👈فول فایل فور یو ff4u.ir 👉

بررسی رابطه عدالت سازمانی بر مبنای مدیریت اسلامی با انگیزش کارکنان دانشگاه جامع علمی کاربردی شهرستان کرمان سال تحصیلی 92 -91

ارتباط با ما

دانلود


بررسی رابطه عدالت سازمانی بر مبنای مدیریت اسلامی با انگیزش کارکنان دانشگاه جامع علمی کاربردی شهرستان کرمان سال تحصیلی 92 -91
عنوان تحقیق: بررسی رابطه عدالت سازمانی بر مبنای مدیریت اسلامی با انگیزش کارکنان دانشگاه جامع علمی کاربردی شهرستان کرمان
فرمت فایل: word
تعداد صفحات: 162
شرح مختصر:
امروزه با توجه به نقش فراگیر و همه جانبه سازمان­ها در زندگی اجتماعی انسان­ها نقش عدالت در سازمان­ها بیش از پیش آشکارتر شده است. سازمان­های امروزی در واقع مینیاتوری از جامعه بوده و تحقق عدالت در آنها به منزله تحقق عدالت در سطح جامعه است. هدف از انجام این پژوهش بررسی رابطه بین عدالت سازمانی بر مبنای مدیریت اسلامی و انگیزش کارکنان دانشگاه جامع علمی کاربردی شهرستان کرمان می­باشد. در این پژوهش از 13 آیه ی قران کریم و 8 حدیث معتبر استفاده شده است. روش پژوهش توصیفی و از نوع همبستگی است. جامعه آماری این پژوهش، کلیه کارکنان دانشگاه جامع علمی کاربردی به تعداد 53 نفر می­باشند که از روش سرشماری (تمام شماری) استفاده شده است ابزار پژوهش پرسشنامه می باشد که روایی و پایایی آن تأیید گردیده است. سپس داده­ها با استفاده ازنرم افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته اندکه حاصل نتایج نشان می دهد بین عدالت سازمانی بر مبنای مدیریت اسلامی و انگیزش کارکنان رابطه معنا داری وجود دارد. همچنین نتایج فرضیات فرعی تحقیق حاکی از آن است که بین عدالت توزیعی، عدالت رویه­ای، عدالت مراوده­ای و انگیزش نیز رابطه وجود دارد.
 کلمات کلیدی: عدالت سازمانی، مدیریت اسلامی، انگیزش
فهرست مطالب
چکیده1
فصل اول:کلیات تحقیق
1-1- مقدمه. 3
1-2- بيان مسأله. 5
1-3- اهمیت و ضرورت... 7
1-4- اهداف تحقيق.. 10
1-5- سؤالات تحقیق.. 10
1-6-1 تعاریف نظری.. 11
1-6-2 تعاریف عملیاتی.. 12
1-7- نوع متغیرها12
1-8- قلمرو تحقیق.. 13
فصل دوم:مروری بر ادبیات و پیشینه تحقیق
مقدمه. 15
بخش اول: عدالت... 16
2-1- بررسی نظریه های پیرامون عدالت سازمانی.. 16
2-1-1 معنای لغوی عدالت... 16
2-1-2 بحث مفهومی و اصطلاحی عدالت... 17
2-1-2-1 عدالت در قرآن. 17
2-1-2-2 عدالت در سيره‌ي نبوي.. 18
2-1-2-3 عدالت در اندیشه سیاسی امام علی (ع)22
2-1-2-4 عدالت از نظر افلاطون. 23
2-1-2-5 عدالت از ديدگاه شهيد مطهري.. 23
2-1-3 عدالت صوري و ماهوي.. 26
2-1-4 عدالت طبيعي و حقوقي.. 26
2-1-5 مروري بر مباني عدالت در فلسفه اجتماعي غرب... 26
2-1-5-1 يونان باستان. 26
2-1-5-2اروپاي پس از رنسانس... 27
2-1-5-3 غرب معاصر. 27
2-1-5-4 گستره عدالت در فرهنگ اسلامي.. 28
2-1-5-5 فلسفه. 28
2-1-5-6 اخلاق.. 28
2-1-5-7 فقه. 28
2-1-5-8 اجتماع و سياست... 29
