👈فول فایل فور یو ff4u.ir 👉

تحقیق بررسی فرآیند بودجه بندی جامع (فرمت word ورد و با قابلیت ویرایش)تعداد صفحات 62

ارتباط با ما

دانلود


تحقیق بررسی فرآیند بودجه بندی جامع (فرمت word ورد و با قابلیت ویرایش)تعداد صفحات 62
واژه بودجه
واژه بوژت (Beget) يك واژه فرانسه قديم است و به كيف چرم اطلاق مي‌شده است كه وجوه نقد را در آن نگهداري مي كردند. بدين جهت ابتدا كيف چرمي كه محتوي صورت مخارج و درآمدهاي دولت انگليس بوده و وزير دارائي انگليس آن را با خود به پارلمان مي آورده و صورتهاي مخارج و درآمدهاي مملكتي را از كيف خارج كرده و براي تصويب به پارلمان عرضه مي داشته است در انگليس Budget ناميده مي شد. به تدريج معني اصطلاح بودجه از خود كيف, تبديل به محتويات آن شد.
فهرست
بخش اول
کلیات بودجه ریزی
واژه بودجه 2
تعاریف بودجه 2
سیر تکوین بودجه 3
ضرورت بودجه و بودجه ریزی 4
اهميت بودجه 4
بخش دوم
تنظیم بودجه
روشهاي تنظيم بودجه 7
روشهاي برآورد و تنظيم درآمدها 7
روش تنظيم بودجه متداول 9
مراحل تهيه و تنظيم بودجه متداول 10
بودجه ريزي افزايشي 12
بودجه برنامه اي 12
 
بخش سوم
بودجه بندی عملیاتی
چکیده 16
بودجه ریزي افزایشی 17
بودجهبرنامهاي 18
بودجهبنديبرمبنايصفر 18
نظامبودجهبنديطرحوبرنامه 19
بودجهریزيعملیاتی 20
پیشینهبودجهریزيعملیاتی 22
اهدافبودجهریزيعملیاتی 26
مزایايبودجهریزيعملیاتی 27
چگونگیبودجهریزيعملیاتی 28
مراحلانجامبودجهعملیاتی 28
هزینهیابیبرمبنايفعالیت 31
بخشچهارم
نقدیسرمایهای
چکیده 38
مقدمه 39
بودجهسرمایهای 40
تصمیمگیری 40
بودجهومدیریت 41
اهمیتبودجهبندیسرمایهای 41
هزینههایاساسی 42
داراییهایثابتبیشازنیازیاکمترازنیاز 42
انواعتصمیماتبودجهبندیسرمایهای 42
شرایطاقتصادی 43
سیاستهایرشد 43
ارزیابیمخاطره 43
عواملادراکی 44
فرآیندبودجهبندیسرمایهای 44
مرحلهبرنامهریزی 44
مرحلهارزیابیطرحها 45
مرحلهانتخابطرحها 45
مرحلهاجرا 47
مرحلهکنترلوپیگیری 47
مرحلهرسیدگیوبازرسیعملیات ( حسابرسی ) 47
راهکارهایعملیدربودجهبندیسرمایهای 49
نتیجه گیری 50پیشنهادات 54
بخش پنجم
منابع ومآخذ
منابع 57

👇 تصادفی👇

زاویه دید در سینمای ایرانفهرست پرفروش‌ترین کتاب‌های تاریخبررسی خصوصیات روغن استخراج شده از Ziziphus Numularia به عنوان بیودیزل و مقایسه آن با سوخت دیزل مرسوم در ایرانسوالات و جواب كنكور حسابداري سال 94گزارش کارآموزی شرکت نیکو باف ساوهshapefile رودخانه های استان یزد ✅فایل های دیگر✅

#️⃣ برچسب های فایل تحقیق بررسی فرآیند بودجه بندی جامع (فرمت word ورد و با قابلیت ویرایش)تعداد صفحات 62

تحقیق بررسی فرآیند بودجه بندی جامع (فرمت word ورد و با قابلیت ویرایش)تعداد صفحات 62

دانلود تحقیق بررسی فرآیند بودجه بندی جامع (فرمت word ورد و با قابلیت ویرایش)تعداد صفحات 62

خرید اینترنتی تحقیق بررسی فرآیند بودجه بندی جامع (فرمت word ورد و با قابلیت ویرایش)تعداد صفحات 62

👇🏞 تصاویر 🏞