👈فول فایل فور یو ff4u.ir 👉

تاثیر بلوغ سیستم هوش تجاری بر استفاده از اطلاعات در فرآیند کسب و کار با توجه به فرهنگ تصمیم گیری تحلیلی در بین مدیران بانک صادرات ایران

ارتباط با ما

دانلود


تاثیر بلوغ سیستم هوش تجاری بر استفاده از اطلاعات در فرآیند کسب و کار با توجه به فرهنگ تصمیم گیری تحلیلی در بین مدیران بانک صادرات ایران
عنوان تحقیق: تاثیر بلوغ سیستم هوش تجاری بر استفاده از اطلاعات در فرآیند کسب و کار با توجه به فرهنگ تصمیم گیری تحلیلی در بین مدیران بانک صادرات ایران
فرمت فایل: word
تعداد صفحات: 133
شرح مختصر:
امروزه داشتن توان رقابتي اساس بقاي سازمان ها است و برخورداري از توان رقابتي و حفظ آن بيش از هر چیزي نيازمند اطلاعات است. هوش تجاری فرايند مداومي است که اطلاعات قابل استفاده اي را در اختيار تصميم گيرندگان مي گذارد و سیستم هوش تجاری، دستيابي به داده ها و اطلاعات در فرآیند کسب و کار را فراهم می نماید. به همین منظور هدف از مطالعه حاضر بررسی تاثیر بلوغ سیستم هوش تجاری بر استفاده از اطلاعات در فرآیند کسب و کار است که در این بین متغیر های کیفیت محتوای اطلاعات و کیفیت دسترسی اطلاعات نقش واسطه را داشته و فرهنگ تصمیم گیری تحلیلی به عنوان متغیر تعدیل گر در نظر گرفته شده اند. این تحقیق در بین مدیران شعب بانک صادرات ایران در استان آذربایجان شرقی انجام گرفته است که تعداد آن 116 نفر می باشد. ابزار گردآوری داده ها، پرسشنامه بوده است. داده های گردآوری شده با استفاده از spss 18 و از طریق همبستگی اسپیرمن و رگرسیون چندگانه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته اند. نتایج حاصل از پژوهش تاثیر مثبت بلوغ هوش تجاری بر استفاده از اطلاعات در فرآیند کسب و کار را تایید می کند. علاوه بر این، فرهنگ تصمیم گیری تحلیلی تاثیر مثبت بر رابطه بین کیفیت محتوای اطلاعات و کیفیت دسترسی اطلاعات بر استفاده از اطلاعات در فرآیند کسب و کار دارد.
کلمات کلیدی: بلوغ سیستم هوش تجاری، کیفیت محتوای اطلاعات، کیفیت دسترسی اطلاعات، فرهنگ تصمیم گیری تحلیلی، استفاده از اطلاعات در فرآیند کسب و کار
 