2-1-6موانع استقرار عدالت... 29
2-1-7 عدالت اجتماعی.. 29
2-1-8 ابعاد عدالت اجتماعی.. 31
2-1-8-1 برابری و مساوات... 31
2-1-8-2 قانون مندي.. 31
2-1-9 راهكارهاي تامين عدالت اجتماعي.. 32
2-1-9-1 قانون صحيح.. 32
2-1-9-2 قانون گرايي.. 32
2-1-9-3 اخلاق.. 32
2-1-9-4 شايسته سالاري.. 33
2-1-9-5 نظارت اجتماعي.. 33
2-1-9-6 پيوند استوار حكومت و ملت... 34
2-1-9-7 زي مردمي داشتن كاگزاران نظام. 34
2-1-9-8 مبارزه با ستمگران. 34
2-1-10 مفهوم عدالت سازمانی.. 34
2-1-11 تعریف عدالت سازمانی.. 36
2-1-12 مدل عمومي عدالت سازماني.. 37
2-1-13 ابعاد عدالت در سازمان. 37
2-1-13-1 عدالت توزیعی.. 38
2-1-13-1-1 نظریه برابری.. 40
2-1-13-1-2 واكنش‌هاي افراد در مقابل برابري و نابرابري ادراك شده41
2-1-13-1-3 کاربردهای مدیریتی نظریه برابری.. 43
2-1-13-1-4 مدل قضاوت عادلانه. 44
2-1-13-1-5 معيارهاي عدالت توزيعي.. 44
2-1-13-2 عدالت رویه ای.. 45
2-1-13-2-1 راهکارهای درک عادلانه رویه ها46
2-1-13-3 عدالت تعاملی.. 47
2-1-14 طبقه‌بندي گرين برگ از عدالت... 48
2-1-15 کانون های عدالت سازمانی.. 49
2-1-16 عوامل مؤثر بر درک عدالت در سازمان. 50
2-1-16-1 پیامدهایی که شخص از سازمان دریافت می کند. 50
2-1-16-2 رویه های سازمانی.. 50
2-1-16-3 خصوصیات ادراک کننده51
2-1-16-4 ویژگی های شخصیتی.. 51
2-1-16-5 ویژگی های جمعیت شناسی.. 51
2-1-17 نتایج حاصل از درک عدالت در سازمان. 52
2-1-17-1 عملکرد کاری.. 52
2-1-17-2 رفتار شهروندی سازمانی.. 53
2-1-17-3 رفتار خلاف انتظار و ترک شغل.. 53
2-1-17-4 واکنش های نگرشی و احساسی نسبت به پیامدهای خاص، سازمان و سرپرست... 53
2-1-17-5 افزایش تعهد سازمانی.. 53
2-1-17-6 رضایت شغلی و رضایت مشتری.. 54
2-1-18 قوانین شش گانه برای استقرار عدالت سازمانی.. 56
2-1-19 مديريت منابع انسانی و عنصر عدالت... 56
2-1-19-1 عدالت در استخدام افراد سازمان. 56
2-1-19-2 عدالت در طراحی نظام جبران خدمات... 57
2-1-19-3 عدالت در آموزش کارکنان. 58
2-1-19-4 عدالت در طراحی سیستم های انضباطی.. 58
2-1-19-5 عدالت در اخراج کارکنان. 59
2-1-19-6 عدالت در طراحی نظامِ ارزيابی كاركنان (تعيين شايستگی)59
2-1-20 موانع اجرای تحقق عدالت سازمانی.. 60
2-1-20-1 تعریف نشدن اهداف و استراتژی ها بر محور عدالت... 60
2-1-20-2 محیط.. 61
2-1-20-3 اندازه سازمان. 61
2-1-20-4 ساخت قدرت و کنترل. 62
2-1-20-5 موانع آگاهانه. 63
2-1-20-6 موانع نا آگاهانه ( سوء ادراکات)63
بخش دوم: انگیزش... 65
2-2- تعریف انگیزش... 65
2-2-1 انگیزش و رفتار. 67
2-2-2 تأثير انگيزه67
2-2-3 نياز و انگيزش... 67
2-2-4 نيازهاي ناخودآگاه68
2-2-5 ابعاد انگیزش... 68
2-2-6 تأثیر انگیزه بر عملکرد. 68
2-2-7 نگرشي اسلامي به بحث انگيزش... 69
2-2-7-1 انسان بر سر دو راهي.. 69
2-2-7-2 رابطه‌ي انگيزش و خير و شر. 69
2-2-7-3 نيازهاي مادي.. 70
2-2-7-4 جاذبه‌هاي معنوي.. 70
