاده از باكتري تثبيت كننده ازت ( آزوسپيريلوم ) در منطقه كاكان

دانلود بهينه‌سازي مصرف ازت در زراعت پايدار لوبيا با استفاده از باكتري تثبيت كننده ازت ( آزوسپيريلوم ) در منطقه كاكان

خرید اینترنتی بهينه‌سازي مصرف ازت در زراعت پايدار لوبيا با استفاده از باكتري تثبيت كننده ازت ( آزوسپيريلوم ) در منطقه كاكان

👇🏞 تصاویر 🏞