فهرست مطالب
عنوان صفحه
فصل اول: مقدمه0
1-1. مقدمه1
1-2. تعريف مسأله و بيان اصلي تحقيق. 2
1-3. اهمیت و ضرورت انجام کار. 2
1-4. فرضیات تحقیق. 5
1-5. سوالات تحقیق. 6
1-6. اهداف تحقیق. 6
1-7. نوآوری تحقیق. 7
1-8. استفاده کنندگان تحقیق. 8
1-9. ساختار تحقیق. 8
فصل دوم: ادبیات تحقیق. 9
2-1. مقدمه32
2-2. مبانی نظری. 32
2-3. پیشینه تجربی. 39
2-3-1. مطالعات داخلی. 39
2-3-2. مطالعات خارجی. 45
2-4. جمع بندی و پیشنهاد مدل. 47
فصل سوم: روش شناسی تحقیق. 55
3-1. مقدمه56
3-2. نوع تحقیق. 56
3-3. جامعه آماری تحقیق. 57
3-4. متغیرهای تحقیق. 57
3-5. تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرهای تحقیق. 58
3-5-1. هوش تجاری. 58
3-5-2. بلوغ سیستم های هوش تجاری. 59
3-5-3. کیفیت محتوایی و دسترسی اطلاعات.. 60
3-5-4. استفاده از اطلاعات در فرآیندهای کسب و کار. 62
3-5-5. فرهنگ تصمیم گیری تحلیلی. 62
3-6. ابزار جمع آوری داده ها67
3-6-1. روایی پرسشنامه67
3-6-2. پایایی پرسشنامه68
3-7. روش تجزیه و تحلیل داده ها69
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها71
4-1. مقدمه72
4-2. ویژگی های پاسخ گویان. 72
4-2-1. جنسیت.. 72
4-2-3. میزان تحصیلات.. 73
4-3. تجزیه و تحلیل های تک متغیره74
4-3-1. بلوغسیستم هوش تجاری. 74
4-3-2. کیفیت محتوای اطلاعات.. 75
4-3-3. کیفیت دسترسی اطلاعات.. 76
4-3-4. استفاده از اطلاعات در فرآیند کسب و کار. 76
4-3-5. فرهنگ تصمیم گیری تحلیلی. 77
4-4. تجزیه و تحلیل های دو متغیره78
4-4-1. بررسی بلوغ سیستم هوش تجاری و کیفیت محتوای اطلاعات.. 78
4-4-2. بررسی رابطه بلوغ سیستم هوش تجاری و کیفیت دسترسی اطلاعات.. 79
4-4-3. بررسی رابطه کیفیت محتوای اطلاعات و استفاده از آن در فرآیند کسب و کار. 80
4-4-4. بررسی رابطه ی بین کیفیت دسترسی اطلاعات و استفاده از آن در فرآیند کسب و کار 81
4-5. تجزیه و تحلیل چند متغیره82
4-5-1. رگرسیون چندگانه مرحله اول. 83
4-5-2. رگرسیون مرحله دوم86
4-5-3. رگرسیون مرحله سوم89
4-5-4. بررسی تاثیر غیر مستقیم بلوغ هوش تجاری بر متغیر وابسته93
4-5-5. رگرسیون مرحله چهارم94
4-6. آزمون فرضیه ها101
4-7. جمع بندی و نتیجه گیری. 104
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات.. 107
5-1. مقدمه108
5-2. یافته های پژوهش.. 108
5-3. محدودیت های تحقیق. 112
5-4. پیشنهادات تحقیق. 113
5-4-1. پیشنهادات کاربردی. 113
5-4-2. پیشنهاداتی برای تحقیقات آتی. 115
فهرست منابع. 117
 فهرست جداول
 جدول 2-1: خلاصه مطالعات داخلی. 48
جدول 2-2: خلاصه مطالعات داخلی. 51
جدول 3-1: مقیاس و طیف سنجش متغیرها58
جدول 3-2: سطوح متغیرهای تحقیق. 64
جدول 3-3: ضریب پایایی پرسشنامه68
جدول4-1: فراوانی مربوط به جنسیت.. 73
جدول4-2: فراوانی مربوط به سن. 73
جدول4-3: فراوانی مربوط به میزان تحصیلات.. 74
جدول4-4: آماره های توصیفی متغیر بلوغ سیستم هوش تجاری. 75
جدول4-5: آماره های توصیفی متغیر کیفیت محتوای اطلاعات.. 75
جدول4-6: آماره های توصیفی متغیر کیفیت دسترسی اطلاعات.. 76
جدول4-7: آماره های توصیفی متغیر استفاده از اطلاعات در فرآیند کسب و کار. 77
جدول4-8: آماره های توصیفی متغیر فرهنگ تصمیم گیری تحلیلی. 77
جدول4-9: نتایج آزمون همبستگی بین بلوغ سیستم هوش تجاری و کیفیت محتوای اطلاعات.. 79
جدول4-10: نتایج آزمون همبستگی بین بلوغ سیستم هوش تجاری و کیفیت دسترسی اطلاعات.. 80
جدول4-11: نتایج آزمون همبستگی کیفیت محتوای اطلاعات و استفاده از اطلاعات در فرآیند کسب و کار 80
جدول4-12: نتایج آزمون همبستگی بین ریسک دریافت شده از ابزارهای مدیریت دانش و نیات خرید81
جدول4-13: نتایج رگرسیون در مرحله اول. 83
جدول4-14: آنالیز واریانس مرحله اول. 84
جدول4-15: ضرایب رگرسیون در مرحله اول. 85
جدول 4-16: نتایج رگرسیون در مرحله دوم87
جدول 4-17: آنالیز واریانس مرحله دوم87
جدول 4-18: ضرایب رگرسیون در مرحله دوم87
جدول 4-19: نتایج رگرسیون در مرحله سوم قسمت اول. 89
جدول 4-20: آنالیز واریانس مرحله سومقسمت اول. 90
جدول 4-21: ضرایب رگرسیون در مرحله سومقسمت اول. 90
جدول 4-22: نتایج رگرسیون در مرحله سوم قسمت دوم91
جدول 4-23: آنالیز واریانس مرحله سوم قسمت دوم92
جدول 4-24: ضرایب رگرسیون در مرحله اول. 92
جدول4-25: اثرات غیر مستقیم بلوغ هوش تجاری بر استفاده از اطلاعات در فرآیند کسب و کار 94
جدول 4-26: نتایج رگرسیون در مرحله چهارم قسمت اول. 95
جدول 4-27: آنالیز واریانس مرحله چهارمقسمت اول. 95
جدول 4-28: ضرایب رگرسیون در مرحله چهارمقسمت اول. 96
جدول 4-29: نتایج رگرسیون در مرحله چهارم قسمت دوم97
جدول 4-30: آنالیز واریانس مرحله چهارم قسمت دوم97
جدول 4-31: ضرایب رگرسیون در قسمت دوم98
جدول 4-32: نتایج رگرسیون در مرحله چهارم قسمت سوم99
جدول 4-33: آنالیز واریانس مرحله چهارمقسمت سوم100
جدول 4-34: ضرایب رگرسیون در مرحله چهارمقسمت سوم100
جدول4-35: نتایج آزمون فرضیات.. 104
 فهرست اشکال
 شکل2-1 : مدل تحقیق. 54
شکل 4-1: مدل کلی پژوهش.. 82
شکل 4-2: اثرات مستقیم در مرحله اول. 86
شکل 4-3: تحليل رگرسیون مرتبه دوم88
شکل 4- 3: تحلیل مسیر مرتبه سومقسمت اول. 91
شکل 4- 4: تحلیل مسیر مرتبه سوم قسمت دوم92
شکل 4- 6: تحلیل مسیر مرتبه چهارمقسمت اول. 97
شکل 4- 7: تحلیل مسیر مرتبه چهارم قسمت دوم99
شکل 4- 8: تحلیل مسیر مرتبه چهارمقسمت دوم101

