👈فول فایل فور یو ff4u.ir 👉

رابطه بین سبک رهبری مربیان و تنیدگی ورزشکاران در دانشگاه های شهر تهران

ارتباط با ما

دانلود


رابطه بین سبک رهبری مربیان و تنیدگی ورزشکاران در دانشگاه های شهر تهران
عنوان تحقیق: رابطه بین سبک رهبری مربیان و تنیدگی ورزشکاران در دانشگاه های شهر تهران
فرمت فایل: word
تعداد صفحات: 109
شرح مختصر:
این تحقیق با هدف بررسی ارتباط سبك رهبري مربيان و تنیدگی ورزشکاران دانشگاه‌هاي شهر تهران انجام شد. روش تحقیق توصیفی- پیمایش و میدانی بود. 341 از ورزشکاران زن و مرد رشته‌های واليبال، هندبال، تنیس روی میز و بدمينتون دانشگاه‌هاي شهر تهران از جامعه 3000 نفری به عنوان گروه نمونه به صورت تصادفي انتخاب شدند. از سه پرسشنامه ي اطلاعات فردي، پرسشنامه مقياس رهبري در ورزش (L.L.S) و پرسشنامه تنیدگی (ملکی، رنجبر،1373) براي جمع آوري اطلاعات و داده هاي تحقيق استفاده شد. روایی پرسشنامه ها در مطالعات قبلی تأیید شده بود، هم چنین پایایی پرسشنامه ها با توزیع 30 پرسشنامه اندازه گیری شد که برای کلیه خرده مقیاس های پرسشنامه مقياس رهبري در ورزش (L.L.S) آلفای کرونباخ بیشتر از 72/0 و برای پرسشنامه کلی آلفای کرونباخ برابر 89/0 و برای پرسشنامه تنیدگی آلفای کرونباخ برابر 87/0به دست آمد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آمار توصیفی شامل میانگین، واریانس، فراوانی و درصد و در تجزیه و تحلیل استنباطی داده ها از آزمون های آماری کولموگراف- اسمیرنوف، خی 2، T مستقل، و ضریب همبستگی پیرسون برای آزمون فرضیه های تحقیق درسطح معناداری 05/0 =α استفاده شد. نتایج نشان داد: بیشترین میانگین نمره تنیدگی مربوط به دانشجویان پسر فعال در رشته های ورزشی انفرادی (2/24=SD، 2/112=m) و کمترین میانگین مربوط به دانشجویان دختر فعال در رشته های ورزشی گروهی است (6/32=SD، 94=m). نتایج آزمون خی 2 نشان داد که در گروه مربیان رشته های انفرادی فراوانی سبک های آموزش و تمرین، دموکراتیک و بازخورد مثبت و در گروه مربیان رشته های تیمی نیز فراوانی مشاهده شده برای سبک های آمرانه و حمایت اجتماعی بیشتر از فراوانی مورد انتظار است. نتایج آزمون T مستقل نشان داد که تنیدگی ورزشکاران رشته های انفرادی (6/110=m) بیشتر از میانگین نمره تنیدگی ورزشکاران رشته های تیمی (97=m) است و ورزشکاران رشته های انفرادی از تنیدگی بیشتری برخوردار هستند. نتایج آزمون همبستگی پیرسون نشان داد که افزایش نمره سبک رهبری آمرانه مربیان رشته های انفرادی با افزایش میزان تنیدگی ورزشکاران ارتباط دارد. افزایش نمره سبک های رهبری دموکراتیک و آمرانه مربیان رشته های تیمی با افزایش تنیدگی ورزشکاران رشته های تیمی همراه است.
فهرست مطالب
فصل اول :کلیات طرح
1-1مقدمه.. 2
1-2 بیان مسأله.. 3
1-3 اهمیت موضوع و انگیزه انتخاب آن.. 6
1-4 اهداف.. 8
1-4-1 هدف کلی.. 8
1-4-2 اهداف اختصاصی.. 8
1- 5 فرضیه‌های تحقیق.. 8
1-6 پیش فرض‌های تحقیق.. 9
1-7 محدودیت‌های تحقیق.. 9
1-8 تعریف مفاهیم و واژه‌ها.. 9
 
