👈فول فایل فور یو ff4u.ir 👉

بررسی الگوهای منجر به بارش بیش از 100 میلی متر در یک روز (ایستگاههای انزلی- رشت-آستارا)

ارتباط با ما

دانلود


بررسی الگوهای منجر به بارش بیش از 100 میلی متر در یک روز (ایستگاههای انزلی- رشت-آستارا)
عنوان تحقیق: بررسی الگوهای منجر به بارش بیش از 100 میلی متر در یک روز (ایستگاههای انزلی- رشت-آستارا)
فرمت فایل: word
تعداد صفحات: 150
شرح مختصر:
بارانهای بیش از 100 میلی متر در یک روز یکی از عوامل بروز سیل و مخاطرات طبيعي اند که آگاهي از چگونگي وقوع و ميزان اثرات آن کمک بسزايي در کاهش آسيب هاي احتمالي محيطي مي نمايد. پژوهش حاضر به منظور شناخت و بررسی الگوهای بارش بیش از 100 میلی متر در یک روز صورت گرفته است. محدوده اين تحقيق در سه ایستگاه باران سنجي مستقر در سطح استان محدود مي گردد. نتايج تحقيق نشان داد که : بالاترين ميزان بارش های بیش از 100 میلی متر در روز در ایستگاه انزلی بوقوع پيوسته است. همچنين با بررسی الگو های سینوپتیک هواشناسی پيش بيني حاکي از آن است که نحوه پیدایش بارندگی با چند الگو تطابق دارد.
در این تحقیق روش به صورت توصیفی - تحلیلی است ، برای تجزیه و تحلیل از روش های کیفی و کمی بهره گیری شده است پس از بررسی الگو های سینوپتیکی نتایج نمودارهای شدت - مدت نشان داد که بارشهای بالای 100 میلی متر که منجر به پیدایش سیل گردیدند مشابه هم بوده و بارشهای بالای 100 میلی متری که منجر به سیل نگردیدند درمدت کمتری بوقوع پیوسته است.
 واژگان کلیدی : بارش های بیش از 100 میلی متر در روز. الگوهای سینوپتیک . شدت - مدت بارش. غرب گیلان
 فهرست مطالب
چکیده1
مقدمه2
فصل اول کلیات تحقیق
1 – 1- بیان مسئله4
1-2 - پرسش اصلی4
1-3-فرضيه تحقيق 4
1-4 -اهداف تحقيق4
1-5-هدف کاربردی5
1-6-روش کار5
1-6-1- روش گرد آوری اطلاعات5
1-6-2-ابزار گردآوری اطلاعات5
1-6-3-روش تجزیه و تحلیل اطلاعات5
1-7-محدودیتهای تحقیق6
فصل دوم(مرور منابع/ ادبیات تحقیق/ پیشینه تحقیق)
2-1-فرآیند بارش8
2-2- باران9
2-3-بارش 9
2-4-انواع باران ها از نظر منشا پیدایش10
2-4-1-بارش کوهستانی10
2-4-2-بارش جبهه ای10
2-4-3-بارش سیکلونی............................. 10
2-4-4-بارش کنوکتیو............................. 10
2-4-5-بارش همگرایی............................. 11
2-5-بارش سالانه ................................ 11
2-6-.سیستم های سینوپتیک ....................... 11
2-7-چرخند يا سيكلون(Cyclone)..................... 12
2-8-واچرخند يا آنتي سيكلون(Anticyclone)........... 12
2-9-سوابق تحقیق................................ 13
2-9-1-سوابق تحقیق در ایران..................... 13
2-9-2-سوابق تحقیق در جهان...................... 16
فصل سوم (روش اجرای تحقیق/ مواد و روش­ها)
3-1- مواد...................................... 18
3-2-موقعیت ایستگاههای مورد مطالعه............... 18
3-3- محدوده مورد مطالعه......................... 18
3-4- روش کار................................... 20
