👈فول فایل فور یو ff4u.ir 👉

بهینه سازیحجم آبتخصیصیاز مخازن سدها با استفاده از الگوهایخطیو غیرخطی

ارتباط با ما

دانلود


بهینه سازیحجم آبتخصیصیاز مخازن سدها با استفاده از الگوهایخطیو غیرخطی
محمدحسین کریمی پاشاکی - دانشجوی دکتری مهندسی منابع آبعلی صارمی - استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
میزان حجم آب انتقالی از مخزن سد به پایاب، همواره از مسائل مهم مدیریتی سیستمهای انتقال آب بوده و راهکارهای متعددی نیز برای حل این موضوع وجود دارد. در این پژوهش، کاربرد روش بهینه سازی خطیLP) و نیز روشالگوریتم ژنتیکG.A که بترتیب در زمره روشهای بهینه سازی خطی وغیرخطی قرار دارند، در حل مسئله تخصیصبهینه منابع آب بررسی و مدل های بهینه سازی در مخازن سدها بیان گردیده وسپسبا ارائه یکمسئله کاربردی، مدلی جهت بهینهسازی بهرهبرداری و تخصیصآب از مخازن به شهرها تدوین شده است. تابع هدفدر اینمسئله عبارت است از تعیین حجم آب انتقالی از مخزن سدهای منطقه به شهرهای مجاور، به نحوی که ضمن تامین نیاز ها، هزینه کل طرح انتقال نیز حداقل گردد. مدل برنامه ریزی خطی با استفاده از برنامه نویسی در محیط نرمافزار 10Lingo و الگوی روشالگوریتم ژنتیکنیز به کمکبرنامه نویسی در محیط نرم افزار Matlab تدوین گردیدهاند. با حل مسئله مذکور و انجام تحلیل حساسیت، ضمن محاسبه حجم آب تخصیصیافته به پایاب، از هر یکاز این دو روشو مقایسه مقادیر آن ها با یکدیگر، و با بکارگیری پارامترهای مدیریتیهزینه کاهیده قیمت دوگان حاصلاز اجرای مدل، و تحلیل نتایج حاصل از بهینه سازی، الگوهایی برای بهرهبرداری بهینه از مخزن سد ارائه گردیده است.
مخزن سد - انتقال آب - بهینهسازی - برنامهریزی خطی - الگوریتم ژنتیک
در صورتی که می خواهید در اثر پژوهشی خود به این مقاله ارجاع دهید، به سادگی می توانید از عبارت زیر در بخش منابع و مراجع استفاده نمایید:
در داخل متن نیز هر جا که به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پارانتز، مشخصات زیر نوشته می شود. برای بار اول: (کریمی پاشاکی, محمدحسین و علی صارمی، ۱۳۹۱) برای بار دوم به بعد: (کریمی پاشاکی و صارمی، ۱۳۹۱)

👇 تصادفی👇

دانلود گزارش کارآموزی سنگ هاي ساختگيکارآموزی در کارخانه رنگ سازیپژوهش تأثير آموزش مهارت هاي زندگي در سلامت روان افرادواتس آپ اندرویدشناخت وتحلیل نقش شبکه های اجتماعی مجازی درایجادبحران هویت دربین کاربران جوانجزوه درسی موازنه انرژی و مواد (دکتر پروینی)دو کتاب در مورد عادت ها و روش های ترک آنهامقالات مدیریت دانش- مجموعه سوم ✅فایل های دیگر✅

#️⃣ برچسب های فایل بهینه سازیحجم آبتخصیصیاز مخازن سدها با استفاده از الگوهایخطیو غیرخطی

بهینه سازیحجم آبتخصیصیاز مخازن سدها با استفاده از الگوهایخطیو غیرخطی

دانلود بهینه سازیحجم آبتخصیصیاز مخازن سدها با استفاده از الگوهایخطیو غیرخطی

خرید اینترنتی بهینه سازیحجم آبتخصیصیاز مخازن سدها با استفاده از الگوهایخطیو غیرخطی

👇🏞 تصاویر 🏞