فصل دوم :مبانی نظری و پیشینه تحقیق
2-1 رهبری.. 14
2-2-1 تعریف رهبری.. 14
2-2-2 ماهیت رهبری در ورزش.. 15
2-2-3 نظریه‌های رهبری.. 16
2-2-3-1 خصوصیات و صفات ویژه رهبری.. 17
2-2-3-2 نظریه‌های رفتار رهبری.. 17
2-2-3-3 رهبری اقتضایی.. 20
2-2-3-4 نظریه رهبری وضعیتی.. 23
2-2-4 رفتار مورد لزوم رهبر.. 27
2- 3 تنیدگی.. 33
2-3-1 دیدگاهای نظری در مورد تنیدگی.. 35
2-3-1-1 سندروم سازش عمومی سلیه.. 35
2-3-1-2 الگوی تعاملی تنیدگی.. 36
2-3-1-3 دیدگاه زیست شناختی تنیدگی.. 37
2-3-2 فیزیولوژی تنیدگی.. 38
2-3-3 اثرات تنیدگی.. 39
2-4 مروری بر مطالعات انجام شده.. 44
2-4-1 مطالعات انجام شده در داخل کشور.. 44
2-4-2 مطالعات انجام شده در خارج از کشور.. 47
2-5 جمع بندی.. 50
 
فصل سوم :روش شناسی تحقیق
3-1 جامعه و نمونه تحقیق.. 53
3-2 نوع و روش تحقیق.. 54
3-3 متغیرهای تحقیق.. 54
3-4 ابزار اندازه گیری.. 54
3-4-1 پرسشنامه ی اطلاعات فردی.. 54
3-4-2 پرسشنامه مقیاس رهبری در ورزش (L.S.S).. 54
3-4-3 پرسشنامه تنیدگی.. 55
3-6 روش اجرا.. 57
3-7 روش تجزیه و تحلیل اطلاعات.. 57
 
فصل چهارم :تجزیه و تحلیل آماری
4-1 توصیف عوامل جمعیت شناختی.. 59
4-1-1 جنسیت:.. 59
4-1-2 تأهل.. 59
4-1-3 سن.. 60
4-1-4 مقطع تحصیلی:.. 60
4-1-5 رشته‌ی ورزشی:.. 61
4-1-6 سابقه ورزشی.. 61
4-1-7 میزان فعالیت ورزشی در طول هفته:.. 62
4-1-8 تنیدگی:.. 62
4-1-9 سبک‌های رهبری.. 63
4-2 تجزیه و تحلیل استنباطی دادها.. 64
4-2-1 فرضیه صفر اول.. 64
4-2-2 فرضیه صفر دوم:.. 65
4-2-3 فرضیه صفر سوم.. 66
4-2-4 فرضیه صفر چهارم.. 67
4-2-5 فرضیه صفر پنجم.. 67
4-2-6 فرضیه صفر ششم.. 68
4-2-7 فرضیه صفر هفتم.. 68
4-2-8 فرضیه صفر هشتم.. 69
 
