👈فول فایل فور یو ff4u.ir 👉

بررسی رابطه میان تورم و نااطمینانی تورم با وجود انتقال رژیم طی بازه زمانی (1392:05-1369:01)

ارتباط با ما

دانلود


بررسی رابطه میان تورم و نااطمینانی تورم با وجود انتقال رژیم  طی بازه زمانی (1392:05-1369:01)
عنوان تحقیق: بررسی رابطه میان تورم و نااطمینانی تورم با وجود انتقال رژیم طی بازه زمانی (1392:05-1369:01)
فرمت فایل: word
تعداد صفحات: 114
شرح مختصر:
هدف اصلی این پایان نامه بررسی رابطه میان نرخ تورم و نااطمینانی تورم در ایران،در رژیم­های مختلف با استفاده از داده­های ماهانه برای دوره زمانی (1392:05- 1369:01) می­باشد. برای این منظور، الگوی گارچ در میانگین نامتقارن بکار برده شده است. این الگو امکان تغییر واریانس شرطی جمله خطا در طول زمان را فراهم می­نماید. در این چارچوب از الگوی انتقال مارکوف برای بررسی پویایی­های تورم در وضعیت­های مختلف استفاده گردیده است. به این منظور دو الگو به ترتیب برای تورم و نااطمینانی تورم برآورد می­گردد. الگوی اول برای دو رژیم متفاوت شامل فشار تورمی فزاینده و کاهنده تخمین زده می­شود. الگوی دوم به برآورد نااطمینانی تورم در دو وضعیت نوسانات تورمی زیاد و نوسانات تورمی کم می­پردازد. نتایج حاصل از برآورد الگوی اول نشان می­دهد که اثر نااطمینانی تورم بر سطح تورم در وضعیت فشار تورمی فزاینده، مثبت می­باشد. در وضعیت فشار تورمی کاهنده، نااطمینانی تورم تأثیر منفی بر سطح تورم دارد. نتایج حاصل از تخمین الگوی دوم نشان می­دهد در شرایطی که اقتصاد در وضعیت نوسانات تورمی زیاد قرار دارد اثر تورم بر نااطمینانی تورم مثبت می­باشد. اما در وضعیت نوسانات تورمی کم، سطح تورم بر نااطمینانی تأثیری ندارد. همچنین اثرات شوک­های منفی قیمتی بر نااطمینانی بیشتر از شوک­های مثبت می­باشد. بر اساس مقادیر به دست آمده از ماتریس احتمال انتقال مشاهده می­گردد که تمایل به ماندن متغیرهای مذکور در وضعیت­های قبلی بسیار بالا است به طور نمونه در رژیم فشار تورمی فزاینده میل به ماندن در همان وضعیت بیش از 90 درصد می­باشد.
کلیدواژه: تورم، نااطمینانی تورم، عدم تقارن، واریانس ناهمسانی شرطی اتورگرسیو، انتقال رژیم، ایران
  فهرست مطالب
عنوان صفحه
فصل اول
1- کلیات  2
1-1- مقدمه 2
1-2- بیان موضوع2
1-3- ضرورت و اهمیت تحقیق5
1-4- هدف تحقیق7
1-5- سوالات تحقیق 7
1-6- روش تحقیق8
1-7- ساختار تحقیق 8
1-8- داده­ها و منابع آماری9
فصل دوم
2- مروری بر مطالعات پیشین 11
2-1- مقدمه 11
2-2- مطالعات انجام شده در خارج از کشور12
2-3- مطالعات انجام شده در داخل کشور17
فصل سوم
3- مبانی نظری و ساختار الگو 27
3-1- مقدمه 27
3-2- مبانی نظری27
3-2- 1- تورم27
3 -2- 1- 1- تعریف تورم27
3-2- 1- 2- نظریات در خصوص منشأ تورم28
3-2-2- نااطمینانی تورم30
3-2-2-1- تعریف نااطمینانی تورم30
3-2-2-2- منابع نااطمینانی30
3-2-2-3- روش­های محاسبه نااطمینانی32
3-2-2-4- روش­های اقتصادسنجی برای اندازه­گیری نااطمینانی تورم34
3-2-3- رابطه تورم و نااطمینانی تورم38
3-2-3-1- اثر تورم بر نااطمینانی تورم38
3-2-3-2- اثر نااطمینانی تورم بر تورم44
3-3- ساختار الگو45
3-3- 1- مدل گارچ در میانگین نامتقارن با دو متغیر وضعیت45
3-4- روش­شناسی تحقیق 48
3-4- 1- مدل گارچ48
3-4-2- مدل گارچ در میانگین50
3-4-3- مدل گارچ گلستن، جاگناتان و رانکل51
3-4- 4- مدل میانگین متحرک خودهمبسته51
3-4-5- مدل انتقال مارکوف53
3-4-6- زنجیره مارکوف54
3-4-7- روش حداکثر درست نمایی56
3-5- آزمون­های مدل59
3- 5-1- بررسی آزمون ریشه واحد59
3-5-1-1- آزمون شکست ساختاری ضریب لاگرانژ60
3-5-2- آزمون بررسی حالت غیرخطی داده­ها63
3-5-3- آزمون بررسی وجود اثر آرچ64
3-5-4- آزمون لجانگ – باکس65
فصل چهارم
4- نتایج تحقیق و برآورد الگو 67
4 -1- مقدمه 67
4-2- داده­های آماری مورد استفاده67
4-3- بررسی آزمون ریشه واحد70
4-3-1- آزمون شکست ساختاری ضریب لاگرانژ70
4-4- آزمون بررسی حالت غیرخطی داده­ها72
4-5- برآورد مدل میانگین متحرک خودهمبسته73
4-6- بررسی وجود اثر آرچ74
4-7- ویژگی­های آماری جملات اختلال74
4-8- نتایج تخمین الگو 76
فصل پنجم
5- جمع­بندی و نتیجه­گیری 86
5-1- مقدمه 86
5-2- جمع­بندی 86
5-3- پیشنهاد­های سیاستی 90
5-4- پیشنهاد­های پژوهشی 91
فهرست منابع 92
منابع فارسی 93
منابع لاتین 95
پیوست102 فهرست جداول
عنوانو شمارهصفحه
جدول شماره 2-1- مروری بر مطالعات انجام شده20
جدول شماره 3-1- علل ایجاد تورم و نظریه­های مرتبط به آن29
جدول شماره 4-1- خصوصیات آماری متغیر تورم 68
جدول شماره 4-2- نتایج حاصل از آزمون شکست ساختاری ضریب لاگرانژ72
جدول شماره 4-3- نتایج حاصل از آزمون نسبت درست نمایی72
جدول شماره 4-4- مدل انتخابی (ARMA) و آزمون لجانگ- باکس73
جدول شماره 4-5- نتایج حاصل از آزمون وجودآرچ74
جدول شماره 4-6 - آمار توصیفی مجموعه تبدیل شده75
جدول شماره 4-7-نتایج تخمین مدل گارچ در میانگین نامتقارن با دو متغیر وضعیت 77
فهرست نمودارها
نمودار شماره 3- 1- نااطمینانی نامتقارن در مدل گارچ گلستن، جاگناتان و رانکل ........ 37
نمودار شماره 3-2-خطای پیش­بینی و سرمایه­گذاری در پیش­بینی تورم......................... 43
نمودار شماره4 -1- نرخ تورم ماهانه69
نمودار شماره 4 -2- احتمالات هموارشده درحالت فشار تورمی فزایندهs1=1 ........... 82
نمودار شماره 4 -3- احتمالات هموارشده درحالت فشار تورمی کاهندهs1=2 ............. 83
نمودار شماره 4 -4- احتمالات هموارشده درحالت افزایش نوسانات تورمیs2=1........ 83
نمودار شماره 4 -5- احتمالات هموارشدهدرحالت کاهش نوسانات تورمی s2=2........ 84
نمودار شماره 4 -6- واریانس شرطی84

