👈فول فایل فور یو ff4u.ir 👉

پيش تغليظ داروي aripiperazole به روش ميكرواستخراج فاز مايع و فيبر توخالی و اندازه‌گيری ميزان دارو در پلاسما و ادرار به روش HPLC در مقادير Trace

ارتباط با ما

دانلود


پيش تغليظ داروي  aripiperazole به روش ميكرواستخراج فاز مايع و فيبر توخالی و اندازه‌گيری ميزان دارو در پلاسما و ادرار  به روش HPLC در مقادير Trace
عنوان تحقیق: پيش تغليظ داروي aripiperazole به روش ميكرواستخراج فاز مايع و فيبر توخالی و اندازه‌گيری ميزان دارو در پلاسما و ادرار به روش HPLC در مقادير Trace
فرمت فایل: word
تعداد صفحات: 102
شرح مختصر:
آريپيپرازول يک داروي ضد سايکوز آتيپيکال است که با ترکيبي از فعاليتآنتاگونيستي رسپتور 5-HT2A و پارشيال آگونيستي رسپتورهاي5-HT1A و D2 دوپامين اثر درماني خود را نشان مي‌دهد. اين دارو در درمان اسکيزوفرني، اختلالات دو قطبي تيپ Iو به عنوان درمان کمکي در افسردگي ماژور استفاده مي‌شود.
در مواردي كه پاسخ مناسب از دارو ديده نشده، اندازه‌گيري سطوح پلاسمايي به منظور رساندن آن به مقادير لازم قبل از قطع دارو وجايگزين کردن ديگرداروهاي ضد سايکوز ضروري است. با توجه به اينکه سطح پلاسمايي آريپيپرازول به مقادیر نانوگرم در ميلی‌ليتر مي‌رسد، لذا مي‌بايست از متدي استفاده کرد که قدرت شناسايي و تفکيک اين دارو را در اين غلظت کم داشته باشد.
در اين مطالعه يك روش ميكرواستخراج فاز مايع با استفاده از فيبر توخالي به همراه كروماتوگرافي مايع با عملكرد بالا (HPLC) و دتکتور UV جهت پيش تغليظ و شناسايي آريپيپرازول در پلاسما و ادرار به كار برده شد. آريپيپرازول از 15ميلي‌ليتر محلول بازي نمونه با 8/8 :pH به داخل يك حلال آلي (اکتانول) كه در منافذ ديواره فيبر قرار داشت استخراج شد. به دنبال آن اين دارو از حلال آلي به داخل فاز گيرنده ی آب با ماهيت اسيدي كه در داخل فيبر قرار داشت وارد شد. در اين مطالعه فاكتورهاي موثر در ميكرواستخراج شامل pH فاز دهنده و فاز گيرنده، نوع حلال آلي، قدرت يوني فاز دهنده، دماي فاز دهنده، زمان استخراج و سرعت هم‌زدن بررسي و بهينه شد.
پس از استخراج دارو با شرايط بهينهفاز دهنده با8/8:pH وفازگيرنده با4/2:pH، حلال آلي اکتانول، زمان استخراج 45 دقيقه، دماي فاز دهنده 40درجه سانتيگراد، دور هم‌زن 625 و بدون اضافه کردن نمک، فاكتور پيش تغليظ 127 و حد تشخيص ng/ml9/3 وانحراف معيار استاندارد در يك روز كاري %4/2 و انحرافاستاندارد نسبي در چند روز كاري متوالي %9/3حاصل شد.
فهرست مطالب
خلاصه فارسي 1
مقدمه  2
فصل اول: کليات
1-1. ضرورت و اهميت موضوع 5
1-2. بيان مساله  5
1-3. اهداف 6
فصل دوم: بررسي متون و مطالعات ديگران در اين زمينه
2-1. مروري بر روش‌هاي استخراج مايع- مايع و ميكرواستخراج مايع- مايع8
2-1-1. ميكرواستخراج فاز مايع 8
2-1-1-1. ميكرواستخراج فاز مايع با تك قطره8
2-1-1-2. ميكرواستخراج فاز مايع با فيبر توخالي11
2-1-1-2-1. اصول استخراج و سيستم‌هاي مختلف در استفاده از HF-LPME12
2-1-1-2-2. جنبه‌هاي عملي و پيكربندي‌هاي مختلف HF-LPME15
2-1-1-2-3. ميكرواستخراج فاز مايع از فضاي فوقاني با فيبر توخالي18
2-1-1-3. ميكرواستخراج فاز مايع با استفاده از انجماد حلال استخراج كننده21
2-1-1-4. ميكرواستخراج فاز مايع- مايع پخشي (DLPME21
2-1-2. استخراج فاز جامد 22
2-2. كروماتوگرافي 22
2-2-1. دسته‌بندي روش‌هاي كروماتوگرافي23
2-2-1-1. كروماتوگرافي مايع با كارآيي بالا (HPLC23
2-2-1-2. دستگاه‌هاي كروماتوگرافي مايع25
2-2-1-2-1. مخزن فاز متحرك 26
2-2-1-2-2. سيستم‌هاي پمپ كننده26
2-2-1-2-3. سيستم‌هاي تزريق نمونه27
2-2-1-2-4. ستون‌هاي كروماتوگرافي مايع28
2-2-1-2-4-1. انواع پر كننده‌هاي ستون29
2-2-1-2-5. دماي پيستون 29
2-2-1-2-6. آشكارسازها 29
2-2-1-2-6-1. آشكارساز فوتومتريك30
2-2-1-2-6-2. آشكارساز جذب فرابنفش (UV31
2-3. بررسي مطالعات HF-HPME 32
2-4. بررسي داروي مورد مطالعه 36
2-4-1. فارماكوكنتيك دارو 36
2-4-2. مكانيسم اثر دارو 37
2-4-3. موارد مصرف دارو 37
2-4-4. دوز مصرفي دارو 38
2-4-5. موارد منع مصرف و احتياط39
2-4-6. عوارض جانبي 39
