👈فول فایل فور یو ff4u.ir 👉

بررسی تاثیر توانمندسازی منابع انسانی بر عملکرد سازمان

ارتباط با ما

دانلود


بررسی تاثیر توانمندسازی منابع انسانی بر عملکرد سازمان
عنوان تحقیق: بررسی تاثیر توانمندسازی منابع انسانی بر عملکرد سازمان
فرمت فایل: word
تعداد صفحات: 163
شرح مختصر:
هدف تحقیق حاضر بررسی تاثیرتوانمندسازی منابع انسانی بر عملکرد شعب شمال بانک سامان استان تهران بوده است. جامعه آماری تحقیق حاضر، مدیران، کارشناسان دوایر شعب شمال بانک سامان استان تهران (با در نظر گرفتن سوابق و تجارب مرتبط و سطح تحصیلات) تعداد آنها 360 نفر بوده که از این تعداد طبق جدول مورگان 136 نفر به عنوان نمونه انتخاب و بر اساس نمونه‌گیری طبقه‌ای تصادفی، پرسشنامه بین آنها توزیع و داده‌ها جمع آوری گردید.
نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل‌ها با استفاده از نرم افزار SPSS و آزمون تی نشان دهنده این موضوع است که دانش و مهارت، اعتماد، ارتباطات و انگیزه کارکنان بر عملکرد شعب شمال بانک سامان استان تهران تاثیرگذارند. بنابراین با توجه به این موضوع، لازم است در حوزه درمان و توانمندسازی منابع انسانی، به این عوامل در سازمان توجه گردد.
 کلیدواژه: توانمندسازی منابع انسانی
فهرست مطالب
فصل اول: کلیات تحقیق
مقدمه 2
1-1- بیان مسأله 2
1-2- اهمیت و ضرورت تحقیق.. 4
1-3- مدل مفهومی تحقیق.. 5
1-4- اهداف تحقیق.. 6
1-4-1- هدف اصلی تحقیق.. 6
1-4-2- اهداف فرعی تحقیق.. 6
1-5- سوالات / فرضیه‌‌های تحقیق 7
1-5-1- سوالات تحقیق.. 7
1-5-2- فرضیه‌های تحقیق.. 7
1-5-2-1- فرضیه‌‌ اصلی.. 7
1-5-2-2- فرضیه‌‌های فرعی 7
1-6- قلمرو تحقیق.. 8
1-7- تعاریف مفهومی/ عملیاتی متغیرها8
1-7-1- تعاریف نظری تحقیق 8
1-7-2- تعاریف عملیاتی تحقیق.. 10
1-8- خلاصه فصل 11
فصل دوم: ادبیات و پیشینه تحقیق
2-1- بخش اول: مبانی نظری 13
2-1-1- مقدمه. 13
2-1-2- توانمندسازی چیست؟. 14
2-1-2- 1- توانمندسازی به عنوان مفهوم تسهیم قدرت.. 16
2-1-2-2- توانمندسازی به عنوان مفهوم انگیزشی و شناختی.. 16
2-1-3- سیر تاریخی مفهوم توانمندسازی 18
2-1-4- توانمندسازی در سازمانهای قدیمی و جدید19
2-1-5- دلایل توانمندسازی 20
2-1-6- اهداف توانمندسازی کارکنان.. 21
2-1-7- انواع توانمندسازی.. 22
2-1-8- مدل‌ها‌ی توانمندسازی.. 23
2-1-8-1- تشریح یکی از مدل‌‌های توانمندسازی (مدل توانمندسازی باون و لاولر)24
2-1-9- ابعاد توانمندسازی.. 25
2-1-10- اصول توانمندسازی کارکنان.. 27
2-1-9- ابزارهای توانمندسازی 28
2-1-11-1- آموزش، ابزاری در خدمت توانمندسازی.. 30
2-1-11- 2 - آموزش مهارت‌‌های توانمندسازی کارکنان.. 31
2-1-12- رویکردهای توانمندسازی.. 34
2-1-13- استراتژی‌‌های توانمندسازی.. 37
2-1-14- شرایط اجرای توانمندسازی.. 39
2-1-15- مراحل توانمندسازی.. 40
2-1-16- روش‌‌های توانمندسازی 41
2-1-17- توانمندسازی و تغییر سازمانی 42
2-1-18- توانمندسازی و ارتباط آن با فرایند تصمیم گیری.. 44
2-1-19- تاثیر توانمندسازی در عملکرد گروه مجازی; نقش تعامل چهره به چهره46
2-1-20- نقش توسعه ظرفیت، توانمندسازی و پیشرفت کارکنان در حفظ و نگهداری کارکنان.. 48
