👈فول فایل فور یو ff4u.ir 👉

کاربرد عناصر فرهنگی و اصطلاحات علمی و فنی در دیوان انوری (فرمت word ورد doc و با قابلیت ویرایش)تعداد صفحات 123

ارتباط با ما

دانلود


کاربرد عناصر فرهنگی و اصطلاحات علمی و فنی در دیوان انوری (فرمت word ورد doc و با قابلیت ویرایش)تعداد صفحات 123
دانلود پایان نامه کاربرد عناصر فرهنگی و اصطلاحات علمی و فنی در دیوان انوری (فرمت word ورد doc و با قابلیت ویرایش)تعداد صفحات 123
فهرست مطالب
چکیده........ 1
سرآغاز سخن.... 2
بخش نخست: کلیات... 4
بیان مسأله.... 5
اهمیت و ضرورت تحقیق.. 6
اهداف تحقیق 7
پرسش‌های تحقیق..... 7
فرضیه­ ها....... 7
پیشینه‌ی تحقیق......... 7
روش تحقیق............ 8
بخش دوم: با انوری... 10
گفتار نخست: زندگی انوری.. 11
نام و نسب... 11
تحصیلات انوری... 11
تولد و وفات.... 12
گفتار دوم: آثار انوری... 12
گفتار سوم: رویدادهای عصر انوری.. 13
گفتار چهارم: اجتماعیات عصر انوری.. 14
گفتار پنجم: اشاعه زبان و ادب فارسی در قرن پنجم و ششم... 15
تعصبات مذهبی و عقیدتی. 16
گفتار ششم: وضع دینی و سیاست میانه‌ی قرن پنجم تا آغاز قرن هفتم هجری. 17
فرقه‌ی شیعه‌ی اثنی عشری... 18
فرقه‌ی صوفیه.... 18
بخش سوم: عناصر فرهنگی دیوان انوری...... 19
مقدمه........ 20
گفتار نخست: باورهای عامیانه...... 20
زُهره...... 21
سعد و نحس کواکب......... 21
نور ماه و قَصَب.......... 21
ماه و سیب...................... 21
نیلوفر و خورشید............................................................................................................... 22
آب حیات......................................................................................................................... 22
حرز.................................................................................................................................. 22
اسفند دود کردن................................................................................................................. 23
نیل بر چهره کشیدن............................................................................................................ 23
عین نعل............................................................................................................................ 23
شعله و سمندر................................................................................................................... 23
زَغَن................................................................................................................................. 24
سیمرغ.............................................................................................................................. 24
کوه قاف............................................................................................................................ 24
گفتار دوم: مراسم............................................................................................................... 24
عاشورا.............................................................................................................................. 24
شب قدر........................................................................................................................... 25
زمین بوس......................................................................................................................... 25
خاک بوسان....................................................................................................................... 25
رسم دادخواه...................................................................................................................... 25
رسم سه شنبهی.................................................................................................................. 25
گفتار سوم: اعیاد و جشن‌ها................................................................................................. 25
عید نوروز......................................................................................................................... 25
عید اضحی........................................................................................................................ 26
عید صیام........................................................................................................................... 26
عید غدیر........................................................................................................................... 26
جشن‌ها............................................................................................................................. 27
یلدا................................................................................................................................... 27
مهرگان.............................................................................................................................. 27
بَهمنجنه............................................................................................................................. 28
سنگ انداز......................................................................................................................... 28
گفتار چهارم: گاه شماری و حکم روزها............................................................................... 29
بهمن................................................................................................................................ 29
اردیبهشت......................................................................................................................... 29
سفندارمذ........................................................................................................................... 29
مرداد................................................................................................................................ 30
آذر................................................................................................................................... 30
تیر.................................................................................................................................... 30
دی................................................................................................................................... 31
مهر................................................................................................................................... 31
فروردین........................................................................................................................... 31
بهرام................................................................................................................................. 31
گفتار پنجم: اقسام پارچه‌ها، تن پوش‌ و جامه‌........................................................................ 32
قَصَب............................................................................................................................... 32
توزی................................................................................................................................ 32
طراده................................................................................................................................ 32
شَعرِ عنّابی......................................................................................................................... 32
خَز................................................................................................................................... 33
اکسون............................................................................................................................... 33
مُعلَم................................................................................................................................. 33
دق رومی، دق مصری......................................................................................................... 33
اِستَبرَق- سَندُس................................................................................................................. 33
حُلَل................................................................................................................................. 34
خزّ اَدکَن........................................................................................................................... 34
حریر................................................................................................................................ 34
اطلس............................................................................................................................... 34
کرباس.............................................................................................................................. 34
دیبا................................................................................................................................... 35
پرنیان................................................................................................................................ 35
پَرَند.................................................................................................................................. 35
انواع تن پوش و جامه........................................................................................................ 35
کتان.................................................................................................................................. 35
رانین................................................................................................................................. 35
خفتان............................................................................................................................... 36
لباچه................................................................................................................................. 36
طیلسان............................................................................................................................. 36
دُرّاعه................................................................................................................................ 36
قرطق................................................................................................................................ 36
مِعجَر................................................................................................................................ 37
چادر................................................................................................................................. 37
دامن................................................................................................................................. 37
قبای کُحلی........................................................................................................................ 37
یلمق................................................................................................................................. 37
جُبّه................................................................................................................................... 38
قَبا.................................................................................................................................... 38
ردا.................................................................................................................................... 38
دستار................................................................................................................................ 38
شلوار................................................................................................................................ 38
دلق................................................................................................................................... 39
خرقه................................................................................................................................ 39
عمامه................................................................................................................................ 39
گفتار ششم: بازی‌ها و آلات و اصطلاحات آن....................................................................... 39
شطرنج.............................................................................................................................. 39
شاه................................................................................................................................... 40
فرزین............................................................................................................................... 40
پیاده.................................................................................................................................. 40
پیل................................................................................................................................... 40