2-2-8 کلیدهای اصلی اداره و رهبری انگیزش کارکنان. 71
2-2-9 نقش انگيزش در سازمان ها72
2-2-10 ضرورت شناخت نيازها72
2-2-11 تعريف نياز. 73
2-2-12 مشخصات نيازها73
2-2-13 مدير مسلمان و انگيزش‌ها74
2-2-14 اسلام و انگيزش براي تأمين نيازمندي‌ها74
2-2-15 تئوري‌هاي نياز در انگيزش... 75
2-2-15-1 سلسله مراتب نيازهاي مازلو. 75
2-2-15-2 نظريه ERGآلدرفر. 76
2-2-15-3 نظريه‌ي دو عاملي هرزبرگ... 77
2-2-15-4 نظريه نيازهاي سه گانه. 77
2-2-15-5 تركيب ديدگاه‌هاي مختلف نياز. 78
2-2-15-6 نظريه‌ي انتظار و احتمال. 78
2-2-15-7 نظريه برابري.. 79
2-2-15-8 نظريه Xو نظريه Y.. 79
2-2-15-9 نظريه هدف‌گذاري.. 80
2-2-15-10 نظريه اسناد. 80
2-2-15-11 تئوري zاوچي.. 81
2-2-15-12 نظريه تقويت... 81
2-2-16 از مفاهيم انگيزش چگونه در سازمان‌ها استفاده مي‌شود؟. 83
2-2-16-1 استفاده از انگيزنده‌ها83
2-3- بررسي تحقيق‌هاي انجام شده84
2-3-1 بررسی تحقيقات انجام شده در مورد عدالت سازماني.. 84
2-3-1-1 تحقيقات انجام شده در داخل كشور. 84
2-3-2-2 تحقيقات انجام شده در خارج كشور. 86
2-3-2 بررسی تحقیقات انجام شده در مورد انگیزش... 88
2-3-2-1 تحقیقات انجام شده در داخل کشور. 88
2-3-2-2 تحقیقات انجام شده در خارج از کشور. 91
2-4- چهارچوب نظری تحقیق.. 92
2-5- مدل مفهومی تحقیق.. 93
2-7- فرضيه‏هاي تحقیق.. 95
فصل سوم:روش اجرای تحقیق
3-1- مقدمه. 97
3-2- نوع و روش پژوهش... 97
3-3- فرایند تحقیق.. 97
3-4- جامعه آماری پژوهش... 98
3-5- نمونه پژوهش... 98
3-6- روش هاي گردآوري اطلاعات... 99
3-7- ابزار گردآوري داده‏ها99
3-7-1 پرسشنامه عدالت سازمانی مبتنی بر مدیریت اسلامی.. 99
3-7-2 پرسشنامه انگیزش کارکنان. 100
3-8- تعیین روایی و پایایی ابزارهای اندازه گیری پژوهش... 100
3-8-1 روایی پرسشنامه. 100
3-8-2 پایاییپرسشنامه ها101
3-9- روش تجزیه و تحلیل داده ها102
فصل چهارم:تجزیه و تحلیل داده ها
مقدمه. 104
4-1- توصيف آماري داده‌ها104
4-1-1 توزيع آماري نمونه بر حسب جنسيت... 105
4-1-2 توزيع آماري نمونه بر حسب تحصيلات... 106
4-1-3 توزيع آماري نمونه بر حسب سنوات خدمت... 107
4-1-4 توزيع آماري نمونه بر حسب سن.. 108
4-2- بررسی توصیفی سؤالات و مؤلفه های پرسشنامه عدالت سازمانی بر مبنای مدیریت اسلامی و انگیزش کارکنان 109
4-2-1 توصيف آماري پرسشنامه عدالت سازمانی بر مبنای مدیریت اسلامی.. 110
4-2-1-1 توصيف آماري مؤلفه عدالت توزیعی بر مبنای مدیریت اسلامی.. 110
4-2-1-2 توصيف آماري مؤلفه عدالت رویه ای بر مبنای مدیریت اسلامی:111
4-2-1-3 توصيف آماري مؤلفه عدالت مراوده ای بر مبنای مدیریت اسلامی.. 112
4-2-1-4 توصیف وضعیت کلی رابطه عدالت سازمانی بر مبنای مدیریت اسلامی دانشگاه های جامع علمی کاربردی در شهرستان کرمان. 113
4-2-1-5 مقایسه توصیفی وضعیت مؤلفه‌های عدالت سازمانی بر مبنای مدیریت اسلامی دانشگاه های جامع علمی کاربردی در شهرستان کرمان. 113