2-1-21- تاثیر توانمندسازی بر اجرای مدیریت کیفیت جامع (TQM) در سازمان.. 51
2-1-22- ویژگی‌‌های کارکنان توانمند. 53
2-1-21- فرایند توانمندسازی.. 56
2-1-22- گامهای فرایند توانمندسازی کارکنان بر اساس مدل جامع راهبردی.. 58
2-1-23- عوامل موثر بر توانمندسازی منابع انسانی.. 61
2-1-24- سبک مدیریت و تاثیر آن بر توانمندسازی.. 63
2-1-25- نقش مدیران در افزایش توانمندی کارکنان.. 64
2-1-26- مزایای توانمندسازی منابع انسانی.. 73
2-1-27- موانع و چالش‌‌های اجرای برنامه‌‌های توانمندسازی.. 74
2-1-28- انواع فضاهای سازمانی موثر در تغییر رفتار کارکنان.. 76
2-1-29- دلایل عدم تمایل مدیران به توانمندسازی کارکنان.. 77
2-1-30- معرفی ابعاد مورد مطالعه در توانمندسازی منابع انسانی.. 80
2-2- بخش دوم: پیشینه تحقیق.. 82
2-2-1- مقدمه. 82
2-2-2- گفتار اول.. 82
2-2-2- 1- مروری بر مطالعات و تحقیقات مشابه داخلی.. 82
2-2-3- گفتار دوم. 88
2-2-3- 1- مروری بر مطالعات و تحقیق‌‌های مشابه خارجی.. 88
2-2-4- جمع بندی.. 94
فصل سوم: روش‌شناسی تحقیق
مقدمه. 98
3-1- روش تحقیق.. 98
3-2- جامعه آماری.. 99
3-3- حجم نمونه و روش اندازه‌گیری.. 99
3-4- ابزار جمع آوری داده ها99
3-5- چگونگی سنجش روایی و پایایی ابزار تحقیق 100
3-5-1- تعیین روایی پرسشنامه مورد استفاده100
3-5-2- تعیین پایایی یاقابلیت اعتماد پرسشنامه مورد استفاده101
3-6- روش تجزیه و تحلیل داده‌ها101
3-7- آزمون کولموگروف- اسمیرنوف.. 102
3-7- 1- آزمون فریدمن.. 102
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها103
مقدمه. 104
4-1 – تجزیه و تحلیل آمار توصیفی.. 104
4-1-1- تعاریف آماری.. 104
4-1-2- آمار توصیفی سوالات پرسشنامه. 105
4-2- تجزیه و تحلیل آمار استنباطی.. 133
4-2-1- پاسخ به فرضیه‌های تحقیق 133
4-2-2- اولویت‌بندی فرضیه‌های پژوهش 139
فصل پنجم: نتیجه‌گیری و پیشنهادها
مقدمه. 142
5-1- مروری بر بیان مساله، اهداف تحقیق و چگونگی روش انجام کار142
5-2- نتایج آزمون‌ها144
5-3- نتیجه‌گیری.. 144
5-4- بحث و مقایسه با تحقیقات دیگر. 145
5-5- محدودیت‌‌های و مشکلات تحقیق.. 146
5-5-1- محدودیت‌‌های تحت کنترل محقق.. 146
5-5-2- محدودیت‌‌های خارج از کنترل محقق.. 146
5-6- پیشنهادهای تحقیق.. 147
5-6-1- پیشنهادهای حاصل از ادبیات موضوعی تحقیق147
5-6-2- پیشنهادهای مبتنی بر یافته‌های تحقیق (به تفکیک فرضیه‌های تحقیق147
5-6-3- توصیه‌هایی برای محققان آتی.. 149
منابع و ماخذ. 150
پیوست‌ها152
چکیده انگلیسی 155
فهرست نمودارها
عنوان صفحه
نمودار 1-1- مدل توانمندسازی چهارعاملی ملهم(2004). 6
نمودار 2-1- مدل توانمندسازی باون و لاولر (ابطحی و عابسی، 1386). 25
نمودار 2-2- ساختار آموزشی سه مرحله‌ای نیکولاس.... 33
نمودار 2-3- اجزای محیط کاری توانمند.. 40
نمودار 2-4- فرایند توانمندسازی(cook, 1994). 43
نمودار2-5- درجه همکاری افراد در فرایند تصمیم‌گیری (دمیرسی و همکاران، 2010). 45
نمودار 2-6- مدل احتمالی از عملکرد تیم مجازی (کرکمن و همکاران، 2004). 47