اسب................................................................................................................................. 40
رخ شطرنج........................................................................................................................ 41
شه مات............................................................................................................................ 41
پیاده شدن فرزین............................................................................................................... 41
نَطع.................................................................................................................................. 41
پنج نوبت زدن................................................................................................................... 42
داو................................................................................................................................... 42
ندب................................................................................................................................. 42
نَرد................................................................................................................................... 42
دست خون........................................................................................................................ 43
تخته نَرد............................................................................................................................ 43
کعبتین............................................................................................................................... 43
ششدر............................................................................................................................... 43
شش ضرب....................................................................................................................... 44
چوگان و گوی................................................................................................................... 44
قمار.................................................................................................................................. 44
کم زن............................................................................................................................... 44
گفتار هفتم: ابزار آلات جنگ............................................................................................... 44
تیر و کمان........................................................................................................................ 44
خود.................................................................................................................................. 45
خنجر................................................................................................................................ 45
دَرع.................................................................................................................................. 45
سپر................................................................................................................................... 45
سیف................................................................................................................................ 45
سنان................................................................................................................................. 46
شُل (شَل).......................................................................................................................... 46
منجنیق و کشکنجیر............................................................................................................ 46
ناوک................................................................................................................................ 46
تیغ................................................................................................................................... 46
رُمح.................................................................................................................................. 47
مُهنّد.................................................................................................................................. 47
کوس................................................................................................................................ 47
جوشن.............................................................................................................................. 47
زوبین............................................................................................................................... 47
زره................................................................................................................................... 48
گرز.................................................................................................................................. 48
گفتار هشتم: اصطلاحات دیوانی........................................................................................... 48
دیوان طُغرا........................................................................................................................ 48
توقیع................................................................................................................................ 48
منشور............................................................................................................................... 49
رُقعه................................................................................................................................. 49
گشادنامه........................................................................................................................... 49
بارنامه............................................................................................................................... 49
جَریده............................................................................................................................... 49
بَرات................................................................................................................................. 50
مُهر................................................................................................................................... 50
راتب................................................................................................................................ 50
ادرار................................................................................................................................. 50
تشریف............................................................................................................................. 51
خَراج................................................................................................................................ 51
سیاست............................................................................................................................. 51
محتسب............................................................................................................................ 51
گفتار نهم: مشاغل درگاهی و درباری.................................................................................... 52
سلطان............................................................................................................................... 52
دبیر.................................................................................................................................. 52
حاجب.............................................................................................................................. 52
پرده دار............................................................................................................................ 52
خازن................................................................................................................................ 53
کوتوال.............................................................................................................................. 53
ندیم.................................................................................................................................. 53
عارض.............................................................................................................................. 53
والی................................................................................................................................. 54
وزیر................................................................................................................................. 54
مستوفی............................................................................................................................. 54
سلاح دار.......................................................................................................................... 54
گفتار دهم: انوری و زن ستیزی............................................................................................ 54
گفتار یازدهم: انوری و مذمت شعر و شاعری........................................................................ 58
بخش چهارم: اصطلاحات علمی و فنی دیوان انوری........................................................... 65
مقدمه................................................................................................................................ 66
گفتار نخست: علم نجوم و اصطلاحات آن............................................................................ 67
ماه.................................................................................................................................... 67
تیر.................................................................................................................................... 67
ناهید................................................................................................................................. 68
خورشید............................................................................................................................ 68
بهرام................................................................................................................................. 68
مشتری.............................................................................................................................. 68
کیوان................................................................................................................................ 68
منطقه................................................................................................................................ 69
جَدی................................................................................................................................ 69
حوت................................................................................................................................ 69
حَمَل................................................................................................................................. 69
خار عقرب........................................................................................................................ 70
تدویر- نطاق..................................................................................................................... 70
میزان................................................................................................................................. 70
جوزا................................................................................................................................. 70
ردیف سرطان.................................................................................................................... 70
سنبله سپهر........................................................................................................................ 71
سیّاره................................................................................................................................ 71
کهکشان............................................................................................................................ 71
شفق................................................................................................................................. 71
نُه فلک............................................................................................................................. 72
شهاب............................................................................................................................... 72