2-4-7. تداخلات 40
2-4-8. اشكال دارويي 41
2-4-9. خصوصيات فيزيكي دارو41
2-5. اهميت اندازه‌گيري آريپيپرازول42
2-6. اهداف 42
فصل سوم: مواد و روش‌ها
3-1. مواد شيميايي و تجهيزات دستگاهي44
3-1-1. مواد شيميايي، استانداردها و نمونه‌هاي حقيقي44
3-1-2. تجهيزات دستگاهي 44
3-2. روش استخراج 45
3-2-1. استخراج به اختصار طي مراحل زير انجام گرفت45
3-2-2. مراحل بهينه‌سازي 47
3-2-2-1. بهينه‌سازي شرايط جداسازي47
3-2-2-2. بهينه‌سازي شرايط استخراج47
3-2-2-2-1. نوع حلال آلي 47
3-2-2-2-2. اثر pH فاز دهنده 47
3-2-2-2-3. اثر pH فاز گيرنده 47
3-2-2-2-4. اثر قدرت يوني فاز دهنده48
3-2-2-2-5. اثر همزدن محلول آناليت48
3-2-2-2-6. اثر زمان استخراج 48
3-2-2-2-7. اثر دما 48
3-2-3. ارزيابي كارآيي روش استخراج48
3-2-3-1. منحني درجه‌بندي 48
3-2-3-2. تعيين فاكتور پيش تغليظ (PF49
3-2-3-3. تعيين تكرارپذيري (RSD49
3-2-4. آناليز نمونه حقيقي 49
فصل چهارم: نتايج
4-1. ميكرواستخراج سه فازي بر پايه استفاده از فيبر توخالي متخلخل51
4-1-1. اصول تئوري 51
4-2. مراحل بهينه‌سازي 54
4-2-1. بهينه‌سازي شرايط جداسازي54
4-2-2. بهينه‌سازي شرايط استخراج55
4-2-2-1. نوع حلال آلي 55
4-2-2-2. اثر pH فاز گيرنده و فاز دهنده56
4-2-2-3. اثر سرعت همزدن محلول آناليت58
4-2-2-4. اثر قدرت يوني فاز دهنده59
4-2-2-5. اثر زمان استخراج 61
4-2-2-6. اثر دما 61
4-3. تعيين پارامترهاي تجزيه‌اي روش استخراج63
4-3-1. تهيه‌ي منحني درجه‌بندي 63
4-3-2. فاكتور پيش تغليظ (PF64
4-3-3. تعيين حد تشخيص (LOD65
4-3-4. تكرارپذيري روش (RSD66
4-4. آناليز نمونه حقيقي 66
فصل پنجم: بحث و نتيجه‌گيري
5-1. مقايسه روش استخراجي با روش‌هاي گزارش شده ديگر مراجع71
5-2. نتيجه‌گيري 73
 خلاصه انگليسي 76
منابع 77
ضمائم 88
فهرست جداول
جدول 2-1. كاربردهاي كروماتوگرافي تقسيمي24
جدول 2-2. كاربردهاي اخير HF-LPME در استخراج گونه‌هاي مختلف 33
جدول 4-1. خلاصه نتايج بهينه‌سازي استخراج62
جدول 4-2. ارقام شايستگيHF-LPME داروي آريپيپرازول66
جدول4-3. نتايج اندازه‌گيري آريپيپرازول در ادرار و پلاسما69
جدول 5-1. كارهاي ديگر انجام شده بر روي آريپيپرازول71
فهرست نمودارها
نمودار 4-1. بررسي نوع حلال پر كننده منافذ فيبر56
نمودار 4-2. بررسي اثر تغييرات pH فاز دهنده در فرآيند استخراج  57
نمودار 4-3. بررسي اثر تغييرات pHفاز گيرنده در فرآيند استخراج  58
نمودار 4-4. اثر سرعت همزدن بر فرآيند استخراج 59
نمودار 4-5. تاثير قدرت يوني فاز دهنده بر فرآيند استخراج60
نمودار 4-6. تاثير زمان بر فرآيند استخراج61
نمودار 4-7. تاثير دما بر فرآيند استخراج62
نمودار 4-8. منحني درجه‌بندي مستقيم63
نمودار 4-9. منحني درجه‌بندي بعد از استخراج با هالوفايبر 64
نمودار 4-10. منحني درجه‌بندي بعد از استخراج با هالوفايبر جهت بررسي Linearity64
فهرست اشكال
عنوان صفحه
شكل A. روش‌هاي مختلف استخراج و ميكرواستخراج3
شكل 2-1. نماي جانبي از سيستم ميكرواستخراج با حلال با استفاده از ميله‌ي تفلوني 9
شكل 2-2. نمايي از سيستم ميكرواستخراج با تك قطره الف) استخراج مستقيم از درون محلول ب) استخراج از فضاي فوقاني 11
شكل 2-3. اصول استخراج HF-LPME الف) دو فازي ب) سه فازي13
شكل 2-4. الف) سيستم HF-LPME براساس پيكربندي U شكل ب) پيكربندي ميله‌اي 16
شكل 2-5. طرح شماتيك از سيستم HF-LPME17
شكل 2-6. الف) شمايي از سيستم HF-LPME از حجم زياد و ب) سيستم نيمه خودكار18
شكل 2-7. طرح شماتيك ميكرواستخراج فاز مايع به روش الف) مستقيم و ب) فضاي فوقاني20
شكل 2-8. شمايي از يك دستگاه HPLC25
شكل 2-9. يك حلقه نمونه‌برداري كروماتوگرافي مايع28
شكل 2-10. سلول آشكارساز فرابنفش براي HPLC31
شكل 2-11. ساختار شيميايي آريپيپرازول36
شكل 3-1. نمايي از استخراج دارو به روش HF-LPME در آزمايشگاه46
شكل 4-1. كروماتوگرام تزريق محلول آبي آريپيپرازول در شرايط بهينه جداسازي55
شكل 4-2. الف) كروماتوگرام ادرار شاهد ب) كروماتوگرام نمونه ادراری ppm167
شكل 4-3. الف) كروماتوگرام پلاسما شاهد ب) كروماتوگرام نمونه پلاسما ppm5/0 68