👇 تصادفی👇

آموزش جدول ضرب ( با یافتن عبارت های تقسیم )کتاب مجموعه تست های روانشناسی - قسمت اولNoNumber ReReplacer Pro V7.1.3 - کامپوننت جایگزینی کلمات و کدها در سایتSearch Content Advanced V2.4.0 - پلاگین فارسی جستجوی پیشرفتهتحلیل زیباشناختی عناصر امپرسیونیستی قطعه اربسک شماره 1 کلود دبوسی از دیدگاه کلایوبلshapefile مرز منطقه 15دانلود پرسشنامه ترس از تصویر بدن(BICI) ✅فایل های دیگر✅

#️⃣ برچسب های فایل تاثیر بلوغ سیستم هوش تجاری بر استفاده از اطلاعات در فرآیند کسب و کار با توجه به فرهنگ تصمیم گیری تحلیلی در بین مدیران بانک صادرات ایران

تاثیر بلوغ سیستم هوش تجاری بر استفاده از اطلاعات در فرآیند کسب و کار با توجه به فرهنگ تصمیم گیری تحلیلی در بین مدیران بانک صادرات ایران

دانلود تاثیر بلوغ سیستم هوش تجاری بر استفاده از اطلاعات در فرآیند کسب و کار با توجه به فرهنگ تصمیم گیری تحلیلی در بین مدیران بانک صادرات ایران

خرید اینترنتی تاثیر بلوغ سیستم هوش تجاری بر استفاده از اطلاعات در فرآیند کسب و کار با توجه به فرهنگ تصمیم گیری تحلیلی در بین مدیران بانک صادرات ایران

👇🏞 تصاویر 🏞