فصل پنجم :بحث و نتیجه گیری
5-1 خلاصه تحقیق.. 71
5-2 بحث و نتیجه‌گیری.. 74
5-3 پیشنهادات برخاسته از تحقیق.. 78
5- 4 پیشنهاد برای سایر محققان.. 79
 منابع.. 80
پبوست ها.. 87
 فهرست جداول
عنوان صفحه
جدول 2-1 ابعاد رفتار رهبر در ورزش (چلادوری و صالح1980، چلادوری1993) 26
جدول 2-2 بیماری‌های ناشی از تنیدگی در دستگاهای مختلف بدن (روزنامه اطلاعات، سه شنبه 10 فروردین 1372 شماره 19872).. 41
جدول 2-3 اثرات روانی تنیدگی (کاری کوپر، زندگی با اضطراب، ترجمه ماشاءالله مدیحی، چاپ اول، یادآوران، 1370).. 42
جدول 3-1 مقیاس تعیین میزان تنیدگی.. 56
جدول 4-1 توزیع فراوانی و درصد فراوانی نمونه‌ها بر اساس جنسیت 59
جدول 4-2 توزیع فراوانی و درصد فراوانی نمونه‌ها بر اساس وضعیت تأهل 59
جدول 4-3 توزیع فراوانی و درصد فراوانی نمونه‌ها بر اساس مدرک تحصیلی 60
جدول 4-4 توزیع فراوانی و درصد فراوانی نمونه‌ها بر اساس رشته‌ی ورزشی 61
جدول 4-5 توزیع فراوانی و درصد فراوانی نمونه‌ها بر اساس سابقه ورزشی 61
جدول 4-6 توزیع فراوانی و درصد فراوانی نمونه‌ها بر اساس میزان فعالیت ورزشی در طول هفته.. 62
جدول 4-7 وضعیت تنیدگی در دانشجویان دختر و پسر با توجه به رشته‌ی ورزشی گروهی یا انفرادی.. 62
جدول 4-8 داده‌های توصیفی مربوط به سبک‌های رهبری.. 63
جدول 4-9 فراوانی سبک‌های رهبری رشته‌های تیمی و انفرادی.. 64
جدول 4- 10 نتایج آزمون خی 2.. 65
جدول 4-11 نتایج آزمون کولموگراف – اسمیرنوف برای بررسی نرمال بودن توزیع داده‌ها در دو گروه.. 65
جدول 4-12 نتایج آزمون t مستقل برای مقایسه تنیدگی در ورزشکاران 66
جدول 4-13 ارتباط بین سبک‌های رهبری مربیان و تنیدگی ورزشکاران رشته‌های انفرادی.. 66
جدول 4-14 ارتباط بین سبک‌های رهبری مربیان و تنیدگی ورزشکاران رشته‌های تیمی 67
جدول 4-15 ارتباط بین سن و میزان تنیدگی دانشجویان ورزشکار رشته‌های انفرادی 68
جدول 4-16 ارتباط بین سن و میزان تنیدگی دانشجویان ورزشکار رشته‌های تیمی 68
جدول 4-17 نتایج آزمون t مستقل برای مقایسه میزان تنیدگی ورزشکاران دختر و پسر رشته‌های انفرادی.. 69
جدول 4-18 نتایج آزمون t مستقل برای مقایسه میزان تنیدگی ورزشکاران دختر و پسر رشته‌های تیمی.. 69
 فهرست شکل ها
عنوان صفحه
شکل 2-1 شبکه سبک سنج مدیریت.. 19
شکل 2-2) مدل چند بعدی رهبری (چلادوری و صالح، 1978، چلادوری، 1993) 27
شکل 2-3) تأثیر محرک در به وجود آمدن تنیدگ.. 34
شکل 2-4)تنیدگی به عنوان یک پاسخ ارگانیستمی.. 35
نمودار 4-1 وضعیت سنی دانشجویان.. 60

👇 تصادفی👇

147-بهینه سازی طراحی هندسی مسیر بزرگراه با در نظر گرفتن امكان ساخت پل و تونلمبانی نظری و پیشینه تحقیق ارزشيابي آموزشيدانلود مقاله سیستمهای تعلیق مولتی لینک، فعال و ترمز ABS و EBDدانلود مقاله و تحقیق پیرامون کی لاگرپاورپوینت روشهاي اجراي پروژه Project Delivery System تاكيد بر اجراي قراردادهاي EPCنسبتهای مالی و تجزیه و تحلیل‏ صورتهای مالی بانکهاshapefile میزان فرسایش خاک استان آذربایجان غربیپروژه کارآفرینی طرح توجیهی طراحی نرم افزار و صفحات وبتبدیل کانال معمولی به هوشمند در تلگرام+فیلمدانلود تحقیق و مقاله پیرامون چرخ دنده ها ✅فایل های دیگر✅

#️⃣ برچسب های فایل رابطه بین سبک رهبری مربیان و تنیدگی ورزشکاران در دانشگاه های شهر تهران

رابطه بین سبک رهبری مربیان و تنیدگی ورزشکاران در دانشگاه های شهر تهران

دانلود رابطه بین سبک رهبری مربیان و تنیدگی ورزشکاران در دانشگاه های شهر تهران

خرید اینترنتی رابطه بین سبک رهبری مربیان و تنیدگی ورزشکاران در دانشگاه های شهر تهران

👇🏞 تصاویر 🏞