👈فول فایل فور یو ff4u.ir 👉

ارتقاء کیفیت فضاهای شهری با طراحی دیواره نگاری نمونه موردی: طراحی دیوار زیرگذرهای شهر زنجان

ارتباط با ما

دانلود


ارتقاء کیفیت فضاهای شهری با طراحی دیواره نگاری نمونه موردی: طراحی دیوار زیرگذرهای شهر زنجان
نوع فایل:PDF
تعداد صفحات :13
سال انتشار : 1395
چکیده
امروزه عدم توجه به طراحی دیواره نگاری شهری باعث از بین رفتن حضورپذیری در شهر و ایجاد دید بصری نامناسب در شهرها شده است. توجه به طراحی دیوارنگاری ضمن پوشاندن برهنگی های یک شهر می تواند نشاط و ساده زیستی را به پیکره های انسانی شهرها تزریق نمایند و با توجه به فقر رنگ در شهر و وجود دیوارهای سیمانی نازیبا توجه به دیوارنگاری از اهمیت بالایی برخوردار می شود. در شهر زنجان با توجه به شرایط اقلیمی موجود و وجود دیوارهای سیمانی و بی روح در تقاطع ها و زیر پل ها )گذرگاه های اصلی شهر( مشکلاتی از قبیل فقر رنگ در شهر و نبود ساختار بصری با هویت برای تامین آرامش روحی و روانی شهروندان و وجود فضاهای نازیبا وبد منظر در معابر اصلی شهر باعث از بین رفتن حضور پذیری در شهر و ایجاد دید بصری نامناسب شده است لذا این پژوهش با هدف شناسایی دیوارهای مناسب برای انجام این کار و و شناخت معیارها و اصول طراحی و اجرای تکنیک کاشی شکسته جدید و انطباق آن با شهر زنجان است.روش: روش تحقیق حاضر توصیفی- تحلیلی بود. برای سنجش متغیرها تعداد 30 نفر از جامعه آماری به روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شد. ابزار گردآوری اطلاعات عکاسی از دیوارهای محدوده و مصاحبه با افراد با استفاده از روش vpt بود.یافته ها: طراحی دیوارهای شهری مناسب و متناسب با فرهنگ و هویت منطقه باعث افزایش حضورپذیری مردم شده فضاهای شهری رازیباتر جلوه می کند.نتیجه گیری: در طراحی دیوارهای شهری بایستی با جان گرفتن از رنگهاو تکنیک های دیوارنگاری نوید درخشش و شادابی و امید برای زندگی شهری شد و طرح ها با الهام از طبیعت و طرح های ایرانی برگرفته از هویت تاریخی و فرهنگ بومی تناسب داشته باشد
واژگان کلیدی
دیواره نگاری، حضور پذیری، دید بصری، کیفیت فضاهای شهری

👇 تصادفی👇

شیپ فایل طبقات اقلیمی استان قزویناقدام پژوهی با موضوع بررسی علل بی نظمی و بی انضباطی دانش آموزان و تلاش برای حل و رفع این مشکلدانلود connexium TCSEFEC industrial firewall command Line Interface Reference Manualتوليد و مونتاژ كامپيوتر با ظرفيت 250 دستگاه در سالاستخراج ویژگی زمانی- فرکانسی جهت شناسایی دیداری مصوت های فارسی word374-تحلیل دیوارهای حائل با استفاده از شبكه عصبی مصنوعیگزارش کارآموزی حسابداري و حسابرسيدانلود گزارش کارآموزی تعميرات و تست رده مياني قطعات هواپيما10- «Use of rice husk ash in construction industry» « در صنعت ساختمان (R.H.A) كاربرد خاكستر پوسته برنج » ✅فایل های دیگر✅

#️⃣ برچسب های فایل ارتقاء کیفیت فضاهای شهری با طراحی دیواره نگاری نمونه موردی: طراحی دیوار زیرگذرهای شهر زنجان

ارتقاء کیفیت فضاهای شهری با طراحی دیواره نگاری نمونه موردی: طراحی دیوار زیرگذرهای شهر زنجان

دانلود ارتقاء کیفیت فضاهای شهری با طراحی دیواره نگاری نمونه موردی: طراحی دیوار زیرگذرهای شهر زنجان

خرید اینترنتی ارتقاء کیفیت فضاهای شهری با طراحی دیواره نگاری نمونه موردی: طراحی دیوار زیرگذرهای شهر زنجان

👇🏞 تصاویر 🏞