3-4-1-روش مقایسه ای............................ 20
3-4-2-روش مطالعه فیزیکی........................ 20
3-4-3-روش مطالعه سینوپتیک...................... 20
3-4-4-مراحل انجام کار.......................... 22
3-4-4-1-مرحله اول ............................. 22
3-4-4-2- مرحله دوم ............................. 22
3-4-4-3- مرحله سوم............................. 22
3-4-4-4- مرحله چهارم­........................... 22
3-4-4-5-مرحله پنجم ............................ 23
3-4-4-6- مرحله ششم ............................. 23
3-4-4-7-مرحله هفتم............................. 23
فصل چهارم تجزیه و تحلیل داده ها و یافته های تحقیق
4-1- بررسی بارش بالای 100 میلی مترروزانه ایستگاه رشت25
4-2-بررسی بارش بالای 100 میلی مترروزانه ایستگاه انزلی52
4-3.ایستگاه آستارا71
4- 4 بارندگی بیش از100 میلیمتر روزانه در سه ایستگاه مشترک بصورت همزمان94
4-5.تفسیر روزهای سیل و بارش شدید در رشت........ 115
4-6.تفسیر روزهای سیل و بارش شدید در آستارا.... 117
4-7 تفسیر کلیه گراف روزهای بارش بالای 100 میلی متر روزانه که منجر به وقوع سیل شده118
4-8تفسیر گراف روزهای بارش بالای 100 میلی متر روزانه که منجر به وقوع سیل نشده 121
فصل پنجم بحث و نتیجه گیری و پیشنهادات
5-1.بحث........................................ 126
5-2.نتیجه گیری................................. 126
5-2-1.بررسی الگوها و ایجاد بارش الگوها......... 127
5-3.آزمون فرضیات............................... 128
5-4.پیشنهادات.................................. 128
منابع و ماخذ................................... 129
فهرست جداول
جدول شماره 3-1.مشخصات ایستگاه­های مورد مطالعه در تحلیل­های روزانه 18
جدول شماره 4-1- فراوانی تکرار وقوع بارش بالای میلیمتر 100 در ماه 25
جدول شماره4-2-میزان وقوع بارشهای بالای 100 در هرماه به درصد از سال1371 تا 139126
جدول شماره 4-3- بارشهای بالای 100 میلی متر روزانه 27
جدول شماره 4-4. فروانی وقوع سیل در ایستگاه رشت. 28
جدول شماره 4-5. وقوع سیل به همراه بارشهای بالای 100 میلی متر روزانه برای ایستگاه شرشت28
جدول شماره 4-6.میزان وقوع بارشهای بالای 100 میلیمتر در هرماه 53
جدول شماره 4-7.میزان وقوع بارشهای بالای میلیمتر 100 در هرماه به درصد............................................... 53
جدول شماره 4-8. بارشهای بالای 100 میلی متر روزانه 54
جدول شماره 4-9. فروانی وقوع سیل در ایستگاه انزلی 55
جدول شماره 4-10.وقوع سیل به همراه بارشهای بالای 100 میلی متر روزانه برای
ایستگاه انزلی.................................. 56
جدول شماره 4-11. بارشهای بالای 100 میلی متر روزانه
جدول شماره 4-11.فراوانی بارشهای بالای 100 میلیمتر در هرماه طی دوره 20ساله......................................... 73
جدول شماره 4-12.میزان وقوع بارشهای بالای 100 میلیمتر در هرماه به درصد............................................... 73