نمودار 2-7- عوامل موثر در حفظ و نگهداری نیروی انسانی(گول و همکاران، 2011). 51
نمودار2-8- الگوی مدیریت فرایند توانمندسازی (کینلا، 2005). 56
نمودار 2-9- مدل جامع راهبردی توانمندسازی منابع انسانی (طالبیان و همکاران، 1388). 58
نمودار 2-10- مدل مفهومی seidu)، 2011(61
نمودار2-11- تاثیر سبک مدیریت بر توانمندسازی کارکنان (Weiss, 1996). 64
نمودار2-12- الگوی توانمندسازی رابینز و همکاران.. 90
نمودار 4-1- آمارتوصیفی جنسیت افراد. 106
نمودار 4-2- آمارتوصیفی وضعیت تاهل افراد 106
نمودار 4-3- آمار توصیفی سن افراد 107
نمودار 4-4- آمارتوصیفی تحصیلات افراد. 108
نمودار 4-5- آمارتوصیفی سابقه افراد. 108
نمودار 4-6- نمودار توزیع فراوانی مربوط به طیف سئوال1 پرسشنامه. 110
نمودار 4-7- نمودار توزیع فراوانی مربوط به سئوال2 پرسشنامه. 111
نمودار 4-8- نمودار توزیع فراوانی مربوط به طیف سئوال3 پرسشنامه. 111
نمودار 4-9- نمودار توزیع فراوانی مربوط به طیف سئوال1 پرسشنامه. 112
نمودار 4-10- نمودار توزیع فراوانی مربوط به طیف سئوال5 پرسشنامه. 113
نمودار 4-11- نمودار توزیع فراوانی مربوط به طیف سئوال6 پرسشنامه. 114
نمودار 4-12- نمودار توزیع فراوانی مربوط به طیف سئوال7 پرسشنامه. 115
نمودار 4-13- نمودار توزیع فراوانی مربوط به طیف سئوال8 پرسشنامه. 116
نمودار 4-14- نمودار توزیع فراوانی مربوط به طیف سئوال9 پرسشنامه. 117
نمودار 4-15- نمودار توزیع فراوانی مربوط به طیف سئوال10 پرسشنامه. 118
نمودار 4-16- نمودار توزیع فراوانی مربوط به طیف سئوال11 پرسشنامه. 119
نمودار 4-17- نمودار توزیع فراوانی مربوط به طیف سئوال12 پرسشنامه. 120
نمودار 4-18- نمودار توزیع فراوانی مربوط به طیف سئوال 13 پرسشنامه. 121
نمودار 4-19- نمودار توزیع فراوانی مربوط به طیف سئوال 14 پرسشنامه. 122
نمودار 4-20- نمودار توزیع فراوانی مربوط به طیف سئوال 15 پرسشنامه. 123
نمودار 4-21- نمودار توزیع فراوانی مربوط به طیف سئوال 16 پرسشنامه. 124
نمودار 4-22- نمودار توزیع فراوانی مربوط به طیف سئوال 17 پرسشنامه. 125
نمودار 4-23- نمودار توزیع فراوانی مربوط به طیف سئوال 18 پرسشنامه. 126
نمودار 4-24- نمودار توزیع فراوانی مربوط به طیف سئوال 19 پرسشنامه. 127
نمودار 4-25- نمودار توزیع فراوانی مربوط به طیف سئوال 20 پرسشنامه. 128
نمودار 4-26- نمودار توزیع فراوانی مربوط به طیف سئوال 21 پرسشنامه. 129
نمودار 4-27- نمودار توزیع فراوانی مربوط به طیف سئوال 22 پرسشنامه. 130
نمودار 4-28- نمودار توزیع فراوانی مربوط به طیف سئوال 23 پرسشنامه. 131
نمودار 4-29- نمودار توزیع فراوانی مربوط به طیف سئوال 24 پرسشنامه. 132
فهرست جداول
عنوان صفحه
جدول 2-1- سیر تاریخی مفهوم توانمندسازی.. 19
جدول 2-2- مدل‌ها و ابعاد توانمندسازی از دید دانشمندان مختلف... 23
جدول 2-3- خلاصه تحقیقات انجام شده در ارتباط با موضوع تحقیق.. 94
جدول 4-1- آمارتوصیفی جنسیت افراد. 105
جدول 4-2- آمارتوصیفی وضعیت تاهل افراد. 106
جدول 4-3- آمارتوصیفی سن افراد. 107
جدول 4-4- آمارتوصیفی تحصیلات افراد. 107
جدول 4-5- آمارتوصیفی سابقه افراد. 108