👇 تصادفی👇

shapefile مرز منطقه14تكنيك هاي فروش و بازاريابي جهت صادرات محصولدانلود مقاله آشنایی با بناها و سازه های تاريخيتحقیق در مورد راسته خفاش هاتحلیل خطر زلزلهدانلود تحقیق ویژه ارتقاء شغلی فرهنگیان ۶۰ صفحه در قالب word با عنوان راهكارهاي مديريت مدرسهنمونه سوالات تخصصی کارشناسی ارشد پیام نور رشته حسابداری- مهندسی مالی کد درس: 1214111 ✅فایل های دیگر✅

#️⃣ برچسب های فایل پيش تغليظ داروي aripiperazole به روش ميكرواستخراج فاز مايع و فيبر توخالی و اندازه‌گيری ميزان دارو در پلاسما و ادرار به روش HPLC در مقادير Trace

پيش تغليظ داروي aripiperazole به روش ميكرواستخراج فاز مايع و فيبر توخالی و اندازه‌گيری ميزان دارو در پلاسما و ادرار به روش HPLC در مقادير Trace

دانلود پيش تغليظ داروي aripiperazole به روش ميكرواستخراج فاز مايع و فيبر توخالی و اندازه‌گيری ميزان دارو در پلاسما و ادرار به روش HPLC در مقادير Trace

خرید اینترنتی پيش تغليظ داروي aripiperazole به روش ميكرواستخراج فاز مايع و فيبر توخالی و اندازه‌گيری ميزان دارو در پلاسما و ادرار به روش HPLC در مقادير Trace

👇🏞 تصاویر 🏞