جدول شماره 4-13. فروانی وقوع سیل در ایستگاه آستارا 74
جدول شماره 4-14. وقوع سیل به همراه بارشهای بالای 100 میلی متر روزانه برای
ایستگاه آستارا................................. 75
جدول شماره 4-15.فراوانی تکرار وقوع بارش بالای 100 میلیمتر در ماه 95
جدول شماره 4-16.سه ایستگاه مشترک بصورت همزمان.. 96
جدول شماره 4-17. بارندگی شدیدروزانه 7/11/2008 و بارندگی منجر به سیل25/9/2011در
ایستگاه رشت................................... 116
جدول شماره 4-18. بارندگی شدیدروزانه 4/11/2004 و بارندگی منجر به سیل3/7/2006 در
ایستگاه آستارا................................. 117
جدول شماره 4-19- اطلاعات گراف بارش های بالای 100میلیمتر روزانه منجر به سیل............................................ 119
جدول شماره 4-20- اطلاعات گراف بارش های بالای 100میلی متر روزانه موجود در
سازمان هواشناسی................................ 122
جدول شماره 5-1 تعداد و درصد ایجاد بارش هریک از الگوها در محدوده گیلان............................................... 127
فهرست نمودارها
نمودار شماره 4-1. بارندگی سطح شهر رشت از سال 1371 تا 1391 25
نمودار شماره 4-2. میزان وقوع بارشهای بالای 100 میلیمتر در هرماه به درصد........................................... 26
نمودار شماره 4-3. بارش های بالای 100 میلی متر روزانه27
نمودار شماره 4-4. بارندگی روزانه ایستگاه بندر انزلی از سال 1371 تا 1391............................................... 52
نمودار شماره 4-5. بارندگی ماهانه شهرانزلی به درصد 53
نمودار شماره 4-6. بارش های بالای 100 میلیمتر روزانه انزلی55
نمودار شماره 4-7. بارندگی روزانه شهر آستارا از سال 1371 تا 1391 71
نمودار شماره 4-8. بارش های بالای 100 میلی متر روزانه آستارا 72
نمودار شماره 4-9. درصد ماهانه بارش در ایستگاه آستارا74
نمودار شماره 4-10. میزان وقوع بارشهای بالای 100 میلیمتر در هرماه به درصد............................................... 95
نمودار شماره 4-11 . بارندگی شدیدروزانه 7/11/2008 و بارندگی منجر به سیل25/9/2011در
ایستگاه رشت................................... 116
نمودار شماره 4-12. بارندگی شدیدروزانه 4/11/2004 و بارندگی منجر به سیل3/7/2006 در
ایستگاه آستارا................................ 118
نمودار شماره 4-13. سیل ایستگاه رشت............. 120
نمودار شماره 4-14. سیل ایستگاه انزلی........... 120
نمودار شماره 4-15. آستارا بارندگی سیل 3/7/2006. 120
نمودار شماره 4-16. نمودار مقایسه ای گراف سیل ها121
نمودار شماره 4-17. نمودار بارندگی شدید ایستگاه رشت 123
نمودار شماره 4-18. نمودار بارندگیهای شدید ایستگاه انزلی 123
نمودار شماره 4-19. نمودار بارندگی شدید ایستگاه آستارا 123
نمودار شماره 4-20. نمودار مقایسه ای بارندگیهای شدید124
فهرست اشکال
شکل شماره 3-1.موقعیت ایستگاههای مورد مطالعه..... 19