👇 تصادفی👇

نمونه سوالات تخصصی رشته کارشناسی ارشد الهیات فلسفه و کلام اسلامی گرایش فلسفه - فلسفه مشاء 2 دو کد درس: 1220313گزارش كارآموزي، شركت صنعت پژوهان كيادانلود نمونه سوالات استخدامی سازمان سنجشبسته بندی گوشت قرمز سفیدشرح سودي بر حافظ جلد 3اصول و قواعد شیت بندینمونه سوال عملی فتوشاپ (10) photoshopفارسی سازی کلش رویالکتاب ناشناخته ها ( علوم غریبه ) ✅فایل های دیگر✅

#️⃣ برچسب های فایل بررسی رابطه میان تورم و نااطمینانی تورم با وجود انتقال رژیم طی بازه زمانی (1392:05-1369:01)

بررسی رابطه میان تورم و نااطمینانی تورم با وجود انتقال رژیم طی بازه زمانی (1392:05-1369:01)

دانلود بررسی رابطه میان تورم و نااطمینانی تورم با وجود انتقال رژیم طی بازه زمانی (1392:05-1369:01)

خرید اینترنتی بررسی رابطه میان تورم و نااطمینانی تورم با وجود انتقال رژیم طی بازه زمانی (1392:05-1369:01)

👇🏞 تصاویر 🏞