4-2-2 توصيف آماري پرسشنامه انگیزش کارکنان. 114
4-2-2-1 توصيف آماري مؤلفه احساس امنیت... 115
4-2-2-2 توصيف آماري مؤلفه احساس اجتماعی.. 116
4-2-2-3 توصيف آماري مؤلفه احساس احترام. 116
4-2-2-4 توصيف آماري مؤلفه احساس استقلال. 117
4-2-2-5 توصيف آماري مؤلفه احساس خود شکوفایی.. 118
4-2-2-6 توصیف وضعیت کلی انگیزش کارکنان در دانشگاههای جامع علمی کاربردی شهرستان کرمان 119
4-2-2-7 مقایسه توصیفی وضعیت انگیزش کارکنان و مؤلفه های آن در دانشگاه های جامع علمی کاربردی شهرستان کرمان. 119
4-3- آمار استنباطی: تجزیه و تحلیل فرضیات پژوهش... 121
4-3-1 فرضیه تحقیق.. 121
4-3-1-1 فرضیه اصلی.. 121
4-3-1-2 فرضیه های فرعی.. 122
فصل پنجم:نتیجه گیری و پیشنهادات
5-1- مقدمه. 127
5-2- نتیجه گیری.. 127
5-2-1 نتایج توصیفی.. 128
5-2-2 نتایج استنباطی.. 128
5-3- محدودیت های تحقیق.. 134
5-4- پيشنهادات کاربردی.. 135
5-5- پیشنهادات پژوهشی.. 136
منابع و مآخذ. 137
فهرست منابع فارسی.. 137
فهرست منابع انگلیسی.. 143
پیوست... 146
پیوست الف) پرسشنامه عدالت سازمانی.. 146
پیوست ب) پرسشنامه انگیزش... 148
چکیده انگلیسی.. 149
فهرست جداول
عنوان شماره صفحه
جدول (2-1): نظریه برابری 41
جدول (2-2): طبقه‌بندي انواع عدالت سازماني 48
جدول (3-1): تطبیق سوالات پرسشنامه عدالت سازمانی مبتنی بر مدیریت اسلامی با مؤلفه های آن. 100
جدول (3-2): تطبیق سوالات پرسشنامه انگیزش کارکنان با مؤلفه های آن. 100
جدول (3-3): ضرایب پایایی کل عدالت سازمانی مبتنی بر مدیریت اسلامی و انگیزش کارکنان. 101
جدول (3-4): ضریب پايايي مؤلفه های عدالت سازمانی مبتنی بر مدیریت اسلامی.. 102
جدول (3-5): پايايي مؤلفه های انگیزش کارکنان. 102
جدول (4-1): توزيع فراواني پاسخ دهندگان بر حسب جنسيت... 105
جدول (4-2): توزيع فراواني پاسخ دهندگان بر حسب تحصيلات... 106
جدول (4-3): توزيع فراواني پاسخ دهندگان بر حسب سنوات خدمت... 107
جدول (4-4): توزيع فراواني پاسخ دهندگان بر حسب سن.. 108
جدول (4-5): طیف بازرگان و همکاران. 110
جدول (4-6): توزیع فراوانی پاسخ‌ها به هریک از گویه‌های مؤلفه عدالت توزیعیبر مبنای مدیریت اسلامی 110
جدول (4-7): وضعیت و میانگین مؤلفه عدالت توزیعیبر مبنای مدیریت اسلامی.. 111
جدول (4-8): توزیع فراوانی پاسخ‌ها به هریک از گویه‌های مؤلفه عدالت رویه ایبر مبنای مدیریت اسلامی 111
جدول (4-9) : وضعیت و میانگین مؤلفه عدالت رویه ایبر مبنای مدیریت اسلامی.. 111
جدول (4-10): توزیع فراوانی پاسخ‌ها به هریک از گویه‌های مؤلفه عدالت مراوده ای بر مبنای مدیریت اسلامی 112
جدول (4-11) : وضعیت و میانگین مؤلفه عدالت مراوده ای بر مبنای مدیریت اسلامی.. 112
جدول (4-12): وضعیت و میانگین متغیر عدالت سازمانی بر مبنای مدیریت اسلامی.. 113
جدول (4-13): وضعیت عدالت سازمانی بر مبنای مدیریت اسلامی و مؤلفه های آن در دانشگاه جامع علمی کاربردی شهرستان کرمان. 114