اجرام................................................................................................................................ 72
اتصال کواکب.................................................................................................................... 72
مُحاق................................................................................................................................ 72
خسوف............................................................................................................................. 73
کسوف.............................................................................................................................. 73
کف الخصیب.................................................................................................................... 73
نسر طایر........................................................................................................................... 73
نثره................................................................................................................................... 74
هیلاج............................................................................................................................... 74
حضیض............................................................................................................................ 74
سماک............................................................................................................................... 74
سماک اعزل....................................................................................................................... 75
سماک رامح....................................................................................................................... 75
دوازده میل........................................................................................................................ 75
فتح باب............................................................................................................................ 75
شِعری............................................................................................................................... 76
مجرّه................................................................................................................................. 76
اثیر................................................................................................................................... 76
بنات النعش....................................................................................................................... 76
صاعد و هابط.................................................................................................................... 77
قران.................................................................................................................................. 77
سهیل................................................................................................................................ 77
سُها................................................................................................................................... 77
زهره................................................................................................................................. 77
سرطان.............................................................................................................................. 78
عطارد............................................................................................................................... 78
ثریا................................................................................................................................... 78
عیّوق................................................................................................................................ 78
منشی فلک........................................................................................................................ 79
طالع................................................................................................................................. 79
رأس و ذنب...................................................................................................................... 79
دو پیکر............................................................................................................................. 79
وبال.................................................................................................................................. 79
تسدیس............................................................................................................................ 80
پرّن................................................................................................................................... 80
برجیس............................................................................................................................. 80
شَرف................................................................................................................................ 80
یمانی................................................................................................................................ 81
دَبَران................................................................................................................................ 81
دَلو................................................................................................................................... 81
قطب................................................................................................................................ 81
طَرفه................................................................................................................................. 82
رجوع............................................................................................................................... 82
ثور................................................................................................................................... 82
فرقد................................................................................................................................. 82
محیط آسمان..................................................................................................................... 83
ساعت رصدی................................................................................................................... 83
مثلث خاکی....................................................................................................................... 83
بُعد ابعد............................................................................................................................ 83
زیج.................................................................................................................................. 84
اسطرلاب........................................................................................................................... 84
گفتار دوم: آلات موسیقی و اصطلاحات آن........................................................................... 84
ارغنون.............................................................................................................................. 84
بربط................................................................................................................................. 84
بربط سُغدی....................................................................................................................... 85
طبل.................................................................................................................................. 85
طنبور................................................................................................................................ 85
عود.................................................................................................................................. 86
چغانه................................................................................................................................ 86
چنگ................................................................................................................................ 86
کمانچه.............................................................................................................................. 86
دُنبک................................................................................................................................ 87
دَف.................................................................................................................................. 87
رباب................................................................................................................................ 87
رود.................................................................................................................................. 88
کوس................................................................................................................................ 88
نی.................................................................................................................................... 88
موسیقار............................................................................................................................. 88
اصطلاحات موسیقی........................................................................................................... 89
تصنیف............................................................................................................................. 89
نوا.................................................................................................................................... 89
صوت............................................................................................................................... 89
حزین............................................................................................................................... 90
الحان................................................................................................................................ 90
راه.................................................................................................................................... 90
راهوی............................................................................................................................... 90
نهاوند............................................................................................................................... 91
زنگوله............................................................................................................................... 91
راست............................................................................................................................... 91
مایه................................................................................................................................... 91
مویه.................................................................................................................................. 91
نفیر................................................................................................................................... 92
نغمه.................................................................................................................................. 92
زخمه................................................................................................................................ 92
مثلث و بم......................................................................................................................... 92
بم..................................................................................................................................... 93
وَتر................................................................................................................................... 93
پرده.................................................................................................................................. 93
سه تا................................................................................................................................ 93
گفتار سوم: بیماری شناسی و اختلال..................................................................................... 94
اَبرص............................................................................................................................... 94
