👈فول فایل فور یو ff4u.ir 👉

شبيه سازي ترموديناميكي سيكل باز موتور اشتعال جرقهاي

ارتباط با ما

دانلود


شبيه سازي ترموديناميكي سيكل باز موتور اشتعال جرقهاي
در اين مقاله جهت پيشبيني عملكرد سيكل باز موتور اشتعال جرقهاي 1، مدلي صفر بعدي از يك موتور احتراق داخلي با مخلوط پيشآميخته 2 با استفاده از توابع تجربي، و با در نظر گرفتن فرآيندهاي موثر در عملكرد موتور از جمله نرخ سوزش، انتقال حرارت، گاز هاي باقيمانده، گازهاي بازگشتي از اگزوز 3 و تاثيرات دما بر خواص سيال عامل توسعه داده شده است. اين مدل با استفاده از برنامه- نويسي در نرمافزار متلب 4 اجرا شده و نتايج آن با نتايج تجربي مقايسه گشته است. نتايج برنامه مطابقت خوبي با نتايج تجربي داشته كه نشانگر صحت و دقت خوب برنامه مي باشد
 

👇 تصادفی👇

دانلود مقاله ریخته گری تحت فشاربرنامه چاپ ستارهریاضی دبیرستانتخمین نوسان سطح آزاد سیال در مخازن هوایی آب با استفاده از شبك ههای عصبیداستان Dorothy به زبان انگلیسی (ویژه مبتدی ها)ترجمه و شرح فارسی بر کتاب مکاسب شیخ انصاری جلد اولآموزش طراحی سیب سبز با مداد رنگی به زبان فارسیپاورپوینت پروژه مرمت خانه جنگجویان اصفهان ✅فایل های دیگر✅

#️⃣ برچسب های فایل شبيه سازي ترموديناميكي سيكل باز موتور اشتعال جرقهاي

شبيه سازي ترموديناميكي سيكل باز موتور اشتعال جرقهاي

دانلود شبيه سازي ترموديناميكي سيكل باز موتور اشتعال جرقهاي

خرید اینترنتی شبيه سازي ترموديناميكي سيكل باز موتور اشتعال جرقهاي

👇🏞 تصاویر 🏞