جدول (4-14): توزیع فراوانی پاسخ‌ها به هریک از گویه‌های مؤلفه احساس امنیت... 115
جدول (4-15): وضعیت و میانگین مؤلفه احساس امنیت... 115
جدول (4-16): توزیع فراوانی پاسخ‌ها به هریک از گویه‌های مؤلفه احساس اجتماعی.. 116
جدول (4-17) : وضعیت و میانگین مؤلفه احساس اجتماعی.. 116
جدول (4-18): توزیع فراوانی پاسخ‌ها به هریک از گویه‌های مؤلفه احساس احترام. 116
جدول (4-19) : وضعیت و میانگین مؤلفه احساس احترام. 117
جدول (4-20): توزیع فراوانی پاسخ‌ها به هریک از گویه‌های مؤلفه احساس احترام. 117
جدول (4-21) : وضعیت و میانگین مؤلفه احساس استقلال. 117
جدول (4-22): توزیع فراوانی پاسخ‌ها به هریک از گویه‌های مؤلفه احساس خود شکوفایی.. 118
جدول (4-23) : وضعیت و میانگین مؤلفه احساس خود شکوفایی.. 118
جدول (4-24): وضعیت و میانگین متغیر انگیزش کارکنان. 119
جدول (4-25): وضعیت انگیزش کارکنان و مؤلفه های آن در دانشگاه جامع علمی کاربردی شهرستان کرمان 120
جدول (4-26): همبستگی بین عدالت سازمانی بر مبنای مدیریت اسلامی و انگیزش کارکنان در دانشگاه جامع علمی کاربردی شهرستان کرمان. 121
جدول (4-27): همبستگی بین عدالت توزیعی بر مبنای مدیریت اسلامی و انگیزش کارکنان دانشگاه جامع علمی کاربردی شهرستان کرمان رابطه وجود دارد.122
جدول (4-28): همبستگی بین عدالت رویه ای بر مبنای مدیریت اسلامی و انگیزش کارکنان دانشگاه جامع علمی کاربردی شهرستان کرمان رابطه وجود دارد.123
جدول (4-29): همبستگی بین عدالت مراوده ای بر مبنای مدیریت اسلامی و انگیزش کارکنان دانشگاه جامع علمی کاربردی شهرستان کرمان رابطه وجود دارد.124
جدول ( 4- 30): نتايج حاصل از روش رگرسيون گام به گام براي بررسي رابطة پيش‌بين مؤلفه های عدالت سازمانی بر مبنای مدیریت اسلامی با انگیزش کارکنان. 125
 فهرست نمودارها
عنوان شماره صفحه
نمودار (2-1): مقایسه برابری به عنوان متغیر مداخله گر میان پاداش، رضایت خاطر و عملکرد43
نمودار ( 4-1): توزيع فراواني پاسخ دهندگان بر حسب متغير جنسيت... 105
نمودار ( 4-2): توزيع فراواني پاسخ دهندگان بر حسب متغير تحصيلات... 106
نمودار (4-3) : توزيع فراواني پاسخ دهندگان بر حسب متغير سنوات خدمت... 107
نمودار (4-4): توزيع فراواني پاسخ دهندگان بر حسب سن.. 108
نمودار (4-5): وضعیت عدالت سازمانی بر مبنای مدیریت اسلامی و مؤلفه های آن در دانشگاه جامع علمی کاربردی شهرستان کرمان. 114
نمودار (4-6): وضعیت انگیزش کارکنان و مؤلفه های آن در دانشگاه جامع علمی کاربردی شهرستان کرمان 120
فهرست شکل ها
عنوان شماره صفحه
شکل (2-1): مؤلفه های عدالت سازمانی.. 37
شکل (2-2): عوامل مؤثر بر درک عدالت در سازمان. 50
شکل (2-3): نتایج حاصل از درک عدالت در سازمان 52
شکل (2-4 ): پیشآیندها و پیامدهای عدالت سازمانی.. 55
شکل (2-5): موانع اجرای تحقق عدالت سازمانی 60
 

