👈فول فایل فور یو ff4u.ir 👉

رابطه اثربخشی ارتباطات سازمانی با اشتیاق شغلی در اداره بهزیستی شهرستان سنندج

ارتباط با ما

دانلود


رابطه اثربخشی ارتباطات سازمانی با اشتیاق شغلی در اداره بهزیستی شهرستان سنندج
نوع فایل:PDF
تعداد صفحات:9
سال انتشار:1395
چکیده
هدف از انجام این پژوهش، بررسی رابطهی اثربخشی ارتباطات سازمانی با اشتیاق شغلی در اداره بهزیستی شهرستان سنندج است. از لحاظ شیوه گردآوری دادهها، رویکرد پیمایشی بر پژوهش حاکم است. از منظر هدف و ماهیت نیز چون پژوهش قصدکاربرد دانش برای بهکارگیری در یک زمینه خاص و ارائه راهکارهای مناسب در جهت بهبود وضعیت اشتیاق شغلی در سازمان مورد مطالعه را دارد از نوع کاربردی بهشمار میآید. جامعه آماری پژوهش شامل کلیهکارکنان اداره بهزیستی شهرستان سنندج است که در زمان انجام پژوهش تعداد آنان برابر با 135 نفر بوده است. نمونه آماری و حجم آن در این پژوهش مطابق با جدول مورگان برابر با 103 نفر است. ابزار اصلی گردآوری دادهها در این پژوهش، پرسشنامه است. جهت سنجش اثربخشی ارتباطات سازمانی از پرسشنامه رابینز ) 2005 ( که شامل شش بعد و 26 سؤال، و برای سنجش اشتیاق شغلی از پرسشنامه معتبر شوفلی و همکاران) 2002 ( شامل سه بعد و 16 سؤال استفاده شد که همگی بر اساس طیف لیکرت هستند. پایایی پرسشنامه ها بهروش آلفای کرونباخ برای متغیرهای اشاره شده به ترتیب 767 / 0 ، 932 / 0 محاسبه شد. روایی آزمون نیز با روش اعتبار محتوا توسط صاحبنظران تأیید شد. میزان اثربخشی ارتباطات سازمانی و میزان اشتیاق شغلی در جامعه آماری در وضعیت کم قرار داشت. یافتههای نهایی پژوهش بیانگر ارتباط معکوس و معنیدار بین اثربخشی ارتباطات سازمانی با اشتیاق شغلی در سازمان مورد مطالعه است. بین ابعاد اثر بخشی ارتباطات سازمانی و اشتیاق سازمانی ارتباط معکوس و معناداری یافت شد
واژگان کلیدی
اثر بخشی ارتباطات سازمانی،اشتیاق شغلی، اداره کل بهزیستی شهرستان سنندج

👇 تصادفی👇

نمونه سوالات تخصصی کارشناسی ارشد رشته مدیریت بازرگانی- مدیریت تحول - نظریه و فرایند تحول سازمان کد درس: 1218512نقش نماد در هنرهای سنتی ایران باستان(کتابی ارزشمند برای مطالعه)تحقیق در مورد طبقه بندی اساس شدت(فرمت word و با قابلیت ویرایش)تعداد صفحات 24 صدانلود نقشه توپوگرافی و نقشه زمین‌شناسی گلپایگان به همراه گزارش کامل پشت نقشه (مقیاس: 1:100000)گریز از مرگراهنمای میکروکنترلرهای AVR به زبان فارسیفایل stl پروژه11shapefile خطوط هم دما استان خوزستان ✅فایل های دیگر✅

#️⃣ برچسب های فایل رابطه اثربخشی ارتباطات سازمانی با اشتیاق شغلی در اداره بهزیستی شهرستان سنندج

رابطه اثربخشی ارتباطات سازمانی با اشتیاق شغلی در اداره بهزیستی شهرستان سنندج

دانلود رابطه اثربخشی ارتباطات سازمانی با اشتیاق شغلی در اداره بهزیستی شهرستان سنندج

خرید اینترنتی رابطه اثربخشی ارتباطات سازمانی با اشتیاق شغلی در اداره بهزیستی شهرستان سنندج

👇🏞 تصاویر 🏞