شکل شماره 4-1 نقشه سینوپتیک سطح زمین مورخ 14/9/1992قبل از بارش 29
شکل شماره 4-2 نقشه سینوپتیک سطح 500 هکتو پاسکال مورخ 14/9/1992قبل از بارش........................................ 29
شکل شماره 4-3 نقشه سینوپتیک سطح زمین مورخ 15/9/1992 روز بارش میزان بارش
3/100میلی متر.................................. 30
شکل شماره 4-4 نقشه سینوپتیک سطح 500 هکتو پاسکال مورخ 15/9/1992روز بارش............................................... 31
شکل شماره 4-5 نقشه سینوپتیک سطح زمین مورخ 16/9/1992روزبعد از بارش............................................... 31
شکل شماره 4-6 نقشه سینوپتیک سطح 500 هکتو پاسکال مورخ 16/9/1992روزبعد از
بارش........................................... 32
شکل شماره 4-7 نقشه سینوپتیک سطح زمین مورخ 30/8/2001 روز قبل ازبارش............................................... 33
شکل شماره 4-8 نقشه سینوپتیک سطح 500 هکتو پاسکال مورخ 30/8/2001 روز قبل از
بارش.......................................... 33
شکل شماره 4-9 نقشه سینوپتیک سطح زمین مورخ 31/8/2001 روز بارش 34
شکل شماره 4-10 نقشه سینوپتیک سطح 500 هکتو پاسکال مورخ 31/8/2001 روز بارش........................................... 35
شکل شماره 4-11 نقشه سینوپتیک سطح زمین مورخ 1/9/2001 روز بعد از بارش............................................... 35
شکل شماره 4-12 نقشه سینوپتیک سطح 500 هکتو پاسکال مورخ 1/9/2001 روز بعد از
بارش........................................... 36
شکل شماره 4-13 نقشه سینوپتیک سطح زمین مورخ 30/9/2001 روز قبل از بارش............................................... 37
شکل شماره 4-14 نقشه سینوپتیک سطح 500هکتو پاسکال مورخ 30/9/2001 روز قبل از بارش37
شکل شماره 4-15 نقشه سینوپتیک سطح زمین مورخ 1 /10/2001 روز بارش 38
شکل شماره 4-16 نقشه سینوپتیک سطح 500 هکتو پاسکال مورخ 1 /10/2001 روز بارش39
شکل شماره 4-17 نقشه سینوپتیک سطح زمین مورخ 2 /10/2001 روز بعد از بارش39
شکل شماره 4-18 نقشه سینوپتیک سطح 500 هکتو پاسکال مورخ 2 /10/2001 روز بعداز بارش40
شکل شماره 4-19 نقشه سینوپتیک سطح زمین مورخ 7/11/2005 روز قبل از بارش41
شکل شماره 4-20 نقشه سینوپتیک سطح 500 هکتو پاسکال مورخ 7/11/2005 روز قبل از بارش41
شکل شماره 4-21 نقشه سینوپتیک سطح زمین مورخ 8/11/2005 روز بارش 42
شکل شماره 4-22 نقشه سینوپتیک سطح 500 هکتو پاسکال مورخ 8/11/2005 روز بارش42
شکل شماره 4-23 نقشه سینوپتیک سطح زمین مورخ 9/11/2005 روزبعد از بارش43
شکل شماره 4-24 نقشه سینوپتیک سطح 500هکتو پاسکال مورخ 9/11/2005 روزبعد از بارش 44
شکل شماره 4-25 نقشه سینوپتیک سطح زمین مورخ 24 /9/2011روزقبل از بارش44
شکل شماره 4-26 نقشه سینوپتیک سطح 500هکتوپاسکال مورخ 24 /9/2011روزقبل از بارش45
شکل شماره 4-27 نقشه سینوپتیک سطح زمین مورخ 25 /9/2011روز بارش 46
شکل شماره 4-28 نقشه سینوپتیک سطح500 هکتو پاسکال مورخ 25 /9/2011روز بارش46