آبله................................................................................................................................... 94
استسقا.............................................................................................................................. 94
اسهال................................................................................................................................ 94
طاعون............................................................................................................................... 95
اَجرب............................................................................................................................... 95
خفقان............................................................................................................................... 95
خُناق (دیفتری).................................................................................................................. 95
سُبات................................................................................................................................ 96
زُکام.................................................................................................................................. 96
وبا.................................................................................................................................... 96
مصروع (صرع).................................................................................................................. 97
سوء المزاج........................................................................................................................ 97
جوع الکلب....................................................................................................................... 97
یرقان................................................................................................................................ 97
نقرس............................................................................................................................... 98
خشک ریش...................................................................................................................... 98
خواب و حرارت جگر........................................................................................................ 98
هذیان............................................................................................................................... 98
تب................................................................................................................................... 99
ارمد.................................................................................................................................. 99
عنّین................................................................................................................................. 99
اخرس.............................................................................................................................. 99
سکته................................................................................................................................. 100
فُواق................................................................................................................................. 100
کیک................................................................................................................................. 100
وَهم.................................................................................................................................. 100
گفتار چهارم: دارو و خواص درمانی گیاهان.......................................................................... 101
افیون................................................................................................................................. 101
مسهل............................................................................................................................... 101
سقمونیا............................................................................................................................. 101
کهتاب............................................................................................................................... 101
کوکنار (خشخاش)............................................................................................................. 102
کاسنی............................................................................................................................... 102
مرزن گوش....................................................................................................................... 102
خردل............................................................................................................................... 102
عنّاب................................................................................................................................ 103
حنا................................................................................................................................... 103
سُداب............................................................................................................................... 103
کوک................................................................................................................................. 103
گلاب............................................................................................................................... 104
تباشیر............................................................................................................................... 104
گفتار پنجم: علم ریاضی و اصطلاحات آن............................................................................ 104
عدد.................................................................................................................................. 104
جزر اَصَم.......................................................................................................................... 104
جزر.................................................................................................................................. 105
مال................................................................................................................................... 105
ضرب کسور...................................................................................................................... 105
جبر.................................................................................................................................. 106
هندسه............................................................................................................................... 106
جَیب- ظِل........................................................................................................................ 106
بارز- تَرقین....................................................................................................................... 106
مخروط............................................................................................................................. 107
گفتار ششم: فلسفه.............................................................................................................. 107
هیولی............................................................................................................................... 107
اتّصال............................................................................................................................... 108
فکر.................................................................................................................................. 108
مقولات............................................................................................................................. 108
فنا.................................................................................................................................... 109
استدلال............................................................................................................................. 109
حیوان............................................................................................................................... 109
جَدَل................................................................................................................................. 109
موجود.............................................................................................................................. 110
نفس ناطقه......................................................................................................................... 110
صورت............................................................................................................................. 110
کون.................................................................................................................................. 110
کائن................................................................................................................................. 111
وجود................................................................................................................................ 111
حدوث............................................................................................................................. 111
حلّ و عقد......................................................................................................................... 111
کلّ.................................................................................................................................... 112
قدیم................................................................................................................................. 112
ذات.................................................................................................................................. 112
ماهیّت............................................................................................................................... 112
جوهر................................................................................................................................ 113
عکس و طرد..................................................................................................................... 113
قانون................................................................................................................................ 113
قضا.................................................................................................................................. 114
قَدَر................................................................................................................................... 114
عقل.................................................................................................................................. 114
عَرَض............................................................................................................................... 114
عَدَم.................................................................................................................................. 115
فلک................................................................................................................................. 115
زمان................................................................................................................................. 115
باطل................................................................................................................................. 115
مذهب............................................................................................................................... 116
دوام.................................................................................................................................. 116
بخش پنجم: نتیجه گیری.................................................................................................... 117
نتیجه گیری........................................................................................................................ 118
منابع و مآخذ..................................................................................................................... 120
منابع................................................................................................................................. 121
چکیده‌ی انگلیسی............................................................................................................... 123