جدول 4-6- آمار توصیفی مربوط به تک تک سوالات پرسشنامه109
جدول 4-7- فراوانی و درصد فراوانی تجمعی مربوط به سئوال 1 پرسشنامه پژوهش.... 110
جدول 4-8- فراوانی و درصد فراوانی تجمعی مربوط به سئوال 2 پرسشنامه پژوهش.... 110
جدول 4-9- فراوانی و درصد فراوانی تجمعی مربوط به سئوال 3 پرسشنامه پژوهش.... 111
جدول 4-10- فراوانی و درصد فراوانی تجمعی مربوط به سئوال 4 پرسشنامه پژوهش.... 112
جدول 4-11- فراوانی و درصد فراوانی تجمعی مربوط به سئوال 5 پرسشنامه پژوهش.... 113
جدول 4-12- فراوانی و درصد فراوانی تجمعی مربوط به سئوال 6 پرسشنامه پژوهش.... 114
جدول 4-13- فراوانی و درصد فراوانی تجمعی مربوط به سئوال 7 پرسشنامه پژوهش.... 115
جدول 4-14- فراوانی و درصد فراوانی تجمعی مربوط به سئوال 8 پرسشنامه پژوهش.... 116
جدول 4-15- فراوانی و درصد فراوانی تجمعی مربوط به سئوال 9 پرسشنامه پژوهش.... 117
جدول 4-16- فراوانی و درصد فراوانی تجمعی مربوط به سئوال 10 پرسشنامه پژوهش.... 118
جدول 4-17- فراوانی و درصد فراوانی تجمعی مربوط به سئوال 11 پرسشنامه پژوهش.... 119
جدول 4-18- فراوانی و درصد فراوانی تجمعی مربوط به سئوال 12 پرسشنامه پژوهش.... 120
جدول 4-19- فراوانی و درصد فراوانی تجمعی مربوط به سئوال 13 پرسشنامه پژوهش.... 121
جدول 4-20- فراوانی و درصد فراوانی تجمعی مربوط به سئوال 14 پرسشنامه پژوهش.... 122
جدول 4-21- فراوانی و درصد فراوانی تجمعی مربوط به سئوال 15 پرسشنامه پژوهش.... 123
جدول 4-22- فراوانی و درصد فراوانی تجمعی مربوط به سئوال 16 پرسشنامه پژوهش.... 124
جدول 4-23- فراوانی و درصد فراوانی تجمعی مربوط به سئوال 17 پرسشنامه پژوهش.... 125
جدول 4-24- فراوانی و درصد فراوانی تجمعی مربوط به سئوال 18 پرسشنامه پژوهش.... 126
جدول 4-25- فراوانی و درصد فراوانی تجمعی مربوط به سئوال 19 پرسشنامه پژوهش.... 127
جدول 4-26- فراوانی و درصد فراوانی تجمعی مربوط به سئوال 20 پرسشنامه پژوهش.... 128
جدول 4-27- فراوانی و درصد فراوانی تجمعی مربوط به سئوال 22 پرسشنامه پژوهش.... 130
جدول 4-28- فراوانی و درصد فراوانی تجمعی مربوط به سئوال 23 پرسشنامه پژوهش.... 131
جدول 4-29- فراوانی و درصد فراوانی تجمعی مربوط به سئوال 24 پرسشنامه پژوهش.... 132
جدول 4-30- آزمون کولموگروف اسمیرنوف... 133
جدول 4-31- آمار توصیفی و آزمون کای دو مربوط به تک تک سوالات پرسشنامه. 134
جدول 4-32- آمار توصیفی و آزمون کای دو مربوط به تک تک سوالات پرسشنامه. 135
جدول 4-33- آمارتوصیفی متغیر دانش و مهارت... 136
جدول 4-34- آزمون تی تست برای فرضیه فرعی اول.. 136
جدول 4-35- آمارتوصیفی متغیر اعتماد. 136
جدول 4-36- آزمون تی تست برای فرضیه فرعی دوم. 137
جدول 4-37- آمارتوصیفی متغیر ارتباطات... 137
جدول 4-38- آزمون تی تست برای فرضیه فرعی سوم. 137
جدول 4-39- آمارتوصیفی متغیر انگیزه. 138
جدول 4-40- آزمون تی تست برای فرضیه فرعی چهارم. 138
جدول 4-41- آمارتوصیفی متغیر توانمندسازی کارکنان.. 138
جدول 4-42- آزمون تی تست برای فرضیه اصلی.. 139
جدول4-43- آماره کای اسکویر. 139
جدول4-44- اولویت‌بندی شاخص ها140