شکل شماره 4-29 نقشه سینوپتیک سطح زمین مورخ 26 /9/2011روزبعد از بارش47
شکل شماره 4-30 نقشه سینوپتیک سطح 500هکتو پاسکال مورخ 26 /9/2011روزبعد از بارش48
شکل شماره 4-31 نقشه سینوپتیک سطح زمین مورخ 22 /9/2012 روز قبل از بارش48
شکل شماره 4-32 نقشه سینوپتیک سطح 500هکتوپاسکال مورخ 22 /9/2012 روز قبل از بارش49
شکل شماره 4-33 نقشه سینوپتیک سطح زمین مورخ 23 /9/2012 روز بارش50
شکل شماره 4-34 نقشه سینوپتیک سطح 500هکتو پاسکال مورخ 23 /9/2012 روز بارش50
شکل شماره 4-35 نقشه سینوپتیک سطح زمین مورخ 24 /9/2012 روز بعد از بارش51
شکل شماره 4-36 نقشه سینوپتیک سطح 500هکتو پاسکال مورخ 24 /9/2012 روز بعداز بارش51
شکل شماره 4-37 نقشه سینوپتیک سطح زمین مورخ 7 /10/98روز قبل از بارش56
شکل شماره 4-38 نقشه سینوپتیک سطح 500هکتو پاسکال مورخ 7 /10/98روز قبل از بارش57
شکل شماره 4-39 نقشه سینوپتیک سطح زمین مورخ 8 /10/98روز بارش 57
شکل شماره 4-40 نقشه سینوپتیک سطح 500هکتو پاسکال مورخ 8 /10/98روز بارش58
شکل شماره 4-41 نقشه سینوپتیک سطح زمین مورخ 9 /10/98روز بعداز بارش58
شکل شماره 4-42 نقشه سینوپتیک سطح 500 هکتو پاسکال مورخ 9 /10/98روز بعد از بارش59
شکل شماره 4-43 نقشه سینوپتیک سطح زمین مورخ 30/9/2001 روز قبل از بارش60
شکل شماره 4-44 نقشه سینوپتیک سطح 500هکتو پاسکال مورخ 30/9/2001 روز قبل از بارش60
شکل شماره 4-45 نقشه سینوپتیک سطح زمین مورخ 1/10/2001روز بارش61
شکل شماره 4-46 نقشه سینوپتیک سطح 500هکتو پاسکال مورخ 1/10/2001روز بارش61
شکل شماره 4-47 نقشه سینوپتیک سطح زمین مورخ 2/10/2001روز بعداز بارش62
شکل شماره 4-48 نقشه سینوپتیک سطح 500 هکتو پاسکال مورخ 2/10/2001روز بعداز بارش63
شکل شماره 4-49 نقشه سینوپتیک سطح زمین مورخ 2/11/2004روزقبل از بارش63
شکل شماره 4-50 نقشه سینوپتیک سطح 500هکتو پاسکال مورخ 2/11/2004روزقبل از بارش64
شکل شماره 4-51 نقشه سینوپتیک سطح زمین مورخ 3/11/2004روز بارش 65
شکل شماره 4-52 نقشه سینوپتیک سطح 500هکتو پاسکال مورخ 3/11/2004روز بارش65
شکل شماره 4-52 نقشه سینوپتیک سطح زمین مورخ 4/11/2004روزبعداز بارش66
شکل شماره 4-53 نقشه سینوپتیک سطح 500هکتو پاسکال مورخ 4/11/2004روزبعداز بارش66
شکل شماره 4-54 نقشه سینوپتیک سطح زمین مورخ 25/10/2011روزقبل از بارش67
شکل شماره 4-55 نقشه سینوپتیک سطح 500هکتو پاسکال مورخ 25/10/2011روزقبل از بارش67
شکل شماره 4-56 نقشه سینوپتیک سطح زمین مورخ 26/10/2011روز بارش68
شکل شماره 4-57 نقشه سینوپتیک سطح 500هکتو پاسکال مورخ 26/10/2011روز بارش69
شکل شماره 4-58 نقشه سینوپتیک سطح زمین مورخ 27/10/2011روزبعد از بارش69
شکل شماره 4-59 نقشه سینوپتیک سطح 500هکتو پاسکال مورخ 27/10/2011روزبعد از بارش70
شکل شماره 4-60 نقشه سینوپتیک سطح زمین مورخ 7 /10/1998 روزقبل از بارش75
شکل شماره 4-61 نقشه سینوپتیک سطح 500هکتو پاسکال مورخ 7 /10/1998 روزقبل از بارش76
شکل شماره 4-62 نقشه سینوپتیک سطح زمین مورخ 8 /10/1998 روز بارش 76