👇 تصادفی👇

100-استفاده ازالگوریتم ژنتیك چند هدفه و تحلیل احتمالاتی برای تعیین زمانبندی شبكه اتوبوسرانیمقاله بهینه سازی مصرف انرژی در ساختمانپکیج لاغری در یک دوره کوتاه تضمینیطرح بازاریابی کفشتحلیل غیر خطی ویسکو الاستیک ضخامت جداره لوله های کامپوزیتیدانلود لایه Dem شهرستان تهراندرس این قرن: همراه با دو گفتار درباره ی آزادی و حکومت دموکراتیکدانلود پاورپوینت پشته و صفاحداث استخر سرپوشيدهدیوان کامل فروغ فرخزاد دانلود کاملا رایگان ✅فایل های دیگر✅

#️⃣ برچسب های فایل بررسی رابطه عدالت سازمانی بر مبنای مدیریت اسلامی با انگیزش کارکنان دانشگاه جامع علمی کاربردی شهرستان کرمان سال تحصیلی 92 -91

بررسی رابطه عدالت سازمانی بر مبنای مدیریت اسلامی با انگیزش کارکنان دانشگاه جامع علمی کاربردی شهرستان کرمان سال تحصیلی 92 -91

دانلود بررسی رابطه عدالت سازمانی بر مبنای مدیریت اسلامی با انگیزش کارکنان دانشگاه جامع علمی کاربردی شهرستان کرمان سال تحصیلی 92 -91

خرید اینترنتی بررسی رابطه عدالت سازمانی بر مبنای مدیریت اسلامی با انگیزش کارکنان دانشگاه جامع علمی کاربردی شهرستان کرمان سال تحصیلی 92 -91

👇🏞 تصاویر 🏞