👇 تصادفی👇

دانلود تحقیق و مقاله آماده درباره ‎ارزیابی عملکرد سازمان ها و مدل های ارزیابی با فرمت ورد 13 صفحهبزرگان دانش رایانه: زندگی و نوآوری های پانزده دانشمند علوم رایانهعزت نفسبررسی ارتباط بین کیفیت مدیریت و عملکرد کارکناندانلود کتاب سئو و الگوریتم های گوگلکامپوننت جوملای انتشار مطالب سایت در شبکه های اجتماعیAutoTweetPro 8.10.3سوالات تخصصی رشته کارشناسی الهیات- فقه و مبانی حقوق- زبان تخصصی 3 کد درس: 1220463طرح توجيهی توليد نخ متوسط تا ضخيم از الياف نو و ضايعات نساجيسوالات دکتری دانشگاه آزاد ✅فایل های دیگر✅

#️⃣ برچسب های فایل بررسی تاثیر توانمندسازی منابع انسانی بر عملکرد سازمان

بررسی تاثیر توانمندسازی منابع انسانی بر عملکرد سازمان

دانلود بررسی تاثیر توانمندسازی منابع انسانی بر عملکرد سازمان

خرید اینترنتی بررسی تاثیر توانمندسازی منابع انسانی بر عملکرد سازمان

👇🏞 تصاویر 🏞