شکل شماره 4-63 نقشه سینوپتیک سطح 500 هکتو پاسکال مورخ 8 /10/1998 روز بارش77
شکل شماره 4-64 نقشه سینوپتیک سطح زمین مورخ 9 /10/1998 روزبعد از بارش78
شکل شماره 4-65 نقشه سینوپتیک سطح 500هکتو پاسکال مورخ 9 /10/1998 روزبعد از بارش78
شکل شماره 4-66 نقشه سینوپتیک سطح زمین مورخ 11/7/99 روزقبل از بارش79
شکل شماره 4-67 نقشه سینوپتیک سطح 500 هکتو پاسکال مورخ 11/7/99 روزقبل از بارش80
شکل شماره 4-68 نقشه سینوپتیک سطح زمین مورخ 12/7/99 روز بارش 80
شکل شماره 4-69 نقشه سینوپتیک سطح 500 هکتو پاسکال مورخ 12/7/99 روز بارش81
شکل شماره 4-70 نقشه سینوپتیک سطح زمین مورخ 13/7/99 روز بعد از بارش82
شکل شماره 4-71 نقشه سینوپتیک سطح 500هکتو پاسکال مورخ 13/7/99 روز بعد از بارش82
شکل شماره 4-72 نقشه سینوپتیک سطح زمین مورخ 23/9/200 روز قبل از بارش83
شکل شماره 4-73 نقشه سینوپتیک سطح 500 هکتو پاسکال مورخ 23/9/200 روز قبل از بارش83
شکل شماره 4-74 نقشه ینوپتیک سطح زمین مورخ 24/9/200 روز بارش84
شکل شماره 4-75 نقشه سینوپتیک سطح 500 هکتو پاسکال مورخ 24/9/200 روز بارش85
شکل شماره 4-76 نقشه سینوپتیک سطح زمین مورخ 25/9/2000 روز بعداز بارش85
شکل شماره 4-77 نقشه سینوپتیک سطح 500هکتو پاسکال مورخ 25/9/2000 روز بعد از بارش86
شکل شماره 4-78 نقشه سینوپتیک سطح زمین مورخ 8/5/2002 روزقبل از بارش87
شکل شماره 4-79 نقشه سینوپتیک سطح 500 هکتو پاسکال مورخ 8/5/2002 روزقبل از بارش87
شکل شماره 4-80 نقشه سینوپتیک سطح زمین مورخ 9/5/2002 روز بارش 88
شکل شماره 4-81 نقشه سینوپتیک سطح 500 هکتو پاسکال مورخ 9/5/2002 روز بارش89
شکل شماره 4-82 نقشه سینوپتیک سطح زمین مورخ 10/5/2002 روزبعد از بارش89
شکل شماره 4-83 نقشه سینوپتیک سطح 500 هکتو پاسکال مورخ 10/5/2002 روزبعد از بارش90
شکل شماره 4-84 نقشه سینوپتیک سطح زمین مورخ 2/7/2006 روزقبل از بارش90
شکل شماره 4-85 نقشه سینوپتیک سطح 500 هکتو پاسکال مورخ 2/7/2006 روزقبل از بارش91
شکل شماره 4-86 نقشه سینوپتیک سطح زمین مورخ 3/7/2006 روز بارش 92
شکل شماره 4-87 نقشه سینوپتیک سطح 500 هکتو پاسکال مورخ 3/7/2006 روز بارش92
شکل شماره 4-88 نقشه سینوپتیک سطح زمین مورخ 4/7/2006 روزبعد از بارش93
شکل شماره 4-89 نقشه سینوپتیک سطح 500 هکتو پاسکال مورخ 4/7/2006 روزبعد از بارش94
شکل شماره 4-90 نقشه سینوپتیک سطح زمین مورخ 22/9/1997 روزقبل از بارش96
شکل شماره 4-91 نقشه سینوپتیک سطح 500 هکتو پاسکال مورخ 22/9/1997 روزقبل ازبارش97
شکل شماره 4-92 نقشه سینوپتیک سطح زمین مورخ 23/9/1997 روز بارش 97
شکل شماره 4-93 نقشه سینوپتیک سطح 500 هکتو پاسکال مورخ 23/9/1997 روز بارش98
شکل شماره 4-94 نقشه سینوپتیک سطح زمین مورخ 24/9/1997 روزبعد از بارش99
شکل شماره 4-95 نقشه سینوپتیک سطح 500 هکتو پاسکال مورخ 24/9/1997 روزبعداز بارش99
شکل شماره 4-95 نقشه سینوپتیک سطح زمین مورخ 7/10/1998 روز قبل از بارش100
شکل شماره 4-96 نقشه سینوپتیک سطح 500 هکتو پاسکال مورخ 7/10/1998 روز قبل از بارش101