👇 تصادفی👇

18- اجرای تونلهای پوش و كند در محیطهای شهری مطالعه موردی تونل راه آهن تهران - تبریز36-بررسی تأثیر تصفیه پیشرفته به روش فیلتراسیون بر كیفیت پساب خروجی تصفیه-خانه فاضلاب و راندمان گندزدایی جهت استفاده مجدددانلود پروپوزال آماده رشته آب و هواشناسیآموزش کامل برق اتومبیلپرسشنامه اضطراب (2 پرسشنامه)كتاب مديريت دانش اثر آلن رادينگ مناسب براي علاقمندان مباحث KMپستی13 مقاله ژورنال در مورد ماشین های الکتریکی لوله ای خطیدانلود گزارش کارآموزی آماده رشته شیمی در پالایشگاه آبادان با فرمت ورد 31 صفحهمقاله طراحی جیق و فیکسچر ✅فایل های دیگر✅

#️⃣ برچسب های فایل کاربرد عناصر فرهنگی و اصطلاحات علمی و فنی در دیوان انوری (فرمت word ورد doc و با قابلیت ویرایش)تعداد صفحات 123

کاربرد عناصر فرهنگی و اصطلاحات علمی و فنی در دیوان انوری (فرمت word ورد doc و با قابلیت ویرایش)تعداد صفحات 123

دانلود کاربرد عناصر فرهنگی و اصطلاحات علمی و فنی در دیوان انوری (فرمت word ورد doc و با قابلیت ویرایش)تعداد صفحات 123

خرید اینترنتی کاربرد عناصر فرهنگی و اصطلاحات علمی و فنی در دیوان انوری (فرمت word ورد doc و با قابلیت ویرایش)تعداد صفحات 123

👇🏞 تصاویر 🏞