شکل شماره 4-97 نقشه سینوپتیک سطح زمین مورخ 8/10/1998 روز بارش 101
شکل شماره 4-98 نقشه سینوپتیک سطح 500 هکتو پاسکال مورخ 8/10/1998 روز بارش102
شکل شماره 4-99 نقشه سینوپتیک سطح زمین مورخ 9/10/1998 روزبعداز بارش102
شکل شماره 4-100 نقشه سینوپتیک سطح 500 هکتو پاسکال مورخ 9/10/1998 روزبعداز بارش103
شکل شماره 4-101 نقشه سینوپتیک سطح زمین مورخ 11/3/2003روزقبل از بارش104
شکل شماره 4-102 نقشه سینوپتیک سطح 500 هکتو پاسکال مورخ 11/3/2003روزقبل از بارش104
شکل شماره 4-103 نقشه سینوپتیک سطح زمین مورخ 12/3/2003روز بارش 105
شکل شماره 4-104 نقشه سینوپتیک سطح 500هکتو پاسکال مورخ 12/3/2003روز بارش106
شکل شماره 4-105 نقشه سینوپتیک سطح زمین مورخ 13/3/2003روز بعد از بارش106
شکل شماره 4-106 نقشه سینوپتیک سطح 500 هکتو پاسکال مورخ 13/3/2003روز بعد از بارش107
شکل شماره 4-107 نقشه سینوپتیک سطح زمین مورخ 24/9/2011روزقبل از بارش108
شکل شماره 4-108 نقشه سینوپتیک سطح 500هکتو پاسکال مورخ 24/9/2011روزقبل از بارش108
شکل شماره 4-109 نقشه سینوپتیک سطح زمین مورخ 25/9/2011روز بارش 109
شکل شماره 4-110 نقشه سینوپتیک سطح 500هکتو پاسکال مورخ 25/9/2011روز بارش109
شکل شماره 4-111 نقشه سینوپتیک سطح زمین مورخ 25/9/2011روزبعداز بارش 110
شکل شماره 4-112 نقشه سینوپتیک سطح 500 هکتو پاسکال مورخ 25/9/2011روزبعداز بارش111
شکل شماره 4-113 نقشه سینوپتیک سطح زمین مورخ 6/11/2011روزقبل از بارش111
شکل شماره 4-114 نقشه سینوپتیک سطح 500هکتو پاسکال مورخ 6/11/2011روزقبل از بارش112
شکل شماره 4-115 نقشه سینوپتیک سطح زمین مورخ 7/11/2011روز بارش113
شکل شماره 4-116 نقشه سینوپتیک سطح 500 هکتو پاسکال مورخ 7/11/2011روز بارش113
شکل شماره 4-117 نقشه سینوپتیک سطح زمین مورخ 8/11/2011روزبعد از بارش114
شکل شماره 4-118 نقشه سینوپتیک سطح 500 هکتو پاسکال مورخ 8/11/2011روزبعد از بارش115
 

👇 تصادفی👇

مهارتهای ارتباطی میان فردیمترجم سخنگوی جهانگرد18زبانهپرسشنامه پرخاشگریطراحی لوله مدفونطراحی و برنامه ريزی مدیریتی منابع و امكانات ساخت و تولید(MRP) ***دانلود پاورپوینت کاربرد متدولوژی RUP‎ (باقابلیت ویرایش و فرمت ppt ) تعداد صفحات 41 اسلایدديوان ايرج ميرزابررسی آزمایشگاهی رطوبت زدایی از گاز با استفاده از محلول تری اتیلن گلایکول در تماس دهنده های غشای الیاف تو خالی wordآموزش ساده ترمیم سریال گوشی های با Cpu MTK بعد از فلش (اختصاصی پرامیس شاپ) ✅فایل های دیگر✅

#️⃣ برچسب های فایل بررسی الگوهای منجر به بارش بیش از 100 میلی متر در یک روز (ایستگاههای انزلی- رشت-آستارا)

بررسی الگوهای منجر به بارش بیش از 100 میلی متر در یک روز (ایستگاههای انزلی- رشت-آستارا)

دانلود بررسی الگوهای منجر به بارش بیش از 100 میلی متر در یک روز (ایستگاههای انزلی- رشت-آستارا)

خرید اینترنتی بررسی الگوهای منجر به بارش بیش از 100 میلی متر در یک روز (ایستگاههای انزلی- رشت-آستارا)

👇🏞 تصاویر 🏞